aktualizováno 4. 10. 2007

Městský úřad zefektivňuje organizační strukturu

Od prvního října se mění struktura městského úřadu. Českokrumlovský úřad si od nového rozložení slibuje maximální zefektivnění vlastní činnosti a optimalizaci nákladů. Nová koncepce struktury MÚ v neposlední řadě vychází vstříc občanům Českého Krumlova a partnerům města, a to zpřehledňováním činností a zlepšováním vnější komunikace a vztahů s veřejností.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov Ing. Jindřich Fadrhonc chápe zefektivňování organizační struktury jako novou výzvu a stanovuje si tři základní cíle: "Prvním cílem změn ve struktuře úřadu je zvyšování produktivity práce, jíž bychom měli dosáhnout přerozdělením kompetencí, přesunem některých pravomocí na městský úřad a důrazem na kvalitu a odbornost vedoucích pracovníků. S tím souvisí i vytvoření prostoru radě města pro řešení koncepčních otázek, například bydlení, dopravy, územního rozvoje atd." Reorganizací úřadu sleduje tajemník i druhý cíl, a to vytvoření podmínek pro efektivní zajišťování mimorozpočtových prostředků, například dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. "Pro naplnění tohoto velmi důležitého cíle bylo vytvořeno oddělení strategického rozvoje, mezi jehož úkoly patří především zpracování a aktualizace základních rozvojových dokumentů, například strategický plán a akční plán rozvoje. Dále se pak zabývá činnostmi souvisejícími se shromažďováním informací o možnostech a podmínkách operačních, dotačních a grantových programů, na něž bude navazovat zpracování žádostí a projektů dle stanovených priorit," dodal Fadrhonc. "A třetím neméně důležitým cílem v této záležitosti je zlepšení informovanosti široké veřejnosti o činnosti města a městského úřadu," uzavřel diskusi o cílech tajemník.

Počet zaměstnanců zařazených do úřadu se od října efektivně snížil na 133. Konkrétní změny jsou zřejmé z nového schématu organizace městského úřadu. V textu Organizačního řádu Městského úřadu Český Krumlov pak může každý zjistit konkrétní náplně činností jednotlivých odborů a oddělení. Podle starosty Českého Krumlova Ing. Luboše Jedličky vyplynula potřeba změn v organizační struktuře jednak z četných změn legislativního rámce České republiky, jednak z nutnosti zvyšovat podíl mimorozpočtových zdrojů z fondů Evropské unie a z potřeby zvýšit produktivitu práce zaměstnanců. "Abychom zohlednili potřeby úřadu, města a jeho občanů či partnerů, pozměnili jsme dosavadní strukturu. Stávající jádro produktivních zaměstnanců jsme obohatili o schopné pracovníky se zkušenostmi z různých odvětví veřejného i komerčního sektoru. Nejvýraznější novinkou pro občany je rozdělení odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví a odboru územního rozvoje, investic a památkové péče do samostatných odborů," vysvětluje starosta.

Změny byly provedeny i v organizaci a chodu radnice města, respektive odboru kanceláře starosty. Ta od října funguje jako samostatné oddělení se sedmi pracovníky v úsecích kultury, vnějších vztahů, cestovního ruchu a v úseku organizačním. "Kancelář starosty se teď více soustředí na vztahy s veřejností. Menší počet různě specializovaných pracovníků má za úkol důsledně informovat občany, média i partnery města o projektech, konceptech a rozvojových programech, o aktivitách městského holdingu, zkrátka o všem, co se děje v našem městě. Budeme se snažit rozvíjet spolupráci s občany, partnery, tuzemskými i zahraničními partnerskými městy a v neposlední řadě prezentovat a pozitivně propagovat naše město. Při sestavování týmu jsem kladl velký důraz na zkušenost, flexibilitu, různorodost specializace a na jazykovou vybavenost. Na radnici teď pracuje tým, který dokáže uspokojit potřeby širokého spektra subjektů a lépe spolupracovat s veřejností," upřesnil starosta Luboš Jedlička.

V souladu se zákonem o obcích je Městský úřad Český Krumlov tvořen starostou (Ing. Luboš Jedlička), místostarostkou (Ing. Jitka Zikmundová) a tajemníkem (Ing. Jindřich Fadrhonc), pod jehož přímé řízení spadají jednotlivé odbory a oddělení. Od října se městský úřad člení na jedenáct odborů a čtyři samostatná oddělení. Status samostatného oddělení získaly kromě kanceláře starosty i kancelář tajemníka, právní oddělení a oddělení strategického rozvoje. Oddělení matriky se přesunulo pod správu odboru vnitřních věcí. Podrobnější strukturu MÚ najdete v Organizačním řádu na internetových stránkách www.ckrumlov.cz v sekci Občan nebo v sekretariátu kanceláře starosty nebo kanceláře tajemníka a v právním oddělení.


Odbory a samostatná oddělení Městského úřadu Český Krumlov od 1.10.2007

Odbory Samostatná oddělení
vnitřních věcí kancelář starosty
financí kancelář tajemníka
správy majetku právní oddělení
investic oddělení strategického rozvoje
územního plánování a památkové péče
stavební úřad
obecní živnostenský úřad
životního prostředí a zemědělství
dopravy a silničního hospodářství
sociálních věcí a zdravotnictví
školství, sportu a mládeže


Neváhejte mne kontaktovat v případě zájmu o dodatečné informace k nové struktuře a chodu Městského úřadu Český Krumlov. Uvítám Vaše náměty i připomínky. Průběžně aktualizované informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz.

Bc. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

město Český Krumlov
kancelář starosty
náměstí Svornosti 1
Český Krumlov
E-mail jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
GSM +420 602 491 448

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: