aktualizováno 11. 4. 2005

Po náročné přípravě se blíží rekonstrukce dobrkovických inženýrských sítí a komunikací

Vedení českokrumlovské radnice plní sliby, které dalo občanům Nových Dobrkovic. Ti si řadu let stěžovali na špatnou úroveň infrastruktury v této části Českého Krumlova. Situaci může zlepšit jen kompletní, avšak finančně náročná rekonstrukce a dostavba inženýrských sítí, vyčíslená na 23,2 mil. Kč. Po četných a náročných jednáních se zdá, že úsilí představitelů města bude úspěšné a ministerstvo financí vyhoví podané žádosti o dotaci na 17,5 mil. Kč.

V únoru radní odsouhlasili výsledek výběrového řízení, podle něhož se dodavatelem projektových prací stala krumlovská firma Mars, s.r.o., zastoupená ing. Karlem Kotyzou. Projektová dokumentace této složité investiční akce přijde na 1,134 mil. Kč. Bude řešit nevyhovující či zcela chybějící splaškovou kanalizaci a její napojení na centrální čistírnu odpadních vod, problémy spojené s dešťovou kanalizací, zastaralým vodovodním rozvodem z roku 1959, jehož hlavní řad bude vyměněn. Cílem je také dořešení nedostatečného veřejného osvětlení, to znamená rekonstrukce stávajících kabelových rozvodů s doplněním o další svítidla, a chybějícího plynového rozvodu. Práce završí oprava komunikace, ve spodní části poškozená povodní, v dalších místech s chybějícím asfaltovým povrchem. Projektant bude nyní postupně kontaktovat všechny vlastníky nemovitostí v této lokalitě, neboť je nutné ověřit existenci jednotlivých inženýrských sítí, případně odkanalizování některých rodinných domů. Projekt bude dokončen v září, do listopadu by měla být vyřízená všechna povolení - stavebního úřadu, speciálního dopravního orgánu a vodoprávního orgánu.

Z koordinační schůzky koncem března se všemi dotčenými orgány státní správy a se správci sítí vyplynulo, že Jihočeská plynárenská má zájem o položení plynovodního řadu, zatímco Telecom se vzhledem k vyhovujícímu stavu svých sítí k investici nepřipojí. Společnost e-on, která se setkání nezúčastnila, bude městem vyzvána k vyjádření, zda hodlá posílit kabel rozvody elektrického vedení.

Příprava a realizace rekonstrukce dobrkovických sítí vhodně zapadá do časového harmonogramu plánovaných investičních akcí v této lokalitě, zahrnujících například projekt cyklostezek či protipovodňových opatření. V polovině letošního roku bude zahájena oprava části cyklostezky vedoucí směrem na starou Chvalšinskou silnici, a to komunikace Fialková, na niž město získalo dotaci 550 000 Kč, tedy 50procentní pokrytí nákladů. Nato, od letošního prosince do listopadu 2006, navazuje rekonstrukce dobrkovických sítí a v roce 2006 by mohla být zahájena realizace projektu protipovodňových opatření na Polečnici, jehož investorem je Povodí Vltavy. Projekt je pak zařazen, jako jeden ze dvou projektů, pro čerpání prostředků z Ministerstva zemědělství ČR.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: