aktualizováno 9. 2. 2016

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2016

aktualizovánoaktualizováno 4. 4. 2016

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností alokuje příspěvky ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím Městského úřadu Český Krumlov (obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Program je vyhlašován Ministerstvem kultury České republiky. Doba trvání projektu 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016.

Cílem programu je prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (město Český Krumlov) se efektivně podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Aktuálně

3. 3. 2016

Komise pro památkovou péči se sešla na prvním jednání v roce 2016 a rozdělila finanční kvótu na příslušný rok 2016 pro obec s rozšířenou působností Český Krumlov ve výši 1 073.000,- Kč. Pro 1. kolo přidělila 752.000,- Kč, pro 2. kolo byla ponechána částka 321.000,- Kč. Uzávěrka příjmu žádostí druhého kola je 29. 4. 2016 do 11.00 hodin.

10. 2. 2016

Město Český Krumlov, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče oznamuje termín příjmu žádostí v programu do 29. 2. 2016 (pondělí) do 16:00 hodin. Pro obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) město Český Krumlov je Ministerstvem kultury ČR přidělena dotační kvóta 1 073.000 Kč. Podle počtu žádostí a podle celkové výše požadovaných finančních prostředků, může město rozdělit celou dotační kvótu v prvním kole a případné druhé kolo v letošním roce nerealizovat. Rozhodnuto bude v měsíci březnu.

Na koho se obrátit?

Oddělení památkové péče při odboru územního plánování a památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Budova A druhé poschodí.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Pro úřední hodiny oddělení památkové péče klikněte zde.

Ministerstvo kultury České republiky, Oddělení regenerace kulturních památek a památkové chráněných území v odboru památkové péče, odborný garant:

  • Ing. Tomáš Srb, telefon 257 085 417

Pravidla programu, podávání žádostí

Žádosti se podávají na Městský úřad Český Krumlov (jako úřad obce s rozšířenou působností). Do spádového území Českého Krumlova patří území bývalého okresu Český Krumlov, ovšem zmenšené o území, které připadlo pod Městský úřad Kaplice.

Na co je možné žádat?

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny (mohou být v ochranném pásmu), nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Do programu je možné zařadit pouze opravy a práce související se záchranou a zachováním podstaty kulturní památky (tj. např. opravy původních dlažeb, opravy exteriérových omítek a interiérových omítek, celkové opravy fasád, restaurátorské zásahy všeho druhu (dřevěné stropy, podlahy, kamenické prvky, sgrafita, malby apod.), opravy vnitřních a vnějších výplňových konstrukcí (okna, dveře), pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu (v případě jejich nutné výměny budou akceptovány pouze tvarové a materiálové repliky), opravy související s likvidací statických poruch objektu, rekonstrukce střech a střešních plášťů zejména pak střech s tradičními krytinami - dřevěný šindel, prejz, keramické tašky ap.). Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Na co není možné žádat?

Z programu nelze hradit: Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2016

Administrace programu obnovy kulturních památek

Příjem žádostí v programu probíhá do 28. 2. příslušného roku. Podle počtu žádostí a podle celkové výše požadovaných finančních prostředků, může město rozdělit celou dotační kvótu v prvním kole a případné druhé kolo v letošním roce nerealizovat. Rozhodnuto bude v měsíci březnu.

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče.

Před podáním žádosti na městský úřad je nutné úplné vyplnění žádosti včetně vyjádření Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 (tel.: 387 312 140, bod č. 9 žádosti) a Krajského úřadu JčK v Českých Budějovicích, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 (tel.: 386 720 271, 386 720 255, bod č. 10 žádosti), (vyjádření NPÚ a KÚ Jihočeského kraje případně dodatečně zajistí u všech došlých žádostí najednou město Český Krumlov). Bod č. 11 žádosti vyplní oddělení památkové péče Mě. Ú. Český Krumlov.

Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy dle bodu 12 žádosti a nepovinné přílohy dle bodu 13 žádosti.

Dle bodu 12. žádosti je pod bodem 7. požadována Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu a pod bodem 8. Rozpočet-odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek, ke kterým se váže žádost o příspěvek, to je kopie položkového rozpočtu (ve složení krycí list, rekapitulace, položky rozpočtu), který bude zpracován např.  dle pravidel cenové soustavy ÚRS Praha v platné cenové úrovni. V bodě 9. je to Formulář F1, Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu a v bodě 10 je to Formulář F2, kde se předkládá fotodokumentace.

Dle bodu 13. žádosti je možné se nechat v žádosti o dotaci zastupovat na základě plné moci - viz Formulář F3 a v případě nedostatku finančních prostředků je nutné vyplnit tiskopis F4: Čestné prohlášení o nedostatku Formulář F4.

Po výzvě od ministerstva kultury, Městský úřad Český Krumlov na svých internetových stránkách zveřejní celkovou výši kvóty pro Český Krumlov, její část určenou pro dané kolo, a případně upraví termín příjmu žádostí do programu v daném kole.

Administrace programu je prováděna podle Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností vydaných Ministerstvem kultury pod č. j.: 18909/2008 pozměněných Opatřením Ministerstva kultury Č. j.. : MK 59674/2014 OPP ze dne 12. listopadu 2014 s účinností od 1. 1. 2015.

Harmonogram na rok 2016

  • 29. 2. 2016 (pondělí) do 16:00 hodin - uzávěrka příjmu žádostí prvního kola
  • 29. dubna 2016 (pátek) do 11.00 hodin - uzávěrka příjmu žádostí druhého kola (dle březnového rozhodnutí o konání druhého kola - viz text výše)

Dokumenty

Legislativní opora

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: