aktualizováno 14. 10. 2019

Rekreační zóna Hornobránský rybník

aktualizováno 14. 10. 2019

Záměrem projektu je zlepšit kvalitu vody v Hornobránském rybníku a upravit danou lokalitu tak, aby mohla být využívána ke krátkodobé rekreaci, zejména pak k venkovnímu koupání.

O projektu

Název projektu: Revitalizace rekreační funkce Hornobránského rybníku
Investor projektu: Město Český Krumlov / Lesy města Český Krumlov, s.r.o.
Místo realizace projektu: Horní Brána, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2013 - 2015
Termín realizace stavebních prací 1. etapy projektu: listopad 2014
Zpracovatel projektové dokumentace: WÍZNER AA, architektonický ateliér, Rožmberská 609, 381 01 Český Krumlov
Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje na realizaci I. etapy stavebních prací projektu: 5 100 000 Kč

Téma chybějícího městského venkovní koupaliště je dlouhodobě předmětem trvalé a oprávněné kritiky ze strany občanů města. I to byl jeden z důvodů, proč si současní představitelé města zvolili téma venkovního koupání za jednu z prioritních oblastí, které je potřeba věnovat náležitou pozornost a najít pro ni vhodné řešení. Zvažovány byly různé varianty řešení tak, aby odpovídaly finančním možnostem města a splnily očekávání občanů. Po zhodnocení všech pro a proti bylo rozhodnuto věnovat se myšlence využít dlouhodobě opomíjený a nevyužívaný potenciál lokality Hornobránský rybník.

V druhé polovině roku 2013 byla vytvořena pracovní skupina, jejímž úkolem je přeměnit okolí Hornobránského rybníku na rekreační zónu vhodnou pro koupání, relaxaci a odpočinek. Projekt vzniká na základě spolupráce města a společnosti vlastněné městem, Lesy města Český Krumlov, s.r.o., která byla současně určena hlavním nositelem projektu.

Nejdůležitějším úkolem pracovní skupiny je docílit zlepšení jakosti vody v rybníku.

Kvalitu vody v Hornobránském rybníku nepříznivě ovlivňuje skutečnost, že je posledním rybníkem v řadě rybniční soustavy šesti rybníků (bez Hornobránského rybníka se jedná o tzv. Drahoslavickou kaskádu), z nichž tři z pěti rybníků se nacházejí ve velmi neutěšeném stavu. Zlepšení stavu zmiňovaných rybníků není řešeno v rámci projektu, jelikož se dané rybníky nenacházejí ve vlastnictví města, a na tomto stavu tedy v současné době nic změnit nelze. Vedle toho by jakékoliv smysluplné řešení bylo mimo finanční možnosti města.

Voda z Drahoslavické kaskády je do Hornobranského rybníku přiváděna uměle vytvořeným přivaděčem. Přivaděč, který je veden částečně otevřeným korytem, částečně zatrubněným kanálem, se nachází ve špatném technickém stavu (nutno podotknout, že stav odpovídá jeho stáří), díky němuž nelze garantovat pravidelnost přítoku, jelikož na trase přivaděče dochází k významným ztrátám vody. Přestože byl přivaděč za posledních dvacet let již několikrát opraven, je převádění vody z Drahoslavické kaskády do Hornobránského rybníku tímto způsobem nedostatečně efektivní. Z tohoto důvodu byla v rámci přípravné fáze projektu prověřována možnost vybudovat v lokalitě Hornobránského rybníka a v lokalitě "Městský les" nad psím útulkem hloubkový vrt, který by vodu v rybníku dotoval. V přípravné fázi projektu bylo zhodnoceno, že je tato varianta řešení pro zajištění dostatečného sezónního přítoku vody především v letním období méně finančně náročná než by byla rekonstrukce celého přivaděče a bude zaručovat přísun vody s lepší kvalitou než tou, která přitéká z Drahoslavické kaskády. Hloubkový vrt byl nakonec na základě zhodnocení výsledků zpracovaných průzkumů v obou lokalitách proveden v lokalitě „na břehu" Hornobránského rybníka.

Dalším z faktorů ovlivňujícím kvalitu vody v rybníku je neregulovaný odběr užitkové vody zahrádkáři prostřednictvím užitkového vodovodu a dalších nelegálních přípojek. Úkolem pracovní skupiny bylo najít kompromis mezi protichůdnými zájmy určitých skupin občanů. Prioritou je zajistit co nejkvalitnější vodu pro koupání (tj. dostatečně vysokou hladinou vody v rybníce) s tím, že samozřejmostí bude umožnit regulované využití přebytkové odtékající vody.

Způsob rybářského obhospodařování rybníka v době zahájení přípravy projektového záměru nebyl tím ideálem, který by vyhovoval cílům projektu. Netvrdíme však, že i tato skupina občanů zde nemůže realizovat své zájmy. V souladu s doporučením vodohospodářského odborníka bylo již letos ve spolupráci s podnájemcem rybníků, ZO ČRS Český Krumlov, přistoupeno k obměně rybí obsádky.

Dalšími neméně důležitými faktory ovlivňujícími vodu v rybníku je druhové zastoupení okolních dřevin a přítomnost vodního ptactva, které výrazně obohacuje rybník o fosfor a dusík, jež podporují bujení fytoplanktonu a především škodlivých sinic. Co se týče nadměrné přítomnosti vodního ptactva v této lokalitě vidíme problém především v tom, že je to pro mnohé občany (důchodce a maminky s dětmi) vítaná atrakce a zpestření života. Důchodci i děti si zde mohou poloochočené kachny volně krmit a určitě z toho mají radost. Ovšem neuvědomují si, že kachny znečisťují svými výkaly a v případě přepeřování i peřím okolní břehy a vodní hladinu, přenášejí určité nemoci. A samozřejmě, že i zbytky krmení, které toto vodní ptactvo nezkonzumuje, nepřispívá ke zkvalitnění vody. Věříme, že patřičnou osvětou se realizačnímu týmu podaří i tento problém do budoucna vyřešit a nebude nutno kachny vytěsňovat jiným způsobem. V letošním roce došlo k odstranění nevhodných dřevin z břehů rybníka.

Ve druhé fázi projektu dojde v lokalitě Hornobránského rybníku k vybudování adekvátního zázemí určeného k aktivnímu či pasivnímu odpočinku. Cílem projektu je vytvořit zde zázemí, které bude smysluplné a současně bude jeho provoz finančně nenáročný. Stavební práce jsou prováděny na základě projektové dokumentace „Úprava okolí Hornobranského rybníka, Český Krumlov" zpracované WÍZNER AA, architektonický ateliér v březnu 2014. S ohledem na finanční možnosti města a Lesů města Český Krumlov, s.r.o. bylo přistoupeno k řešení realizovat projekt po etapách.

První etapa projektu bude zahrnovat tyto stavební objekty:
SO 01 - dřevěné molo pevné - I. část,
SO 02 - cesty, chodníky, oplocení,
SO 03 - sportovní plochy,
SO 07 - převlékárna, sprcha,
SO 08 - mobiliář, informační cedule,
SO 3.2 - veřejné osvětlení,
SO 01 - příprava vrtu.

Původně měla být realizace I. etapy projektu ukončena do konce srpna 2014. V rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací projektu, která byla vyhlášena v polovině května 2014, však nebyla podána žádná nabídka a město ji tak muselo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zrušit. Město muselo veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací opětovně realizovat, čímž došlo k posunutí harmonogramu stavebních prací projektu.

Souhrn současného stavu již učiněných a připravovaných kroků:

Stav listopad 2014

 • provedly se analýzy odebraných vzorků vody a planktonu,
 • uskutečnil se výlov rybníka,
 • byla provedena revize stavu dna rybníka, které bylo v roce 2003 odbahněno,
 • byla zpevněna hráz malého hornobránského rybníka,
 • byl doplněn písek na pláži rybníka,
 • došlo k drobným terénním úpravám především podemletých břehů rybníka,
 • byla provedena oprava bezpečnostního přelivu přivaděče vody a tělesa výpustného zařízení (tzv. požerák),
 • rybník byl vyvápněn a opětovně napuštěn,
 • byl proveden zkušební vrt pro posílení přítoku vody do rybníka,
 • byla zpracována projektová dokumentace „Úprava okolí Hornobranského rybníka, Český Krumlov",
 • došlo k odstranění nevhodných dřevin z břehů rybníka,
 • došlo k obměně rybí obsádky,
 • byla realizována veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací I. etapy projektu, která musela být v souladu se zákonem zrušena
 • opětovně byla realizována veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací I. etapy projektu, na základě níž byla uzavřena smlouva o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
 • 19.8.2014 -  předání staveniště
 • 25.8.2014 - zahájení stavby
 • říjen 2014: předpokládaný termín dokončení stavebních prací projektu
 • termín pro dokončení stavebních prací projektu byl posunut na 18.11.2014

Realizační tým nepředpokládá, že navrhovaná opatření jsou konečná a povedou k tomu, že voda v Hornobránském rybníce bude průzračná, jako je v zahradních bazénech našich spoluobčanů. Uvědomujeme si, že rybník zůstane i nadále rybníkem se vším všudy, ale voda v něm musí doznat značných kvalitativních změn, aby se opět stala atraktivní pro koupání. K tomu směřují současné kroky a i ty následující, které zatím neumíme a nechceme předjímat, protože budeme muset nejprve analyzovat výsledky současně navrhované etapy a cíleně reagovat na nadcházející změny. Návštěvníky do celé lokality určitě přivede i nový mobiliář a nová či zrekonstruovaná rekreačně sportovní zařízení.

Tisková zpráva srpen 2014.

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: