aktualizováno 5. 2. 2010

Ing. Luboš JedličkaZpráva starosty Českého Krumlova o stavu města za rok 2008

5. března 2009

Vážení spoluobčané,

po druhém roce tohoto volebního období opět nastává čas na bilancování. Podívám-li se na rok 2008 s odstupem téměř dvou měsíců, mohu být jako starosta Českého Krumlova právem hrdý na to, kolik práce se ve městě podařilo udělat. Rok 2008 byl ve znamení rekordních investic do školských zařízení, aktualizoval se strategický plán, dům fotografů Seidelových odhalil své tajemství a také se podařilo prolomit pomyslnou bariéru v získávání finančních prostředků z Evropské unie.

V uplynulém roce město uspělo v oblasti žádostí o mimorozpočtové finanční prostředky. Podařilo se získat přes 60 milionů Kč, a to nejen od komerčních společností nebo ze státních či krajských peněz, ale i z regionálních operačních programů. Tyto dotace pomohly a pomohou v dalších letech uskutečnit investiční záměry, které by samo město těžko financovalo z městského rozpočtu. V roce 2008 město hospodařilo podle nastavených pravidel a schváleného rozpočtu a nemusel se čerpat nový úvěr, dokonce jsme nevyužili ani schváleného kontokorentního úvěru.

Více než půl roku jsme se vloni zabývali strategickým plánem. Jsem rád, že se podařilo naplnit prioritu programového prohlášení rady města, a to aktualizaci strategického plánu. Pro budoucí rozhodování je tento dokument nezbytný, protože definuje cíle a vize města, harmonogram a prostředky k jejich naplnění. Tento plán slouží jako základní nástroj pro řízení a chod všech orgánů města, který specifikuje prioritní činnosti a směry nejen při investování.

U investování a investic se na chvíli zdržím. Loňský rok byl velmi štědrý v otázce kapitálových vkladů. Do oblasti dětských hřišť a školství putoval rekordní objem finančních prostředků.
Na dětská hřiště jsme vyčlenili více než 3,3 milionů Kč a můžeme se pochlubit dokonce evropským unikátem. U základní školy na Plešivci jsme postavili za peníze z městského rozpočtu  interaktivní hřiště, které propojuje klasické hraní a sport s počítačem. Menší hřiště vybudovala z peněz městského rozpočtu naše společnost PRO-SPORT i ve Vyšném nebo na sídlišti Za Nádražím. Do školství, jak základního či mateřského putovalo vloni z městského rozpočtu téměř 30 milionů Kč. Kromě zmíněných projektů jsme zrekonstruovali sociální zařízení v mateřských školách na Plešivci, T. G. Masaryka a v Základní škole Linecká, vyměnili osvětlení na základní škole na Špičáku, zrekonstruovali jsme učebny na Plešivci nebo Za Nádražím. Vítanou investicí, která několik let nemohla najít vhodné finanční zdroje, byla generální oprava jídelny a školní kuchyně v Základní škole Plešivec. Vloni se podařilo najít finanční prostředky v městském rozpočtu a společně s dotací od ministerstva financí jsme investovali do kvalitního stravovacího zařízení pro školáky a seniory na sídlišti Plešivec.

Na Slupenci se podařilo zprovoznit vodojem a zajistit tak místním obyvatelům dodávku pitné vody. Nemalé prostředky pomohly zrekonstruovat komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, vodohospodářský majetek, ale i městský hřbitov nebo sídliště. Loňské několikamilionové investice vyvrcholily příchodem adventu do Českého Krumlova. Slavnostně byla zprovozněna zrekonstruovaná barokní kašna a za svitu svíček ve vánoční atmosféře jsme otevřeli opravenou Horní ulici s novou zádlažbou.

Představitelé města kontinuálně vedli jednání s potenciálním investorem, který zamýšlel přebudovat autobusové nádraží na moderní obchodní a dopravně turistický terminál. V návaznosti na vývoj
na světových trzích a nastoupivší ekonomickou krizi investor tento záměr oddálil. Nechceme ale občany nechat čekat a plány odkládat. Proto pokračujeme v hledání dalších řešení a v jedné z variant zpracováváme návrhy na rekonstrukci prostoru autobusového nádraží financovaného přímo z městského rozpočtu.

Protipovodňová opatření na řece Vltavě pokračovala v roce 2008 přípravnými a projektovými pracemi. Společně s Povodím Vltavy se snažíme ochránit českokrumlovské obyvatele před velkou vodou. Podobná opatření se připravují na řece Polečnici. Intervence některých subjektů ale maří tuto snahu
o ochranu obyvatel a jejich majetku. Příslib financování ze strany státu se podařilo také vyjednat
v souvislosti se sanací skály Pod Kamenem. Jako radní a zastupitelé jsme učinili maximum možných kroků, abychom vyšli vstříc Státnímu fondu dopravní infrastruktury, zejména co se týče majetkoprávních vztahů na dotčených pozemcích.

V průběhu roku 2008 byla veřejnosti představena studie využití areálu bývalých vojenských kasáren ve Vyšném a zahájeny demoliční práce nepotřebných a zchátralých objektů. Výhledově počítáme v tomto území s individuální i hromadnou bytovou výstavbou, s občanskou vybaveností, s domem
pro seniory nebo mateřskou školou. Příprava na budoucí investice a zmapování potřeb probíhala také u kanalizační sítě. Nechali jsme zpracovat územní studii odvodnění celého města. S výhledem
na další roky jsme zadali projektovou dokumentaci na sanaci skály Svatý duch, na lávku pro pěší, která by spojovala sídliště Mír se sídlištěm Za Nádražím nebo lávku spojující Myší díru a městský park. Dokončili jsme projektovou dokumentaci k regeneraci sídliště Špičák a ke komplexním rekonstrukcím komunikací a inženýrských sítí v celém městě.

Životní prostředí ve městě se snažíme kontinuálně zlepšovat a zkvalitňovat. V roce 2008 město pravidelně udržovalo zelené plochy a ve větším rozsahu než v minulosti zajišťovalo odborné arboristické zásahy a péči o porosty, které byly dlouhodobě neudržované. Pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství rozšířili služby v městském útulku. V ekologických grantech jsme podpořili zejména projekty ekologického vzdělávání našich nejmladších obyvatel.

Rozsah středoškolského i základního vzdělávání v Českém Krumlově zůstal zachován na stejné úrovni. V roce 2008 se českokrumlovské školství rozrostlo o vysokoškolskou instituci, v září otevřela své studijní brány vysoká škola Cevro Institut. V roce 2008 město podpořilo i mimoškolní činnost
a aktivity, a to jak mládeže, tak i nejrůznějších zájmových spolků. V kulturních, sociálních, environmentálních, sociálně preventivních či sportovních grantech se rozdělily potřebným desítky milionů Kč. Pozornost vedení města se zaměřila také na podporu talentů a špičkových reprezentantů. V oblasti sociální se zejména v závěru roku pracovalo na druhém komunitním plánu sociálních služeb v našem městě, který se snaží zmapovat a naplnit potřeby seniorů, dětí a mládeže nebo osob zdravotně postižených.

Zejména v první polovině roku jsme mohli sledovat trend klesající nezaměstnanosti, který souvisí
s rozvojem podnikání v Českém Krumlově. Jen málokdo si mohl nevšimnout, že na křižovatce Tovární ulice s Budějovickou vzniká nový obchodní komplex, který nabídne nová pracovní místa a rozšíří nabídku zboží a služeb pro obyvatele Českého Krumlova a okolí. Další možnost rozvoje z hlediska komerčního využití nebo bytové výstavby vznikla v Domoradicích na území mezi supermarketem Lidl a sídlištěm Mír. Toto území bylo na konci roku nabídnuto k prodeji za fixní cenu a nyní čekáme
na konkrétní projektové nabídky. Zastupitelé města rozhodnou podle konkrétních plánů a záměrů tak, aby uspokojili potřeby obyvatel nejen v této lokalitě.

Rada města se ve svém programovém prohlášení shodla, že perspektivním odvětvím je cestovní ruch, který vytváří v Českém Krumlově přes tři tisíce pracovních míst a do městského rozpočtu přináší výrazné příjmy. Český Krumlov je velmi oblíbenou destinací, kterou každoročně navštěvuje přibližně milion turistů. Atraktivitu a profesionalitu služeb v cestovním ruchu v našem městě potvrdily i ankety odborných titulů zabývajících se turismem a cestováním. Časopis National Geographic Traveler zařadil Český Krumlov do světové dvacítky nejkrásnějších historických měst světa, ve kterých se dobře žije. Na toto ocenění jsem jako starosta města i jako jeho občan opravdu hrdý. Rekordní návštěvnost,
a to 25 tisíc návštěvníků, zaznamenaly letos také Slavnosti pětilisté růže.

V roce 2008 se zrodil projekt na revitalizaci areálu klášterů, kde by za stoprocentního přispění státu mohlo v budoucnu vzniknout umělecké a kulturní centrum, které by navazovalo na areál Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Ojedinělou událost představovalo v uplynulém roce otevření expozice Musea Fotoateliér Seidel. Výjimečnost této památky spočívá v tom, že se na jednom místě dochovala budova s fotoateliérem
a také významná část původního technického vybavení a samotné dílo. Díky významnému finančnímu přispění státu se podařilo znovuzprovoznit i velké varhany v kostele sv. Víta.

Český Krumlov získal v minulém roce nového zahraničního partnera. Mezi oficiální partnerská města se zařadilo italské městečko San Gimignano, které je stejně jako Český Krumlov zapsáno
na Seznam UNESCO.

Považuji také za důležité, že se podařilo prodloužit divadelní sezónu otáčivého hlediště v zámecké zahradě a českokrumlovští obyvatelé i turisté tu mají možnost v létě zhlédnout nejedno představení. Tato skutečnost mě těší, neboť z průzkumu prováděného mezi obyvateli Českého Krumlova byla tendence za zachování otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě opravdu jednoznačná.

Český Krumlov ve srovnání s ostatními městy vykazuje nízkou kriminalitu a řadí se mezi bezpečná města. V roce 2008 pracovala Městská policie na projektech rozšíření kamerového systému a na prevenci sociálně patologických jevů. Daří se udržet město bez hracích automatů a přijetím vyhlášky
o volném pohybu psů jsme zvýšili bezpečnost zvláště dětí jak v centru, tak na sídlištích. Nadále informujeme občany o dění ve městě a snažíme se optimalizovat a aktualizovat legislativní normy města.

Na závěr této zprávy bych rád poděkoval všem, kteří nejen vloni přispěli k rozvoji našeho města,
a rád bych také vyslovil přání, aby se i v druhé polovině volebního období dařilo zlepšovat kvalitu života všech občanů Českého Krumlova minimálně v takové míře jako v roce 2008. Vždyť spokojenost nás, občanů, je pro město tou nejlepší vizitkou.

V Českém Krumlově 16. února 2009

Ing. Luboš Jedlička

starosta města Český Krumlov

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: