aktualizováno 9. 1. 2017

Město a jeho rozpočet pro rok 2017

aktualizováno 9. 1. 2017

Na prosincovém jednání schválilo zastupitelstvo města rozpočet pro rok 2017. Rozpočet je nejdůležitějším dokumentem, prostřednictvím kterého je zabezpečována správa města a jeho hospodaření v daném roce.

Díky dobré hospodářské situaci se zvyšují i příjmy města a pro rok 2017 jsou plánovány příjmy ve výši 304 985,6 tis. Kč, což představuje nárůst o 9 % proti schválenému rozpočtu roku 2016.

Největší část příjmů města tvoří tzv. daňové příjmy, tedy část daní vybraných státem a ostatní místní poplatky, které jsou pro rok 2017 plánovány v objemu 199 301,2 tis. Kč, další důležitou částí příjmů města jsou nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní činnosti města, jako jsou zejména pronájmy majetku. Ty pro rok 2017 činí 59 445 tis. Kč. Třetí významnou skupinou příjmů jsou přijaté dotace, zejména dotace na výkon přenesené působnosti ve výši 26 604,8 tis. Kč, dotace od Jihočeského kraje ve výši 2 300 tis. Kč jako přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj obce v souvislosti s registrací v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a další. Poslední skupinou příjmů jsou tzv. kapitálové příjmy a investiční dotace, s kterými se pro rok 2017 počítá v částce 10 299,8 tis. Kč.

Celkem 259 165,9 tis. Kč bude použito na zajištění běžného chodu města, tedy zabezpečení samotného výkonu veřejné správy, na údržbu městského majetku jako jsou komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň a veřejná prostranství, ale i provozní příspěvky mateřským a základním školám, městské knihovně, městskému divadlu, domům s pečovatelskou službou atd. Velký objem těchto prostředků běžného rozpočtu, konkrétně 10 992 tis. Kč, je určen na podporu jiných organizací a spolků působících ve městě přímo nebo prostřednictvím grantového programu do oblasti kultury (1 196 tis. Kč), sportu (5 092 tis. Kč), sociálních služeb (100 tis. Kč), komunitního plánování (1 040 tis. Kč), volnočasových aktivit mládeže (121 tis. Kč), zahraniční spolupráce (70 tis. Kč).

Rozpočet 2017

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2017-19, ze schváleného rozpočtu města na rok 2016 a jeho plnění, z dílčích návrhů jednotlivých odborů městského úřadu a z dalších podnětů a požadavků obyvatel města.

Investice, které vždy občany nejvíce zajímají, jsou pro rok 2017 naplánovány v objemu 39 014,7 tis. Kč. Největší část investičních finančních prostředků je připravena na realizací projektů podle plánu obnovy vodovodů a kanalizací, velkým výdajem je nákup mostu u pivovaru, který mělo doposud město pronajato od Správy státních hmotných rezerv. V investičním rozpočtu je rovněž počítáno s rekonstrukcí chodníků na třídě Míru.

V roce 2017 zaplatí město z rozpočtu 6 805 tis. Kč na splátky úvěrů, které město přijalo v minulých letech k financování významných investičních akcí. Zůstatek nesplacených úvěrů činí k 1. 1. 2017 celkem cca 22 467 tis. Kč (loni 30.095 tis. Kč, předloni 41.223 tis. Kč). S přijetím nového úvěru na financování investičních akcí se ve schváleném rozpočtu roku 2017 nepočítá.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: