aktualizováno 21. 3. 2008

Sídliště Špičák čeká regenerace

21. března 2008

sídliště špičák Občané, rada města a architektonický ateliér dospěli společnými silami k finální podobě plánu na zvelebení nejmenšího českokrumlovského sídliště Špičák. Projekt regenerace rozděluje území sídliště na 7 lokalit (A až G) a navrhuje časové rozložení jednotlivých etap samotné regenerace. Předpokládaná minimální varianta počítá s rozpočtem 28 milionů a maximální varianta s rozpočtem 42 milionů Kč. V návaznosti na podmínky přidělování dotací se bude v dotačních titulech postupně žádat o poskytnutí finančních prostředků na každou dílčí etapu. S dokončením regenerace sídliště Špičák se počítá do roku 2013.

Zastupitelstvo schválilo projekt na regeneraci

Zastupitelstvo města si prohlédlo na únorovém jednání projekt na regeneraci tohoto sídliště a schválilo jeho podobu. V tuto chvíli nic nebrání tomu, aby byla dokumentace dopracována městskými odbory a před-ložena žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt regenerace sídliště Špičák se zabývá úpravami v problémových okruzích, které vycházejí jak z průzkumu na místě, tak z ankety a veřejného projednání návrhu regenerace.
Podle připomínek obyvatel je velkým problémem neuspokojivá úroveň venkovního prostředí, devastace parteru, absence laviček či košů na odpadky. Projekt regenerace reaguje na všechny tyto požadavky a řeší parter sídliště komplexně v návaznosti na dopravu vozidel, pěších a parkování.
Usměrněním stání a průjezdu aut se obnoví logické trasy chodníků, které mnohde slouží pro divoké parkování. Jasně se vymezí zpevněné plochy a chodníky k jednotlivým domům, které na mnoha místech chybí a chodci se pohybují po vyšlapaných plochách. Spolu s opravou a předlážděním stávajících chodníků se počítá s doplněním nových cest v logických směrech (převážně v živelně vyšlapaných trasách). Zpevněné plochy budou doplněny prvky městského mobiliáře včetně laviček, košů na odpadky a košů pro chovatele psů, kolostavů či uměleckých artefaktů. Počítá se s obnovou a rozšířením zelených ploch. Stávající dožité stromy budou revitalizovány a nové se vysází ve vnitroblocích pro odstínění odpočinkových míst s posezením a dětským hřištěm.
Původní dětské hřiště, které se nachází uprostřed sídliště, neodpovídá novým bezpečnostním předpisům. Volně přístupná plocha je znečišťována psy. Projekt regenerace respektuje stávající umístění hřiště a navrhuje celkovou rekonstrukci plochy, rozšíření a doplnění herních prvků. Na území sídliště je navrženo i nové dětské hřiště, které je vybaveno základními prvky pro malé děti. Starší děti budou mít možnost sportovního vyžití na univerzálním hřišti u Základní školy T. G. Masaryka.

sídliště špičák Komunikace

Vozidlové komunikace jsou v převážné míře zachovány, pouze v několika místech dojde k dílčím úpravám v šířce komunikací. Systém obousměrných a jednosměrných komunikací se zachová. Ve výsledném návrhu nejsou zřizovány nové komunikace. Místo dožitého povrchu z asfaltu a betonu se chodníky zadláždí zámkovou dlažbou. Postupně budou zadlážděny všechny chodníky v sídlišti. Zároveň s komunikacemi budou opraveny přídlažby a obrubníky, odvodňovací systémy včetně kanalizačních mříží, poklopů a šachet.

sídliště špičák

Parkování

Doplnění a zřízení nových parkovacích míst v centru sídliště s ohledem na dopravní dostupnost je jednou z priorit regenerace. Celkový nedostatek parkovacích míst v krátké docházkové vzdálenosti od domů vyřeší nové plochy v místech, kde je to možné technicky, dopravně a ekonomicky. Sídliště leží v členitém terénu s jižním svahem, což komplikuje přístupnost jednotlivých terénních teras vhodných pro parkování.
..Při zřizování nových parkovacích ploch je také cílem udržet dostatek zelených území pro rekreaci a pobyt obyvatel sídliště. Parkovací místa jsou navržena v betonové zádlažbě. Vhodnost umístění těchto ploch je posuzována i z hlediska minimalizace nákladů. U některých je nutné odtěžit zeminu a vybudovat opěrné zdi. Celkem projekt počítá s umístěním 97 nových parkovacích míst. V maximální variantě, při vytvoření velkokapacitního parkování u kina, by se dal jejich počet navýšit až o 271.

Jaké problémy bude nutno vyřešit? Obyvatelé Špičáku pomohli odpovědět.

Podle urbanistů je sídliště specifické, protože se tu prolíná hromadné bydlené s objekty občanské vybavenosti jako je poliklinika, banka, škola, kino nebo plochy s kancelářskými a administrativními provozy. V současné době je sídliště v dobrém stavebně technickém stavu. Panelové domy postupně procházejí procesem oprav, rekonstrukcí a zateplení fasád. V roce 2007 byla provedena celková rekonstrukce rozvodů hlavního řadu centrálního zdroje tepla. Na sídlišti Špičák se se nenacházejí objekty v havarijním stavu, které by bylo nutné rekonstruovat nebo demolovat. V rámci projektu regenerace sídliště je potřeba podle radních i odborníků řešit následující okruhy problémů, které též vycházejí z ankety a připomínek občanů:

  • Sídliště má relativní dostatek zelených ploch při komunikacích a ve vnitroblocích, přesto zde chybí jakékoliv zázemí pro odpočinek a dostatečně sídliště špičák vybavený parter, není zde řešeno parkové sezení, chybí prvky městského mobiliáře jako např. lavičky, koše na odpadky, parkové osvětlení, dětské hřiště.
  • Počet parkovacích míst a celkové dopravní řešení sídliště je nedostatečné. Dimenzování ulic v jejich šířce neumožňuje většinou kolmé stání vozidel a komunikace uvnitř sídliště jsou vesměs řešeny jako jednosměrné. Sídliště je navíc položeno ve svažitém terénu a je nutné respektovat jak tento terén, tak stávající strukturu zástavby.
  • Zpevněné plochy jak pro parkování vozidel, tak chodníky pro pěší, mají narušené povrchy. Parkuje se na provizorních plochách, na travnatých plochách a na chodnících u bytových domů.
  • Kontejnery na domovní odpad nemají přístřešky a svou přesnou lokaci. V současné době jsou místa pro kontejnery v neutěšeném stavu volně na parkovacích plochách a na chodnících.
  • Vzrostlá zeleň je přerostlá a v neuspořádaných skupinách, je dlouhodobě neudržovaná a potřebuje revitalizovat. V místech terénních úprav po rekonstrukci teplovodu je nutné zeleň doplnit.

Na přelomu srpna a září loňského roku byla uspořádána anketa mezi obyvateli sídliště. Jednotlivé odpovědi byly sečteny a ukázalo se, jaké potřeby mají na sídlišti Špičák jeho občané. Z dotazování vyplynuly podle architekta zajímavé závěry, které byly rozdílné proti výsledkům šetření na sídlišti Za Nádražím a Plešivec. Architekt Jaromír Kročák je vysvětluje jiným demografickým složením: "Sídliště Špičák má jinou povahu než například sídliště Za Nádražím. Průměrný věk obyvatel této lokality je vyšší a žijí tu starší lidé. Lokalita má klidnějších charakter."
A jak dopadl malý průzkum spokojenosti občanů s jejich sídlištěm? Obyvatelé Špičáku nepociťovali výrazný nedostatek zelených odpočinkových ploch a jako dostatečnou ohodnotili i občanskou vybavenost, veřejné osvětlení nebo způsob ukládání a svozu domovního odpadu. Spokojenost i nespokojenost s celkovým prostředím sídliště byla na srovnatelné úrovni. Jako největší problém viděly více než tři čtvrtiny místních nedostatečně vybavený parter - venkovní prostředí, lavičky či koše na odpadky. Více než šedesát procent dotázaných není spokojeno s dopravním řešením sídliště, s malým počtem parkovacích míst, s neuspokojivým stavem chodníků a ploch pro pěší.
Na konci listopadu se konalo veřejné setkání občanů se zástupci města, Základní školy T. G. Masaryka a s architektem, kde byl veřejnosti prezentován první návrh na řešení regenerace sídliště Špičák. Během veřejného projednávání byly diskutovány otázky obslužnosti některých bytových domů uvnitř sídliště, řešení zeleně a využívání sportovních ploch. V brzké budoucnosti se počítá se zřízením víceúčelového hřiště v areálu školy, a podle ředitele Vlastimila Hláska jej veřejnost bude mít možnost využívat. Obyvatelé přišli i s návrhy na změny parkovacích ploch a s podnětem na řešení parkování u kina.

Sedm lokalit a návrhy architekta

sídliště špičák L okalita A - bytové domy jsou obklopeny zelení, ale v zeleni jsou vyšlapané stezky. Architekti se snažili respektovat vyšlapané trasy a tudy vedly nové chodníky. V této lokalitě se projektanti zabývali i okolím jednotlivých domů, přidali odpočinková místa, mobiliář, lavičky, navrhli dětské hřiště.

Lokalita B - ulice pod školou T. G. Masaryka. Architekt řešil vzrostlé stromy zalité v asfaltu, zabýval se rekultivací vozovky, doplnil baly a ocranné mříže, přidal podélná parkoviště a přesunul chodník k plotu, tak, aby logicky navazoval.

sídliště špičák Lokalita C - - západní část sídliště. V této lokalitě bylo původně plánováno více parkovacích míst, ale na základě diskusí a konzultací s obyvateli architekti ustoupili od kapacitního parkoviště a na jejich žádost se místo parkoviště začlenila další odpočinková plocha. Úzká komunikace se rozšíří o 1 jízdní pruh a umožní krátkodobé zastavení a vyhýbání vozidel. Počítá se s rekonstrukcí a zádlažbou všech chodníků v lokalitě.

Lokalita D - zabývá se prostorem před domy 127, 122, kde je teď oplocený pozemek. Posouvá plot a vytváří podélné parkování na uvolněné ploše.

sídliště špičák Lokalita E - řeší například nová parkovací místa.

Lokalita F - autobusová zastávka Špičák. Architekti navrhují 3 varianty se záchytným parkovištěm v několika pojetích.

Lokalita G - zabývá se předlážděním a zkultivováním prostoru před vstupem do kina.

sídliště špičák

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov