aktualizováno 21. 3. 2016

Český Krumlov chystá inovativní zpracování strategického plánu. Navrhnou si jej sami občané

aktualizováno 2. 3. 2016 

Český Krumlov připravuje aktualizaci strategického plánu rozvoje města, jeho poslední verze je totiž stará více než osm let. Vedení radnice se tak rozhodlo znovu se zamyslet za účasti co nejširší veřejnosti nad dalším rozvojem území. Vyhodnotit, co se v posledních deseti letech povedlo, co nikoliv, zeptat se občanů, podnikatelů a všech, kteří se účastní života města, jak se jim ve městě žije a podniká, kde vidí rezervy města, co by chtěli změnit, kam by se město mělo ubírat.

Je v silách města řešit přetíženou intenzitu dopravy a nedostatečnou dopravní vybavenost? Je pro město prioritní řešit kapacitu parkovacích míst na sídlištích a parkovištích, údržbu a rozšiřování zeleně, realizovat protipovodňové úpravy na řece Polečnici, rekonstruovat mosty, zateplovat veřejné budovy a snižovat jejich energetickou náročnost, dbát na kanalizační síť a vodohospodářský majetek, rozšiřovat nabídku sportovního vyžití? To je jen ukázka otázek ohledně budoucího rozvoje Českého Krumlova, na jejichž řešení hledá vedení města odpověď. Aby město získalo veškeré informace a své následné rozhodnutí opřelo o vyjádření většiny obyvatel, počítá se zapojením veřejnosti do rozhodování o budoucnosti celého území metodou tzv. participativního plánování strategického plánu. „Tato metoda je postavena na základním principu, který spočívá v tom, že čím více lidí ve městě se bude moci podílet na plánu jeho rozvoje, tím lépe bude přijat, a tím více se lidé ztotožní s budoucím směrováním města. Věříme, že se to podaří a že zapojení široké veřejností do plánování budoucnosti města přinese své ovoce a rovněž přispěje k tvorbě občanské společnosti. Celý projekt spojený s aktualizací strategického plánu je nazván Krumlov sobě, a tak jej budeme nadále prezentovat," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Strategický plán rozvoje města je dokument určující směr, kterým se město bude v následujícím období (horizontu cca 2 volebních období) ubírat. Jeho vytvoření předchází vypracování analytické části - tedy souhrnné charakteristiky dosavadního vývoje a současného stavu města včetně uvedení vzájemné provázanosti všech jeho sociálně-ekonomických, technických a územních souvislostí. Tato část bude zpracována na základě analýzy stávajících koncepčních materiálů města a existujících dat, na základě rozhovorů s nejvýznamnějšími subjekty a osobami, které nejvíce ovlivňují dění ve městě a jejichž každodenní výkon práce má dopad na další rozvoj města. Další data budou získána průzkumem v terénu, využitím interaktivní mapové aplikace pro sběr dat a na plánovaném setkání s občany města, na kterém budou mít možnost vyjádřit vnímání podmínek a kvality života ve městě. Interaktivní aplikace bude přístupná od 20. března 2016 na webových stránkách www.ckrumlov.cz/krumlovsobe, veřejné projednání se pak uskuteční ve dnech 22.-23. dubna 2016 v kině Luna v Českém Krumlově. V současné době se připravují webové (www.krumlovsobe.cz) a Facebookové stránky projektu Krumlov sobě, jež budou pravidelně aktualizovány.

Nedílnou součástí analytické části strategického plánu je i definování příležitostí a hrozeb v budoucnosti, které nelze ovlivnit a očekávané scénáře budoucího rozvoje. V této části budou zkoumány a prověřovány informace o předpokládaném prostředí, ve kterém bude město fungovat v dalších letech. Výstupem analytické části strategického plánu je pojmenování problémů a stanovení klíčových témat. Z poznání o tom, jaké mají řešené území a jeho obyvatelé problémy, budou účastníci strategického plánování postupně dospívat ke shodě o tom, co je třeba především změnit, aby byly identifikované problémy řešeny a kterými klíčovými tématy se prioritně zaobírat a hledat jejich řešení. Poznání a pochopení výchozího stavu a trendů (tedy KDE se nacházíme) je základem pro porozumění o vizi budoucnosti (KAM KRÁČÍME) a na ni navazující pochopení s posláním jednotlivých účastníků při jejím dosahování a naplňování.

Za účelem realizace tvorby strategického plánu byl vytvořen přípravný tým složený jak ze zástupců politické reprezentace, tak ze zástupců odborníků, úředníků, podnikatelů a veřejnosti. Protože každý člověk má různé zájmy, má k dispozici různé prostředky a také sleduje různé cíle, je pro nalezení průsečíků a shody na klíčových tématech, na jejichž řešení budou všichni účastníci spolupracovat, zahrnut i externí poradce v roli komunikátora celého procesu plánování.

Čím je připravovaný postup v Českém Krumlově neobvyklý?
Strategický plán bude tvořen způsobem, který využívá některé v českém prostředí inovativní postupy.

První neobvyklou charakteristikou je míra možnosti zapojení obyvatel města. Aby strategický plán byl ušitý na míru města, zapojují se do jeho tvorby důležití jednotlivci v území - nejen úředníci a politici města, ale i představitelé důležitých institucí. Český Krumlov půjde ještě dál a v úvodní nejdůležitější fázi umožní zapojit se každému, kdo ve městě žije. Každý tak bude moci v úvodu práce na strategickém plánu popsat, co vnímá jako pozitiva, hodnoty, silné stránky života města, které by bylo dobré chránit či rozvíjet a problémy, které by bylo vhodné řešit. A tím pomoci nastavit celkové nasměrování strategie.

Druhou neobvyklou vlastností je silné propojení mezi přípravou strategického plánu a zadání územního plánu, kdy bude možné podněty obyvatel (opět hodnoty a problémy), které mají územní průmět, hned využít pro zadání územního plánu, aby je mohl zpracovatel vzít v potaz.

Třetí, v Česku zatím také ne tak častou, vlastností je, že místo toho, aby plán dělala na klíč externí firma, maximum práce na strategickém plánu budou dělat úředníci a politici města i dobrovolníci, kteří jsou ochotni pomoci. Díky tomu maximum zkušeností a dovedností při přípravě získaných zůstane ve městě a budou zhodnoceny při přípravě projektů ze strategického plánu vycházejících. To ale neznamená, že plán bude amatérský - tam, kde je potřeba odborný vstup (například v dopravě) bude zadána hloubková odborná analýza či studie.

 

Další informace a odkazy

Aktuální, dosud platný Strategický a Akční plán rozvoje města

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: