aktualizováno 9. 11. 2018

Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva byl zamítnut

aktualizováno 2. 11. 2018

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 2. listopadu 2018 zamítl návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov.

Návrh podal pan Václav Mocek, který zpochybnil průběh voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, a to konkrétně ve volebním okrsku č. 5 - Bytové družstvo U Trojice, dále ve volebním okrsku č. 7 - Základní škola T. G. Masaryka, ve volebních okrscích č. 10 a č. 12 - Střední odborná škola zdravotnická a střední odborné učiliště v ul. Tavírna. Domněnku o manipulaci s hlasovacími lístky navrhovatel nabyl na základě zjištěného rozsvíceného a zhasnutého světla v uvedených objektech a dále na základě zjištěného pohybu „podezřelých" vozidel a osob v blízkosti těchto objektů.

Ve věci bylo nařízeno jednání, které se uskutečnilo ve středu 31. října 2018. Soud k tomuto jednání kromě navrhovatele a odpůrců, Městského úřadu Český Krumlov a deseti volebních stran, které v komunálních volbách uspěly, předvolal rovněž osm svědků. Dotyční byli soudem vyslechnuti a byly provedeny důkazy, nimiž argumentoval navrhovatel, a dále důkazy, které si soud vyžádal od Městského úřadu Český Krumlov, konkrétně zápisy o průběhu voleb a výsledků hlasování z předmětných volebních okrsků.

V odůvodnění rozsudku soud konstatuje, že žádné z tvrzení navrhovatele se nepotvrdilo a soud má za prokázané, že s volebními urnami ani hlasovacími lístky nebylo jakkoliv manipulováno. „Žádná z fotografií neprokazuje, že by v noci ze dne 5. října na 6. října docházelo k jakémukoliv pohybu ve volebních místnostech v okrscích č. 5, 7, 10 a 12, ani že by jakákoliv konkrétní osoba do těchto objektů vcházela či z nich vycházela. Návrhem uváděné podezřelé osoby se dle tvrzení navrhovatele nacházely vždy v blízkosti objektů, v nichž se volební místnosti nacházely, nikoliv v jejich interiéru, kde by přicházela v úvahu možnost manipulace s volebními urnami a hlasovacími lístky. Pořízené videozáznamy znázorňují pouze vozidla a osoby pohybující se v tomto okolí, aniž by prokazovaly jakékoliv navrhovatelovy pochybnosti stran zákonnosti průběhu komunálních voleb. Návrhem vznesené pochybnosti o průběhu voleb a ovlivňování jejich výsledků pak nebyly potvrzeny ani soudem vyslechnutými svědky," shrnuje soud, který formu návrhu označil za málem literární, napínavou a dobrodružnou.

Závěrem soud považoval v této souvislosti za vhodné připomenout a zdůraznit účel volební stížnosti. V odůvodněných případech lze upozornit na možnou nezákonnost hlasování, voleb či volby kandidáta a na základě relevantních skutečností se domáhat rozhodnutí o jejich neplatnosti. Volební stížnost by však s ohledem na „volební jistotu" voličů, měla být využívána pouze v případech odůvodněných, kdy je navrhovateli známa významná indicie, která je oprávněna zpochybnit volební výsledky, a kterou je navrhovatel schopen osvědčit relevantními důkazními prostředky. Ničím nepodložené spekulace do volební stížnosti nepatří. Oprávnění podat volební stížnost by tudíž nemělo být nadužíváno či dokonce zneužíváno, neboť by mohlo docházet k oslabení volební jistoty nastolené řádnými volebními výsledky.

„Rád bych poděkoval všem - a nebylo jich málo - kteří se na vypořádání volební stížnosti během posledních dvou týdnů větší či menší měrou podíleli. Stejně tak bych chtěl ocenit práci volebních komisí, zapisovatelek a zapisovatelů, kteří postupovali plně v souladu se zákonem. Zítřkem počíná běžet patnáctidenní lhůta, během níž se musí uskutečnit ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva," uvádí tajemník Městského úřadu Český Krumlov Radim Rouče. „Ustavující jednání zastupitelstva plánuji svolat na čtvrtek 15. listopadu 2018," potvrzuje starosta města Dalibor Carda.

Úplné znění usnesení je k dispozici na elektronické úřední desce Krajského soudu v Českých Budějovicích.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: