aktualizováno 1. 8. 2012

Informace pro voliče v Českém Krumlově - volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje

aktualizováno 30.10.2012

Prezidentem České republiky byl vyhlášen termín konání voleb do krajských zastupitelstev, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012.

Výsledky voleb (zdroj: www.kraj-jihocesky.cz)

Termín a místo konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje.pdf

Volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční

dne 7. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 • Okrsková volební komise č.1 se sídlem : Český Krumlov, sídliště Vyšný 48 - budova Českého Červeného kříže
 • Okrsková volební komise č. 2 se sídlem : Český Krumlov, Za Nádražím 222 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 3 se sídlem : Český Krumlov, Za Nádražím 222 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 4 se sídlem : Český Krumlov, Vyšehrad 182 - Seniorklub
 • Okrsková volební komise č. 5 se sídlem : Český Krumlov, U Trojice 120 - budova SBD Český Krumlov
 • Okrsková volební komise č. 6 se sídlem : Český Krumlov, Urbinská 187 - Městská knihovna Český Krumlov
 • Okrsková volební komise č. 7 se sídlem : Český Krumlov, T.G.Masaryka 213 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 8 se sídlem : Český Krumlov, náměstí Svornosti 1 - budova radnice
 • Okrsková volební komise č. 9 se sídlem : Český Krumlov, Kaplická 151 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 10 se sídlem : Český Krumlov, Tavírna 342 - budova Střední zdravotnické školy
 • Okrsková volební komise č. 11 se sídlem : Český Krumlov, Linecká 43 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 12 se sídlem : Český Krumlov, Tavírna 342 - budova Střední zdravotnické školy
 • Okrsková volební komise č. 13 se sídlem : Český Krumlov, sídliště Plešivec 249 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 14 se sídlem : Český Krumlov, sídliště Plešivec 249 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 15 se sídlem : Český Krumlov, Nové Spolí 142 - Klub MS Sojkovna, nad budovou bývalé MŠ
 • Okrsková volební komise č. 16 se sídlem : Český Krumlov, Kaplická 151 - budova ZŠ

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů 2012

Na základě tzv. technické novely volebních zákonů (zákon č. 222/2012 Sb.) byla nově zavedena možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz. Voličské průkazy vydává obdobně jako ve volbách do Parlamentu České republiky obecní úřad na žádost voliče zapsaného ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby. Podle § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu:

 • žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče (ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu), pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář;

Úřední ověření podpisu voliče provádějí:
1. úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů - a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady; - b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky;
2. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.

 • žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem
  voliče
  ;
 • žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. října 2012.

Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici zde.

 • osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 10. října 2016 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: