aktualizováno 10. 2. 2014

Program regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a regenerace Městské památkové zóny Plešivec Český Krumlov pro rok 2014

aktualizováno 19.8.2014

Program regenerace městských památkových rezervací (zkratka MPR) a městských památkových zón (zkratka MPZ) je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky z něho mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program regenerace je program Ministerstva kultury České republiky. Administrace tohoto programu je rozdělena mezi obce s rozšířenou působností (v Českém Krumlově to je Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče) a Ministerstvo kultury České republiky.

Aktuálně 

14. 1. 2014
Město Český Krumlov resp. oddělení památkové péče při Odboru územního plánování a památkové péče zaslalo Vyúčtování programu regenerace MPR a MPZ Český Krumlov za rok 2012 na Ministerstvo kultury České republiky.

6. 2. 2014
Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace MPR a MPZ projednala a schválila rozpis státní finanční podpory v Programu pro rok 2014. Pro Městskou památkovou rezervaci Český Krumlov bylo přiděleno 1 880 000,- Kč, pro Městskou památkovou zónu Plešivec Český Krumlov 480 000,- Kč.

13.3.2014
Komise rady města Český Krumlov pro památkovou péči na svém prvním jednání v roce 2014 navrhla radě města rozdělení finančních prostředků v Programu regenerace MPR Český Krumlov a v Programu regenerace MPZ Český Krumlov-Plešivec.

10. 4. 2014
Město Český Krumlov, zastoupené oddělením památkové péče při Odboru územního plánování a památkové péče zaslalo žádost o poskytnutí státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a v Programu regenerace MPZ a vyplněné Souhrnné přehledy obnov vybraných kulturních památek v obou programech regenerace na rok 2014 na Ministerstvo kultury České republiky.

5. 5. 2014
Rada města doporučila ZM schválit návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR ve výši 1 880.000,- Kč v Programu regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov pro rok 2014 a ve výši 480.000,- Kč v Programu regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec pro rok 2014 a dále rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov určených na povinné podíly města v obou programech.

29. 5. 2014
Zastupitelstvo města schválilo návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR ve výši 1 880.000,- Kč v Programu regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov pro rok 2014 a ve výši 480.000,- Kč v Programu regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec pro rok 2014 a dále rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov určených na povinné podíly města v obou programech.

13. 6. 2014
Město Český Krumlov, zastoupené oddělením památkové péče při Odboru územního plánování a památkové péče zaslalo na Ministerstvo kultury České republiky usnesení zastupitelstva města k oběma programům regenerace na rok 2014.

1. 8. 2014
Město Český Krumlov, zastoupené oddělením památkové péče při Odboru územního plánování a památkové péče od 1. srpna do 19. září 2014 realizuje mezi vlastníky kulturních památek Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v Programu regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a v Programu regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov - Plešivec na rok 2015.

Na koho se obrátit?

Oddělení památkové péče při Odboru územního plánování a památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, druhé poschodí.  

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Papoušek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714

Pro úřední hodiny oddělení památkové péče klikněte zde

Proces přidělení příspěvku

Město Český Krumlov realizuje od konce léta do podzimu tzv. Průzkum zájmu mezi vlastníky kulturních památek o dotaci na obnovu kulturních památek v městské památkové rezervaci Český Krumlov a v městské památkové zóně Plešivec v Českém Krumlově na následující rok.

Následuje vyhodnocení průzkumu zájmu, které provádí Komise rady města pro památkovou péči, a poté je zpracován Anketní dotazník Ministerstva kultury ČR, který musí být ve stanoveném termínu (15. listopadu) zaslán na ministerstvo kultury.

Ministerstvo kultury během ledna až února rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Český Krumlov na regeneraci MPR a MPZ. Na základě těchto přislíbených finančních prostředků rozhodne Zastupitelstvo města Český Krumlov o přidělení finančních prostředků jednotlivým vlastníkům kulturních památek (tito vlastníci jsou předem vyzváni, aby na jaře daného roku vyplnily "souhrnný přehled" a přiložily povinné přílohy).

Městský úřad poté zpracuje žádost na Ministerstvo kultury o přidělení finančních příspěvků v Programu regenerace MPR a v Programu regenerace MPZ v daném roce s tím, že zde již uvede konkrétní kulturní památky navržené k obnově. Žádost e podává na ministerstvo kultury cca do poloviny dubna.

Ministerstvo kultury ČR žádost posoudí a rozhodne o přidělení dotace.

Následně město Český Krumlov uzavře smlouvu s vlastníky kulturních památek, kterým byla rozhodnutím ministerstva kultury dotace přidělena. Při obnově kulturní památky je povinen vlastník kulturní památky informovat pracovníky oddělení památkové péče městského úřadu o prováděných pracích a případně svolat kontrolní den na stavbu. Po dokončení akce obnovy kulturní památky a zaplacení dodavateli stavebních prací, předloží vlastník kulturní památky v souladu s uzavřenou smlouvou Městskému úřadu Český Krumlov, oddělení památkové péče doklady o zaplacení (faktury včetně položkových rozpočtů, výpisy z účtů nebo pokladní doklady). Město Český Krumlov po obdržení limitky z ministerstvy kultury může po té následně vyplácet finanční příspěvek z programu regenerace a současně závazný podíl města Český Krumlov.

Administrace programu regenerace

Program regenerace je program, který se celý administruje během roku a půl. Program se tedy překrývá ve dvou letech. Jeho administrace je poměrně zdlouhavá, ale jinak vlastníka kulturní památky nijak nezatěžuje nad rámec běžných činností při obnově nemovitosti. Navíc při nejasnostech, co učinit pro získání dotace, má žadatel možnost kdykoliv kontaktovat Oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov.

Účastí v programu regenerace vlastník kulturní památky získává finanční přípěvek Ministerstva kultury České republiky - maximálně 50% a dále povinný příspěvek od města Český Krumlov - minimálně 10% z částky investované v daném roce do obnovy kulturní památky. Sám vlastník je povinen uhradit vlastní podíl - cca 40% a méně.

Program regenerace nelze kombinovat s jiným dotačním programem Ministerstva kultury.

Předpokládaný harmonogram činností v roce 2014

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2013

Do 15. 1. 2014

Oddělení památkové péče zpracuje "Vyhodnocení programu regenerace za rok 2013" a zašle jej na Ministerstvo kultury České republiky. 

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2014

Únor 2014

Ústřední komise Ministerstva kultury České republiky přidělí městu Český Krumlov finanční prostředky na obnovu kulturních památek v roce 2014.

Březen - květen 2014

Město Český Krumlov rozhodne o přidělení dotací konkrétním žadatelům, kteří jsou následně vyzváni k vyplnění tiskopisu "Souhrnný přehled akce obnovy kulturní památky".  Město Český Krumlov zašle "Žádost města Český Krumlov o poskytnutí státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ" na ministerstvo kultury, k tomuto dokumentu přiloží souhrnné přehledy na již vybrané kulturní památky, které obdrží od konkrétních žadatelů.

Konec jara - začátek léta 2014

Ministerstvo kultury České republiky rozhodne o poskytnutí státní dotace ze státního rozpočtu městu Český Krumlov v Programu regenerace MPR a MPZ a následně převede finančních prostředky městu Český Krumlov.
Město Český Krumlov uzavře s jednotlivými příjemci dotace (s úspěšnými žadateli) "Smlouvu o poskytnutí dotace a příspěvku obce v rámci programu regenerace".

Do konce listopadu 2014

Příjemci dotace realizují obnovu svých kulturních památek. Možno realizovat v průběhu roku 2014.

Do 8. 12. 2014

Příjemce dotace je povinen předložit oddělení památkové péče vyúčtování dotace. Město Český Krumlov následně vyplatí žadateli státní dotaci a podíl obce.

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 

Léto - podzim 2014

Oddělení památkové péče realizuje mezi vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci Český Krumlov a Městské památkové zóně Plešivec tzv. Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci programu regenerace pro rok 2015, na jehož základě pak budou městu Český Krumlov přiděleny ministerstvem kultury finanční prostředky na obnovu kulturních památek v roce 2015.

15. 11. 2014

Oddělení památkové péče zapracuje "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci programu regenerace" do Anketního dotazníku Ministerstva kultury České republiky na rok 2015 a dotazník odešle na ministerstvo kultury.

Dokumenty 

Legislativní opora

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov