aktualizováno 2. 12. 2009

Investiční příležitosti v Českém Krumlově

aktualizováno 22. ledna 2010

Zimní stadion - budovy, pozemky, příslušenství

!!! PŘÍJEM NABÍDEK UKONČEN 5. LEDNA 2010

Popis majetku

Mapa - umístění zimního stadionuMěsto Český Krumlov oznamuje  záměr prodat v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb.  následující nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. a obci Český Krumlov:

a) stavební parcela č. 2373 - zastavěná plocha a nádvoří;
b) stavba technického vybavení na stavební parcele č. 2373- zastavěná plocha a nádvoří;
c) stavební parcela č. 2277 - zastavěná plocha a nádvoří;
d) objekt občanské vybavenosti bez čp/če na stavební parcele č. 2277 - zastavěná plocha a nádvoří  
e) parcela č. 861/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 410 m2 tak jak je zaměřena a označena geometrickým plánem č. 3198-135/2009 vše v k.ú. a obci Český Krumlov ,s jejich součástmi a příslušenstvím, které tvoří  technologie pro chlazení, mantinelové ohrazení ledové plochy včetně ochranných skel, střídaček, trestných lavic, lavic pro hráče, kabin pro brankové rozhodčí, ochranných sítí, 2 drobné stavby na parcele č. 2277 zastavěná plocha a nádvoří, 1 drobná stavba na parcele č. 2373 zastavěná plocha a nádvoří, výsledková tabule s časomírou, 2 hokejové branky, za kupní cenu minimálně ve výši 15.000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun českých)  

Podmínky prodeje

1) Zájemce akceptuje podmínky uvedené ve Vzoru smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcných břemen a ve Vzoru dohody o advokátní úschově, které tvoří přílohu tohoto usnesení (dále též Vzorová smlouva a Vzorová dohoda)

2) Zájemce o koupi shora specifikovaných nemovitostí doručí městu Český Krumlov ve lhůtě 40 dnů od zveřejnění záměru prodeje shora specifikovaných nemovitostí na úřední desce:

a) 8 vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen ve znění dle Vzorové smlouvy doplněné o identifikační údaje Zájemce jako kupujícího a povinného z věcných břemen a Zájemcem navrhovanou kupní cenu nikoli nižší než 15.000.000,- Kč, každé podepsané úředně ověřeným podpisem osoby (osob) oprávněné (ných) za kupujícího jednat a podepisovat, originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku v němž bude v rozhodné době zájemce zapsán, ne starší 20 (dvacet) dnů
b) Písemný souhlas Hokejového sportovního klubu HC Slavoj Český Krumlov, IČ 15789543 dle článku VI. Vzorové kupní smlouvy s jejím uzavřením s obsahem dle Vzoru souhlasu, který tvoří přílohu tohoto usnesení, podepsaný úředně ověřeným podpisem osob oprávněných za Hokejový sportovní klub HC Slavoj Český Krumlov jednat a podepisovat
c) písemnou informaci o uchazeči popřípadě o jeho majoritním vlastníkovi
d) písemnou informaci o podnikatelském záměru s kupovanými nemovitostmi

3) Kupní cena bude uhrazena způsobem uvedeným v bodě III. Vzorové kupní smlouvy a ve Vzorové dohodě o advokátní úschově do 90 dnů ode dne, kdy bude prodej schválen příslušným orgánem prodávajícího

4) Záměr obce prodat shora specifikované pozemky obec zveřejní po dobu 1 (jednoho) měsíce  před rozhodnutím v příslušném orgánu obce o schválení jejich prodeje vyvěšením na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit i jiným způsobem

5) Smlouvy a podklady dle bodu 2. shora, doručí zájemce  městu Český Krumlov na doručovací adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Č. Krumlov v zalepené obálce viditelně označené nápisem „Zimní stadion". Takto předložené nabídky zájemců budou otevřeny Radou města Český Krumlov po vypršení lhůty stanovené pro podání nabídek

Podklady pro zpracování nabídky

 • Vzorová kupní smlouva
 • Vzorová dohoda o advokátní úschově
 • Vzorový souhlas
 • Snímek pozemkové mapy s vyznačením prodávaných parcel a územních zón dle platného územního plánu
 • Výpisy z katastru nemovitostí
 • geometrický plán č. 3198-135/2009
 • regulativy dle platného územního plánu pro prodávané plochy
 • informace o uložení sítí v předmětném území
 •  

  Podklady pro zpracování nabídky obdrží zájemce na Městském úřadě Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Č. Krumlov, dveře č. V 120

  Termín příjmu nabídek je 5. ledna 2010.

  Upozornění 

  Podání nabídky nezakládá právo na rozhodnutí zastupitelstva o prodeji ani na uzavření kupní smlouvy dle podané nabídky

  Související dokumenty nebo odkazy

  Fotogalerie

  Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

  Město Český Krumlov

  Nastavení soukromí:

  Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

  Povolujete: