aktualizováno 11. 10. 2016

Český Krumlov má nový strategický plán rozvoje města

aktualizováno 11. října 2016

Začátkem října zastupitelé Českého Krumlova schválili strategický plán rozvoje města pro období 2016 - 2022. Dokument vznikl v rámci projektu Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu, na kterém se podíleli sami občané a podnikatelé, odborníci i úředníci a politici. Dokument formuluje 15 cílů ve třech klíčových oblastech. Na strategický plán navazuje příprava Akčního plánu, jež bude zahrnovat konkrétní projekty města v horizontu dvou až tří let.

V úterý 4. října v podvečer veřejně představil ve Velkém sálu v Klášterech Český Krumlov odborný konzultant architekt Petr Klápště návrh nového strategického plánu. Prezentace byla zařazena na program jednání Zastupitelstva města Český Krumlov. Materiál uvedl místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann, který měl přípravu strategického plánu ve své gesci. Místostarosta využil této příležitosti i k poděkování všem zainteresovaným, jež se na vzniku dokumentu podíleli. Strategický plán rozvoje města Český Krumlov 2016 - 2022 byl schválen jednohlasně všemi přítomnými zastupiteli. Po skončení prezentace byl zpracovatel odměněn za svou práci potleskem jak zastupitelů, tak i veřejnosti, která zaplnila sál klášterů.

Ve strategickém plánu jsou formulovány tři klíčové oblasti, které jsou dále rozpracovány po jednotlivých cílech:
C1 O kulturní a přírodní dědictví je náležitě pečováno a zároveň je aktivně využíváno tak, aby vznikaly nové příležitosti pro místní obyvatele a návštěvníky.
C2 Centrum města je využíváno i obýváno místními a komunitní život je součástí obrazu města navenek.
C3 Městu se daří přitahovat turisty, kteří oceňují autenticitu, zůstávají déle v Krumlově či širším regionu a přijíždějí i mimo hlavní sezónu.
C4 Cestovní ruch pomáhá ve zkvalitňování kulturního a společenského života a infrastruktury ve městě.
C5 Funguje spolupráce mezi místní samosprávou a aktéry v cestovním ruchu a kultuře, která umožňuje plně využít místní zdroje a dovednosti a nápady místních obyvatel a nastavování účelných pravidel.
P1 Postupně roste počet občanů, podnikatelů a organizací aktivně se podílejících na rozvoji města a pocit jejich sounáležitosti s městem i vzájemně mezi sebou.
P2 Občané mají informace včas, přesně a snadno dostupné a orientují se v nich.
P3 Okrajové žánry a trendy + kulturní, společenské a volnočasové aktivity mají místo na mapě kulturního dění Českého Krumlova a mají své publikum.
P4 Kvalita života v okrajových částech města se zlepšuje skrze konkrétní opatření dle poptávky občanů.
P5 Příprava pozemků a pravidel pro výstavbu probíhá a je otevřená pro zapojení vlastníků i občanů, uplatňování pravidel je důsledné.
P6 Občané jsou aktivní a sebevědomí, město aktivitu oceňuje a cíleně podporuje.
D1 Zlepšují se podmínky pro bezmotorový pohyb a srovnávají se podmínky v jednotlivých čtvrtích: obyvatelé se mezi svým bydlištěm a důležitými body města mohou pohodlně a bezpečně pohybovat pěšky nebo na kole v rámci nezbytného i rekreačního pobytu.
D2 Redukuje se podíl automobilové dopravy na celkovém množství cest, roste využívání bezmotorové a veřejné dopravy a odklání se tranzitní doprava.
D3 Kvalitní plánovací a projektová příprava: všechny územně a dopravně plánovací dokumenty jsou vzájemně zkoordinované a organizace dopravy v nich respektuje prostorové možnosti území a rizika. Příprava i realizace dílčích staveb probíhá koordinovaně a s důrazem na jejich architektonické řešení a kvalitu práce.
D4 Město sbírá, shromažďuje, analyzuje a zveřejňuje informace o dopravě a umí reagovat adekvátními opatřeními na podporu plynulosti dopravy a snížení negativních dopadů individuální automobilové dopravy.

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování rozvoje města. Jeho smyslem je poskytnout veřejnému i soukromého sektoru základní představu o dalším směřování města. Věnuje se oblastem, ve kterých je nutná změna, inovace. Vybírá jen to nejdůležitější, kde je změna nejvíce potřeba a stanovuje priority z pohledu zlepšení kvality života ve městě. Obecně je členěn na cíle, ukazatele, zda byl cíl dosažen, opatření, jak cíle dosáhnout a v neposlední řadě jakými zdroji. Strategický plán se nevěnuje oblastem, které fungují dobře či průměrně (např. opravy školských zařízení, komunikací apod.).

„Strategický plán je dokument, který postupuje od obecných cílů soustavně ke konkrétním úkolům. Je to zásobník vizí a námětů, které teď musíme s pomocí zpracovatele strategického plánu a veřejnosti rozpracovat do akčního plánu. To bude podoba dokumentu s jasnými mantinely - konkrétní projekty, s reálnými investicemi a zdroji. Návrhový horizont je dva až tři roky, dle rozhodnutí města. Pouze u infrastrukturních aktivit bude návrhový horizont delší," upřesnil místostarosta Hermann a pokračoval: „Základní seznam projektů a aktivit bude opět vytvořen v pracovních skupinách. Projekty pak dopracují garanti, úředníci příslušného odboru či odpovědné organizace. Rád bych proto vyzval veřejnost k další spolupráci. Strategický plán sice schválilo zastupitelstvo, nicméně projekt Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu pokračuje další fází, a to přípravou akčního plánu."

V dubnu letošního roku nabídli představitelé města Český Krumlov obyvatelům, aby se aktivně zapojili do tvorby strategického plánu rozvoje města. V první fázi projektu Krumlov sobě se zájemci účastnili vstupního veřejného projednání. Na základě výstupů z dvoudenního projednávání byly formulovány tři klíčové oblasti, ve kterých je nejvíce potřeba vymyslet a naplánovat nové aktivity.

První oblast se věnuje obrazu města a cestovnímu ruchu, centru, a soužití obyvatel s turisty (C). Druhým tématem, které si Krumlováci vybrali jako stěžejní, je komunikace s městem, spolupráce a podpora okrajových čtvrtí i žánrů (P). Třetí téma se týká dopravy po městě, propojení centra a okolí (D). Součástí zpracování výstupů bylo i zformulování vize, v jakém městě chtějí obyvatelé žít, jak má město vypadat v roce 2030 a jakými prostředky toho lze dosáhnout.

Vedení města Český Krumlov děkuje všem, kteří se aktivně zapojili do přípravy strategického plánu. Děkuje osobnostem kampaně za to, že spojily své jméno s projektem Krumlov sobě a podpořily tak dobrou věc. Děkuje diskutujícím za jejich čas a odvahu sdílet své názory veřejně. Děkuje rovněž všem, kteří oponovali návrhy a vnesli do přípravy strategického plánu jiný pohled. Děkuje zastupitelům a úředníkům, kteří se zapojili svými zkušenostmi do přípravy strategického plánu. V neposlední řadě patří velké poděkování členům pracovních skupin za jejich energii a ochotu připravit podklady pro strategický plán v co nejkonkrétnějších parametrech.

Více informací k projektu Krumlov sobě najdete na webových stránkách www.KrumlovSobe.cz.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: