aktualizováno 4. 9. 2013

Volby do Evropského parlamentu - informace pro voliče

aktualizováno 24.3.2014

Informace a organizační pokyny

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

Úplné znění podmínek hlasování naleznete zde.

  • Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat ? (§ 3zákona)

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. května 2014.
Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat na území volebního okrsku podle svého trvalého pobytu, mohou požádat o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, a to ode dne vyhlášení voleb tj. 8. 5. 2014.

Voliči příslušní do volebního obvodu Český Krumlov tak mohou činit na Městském úřadu v Českém Krumlově v budově Kaplická 439, na oddělení evidence obyvatel, 1. patro, č. dv. 114, a to osobně nejpozději do 8. května 2014 (čtvrtek) do 8,30 hod nebo ji doručit písemně poštou a to do 8. května 2014 8,30hod. Tato žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz.

Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky.

Žádost o vydání voličského průkazu naleznete zde.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve všech volebních okrscích na území celé republiky i v jakémkoli zvláštním okrsku v zahraničí.

Voliči, kteří mají plánovaný pobyt v nemocnici, lázních či obdobném zdravotnickém nebo rekreačním zařízení mohou též využít voličský průkaz k uplatnění volebního práva v místě jejich aktuálního pobytu.

Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese : Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na služebně Městské policie  v budově radnice.
Tito voliči spadají do volebního okrsku č. 8 s volební místností v budově radnice.

Dále vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť bez platných dokladů nebude voliči umožněno volit. Volit lze i po předložení platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky nebo cestovního průkazu.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

  • Za jakých podmínek má občan jiného členského státu EU právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky? (§ 5 zákona)

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014), nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

  • Kdo vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky? (§ 27 a 28 zákona)

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad"). Tento seznam sestavuje obecní úřad pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže
• o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádá,
• o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit,
• je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

  • Jak a do kdy požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu? (§ 29 zákona)

1) Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě).

2) Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin.
Žádosti podle odstavce 1) i 2) je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. 

Další informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky lze získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, nebo na Odboru vnitřních věcí městského úřadu Český Krumlov.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Renata Pyšíková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: renata.pysikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Pro voliče s trvalým pobytem na území města Český Krumlov budou v květnovém čísle Novin města zveřejněny informace o místě a době  konání voleb s uvedením sídel okrskových volebních komisí a vymezených území, jež do nich náleží. 

Za organizační tým, Bc.Blanka Fenigbauerová

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: