aktualizováno 22. 12. 2010

Zastupitelé schválili grantové programy pro rok 2011

aktualizováno 22. 12. 2010

Zastupitelé města Český Krumlov schválili na svém prosincovém jednání grantové programy na rok 2011 - Program podpory sociálních služeb - komunitní plán, Program podpory kultury, Program podpory zahraniční spolupráce, Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže, Program podpory sportu a Program podpory ekologické výchovy. Ve většině případů je nutné žádosti o finanční podporu podat během ledna a února 2011, některé programy vyhlásí i druhou výzvu nebo přijímají žádosti v průběhu celého roku. Při sestavování grantových programů vycházeli jejich administrátoři ze Strategického plánu města Český Krumlov a z obecně platných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov. Objem finančních prostředků určených na grantovou politiku města v roce 2011 přesahuje 8 milionů Kč a zůstal tak na stejné úrovni jako v loňském roce. Kompletní informace o grantových programech města Český Krumlov jsou zveřejněny na webové stránce www.ckrumlov.cz/granty.

Program podpory sociálních služeb - komunitní plán v roce 2011

Program podpory sociálních služeb - komunitní plán přispívá k naplňování cílů a opatření v rámci schváleného 2. Komunitního plánu sociálních služeb na léta 2009 - 2011 (dále jen KPSS) ve městě Český Krumlov. Město Český Krumlov dlouhodobě podporuje a chce i do budoucna podporovat organizace zabývající se sociální tématikou na území města Český Krumlov.
Obecným cílem Programu je finančně udržitelná optimalizace sítě služeb v sociální oblasti. Specifickým cílem Programu je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva, omezení sociálně-patologických jevů a rozvoj vzájemné spolupráce českokrumlovské komunity.
Program bude vyhlášen 3. ledna 2011. Žádosti bude možno předkládat od 3. do 24. února 2011. Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude známo do 21. března 2011.
Celková alokace Programu pro oblast sociálních služeb - komunitní plán pro rok 2011 činí 1,2 milionu Kč. Minimální spoluúčast financování žadatele o dotaci je 10 % z uznatelných nákladů projektu.

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011

Cílem programu je podpořit kulturní aktivity, které spoluvytvářejí prostředí města jako místa příjemného pro život jeho obyvatel a podpořit kulturní nabídku, která zaujme a uspokojí jak obyvatele města, tak jeho návštěvníky. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.
Kulturní granty jsou rozděleny do čtyř opatření, v nichž je možné žádat o finanční příspěvek - 1) zájmová činnost místních kulturních organizací, souborů, spolků působících celoročně na území města, 2) reprezentace města, 3) kulturní projekty dlouhodobě se opakující, tradiční a 4) živá kultura pro širokou veřejnost. Jednou z priorit v roce 2011 je také podpora akcí uspořádaných v rámci tzv. Rožmberského roku, kdy si připomeneme 400. výročí úmrtí Petra Voka, posledního rožmberského panovníka.
Program podpory kultury města Český Krumlov je stejně jako v minulých letech vyhlášen ve dvou výzvách. V první výzvě je možné žádosti podat od 3. do 31. ledna 2011, ve druhé výzvě od 1. června do 1. července 2011. O poskytnutí dotace bude rozhodnuto během března, respektive srpna 2011.
Celková finanční alokace Programu podpory kultury pro rok 2011 činí 1,95 milionu Kč.
Více o programu zde.

Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2011

Cílem programu je podpořit aktivity, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.
Prioritou programu je podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou:
• Hauzenberg (Německo)
• Llanwrtyd Wells (Velká Británie)
• Miami Beach (USA, Florida)
• San Gimignano (Itálie)
• Slovenj Gradec (Slovinsko)
• Vöcklabruck (Rakousko)
Program bude vyhlášen 3. ledna 2011. Žádosti bude možno podávat od 1. do 28. února 2011. Výsledky přidělení dotací budou známy do konce dubna 2011.
Celková alokace Programu pro oblast zahraniční spolupráce na rok 2011 činí 90 tisíc Kč.
Více o programu zde.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011

Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času.
Program zahrnuje dvě opatření, jejichž cílem je 1) podpora aktivit a činností v rámci jednorázových akcí a podpora projektů střednědobého a krátkodobého charakteru v oblasti volného času pro organizované i neorganizované děti a mládež, 2) podpora jednorázových akcí pro děti a mládež, jejichž potřebu nebylo možné dopředu odhadnout, protože vznikla v průběhu roku (jako např. postup do vyššího kola celonárodní soutěže apod.).
Žádosti do obou opatření je možno podávat od ledna 2011. Uzávěrka příjmu žádostí je pro 1. opatření 15. února 2011, v případě 2. opatření je možno žádosti podávat v průběhu celého roku, nejpozději však do 30. října 2011. Vyúčtování je nutno předložit do 30 dnů od ukončení projektu.
Celková alokace Programu pro oblast podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2011 činí 190 tisíc Kč.
Více o programu zde.

Program podpory sportu ve městě Český Krumlov v roce 2011

Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality.
Čtyři opatření programu jsou zaměřena na 1) podporu činnosti sportovních klubů, jejichž členskou základnu tvoří nejméně 70 % členů s trvalým pobytem v okrese ČK a dále jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % dětí a mládeže, 2) podporu sportovních klubů ve městě, které provozují pravidelnou sportovní činnost a pracují dlouhodobě s mládeží a kdy pronajímatelem sportovního zařízení je město Český Krumlov, PRO-SPORT ČK, o.p.s. nebo základní školy zřizované městem ČK, 3) podporu veřejně přístupných sportovních akcí dětí a mládeže reprezentující město, 4) podporu akcí, které mají mimořádný význam pro město Český Krumlov např. v popularizaci daného sportovního odvětví ve městě, rozvoji cestovního ruchu ve městě (především v období mimo hlavní turistickou sezonu), propagaci města v rámci ČR a v zahraničí nebo podpoře sportovní činnosti handicapovaných sportovců.
Žádosti je možno podávat do 28. února 2011. O poskytnutí dotací bude rozhodnuto do 30. dubna 2011.
Celková alokace Programu pro oblast sport ve městě na rok 2011 činí 4,35 milionu Kč.
Více o programu zde.

Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2011

Program je určen subjektům, které působí na území města Český Krumlov v oblasti ekologie. Zaměřen je především na podporu aktivit dětí a mládeže do 18 let. Ve městě působí nevládní organizace ČSOP Šípek, která provozuje Ekocentrum Šípek, jež zajišťuje jak osvětovou, tak vzdělávací funkci v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Podstatnou část EVVO mládeže zajišťují českokrumlovské školy všech typů.
Program je vyhlášen od 17. prosince 2010, žádosti je možno podávat do 15. února 2011. Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude známo do 31. března 2011.
Celková alokace Programu pro oblast ekologické výchovy na rok 2011 činí 255 tisíc Kč.
Více o programu zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: