aktualizováno 13. 2. 2013

Co je eGovernment a eGON CENTRUM

aktualizováno 12.2.2013

V poslední době je možné pojem eGovernment slyšet často v různých souvislostech. V doslovném překladu anglický výraz "eletronic government" znamená "elektronické vládnutí".
Písmenko "e" znamená tedy elektronický a je používáno jako zkratka v souvislosti s elektronizací jednotlivých agend, úkonů a činností často (e-mail, eVolby, eHealth, eLegislativa, apod.).
V širším pojetí znamená eGovernment "elektronizaci veřejné správy", tedy modernizaci veřejné správy za pomoci nových možností informačních a komunikačních technologií. Technika veřejné správy s využitím nových ICT nástrojů má vést ke snadnějšímu, rychlejšímu, spolehlivějšímu a v neposlední řadě levnějšímu poskytování služeb veřejné správy občanům, podnikatelům, institucím a organizacím.

V souvislosti s nutností zabezpečit tento proces v ČR přijala vláda v roce 2007 dokument "Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby" na roky 2007-2013 a v roce 2011 byla přijata druhá verze tohoto dokumentu na roky 2007-2015.
Efektivní VS a přátelské veřejné služby bývají často nazývány jedním anglickým termínem "Smart Administration".
Cílem tohoto procesu je zlepšení veřejné správy a kvality jí poskytovaných služeb tak, aby veřejná správa skutečně fungovala jako "služba" občanům, aby činnosti a služby nabízené veřejnou správou byly co nejvíce uživatelsky příjemné pro občany a vycházely vstříc jejich požadavkům a potřebám.

Hexagon efektivní veřejné správyHexagon efektivní veřejné správy

Strategie Smart Administration hledí na veřejnou správu jako na hexagon. Jeho jednotlivé vrcholy symbolizují prvky VS, klíčové pro její efektivitu.

Legislativa, jako nástroj k ochraně společenských hodnot a ovlivňování chování občanů, by měla být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější, přijímaná jen v nezbytně nutných případech, aby nezpůsobovala zbytečnou byrokratickou zátěž.

Organizace výkonu veřejné správy, která vždy hledá rovnováhu mezi přiblížením VS občanovi a efektivní vynakládáním veřejných prostředků. Zahrnuje v sobě úroveň řízení, metody řízení kvality, sledování výkonnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků a sledování spokojenosti občanů jako zákazníků VS.

ICT jako prostředek, který usnadní styk občana s veřejnou správou, ale také komunikaci uvnitř veřejné správy. ICT jako nástroj změn, nikoliv cíl sám o sobě.

Občan je klientem veřejné správy. Je nutné mu usnadnit styk s úřady a co možná nejméně znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou správu pro občana zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak občanům participovat na jejích rozhodnutích a kontrolovat její fungování.

Úředník je základním stavebním kamenem veřejné správy. Ať je to úředník ministerstva nebo úředník vykonávající státní správu v přenesené působnosti na kraji či obci. Na úředníky by mělo být nahlíženo všude stejně, musí být vyžadována vysoká kvalita jejich výkonu a jejich průběžné vzdělávání. Důraz je třeba klást na kvalitu řízení na všech úrovních.

Financování veřejné správy, tedy rozpočtování, způsob alokace zdrojů na jednotlivé aktivity v rámci veřejné správy a provázání rozpočtů se strategickými prioritami vlády/ministerstev/zastupitelstev je třeba věnovat pozornost. Veškeré agendy v rámci veřejné správy je třeba přezkoumávat z hlediska nákladové efektivnosti.


panáček eGONSymbolem eGovernmentu se stal panáček eGON. eGON jako symbol eGovernmentu, tedy "moderního, přátelského a efektivního úřadu" je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Existenci a životní funkce eGONa zajišťují:
1) prsty - Czech POINT (soustava snadno dostupných kontaktních míst, v současné době ve většině obcí)

2) oběhová soustava - KIVS (komunikační infrastruktura veřejné správy zajišťující bezpečný přenos dat)

3) Srdce - zákon o eGovernmentu (300/2008 Sb.)

4) Mozek - Základní registry veřejné správy (bezpečná a aktuální databáze dat o občanech, státních a nestátních objektech: ROS - základní registr osob, ROB - základní registr obyvatel, RPP - základní registr práv a povinností, RUIAN - základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

 

 

KlaudieeGON, až do dubna 2011, jediný oficiální symbol eGovernmentu, už není v prezentování rychlejší, levnější a vlídnější správy pomocí ICT technologií osamocený. Našel si totiž Klaudii, moderní partnerku, která do českého eGovernmentu přináší fenomén zvaný cloud computing.

Zatímco eGON má na starosti pro transformaci veřejné správy a komfort občanů důležité projekty jako Czech POINT, datové schránky nebo základní registry, úkol Klaudie je pouze jeden, nicméně zásadní:

Má jako nová partnerka eGONa symbolizující prostředky cloud computingu zajistit, aby byly ICT projekty nejen efektivnější a levnější, ale aby také umožnily přechod od současného stavu blížícího se správě majetku k modelu nákupu a využívání služeb.

„Realizace i následný provoz všech projektů musí být ekonomicky uskutečnitelné. Nemůžeme si dovolit drahé a zbytečné hračky. Proto musí být smyslem projektů účelnost a užitečnost," uvedl v souvislosti s novým přístupem resortu k jednotlivým projektům bývalý ministr vnitra Radek John.

Klaudie se říká komplexu systémů, který by měl vzniknout jako „orchestrovaný" privátní cloud veřejné správy. To znamená, že Klaudie se stane poskytovatelem centrálních, nebo regionálních orchestrovaných průřezových a agendových služeb pro orgány veřejné moci a jejich klienty. Tyto služby bude poskytovat nepřetržitě a celoplošně.

Srdcem Klaudie bude CMS 2.0, nově připravovaná verze tzv. „Centrálního místa služeb", která zajistí bezpečné a spolehlivé propojení sítí orgánů veřejné moci (OVM) z pevné lokality přes přístupové body CMS (centrum/kraj/okres). CMS 2.0 tak bude sloužit jako hlavní propojovací místo pro všechny základní eGON služby, poskytující společné technické, bezpečnostní a softwarové služby. CMS 2.0 využije KIVS a bude s ním plně integrováno, zprostředkuje rovněž komunikaci se systémy EU. CMS bude definovat společné standardy, a to jak komunikační a bezpečnostní, tak i standardy poskytovaných služeb a jejich rozhraní.

Dalšími integrálními součástmi Klaudie budou eGON centra, která zajistí bezpečné a spolehlivé provozní prostředí pro provoz průřezových i agendových eGON služeb, ať již celoplošných, nebo regionálních.
Třetí klíčovou složkou budou „eGON" služby poskytované jednotlivým OVM na celém území státu nebo regionu na všech úrovních veřejné správy. Budou dostupné přes vlastní přístupové body v KIVSu, přes demilitarizované zóny v KIVSu a novou součást CMS 2.0 - eGON service bus veřejné správy, který bude implementací „standardního" ESB. eGON služby se používají jako zkratka za služby informačních systémů veřejné správy, jejichž správcem jsou orgány veřejné moci. Tyto informační systémy mohou být provozovány centralizovaně pro všechny své uživatele, nebo decentralizovaně na jednotlivých pracovištích, poskytovat služby zaměstnancům orgánů veřejné moci nebo přímo soukromoprávním uživatelům, pracovat s anonymními či registrovanými uživateli, poskytovat služby v rámci jedné agendy či sdílené služby pro několik agend či celou veřejnou správu.

Jednou z priorit kohezní politiky EU byl v programovacím období 2007-2013 stanoven rozvoj právě Smart Administration. Pro zlepšení podmínek výkonu veřejné správy bylo možné využít finanční podporu v rámci strukturálních fondů EU.
Pro realizaci strategie elektronizace veřejné správy získala vláda ČR potřebný objem finančních prostředků pro územní samosprávné celky prostřednictvím finančních možností fondů EU, a to z Integrovaného operačního programu (IOP) a z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Cílem zákona o eGovernmentu je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými, což předpokládá transformaci a zjednodušení procesů používaných ve veřejné správě dnes tak, aby využívaly moderních komunikačních a informačních technologií takovým způsobem, jak je to běžné ve sféře komerční. Tyto technologie totiž umožňují vytvořit zcela nové portfolio služeb veřejné správy a zásadním způsobem tak zjednodušit komunikaci občanů i firem s veřejnou správou, ale i mezi subjekty veřejné správy navzájem. Mezi základní pilíře elektronizace veřejné správy patří rozšiřování služeb kontaktních míst Czech POINT, zavedení datových schránek, autorizované konverze dokumentů a intenzivní proces přípravy a následné implementace systému základních registrů.

V souvislosti s procesem eGovernmentu se začal rozvíjet i projekt regionálních center - tzv. eGON Center - která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernmentu. eGON Centra vznikla na krajských úřadech, v obcích s rozšířenou působností i na MV ČR.

Město Český Krumlov jako obec s rozšířenou působností administrativní funkci eGON Centra plnila v rámci výzvy IOP č.02 - "eGovernment v obcích - Czech POINT", kdy pro obce ve svém správním obvodu administrovala žádosti o nové kontaktní místo Czech POINT nebo upgrade stávajícího kontaktního místa.
Vzdělávací funkci začalo eGON Centrum naplňovat v roce 2010 po získání dotace na projekt "Vzdělávání v eGON Centru Český Krumlov".
V roce 2010 získalo město finanční podporu v rámci výzvy IOP č.06 - Technologická centra a elektronické spisové služby v území na projekt "Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Český Krumlov".


Zdroj: MV ČR

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: