aktualizováno 13. 2. 2013

Projekt "Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Český Krumlov" reg.č. CZ.1.06/2.1.00/06.06885

aktualizováno 12.3.2013

Vytvoření technologických center ORP a krajů vychází ze státní koncepce rozvoje eGovernmentu podle strategie rozvoje efektivní veřejné správy dané dokumentem Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Usnesení vlády č. 757/2007) a dalšími přijatými zákony a nařízeními vlády (např. Usnesení vlády č. 536/2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration, Usnesení č. 854/2008 o strategickém rozvoji služeb pro informační společnost, zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi, novela zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, zákon 111/2009 Sb. o základních registrech, a dalších).
Cílem zákona o eGovernmentu - jak je nazýván zákon 300/2008 Sb. -  je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými, což předpokládá transformaci a zjednodušení procesů používaných ve veřejné správě dnes tak, aby využívaly moderních komunikačních a informačních technologií takovým způsobem, jak je to běžné ve sféře komerční. Tyto technologie totiž umožňují vytvořit zcela nové portfolio služeb veřejné správy a zásadním způsobem tak zjednodušit komunikaci občanů i firem s veřejnou správou, ale i mezi subjekty veřejné správy navzájem.

 Mezi základní pilíře elektronizace veřejné správy patří rozšiřování služeb kontaktních míst Czech POINT, zavedení datových schránek, autorizované konverze dokumentů a intenzivní proces přípravy a následné implementace systému základních registrů veřejné správy ( 4 základní registry v cílové podobě a funkcionalitách vytváří jednotný, vzájemně provázaný a ucelený systém, který umožňuje čerpat a sdílet data v dané oblasti z jediného datového zdroje, který je transparentně a spolehlivě aktualizovaný, s patřičnou úrovní zabezpečení).


Z těchto důvodů se začal rozvíjet projekt regionálních center - tzv. eGON Center - která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernmentu.
Z pohledu umístění v hierarchii veřejné správy se eGON Centra dělí na:
1) eGON Centrum na úrovni obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP")
2) eGON Centrum na úrovni kraje

Technologická centra jsou určena zejména k provozu systémů:

 • spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky
 • typových projektů samospráv
 • systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí
 • centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů


V Technologickém centru je rovněž možné provozovat pro vlastní potřebu ORP jakékoli aplikace, primárně však má sloužit k zajištění informatizace celého správního obvodu.
Technologická centra ORP umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o standardizaci IS obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovených úrovní služeb.

Pilířem provozu technologických center ORP  je:

 • provoz elektronické spisovny pro města, obce a jejich zřízené a založené organizace
 • úložiště nevyřízených a neuzavřených dokumentů na TC ORP pro všechny obce správního obvodu (negarantované úložiště)
 • provoz spisových služeb pro vlastní potřebu úřadů, zřízených nebo založených organizací a obcí ve SO
 • zajištění potřebných funkcí centrálních projektů
 • zajištění aplikačního servisu obcím I. a II. stupně z úrovně ORP


V souladu s vládní strategií vyhlásilo MV ČR výzvu č. 06 "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích"
Cílem podpory v rámci oblasti intervence 2.1 je vytvoření podmínek pro zavádění, rozvoj a podporu služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) na regionální a místní úrovni veřejné správy, s vysokou mírou využití moderních informačních a komunikačních technologií jako prostředku pro zkvalitnění výkonu činnosti územních orgánů veřejné správy.

Finanční prostředky jsou poskytovány ve třech oblastech:

 • Zřízení technologického centra ORP, včetně zajištění povinných služeb (negarantované úložiště dat jako výstupů ze systémů elektronických spisových služeb) - maximální částka dotace: 2.800.000,- Kč
 • Pořízení elektronické spisové služby ORP a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu ORP - maximální částka dotace: pro ORP a jeho organizace - 1.000.000,- Kč
 • na obec s matrikou a stav. úřadem - 60.000,-
 • na obec s matrikou - 35.000,-
 • na obec zákl. typu - 19.000,- Kč
 • Vnitřní integrace úřadu ORP - pořizování a rozšiřování informačních systémů - maximální částka dotace: 1.300.000,- Kč


Ve svém důsledku by řešení všech tří částí výzvy mělo vést ke zlepšení úrovně eGovernmentu, k efektivnější komunikaci mezi organizačními útvary veřejné správy, k vytváření podmínek pro rozšíření a zjednodušení komunikace veřejnosti s územní veřejnou správou. Zároveň toto řešení umožňuje systematickou tvorbu a uchovávání dat a informací, digitalizaci vybraných datových zdrojů, dostupnost relevantních informací ve správném čase, vybudování kvalitní technologické a komunikační infrastruktury s odpovídajícím zabezpečením proti možnosti zneužití zpracovávaných, využívaných či přenášených dat. V neposlední řadě bude ORP Český Krumlov připraveno na další nezbytný rozvoj eGovernmentu.

Žádost o dotaci město Český Krumlov podalo 31.5.2010. Dne 29.10.2010 jsme obdrželi oznámení o přidělení dotace a schválení řídícím orgánem k financování projektu "Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Český Krumlov", reg. číslo CZ.1.06/2.1.00/06.06885. Dne 17.1.2011 jsme obdrželi Registrační list akce.
Částka dotace:     4.977.414,-
Vlastní podíl:     1.268.468,-   

Etapy projektu:
1)  První etapa projektu zahájená 2.4.2009 se nesla především v duchu důkladné přípravy projektu a přípravy žádosti o dotaci. Byla vypracována podrobná studie proveditelnosti, mapující současný stav informační a komunikační infrastruktury městského úřadu a na  základě této analýzy byly stanoveny objektivní potřeby dalšího rozvoje ICT infrastruktury úřadu. Koncepce projektu byla na několika pracovních jednáních prezentována starostům obcí ve správním obvodu ORP Český Krumlov a konsultována s nimi. Žádost o dotaci byla podána na všechny tři podporované části.
    Celkové náklady na přípravu projektu a vypracování studie proveditelnosti činily 284.000,- Kč s DPH (dotace 241.740,- Kč, vlastní podíl 42.660,- Kč).
    Po schválení projektu k financování byla připravována poměrně komplikovaná výběrová řízení na dodavatele jednotlivých částí projektu.

2)  Další část projektu byla zaměřena na vytvoření nového technologického centra ORP Český Krumlov, včetně zajištění definovaných povinných služeb (negarantovaného úložiště a elektronické spisové služby), na vytvoření prostředí pro hostovanou elektronickou spisovou službu, kterou budou využívat zřizované organizace města a obce ve správním obvodu ORP Český Krumlov, které projevily písemný zájem, a jimi zřizované organizace tak, aby byla zajištěna komunikace s informačním systémem datových schránek (ISDS).
Na samotném městském úřadu fungovala elektronická spisová služba již od 1.5.2009. Od té doby prošla několika upgrady, aby byla v souladu s novými právními úpravami a předpisy, s národním standardem pro elektronické spisové služby a dalšími souvisejícími předpisy.
Dodavatelem hostované E-Spis Lite byla firma ICZ, a.s. Proces implementace hostované E-Spis Lite započal 20.10.2011. Pro pracovníky obcí a zřizovaných organizací bylo pořádáno několik workshopů, kde získali potřebné informace a praktické rady pro práci s E-Spis Lite. Od října byl také pro obce zpřístupněn speciální portál E-Spis Lite na http://www.egon-ck.cz s veškerými informacemi, příručkami pro práci se spisovou službou a nezbytnými kontakty. Dne 6.12.2011 byla aplikace instalována na server městského úřadu a uvedena do testovacího provozu. Od 1.1.2012 postupně jednotlivé obce a organizace na základě vlastních žádostí přecházely do produkčního prostředí. Přechod do ostrého provozu byl ukončen 1.3.2012. Celý proces implementace hostované elektronické spisové služby byl ukončen 20.3.2012.
Celkové náklady na tuto část projektu činily 426.230,- Kč vč. DPH (přičemž dotační částka činí 85% nákladů ve výši 362.295,50 Kč, vlastní podíl hrazený z rozpočtu města 63.934,50 Kč).
S realizací následující součásti projektu - vytvoření technologického centra (dále "TC") které nabídne k dispozici služby aplikačního a datového serveru a negarantované úložiště dat jako výstupů ze systémů elektronických spisových služeb v kapacitě dostatečné pro vlastní potřebu ORP, jeho organizace a potřeby všech obcí správního obvodu a jejich organizace byl započato 18.1.2012 okamžitě po podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem firmou AutoCont CZ, a.s.
Vybudování TC bylo dokončeno bez potíží v termínu do 30.6.2012 a celý systém bezproblémově funguje.
Průběh realizace:
a) pořízení HW a SW prvků a souvisejících nezbytných licencí pro vytvoření TC ORP:
HW pro TC ORP byl dodán a nainstalován v průběhu 03/2012, v průběhu 04/2012 byla zmigrována data na nové diskové pole, nainstalován SW pro monitoring a zálohování včetně nastavení nového způsobu zálohování (u většiny virtuálních serverů způsobem Disk to Disk To Tape), začátkem 05/2012 proběhlo školení administrátorů (informatiků MěÚ) managementu dodaného diskového pole, páskové knihovny a SW pro monitoring a zálohování.
Během 05/12 a 06/12 byl celý systém ve zkušebním provozu v rámci kterého proběhly i failover a zátěžové testy.
b) vytvoření implementační studie, implementace TC u objednatele, včetně zajištění 2 měsíčního zkušebního provozu:
Studie zpracována a předána 16.3.2012, zkušební provoz probíhal během 05-06/12.
c) pořízení redundantního zdroje napájení (dieselagregát) a klimatizačních jednotek, jejich instalace u objednatele - instalace klimatizačních jednotek proběhla během 04/12, dodávka, instalace, konfigurace a zaškolení obsluhy dieselagregátu v 05/12. Oproti původnímu plánu nebyl z důvodu snadnějšího přístupu k obsluze dieselagregátu zapuštěn zdroj napájení do svahu, ale postaven na rovině na přilehlém pozemku k budově MěÚ. Instalace náhradního zdroje napájení umožňuje zajištění kontinuity služeb datového centra a dodávku elektrické energie i při jejím dlouhodobém výpadku.
d) Zabezpečení TC dodáno a instalováno koncem 03/2012, proběhl 14denní zkušební provoz.
e) potřebné stavební přípomoce
Zazdění nadbytečného dveřního otvoru jako součást zabezpečeného přístupu do TC proběhlo v 06/12.
Z důvodu optimálnějšího a efektivnějšího fungování TC byly oproti původnímu plánu na pořízení management serveru pořízeny dva servery - backup server a monitoring server (studie proveditelnosti byly vypracována na přelomu let 09/10 a rozvoj ICT je velmi rychlý jak technicky tak cenově - a to nám umožnilo přistoupit k tomuto modernějšímu řešení).
Celkové náklady na vytvoření TC byly 2.812.512,- Kč (dotace 2.390.635,20, vlastní podíl města 421.876,80 Kč.) Zároveň byla vysoutěžena i cena za technickou podporu na dobu udržitelnosti projektu ve výši 442.800,- Kč.

3)  Poslední etapa představuje realizaci vnitřní integrace úřadu. Počátek realizace této poslední části projektu byl posunut až na říjen 2012 z důvodu zdlouhavého a komplikovaného výběrového řízení podle nového zákona o veřejných zakázkách a etapa bude dokončena do konce března 2013. Posun harmonogramu projektu byl pozastaven také z důvodu opožděné kontroly a proplácení průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu z důvodu změny poskytovatele dotace. Od 1.7.2012 došlo ke změně poskytovatele dotace. Původní poskytovatel dotace Ministerstvo vnitra ČR byl nahrazen novým poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Realizace projektu pro vnitřní integraci úřadu byla rozdělena do 4 částí:
A - Centrální přístup k Informačnímu systému základních registrů (ISZR) a centrální správa identit a agendových rolí základních registrů. Dodavatelem SW je firma MARBES CONSULTING s.r.o. a tato část byla dokončena v prosinci 2012.
B - Integrace existujících softwarových komponent do uceleného informačního systému. Dodavatelem SW je firma VERA, spol. s r.o. a proces integrace v současné době probíhá.
C - Pořízení nových webových aplikací integrovatelných s elektronickou spisovou službou. Dodavatelem SW je firma WV SYSTEMS, s.r.o. a jednotlivé aplikace jsou implementovány, probíhá zkušební provoz a školení jednotlivých koncových uživatelů. Jedná se o nové aplikace pro správu jednání rady města/zastupitelstva s následnou evidencí zápisů a usnesení z jednání, pro správu a evidenci úkolů plynoucích z jednání rady či zastupitelstva, pro evidenci a správu veřejných zakázek města a elektronickou úřední desku s přímou vazbou ne elektronickou spisovou službu.
D - Vytvoření a implementace mapové GIS aplikace pro obce ve SO ORP Č.Krumlov hostované v TC ORP Č.Krumlov. Dodavatelem SW je firma T-MAPY spol. s r.o.. V současné době probíhá instalace. Po implementaci budou představitelé jednotlivých obcí na workshopu seznámeni s touto aplikací, jejími funkcemi a praktickým využitím.
Celkové náklady na poslední etapu projektu budou 1.709.817,74 Kč vč. zákonného zvýšení sazby DPH o 1% (dotace 1.300.000,- Kč, vlastní podíl města 409.817,74 Kč).

Realizací tohoto projektu budou zajištěny výstupy, které umožní kvalitní výkon a poskytování služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Český Krumlov a městě Český Krumlov.


Hlavními výstupy projektu jsou:

 • Provoz elektronické spisovny na TC ORP pro město Český Krumlov a obce v SO ORP Český Krumlov a jejich zřízené a založené organizace.
 • Úložiště dokumentů na TC ORP pro všechny obce správního obvodu a jimi zřizované organizace
 • Provoz spisových služeb pro vlastní potřebu úřadů a zřízených nebo založenýchorganizací
 • Zajištění potřebných funkcí centrálních projektů
 • Zajištění aplikačního servisu obcím I. stupně z úrovně ORP
 • Připravenost agendových informačních systémů města (registrů místní veřejné správy) na komunikaci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám
 • Integrace SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci
 • Dovybavení potřebnými SW komponenty, nebo upgrade stávajících
 • Optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem
 • Zajištění úpravy ICT komponent či uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působností žadatele
 • Příprava napojení infrastruktury města Český Krumlov na CMS a KIVS a na správní obvod ORP Český Krumlov

Logo dotace IOP

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: