aktualizováno 17. 2. 2006

Grantový projekt-programy KÚJČ k podpoře a zachování movitých i nemovitých památek

GP JčK : Obnova drobné sakrální architektury v krajině

Popis grantového projektu: finanční prostředky mohou být poskytnuty na záchranu, zachování a obnovu objektů drobné sakrální architektury ( bez ohledu na to, zda jsou památkově chráněny či nikoliv ), na území Jihočeského kraje, s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.
Žadatel: FO nebo PO
Spolufinancování z programu: finanční podpora Jihoč..kraje může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu, maximálně výše podpory může být 50 000,-Kč. Grant nelze poskytnout na projekty, které jsou spolufinancovány z programů Ministerstva kultury.
Uzávěrka pro příjem žádostí: 24.3.2006
Žádosti se předkládají na adrese - Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Více informací nawww.kraj-jihocesky.czpod odkazem Granty, příspěvky, dotace 2006 v gesci odborů KÚ, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu


GP JčK : Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb

Popis grantového projektu: finanční prostředky mohou být poskytnuty na zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb z důvodu použití tradičních materiálů a technologií
Žadatelé: příjemci podpory mohou být FO nebo PO, vlastníci památkově chráněných staveb ( nemovitých kulturních památek a staveb, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se na území památkových rezervací a zón, vesnických památkových rezervací a zón, krajinných památkových zón a krajinných památkových pásem), na území Jihočeského kraje.
Výše podpory: finanční podpora může činit až 100% prokázaného rozdílu mezi cenou obnovy za použití běžných materiálů a technologií a za použití materiálů a technologií předepsaných orgány památkové péče. Grant nelze poskytnout na projekty, které jsou spolufinancovány z programů Ministerstva kultury.
Ukončení příjmu žádostí: do 31.3.2006
Více informací nawww.kraj-jihočesky.czpod odkazem Granty, příspěvky, dotace 2006 v gesci odborů KÚ, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu


GP JčK: Movité kulturní dědictví

Popis grantového projektu:
finanční prostředky mohou být poskytnuty na záchranu, zachování a obnovu předmětů movitého kulturního dědictví v případech, kdy není možné veškeré potřebné náklady krýt z vlastních zdrojů žadatele
Žadatelé: příjemci podpory mohou být FO nebo PO, vlastníci předmětů movitého kulturního dědictví, s výjimkou státu a právnických osob s majetkovou účastí státu. Tyto předměty musí být kulturními památkami, nebo jsou ( po obnově budou ) umístěny ve veřejně přístupných prostorách. Předměty musí být umístěny na území Jihočeského kraje.
Spolufinancování z programu: finanční podpora Jihoč..kraje může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu, maximálně výše podpory může být 100 000,-Kč. Grant nelze poskytnout na projekty, které jsou spolufinancovány z programů Ministerstva kultury.
Ukončení příjmu žádostí: 24.3.2006
Více informací nawww.kraj-jihocesky.czpod odkazem Granty, příspěvky, dotace 2006 v gesci odborů KÚ, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu


GP JčK: Nemovité kulturní památky

Popis grantového projektu:
finanční prostředky mohou být poskytnuty na záchranu, zachování a obnovu předmětů nemovitých kulturních památek
Žadatelé: příjemci podpory mohou být FO nebo PO, vlastníci nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území Jihočeského kraje
Spolufinancování z programu: finanční podpora Jihoč..kraje může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu, maximálně výše podpory může být 500 000,-Kč. Grant nelze poskytnout na projekty, které jsou spolufinancovány z programů Ministerstva kultury.
Ukončení příjmu žádostí: 31.3.2006
Více informací na www.kraj-jihocesky.cz pod odkazem Granty, příspěvky, dotace 2006 v gesci odborů KÚ, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov