aktualizováno 29. 12. 2010

Námitky k návrhu Zásad územního rozvoje kraje

aktualizováno 29.12.2010

Město Český Krumlov využilo svého práva a připomínkovalo návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského Kraje. Podávat za město námitky k návrhu je podle stavebního zákona v kompetenci rady města. Vypořádání námitek bude Krajský úřad Jihočeského kraje zpracovávat zhruba do poloviny února 2011. Na závěrečném veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje dne 17. prosince 2010 na Krajském úřadě Jihjočeského kraje v Českých Budějovicích Ing. arch. Boček přislíbil, že námitkám města bude vyhověno.

Město Český Krumlov žádá o uvedení do souladu územně-plánovací dokumentace v území Kvítkův Dvůr, kde bylo původně plánováno golfové hřiště. Nově žádá o změnu účelu na víceúčelovou sportovně relaxační plochu. V druhé námitce město požaduje řešit koridor dopravy (tzv. severní obchvat města), který byl plánován od Domoradic podél železniční trati. Město se přiklání k homogenizaci stávající silnice I/39 a k rozmělnění dopravy tunelem od Trojice k nemocnici. 

Uplatněné námitky

Město Český Krumlov uplatňuje k návrhu Zásad územního rozvoje (ZÚR) Jihočeského kraje tyto námitky, schválené usnesením Rady města Český Krumlov č. II. 75/4/2010 dne 6.12.2010:

  1. Město Český Krumlov požaduje uvést do souladu text odůvodnění návrhu ZÚR k ploše nadmístního významu pro sport a rekreaci SR 18 Český Krumlov - Kvítkův Dvůr, tj. jde o víceúčelovou sportovně rekreační plochu, nikoli o rozvojovou plochu pouze pro golfové hřiště
  2. Město Český Krumlov požaduje řešit koridor dopravy nadmístního významu D 13, úsek D 13/3, jako homogenizaci stávající trasy silnice I/39 a z návrhu ZÚR vypustit řešení v souběhu s železniční tratí

Odůvodnění uplatněných námitek

ad 1.      V odůvodnění  návrhu ZÚR je u plochy SR 18 uveden text, který neodpovídá výroku návrhu ZÚR, přičemž již k zadání tehdy ještě ÚP VÚC Jihočeského kraje, uplatnilo město Český Krumlov požadavek (dopisem č.j. 343/06/KS ze dne 31.3.2006), aby sportovně rekreační areál Kvítkův Dvůr nebyl vůbec do ÚP VÚC Jihočeského kraje zařazen, a pokud přesto bude, aby zde nebyl závazně specifikován způsob využití pro golf. Důvodem tehdy byla a dnes stále je požadavek ponechat v této lokalitě i další možnosti využití, které toto území skýtá, přičemž golfové hřiště může být jednou z těchto možností. 

ad 2.     Koridor D 13/3 pro obchvat  Č.Krumlova se v návrhu ZÚR odpojuje od silnice I/39 přibližně u  zastávky ČD v Domoradicích, odtud je veden v trase železniční trati, od níž se odklání pouze v Domoradicích, prochází stávající betonárkou a před vlakovým nádražím se vrací do trasy železnice. V dalším úseku obsahuje stávající vlakové nádraží, pokračuje v trase železnice, od níž se odpojuje před bývalým kamenolomem, kterým prochází a za ním se opět napojuje na stávající silnici I/39.

Mezi odpojením od železnice a napojením na silnici I/39 je natolik velký výškový rozdíl, že jeho překonání by bylo možné pouze tunelem se zahloubením cca u vlakového nádraží, které by ale neumožnilo dopravní napojení místních komunikací a obsluhu zastavěných území (sídliště Nádraží, sídliště Vyšný), takže nelze vyloučit, že jediným řešením by bylo naopak zahloubení železnice, a to včetně nádraží.

Realizování této trasy koridoru D 13/3, především budování raženého tunelu, je bezpochyby velice ekonomicky náročné, což je patrné i z výroku ZÚR, který připouští nutnost demolice objektů uvnitř koridoru z důvodu realizace záměru.

Vzhledem k tomu, že se pro ZÚR prověřuje trasování koridoru bez podrobného technického posuzování, obává se město Český Krumlov, že z důvodu malé výšky nadloží při ražení tunelu nelze vyloučit, že by si realizace záměru vyžádala hloubený tunel, což je v zastavěném území velice problematické.

Vzhledem k tomu, že by si realizace silničního obchvatu Č.Krumlova v trase vymezené koridorem D13/3 vyžádala vybudování tunelu uvnitř existující zástavby (navíc by mohl být hloubený), demolice stávajících objektů, včetně rodinných domů, a nelze vyloučit velké stavební zásahy do železniční trati včetně vlakového nádraží, jeví se velmi nereálné, že vedením koridoru v navržené trase budou vytvořeny podmínky pro uskutečnitelné vyřešení problému dopravy přes Český Krumlov.

Město Český Krumlov požaduje, aby bylo kapacitní napojení Lipenska a celého regionu Šumavy na dálnici D3/R3 přes Český Krumlov řešeno homogenizací stávajícího průtahu silnice I/39 městem. V odůvodnění ZÚR je sice uvedeno, že stávající silnice I/39 vede těsně pod zámkem , který je památkou UNESCO, avšak zámek je od silnice vzdálen v nejbližším místě cca 120 m. Homogenizací této trasy by památka UNESCO nebyla přímo dotčena, na rozdíl od rodinných domů, které se nalézají uvnitř koridoru D 13/3 vedeného v trase železnice. Tyto domy by realizací obchvatu v této trase byly dotčeny přímo, včetně jejich pravděpodobného odstranění z důvodu realizace nové silnice. Homogenizace stávající silnice I/39 by sice také představovala územní zásah, ale jednalo by se o rozšíření stávající komunikace, nikoli o umístění celé nové komunikace v trase, která dosud neexistuje. Tzn. že např. zásah do území by byl významně menší, navíc by byl jednoznačně definovaný šířkou vícepruhové  silnice v trase současné silnice I/39.  

Neopomenutelným důvodem pro požadavek homogenizace stávající trasy I/39 je skutečnost, že na tuto stávající trasu by měl navazovat i tunel D 43/4 (rovněž koridor vymezený ZÚR), jehož funkcí má být odklonění dopravy od Č.Budějovic přes Č.Krumlov směrem na Větřní a Kaplici. Vedením koridoru D 13/3 v trase stávající silnice I/39 od zastávky ČD v Domoradicích po křižovatku U Trojice by byl homogenizován "přiváděcí" úsek této silnice k tunelu. Tím by mohlo dojít k společnému řešení části dvou "dopravních problémů".

Oporou pro tuto námitku města Český Krumlov je rovněž skutečnost, že proti tomuto řešení byla starostovi města již v roce 2006 doručena petice občanů města.  

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: