aktualizováno 17. 1. 2014

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2014

aktualizováno 10.2.2014

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností alokuje příspěvky ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím Městského úřadu Český Krumlov (obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Program je vyhlašován Ministerstvem kultury České republiky. Doba trvání projektu 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014.

Cílem programu je prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (město Český Krumlov) se efektivně podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Aktuálně

17. 1. 2014
Město Český Krumlov, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče oznamuje termín příjmu žádostí v programu do 28. 2. 2014 (pátek) do 11:00 hodin. Pro obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) město Český Krumlov je Ministerstvem kultury ČR přidělena dotační kvóta 849 000,- Kč. Podle počtu žádostí a podle celkové výše požadovaných finančních prostředků, může město rozdělit celou dotační kvótu v prvním kole a případné druhé kolo v letošním roce nerealizovat. Rozhodnuto bude v měsíci březnu.

Na koho se obrátit?

Oddělení památkové péče při odboru územního plánování a památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Budova A druhé poschodí.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Papoušek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714

Pro úřední hodiny oddělení památkové péče klikněte zde.

Ministerstvo kultury České republiky, Oddělení regenerace kulturních památek a památkové chráněných území v odboru památkové péče, odborný garant:

  • Ing. Tomáš Srb, telefon 257 085 417

Pravidla programu, podávání žádostí

Žádosti se podávají na Městský úřad Český Krumlov (jako úřad obce s rozšířenou působností). Do spádového území Českého Krumlova patří území bývalého okresu Český Krumlov, ovšem zmenšené o území, které připadlo pod Městský úřad Kaplice.

Na co je možné žádat?

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny (mohou být v ochranném pásmu), nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Do programu je možné zařadit pouze opravy a práce související se záchranou a zachováním podstaty kulturní památky (tj. opravy původních dlažeb, opravy exteriérových omítek a interiérových omítek, celkové opravy fasád, restaurátorské zásahy všeho druhu (dřevěné stropy, podlahy, kamenické prvky, sgrafita, malby apod.), opravy vnitřních a vnějších výplňových konstrukcí (okna, dveře), pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu (v případě jejich nutné výměny budou akceptovány pouze tvarové a materiálové repliky), opravy související s likvidací statických poruch objektu, rekonstrukce střech a střešních plášťů zejména pak střech s tradičními krytinami - dřevěný šindel, prejz, keramické tašky ap.). Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Na co není možné žádat?

Z programu nelze hradit: Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2014

Administrace programu obnovy kulturních památek

Příjem žádostí v programu probíhá do 28. 2. příslušného roku. Podle počtu žádostí a podle celkové výše požadovaných finančních prostředků, může město rozdělit celou dotační kvótu v prvním kole a případné druhé kolo v letošním roce nerealizovat. Rozhodnuto bude v měsíci březnu.

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče.

Před podáním žádosti na městský úřad je nutné úplné vyplnění žádosti včetně vyjádření Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 (tel.: 387 312 140) a Krajského úřadu JčK v Českých Budějovicích, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 (tel.: 386 720 271, 386 720 255), (vyjádření NPÚ a KÚ Jihočeského kraje případně dodatečně zajistí u všech došlých žádostí najednou město Český Krumlov). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy dle bodu 11 žádosti a Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu. Dle bodu 11. žádosti je pod bodem 8. požadována Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu a pod bodem 9. Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek, ke kterým se váže žádost o příspěvek, to je kopie položkového rozpočtu (ve složení krycí list, rekapitulace, položky rozpočtu), který bude zpracován dle pravidel cenové soustavy ÚRS Praha v platné cenové úrovni.

Po výzvě od ministerstva kultury, Městský úřad Český Krumlov na svých internetových stránkách zveřejní celkovou výši kvóty pro Český Krumlov, její část určenou pro dané kolo, a případně upraví termín příjmu žádostí do programu v daném kole.

Administrace programu je prováděna podle Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností vydaných Ministerstvem kultury pod č. j.: 18909/2008.

Harmonogram na rok 2014

  • 28. 2. 2014 (pátek) do 11:00 hodin - uzávěrka příjmu žádostí prvního kola
  • 30. dubna 2014 (středa) do 14.00 hodin - uzávěrka příjmu žádostí druhého kola (dle březnového rozhodnutí o konání druhého kola - viz text výše)

Dokumenty

Legislativní opora

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o státní památkové péči
  • Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, č.j.: 18 909/2008

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov