aktualizováno 12. 10. 2007

Představujeme nový odbor školství, sportu a mládeže

Mgr. Zdeňka Šalamounová - vedoucí odboru školství, sportu a mládeže Od října se odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví rozdělil do dvou samostatných jednotek na odbor školství, sportu a mládeže a odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Změna vychází z nové koncepce městského úřadu, jíž se snaží zefektivňovat a zpřehledňovat vlastní činnost, zlepšovat komunikaci a optimalizovat náklady. Činnost odboru školství, sportu a mládeže spadá do kompetence Mgr. Zdeňky Šalamounové. Působnost nového odboru se dá vymezit jednak v rovině oddělení školství, tělovýchovy a sportu, jednak v rovině oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Vedoucí odboru Šalamounová chápe změny hlavně jako zpřehlednění a zjednodušení chodu odboru: "V kompetencích nedošlo k žádným podstatným změnám, vlastně se jen rozdělil velký odbor. U nás se teď vyřizují např. žádosti o umístění do Azylového domu pro matky s dětmi a Domu na půl cesty. Dále je možné žádat o poskytnutí příspěvku z grantového programu města v oblasti sportu a školství. Vyřizujeme celou agendu sociálně právní ochrany dětí. Vzhledem k tomu, že je odbor početně menší, je rozdělení jednotlivých agend přehlednější a pro občana srozumitelnější." V rámci městského úřadu si od nové struktury Šalamounová slibuje také zlepšení komunikace mezi pracovníky a vedením odboru.

Přehled činností odboru školství, sportu a mládeže (OŠSM)

Náplň práce odboru školství, sportu a mládeže v oddělení školství, tělovýchovy a sportu

 1. zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím města: mateřské školy, základní školy, a organizačním složkám: Dům na půl cesty a Azylový dům
 2. spolupracuje se společnostmi založenými městem: PRO-SPORT o.p.s., Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.
 3. spolupracuje při sestavení rozpočtu a závěrečného účtu uvedených organizací
 4. spolupracuje při tvorbě zřizovacích a zakládacích listin městských organizací
 5. eviduje zřizovací a zakladatelské listiny města (originály)
 6. spravuje a zajišťuje hospodářské a provozní záležitosti mateřských škol, základních škol, organizačních složek a o.p.s. zřizované a zakládané obcí
 7. předkládá ke schválení ZM návrhy zřizovacích listin škol, organizačních složek a o.p.s.,
 8. projednává s řediteli základních a mateřských škol, s řediteli o.p.s. a organizačními složkami zejména: koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost
 9. vyhlašuje a realizuje konkurzní řízení, na jejichž základě zabezpečuje jmenování ředitelů škol, obdobně postupuje při odvolání ředitelů
 10. zpracovává podklady pro stanovení platů ředitelům škol zřizovaných obcí včetně vyhotovení platových výměrů
 11. zpracovává návrhů periodického hodnocení ředitelek MŠ a ředitelů ZŠ
 12. navrhuje udělení výjimky z počtu dětí a žáků dle § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 13. přijímá opatření na základě výsledků České školní inspekce
 14. řeší stížnosti, které svým obsahem patří do působnosti zřizovatele školy
 15. navrhuje ve spolupráci s krajským úřadem a Komisí pro školství a vzdělávání koncepci organizace sítě škol ve smyslu zřizování a rušení mateřských škol, základních škol, a školských zařízení v souladu s uplatňováním zájmů města, zájmů rodičů dětí a žáků a zájmů pedagogických pracovníků na rozvoji výchovy a vzdělávání
 16. spolupracuje s řediteli ZŠ a ředitelkami MŠ na vyhlašování zápisu do těchto zařízení zpracovává vyhlášku města o spádových obvodech
 17. zabezpečuje agendu hrazení neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky dle § 178 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 18. zabezpečuje v oblasti školství činnosti související s povinnostmi obce s rozšířenou působností a to zejména: zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti, zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti, připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem, zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení, shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti
 19. komplexně zajišťuje agendu finančních příspěvků a grantů z rozpočtu města v oblasti sportu, školství
 20. zajišťuje inventarizaci majetku odboru (mateřské školy, základní školy, o.p.s., organizační složky) včetně evidence majetku některých organizací
 21. ve spolupráci s OF zajišťuje veřejnosprávní kontroly ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) u organizací zřízených a založených městem
 22. zabezpečuje přidělení bytů v domech zvláštního určení, včetně přípravy nájemních smluv
 23. zpracovává rozpočty v rámci odboru
 24. spolupracuje se základními školami, mateřskými školami a organizačními složkami v oblasti veřejných zakázek
 25. spolupracuje se školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města
 26. účastní se ve školských radách základních škol zřizovaných městem Český Krumlov
 27. připravuje podklady pro komise RM,
  - Komise pro sport a tělovýchovu, včetně činnosti tajemníka komise
  - Komise pro školství a vzdělávání, včetně činnosti tajemníka komise


Náplň práce odboru školství, sportu a mládeže v oddělení sociálně právní ochrany dětí

 1. zastupování nezletilých ve funkci kolizního opatrovníka při jednání před soudy a dalšími státními orgány při rozhodování ve věcech opatrovnických, trestních, dědických aobčanskoprávních
 2. podávání návrhů dle zákona o rodině a zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 3. provádění šetření poměrů dětí v rodinách, školách a zdravotnických zařízeních, případně dalších místech pobytu nezletilých
 4. zprávy o poměrech nezletilých, návrhy a doporučení na opatření v zájmu nezletilých dle vyžádání nebo z vlastního podnětu pro soudy a jiné státní orgány
 5. sledování rodin s dětmi v případech, kde je nad výchovou dětí nařízen dohled soudem nebo komisí sociálně právní ochrany dětí a dětí svěřených do péče jiné osoby
 6. provádění sociální práce v rodinách, zajišťování asanace rodin za účelem vytvoření podmínek pro návrat dětí z ústavní péče, návštěvy dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 7. výkon funkce opatrovníka nebo poručníka dle rozhodnutí soudu
 8. poradenská služba dětem, rodičům, těhotným a osamělým ženám s nezaopatřenými dětmi v sociálně právní oblasti
 9. spolupráce se soudy při umisťování dětí a mladistvých, nad nimiž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova, do ústavních zařízení, pravidelné sledování vývoje dětí v ústavní výchově
 10. spolupráce s orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování trestného jednání nezletilých a doporučování provedení vhodných výchovných opatření
 11. sledování obtížně vychovatelných dětí, spolupráce se školskými a dalšími odbornými zařízeními
 12. podávání podnětů orgánům činných v trestním řízení v případech, kde rodiče ohrožuji výchovu a vývoj dětí
 13. organizace akcí zaměřených na výchovu, manželství, odpovědné rodičovství a sociálně výchovné činnosti zaměřené na dysfunkční rodiny
 14. při sociálně výchovné činnosti spolupráce se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi
 15. vedení agendy náhradní rodinné péče
 16. vedení agendy týraných dětí
 17. rozhodování ve věcech: výchovných opatření, náhradní rodinné péče, přestupků v sociálně právní ochraně dětí a dalších záležitostech vyplývajících z příslušného zákona
 18. příprava a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, včetně činnosti tajemníka komise
 19. zajišťování vánočních dárků dětem města Český Krumlov v DD,ZŠ a ŠJ Horní Planá, zajišťování drobných dárků dětem umístěných v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: