aktualizováno 25. 9. 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

aktualizováno 2. 10. 2017

Voliči a voličské průkazy

Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, mohou požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017 Městskému úřadu v Českém Krumlově v budově Kaplická 439, oddělení evidence obyvatel, 1. patro, č. dv. 107. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejdéle do 18. října 2017 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají seznamy voličů. Městský úřad předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017 voličský průkaz voliči buď osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na požadovanou adresu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoliv volebních okrscích, případně zvláštním volebním okrsku na zastupitelském úřadu v cizině.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Informace pro voliče hospitalizované v době konání voleb

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budou dodány voličům do schránek nejpozději do 17. 10. 2017 Českou poštou. Z důvodů zabezpečení včasného dodání hlasovacích lístků všem oprávněným voličům, vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a tyto případně doplnili nebo aktuálně upravili. Pokud se i přes tato opatření některému voliči nedostanou hlasovací lístky do 17. října, nechť toto telefonicky oznámí na odboru vnitřních věcí městského úřadu (tel. 380 766 203) a hlasovací lístky mu budou dodány. Voliči mohou obdržet hlasovací lístky v době konání voleb přímo ve volební místnosti.

Na webových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje, v sekci Volby http://www.kraj-jihocesky.cz/2342/volby.htm se mohou voliči seznámit s jednotlivými volebními stranami, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována v Jižních Čechách.

Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese: Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připravené k převzetí na služebně Městské policie v budově radnice. Tito voliči spadají do volebního okrsku č. 8 s volební místností v budově radnice.

Dále vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť bez platných dokladů nebude voliči umožněno volit. Volit lze i po předložení platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky nebo cestovního průkazu.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy označené otiskem kulatého razítka s názvem městského úřadu jeden hlasovací lístek pro vybranou volební stranu. Hlasovací lístek může ještě volič upravit tak, že zakroužkuje pořadová čísla maximálně čtyř kandidátů, jimž dává přednost před ostatními.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nebyly vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, či neplatný hlasovací lístek.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Sídla okrskových volebních komisí

Minimální počet členů okrskových volebních komisí

Na koho se obrátit?

Další informace týkající se voleb lze získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, nebo na Odboru vnitřních věcí městského úřadu Český Krumlov.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: