aktualizováno 13. 7. 2006

Protipovodňová ochrana města Č. Krumlov na Vltavě a Polečnici

Krajský úřad Jihočeského kraje zadal v červnu zpracování komplexní Koncepce protipovodňové ochrany Jč kraje. Společnost Hydroprojekt CZ Praha by měla hotový materiál předat v listopadu letošního roku.

Tato společnost po povodních 2002 vypracovala pro město Č. Krumlov už několik odborných studií za zhruba 350 000 Kč - studie odtokových poměrů povodí Polečnice v intravilánu i extravilánu (uvnitř i vně) Č. Krumlova či protipovodňová opatření na Polečnici uvnitř města. Město ČK se především zaměřilo na Polečnici, Povodí Vltavy se pak v analýzách věnovalo Vltavě. Výstupy ze studií jsme poskytli správci toku Povodí Vltavy, které provedlo v letech 2004 - 2005 ze svých finančních zdrojů nezbytné úpravy na toku Polečnice tak, aby větší voda prošla Krumlovem co nejrychleji a poměrně bezpečně. Jde např. snížení jezové hrany původního jezu pod dnešním Bus parkingem - původní ostrá hrana z ocelových štětovnic byla odříznuta a nahrazena balvanitým stupněm, takže přechod vody je pozvolnější, nedojde tak snadno k rozlivu vody na silnici Chvalšinská. Dále byly provedeny úpravy vzrostlé zeleně okolo celého toku Polečnice, byly vyspraveny kamenné nábřežní stěny. Vzhledem k tomu, že do konce letošního roku ministerstvo zemědělství přispívá na likvidaci následků povodní a teprve od roku 2007 na protipovodňová opatření, je zřejmé, že Povodí Vltavy začne až protipovodňovými opatřeními na Polečnici až s finanční podporou ministerstva. Realizace projektu má přinést ochranu před stoletou vodou. Překážkou účinných opatření je ale kamenný most při vjezdu ke sportovní hale, který byl letos prohlášen kulturní památkou. V případě, že na toku zůstane, stupeň povodňové ochrany se sníží. Proto město podalo rozklad na ministerstvo kultury.

..

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov