aktualizováno 16. 5. 2012

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

aktualizováno 16.05.2012

Město Český Krumlov na základě usnesení rady města č. 235/12/2012 ze dne 9. 5. 2012 vyhlašuje

v ý b ě r o v é  ř í z e n í

na pronájem prodejních nebytových prostor (dnes cukrárna) o výměře cca 85,7 m2 - jednotky č. 186/0 v domě Urbinská 186 na st. p. č. 433/1 a 433/2 v k. ú. Přísečná-Domoradice.

Kritérium VŘ:

  • výše ročního nabízeného nájmu (s tím, že plátcům DPH bude k tomuto nájemnému účtována DPH v zákonem stanovené výši);
  • účel nájmu, předmět podnikání.

Další podmínky:

  • uchazeč v nabídce uvede jméno, příjmení, dat. narození, adresu trvalého pobytu nebo předloží výpis z OR nebo živnostenské oprávnění, plátci DPH dále předloží údaje o registraci plátcem DPH;
  • uchazeč předloží prohlášení, že nemá vůči městu Český Krumlov žádné závazky po lhůtě splatnosti;
  • kromě nájemného bude nájemce hradit náklady na služby spojené s užíváním nebytových prostor;
  • případné nutné stavební úpravy provede nájemce na své náklady;
  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájem možný nejdříve od 1. 8. 2012.

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené "Výběrové řízení - nebyt. prostor Urbinská 186/0 - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně MěÚ nejpozději do 28. 6. 2012 do 12.00 hodin (rozhodující je datum doručení nabídky).

Prohlídka prostor po předchozí telefonické dohodě možná. Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Případné další informace podá Odbor správy majetku Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, tel. 380 766 604, 380 766 600.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: