aktualizováno 24. 1. 2006

Kdo má řešit problémy způsobené omezením dopravy na krumlovské silnici Pod Kamenem?


Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal 10. ledna rozhodnutí o uzavírce silnice I/39 v Č. Krumlově od km 12 200 do km 12 400. Od 13. ledna je kvůli uvolňování kamenů ze skály nad komunikací Pod kamenem uzavřen provoz v jednom jízdním pruhu silnice, která je součástí spojení z Českých Budějovic na Lipensko, Hornoplánsko, na hraniční přechod Studánky a Strážný na rakouské hranici. Po komunikaci, jež je v majetku státu - Ředitelství silnic a dálnic - denně projede 11 až 17 000 vozidel. Na vozovku se 3. ledna zřítily kamenné bloky o hmotnosti 19 a 10 t a dle vyjádření geologa může dojít k dalším sesuvům.

Uzavřena je polovina vozovky pod skálou ve směru od Č. Budějovic. Pouze pro osobní a autobusovou dopravu vede objížďka od kruhového objezdu u Trojice doprava směrem k nádraží přes Růžek a tř. Míru zpět na silnici I/39. Objízdná trasa od Č. Budějovic pro nákladní dopravu vede přes odbočku za Kamenným Újezdem (Štilec) a kaplické nádraží do Č. Krumlova. Objíždky jsou zřetelně vyznačeny. Nadále je na silnici Pod Kamenem jednosměrně zachován provoz pro veškerou dopravu z Č. Krumlova na Č. Budějovice a pohyb chodců.

Kdo má řešit problémy způsobené omezením dopravy na krumlovské silnici Pod Kamenem?

Uzavírka části vozovky je zatím časově neomezená. O způsobu a rozsahu zabezpečení skály se rozhodne po skončení zimy, odstranění porostu z masivu a po dalším geologickém průzkumu.

Na základě pondělního rozhodnutí rady města vyzval starosta JUDr. František Mikeš příslušný silniční správní úřad, tedy Krajský úřad Jihočeského kraje, aby jednal ve věci uložení opatření majiteli komunikace Pod Kamenem k zajištění bezpečnosti provozu tak, aby nedocházelo k dlouhodobému omezení provozu na této celostátně důležité komunikaci a aby provoz na ní neohrožoval zdraví a majetek těch, kdož ji využívají. Starosta v této záležitosti oslovil i Ministerstvo dopravy ČR s tím, že v minulosti vlastník komunikace neučinil taková opatření, aby se předešlo dnešní krizové situaci.

K uvolňování jednotlivých, menších částí skály docházelo již v minulosti, nikdy ale nehrozilo takové bezprostřední ohrožení majetku a zdraví osob jako v současné době. Jednání mezi městem Český Krumlov, Krajským úřadem Jihočeského kraje a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - správou České Budějovice o možném způsobu řešení se vedla již vloni (2005). Strany se ale neshodly na tom, kdo je ze zákona povinen provést nezbytné zabezpečovací práce k ochraně účastníků silničního provozu. Je nutné zdůraznit, že město Český Krumlov je pouze jedním z vlastníků přilehlých pozemků, u kterých dochází k narušení skalního masívu.

Uzavření komunikace I/39 a vedení objížďky po komunikaci ve vlastnictví města velmi zhoršila a zkomplikovala dopravní situaci ve městě. Nejvíce jsou objížďkou postiženi dopravci a stavební firmy z Č. Krumlova, neboť uzavřený úsek musí mnohokilometrově objíždět přes Kaplici. Nákladní dopravu z průmyslové zóny do ostatních částí města nelze jinak zajistit, neboť objízdnou trasu mohou používat pouze vozidla do 7,5 tuny. Město se obává, že situace se bude dále zhoršovat s příchodem hlavní turistické sezóny. Ke zvýšení silniční dopravy dojde i v souvislosti se zahájením stavebních činností po zimním období.

Za tento stav, který město nezavinilo, je ale velmi kritizováno. Bohužel jednání vedená k odstranění zdroje ohrožení a zajištění bezpečného a plynulého provozu při průjezdu městem nevedou dlouhodobě k žádným výsledkům.

Přesvědčení města, že všechna opatření k zajištění bezpečného provozu na silnici I/39 Pod kamenem v Č. Krumlově by měl zajišťovat vlastník komunikace, a jednat by měl tudíž příslušný silniční správní úřad - odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ Jihočeského kraje, vychází z novely zákona o pozemních komunikacích č. 102/2001 Sb., která stanovila vlastníkům přilehlých nemovitostí sousedících se silnicí povinnost strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin, stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem silnice nebo přírodními vlivy. Pouze v případě, vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření tito vlastníci na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad (tedy ODSH KÚ Jihočeského kraje).

V důvodové zprávě § 12 zákona o pozemních komunikacích stojí, že "součástmi dálnic, silnic a místních komunikací jsou všechna pevná zařízení, stavby, objekty a jiná díla, která jsou stavebně trvale spojena se silničním pozemkem, jichž je třeba k funkčnosti a úplnosti těchto pozemních komunikacích a k zajištění bezpečného, rychlého, plynulého a hospodárného provozu na nich. Zákon uvádí, že součástí dálnice, silnice a místní komunikace jsou tunely, galérie, opěrné, zárubní a parapetní zdi, tarasy, náspy a svahy, dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky.

Z toho vyplývá, že zajištění skal v souběhu se silnicí I/39 Pod kamenem v Českém Krumlově by mělo být provedeno vybudováním a výstavbou např. galérie nebo zárubní zdi nebo úpravou svahu v okolí silnice pro zajištění bezpečného, rychlého, plynulého a hospodárného provozu na ní. Takovéto zařízení je pak součástí silnice a náleží vlastníkovi silnice.

Město ČK je přesvědčeno o tom, že tyto skály jsou součástí původně budované silnice II/159, dnes silnice I/39, a proto veškeré náklady musí zajistit vlastník silnice. Trvá na urychleném řešení vzniklé situace na náklad a ve prospěch vlastníka silnice I/39, kterým je stát.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov