aktualizováno 27. 1. 2016

Přestupky

Oddělení přestupků projednává podle zákona o přestupcích například  přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku a další přestupky. 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Augustinová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: stepanka.augustinova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 216
Bláhová Jitka, Mgr.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jitka.blahova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 213
Černík Viktor, Bc.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: viktor.cernik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 503
Fošum Tomáš
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: tomas.fosum@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 504
Hronková Linda, Mgr.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: linda.hronkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 214
Rusňáková Monika, Mgr.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: monika.rusnakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 212
Schinková Tereza
Odbor / oddělení: OS
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: tereza.schinkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 204
Trhlín Milan
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: milan.trhlin@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 520
Valiček Jiří, Bc.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: jiri.valicek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 515

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. 

Oddělení přestupků projednává nejčastěji přestupky proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona (např. vyhrožování újmou na zdraví, drobné ublížení na zdraví, schválnosti nebo jiné hrubé jednání), ale též ublížení na cti podle § 49 odst. 1 písm. a), na základě podání návrhu na projednání osobou přestupkem postiženou. Četné jsou i přestupky proti majetku podle § 50 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona, především úmyslné způsobení škody krádeží, podvodem a poškozením věci (pokud se nejedná již o trestný čin) a rovněž přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 přestupkového zákona (nejčastěji rušení nočního klidu nebo vzbuzení veřejného pohoršení a neuposlechnutí výzvy úřední osoby). dále § 46 porušení ostatních právních předpisů a obecních vyhlášek a §30 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi

Přestupek lze oznámit na Policii České republiky, u Městské policie. U orgánu Policie České republiky je vhodné oznámit především fyzická napadení s následkem léčení a přestupky proti majetku, aby policie mohla posoudit, zda se nejedná o trestný čin; zajistí také aktuální ochranu postiženého či poškozeného a provede nezbytné úkony na místě, které by správní orgán později nemohl provést, včetně identifikace zúčastněných osob a případně i jejich vyslechnutí. 

Pokud se nejedná o trestný čin, je policie povinna postoupit věc odboru  k projednání v přestupkovém řízení. Vzhledem k tomu, že přestupek musí být konkrétní fyzické osobě nepochybně prokázán, je vhodné, aby oznamovatel uvedl i další svědky. Oznamovatel musí počítat také s tím, že i on bude k projednávání věci předvolán jako svědek a bude konfrontován s podezřelým.

Odbor správních agend (oddělení přestupků) je povinen nejpozději do 60 dnů od obdržení oznámení o přestupku zahájit přestupkové řízení, pokud věc neodložil nebo nepostoupil jinému orgánu. Požádá-li o to oznamovatel, je vyrozuměn do 30 dnů od oznámení o učiněných opatřeních.

K ústnímu jednání je zpravidla předvolán podezřelý a svědci (mezi nimi je zpravidla i oznamovatel přestupku). Na začátku přestupkového řízení je podezřelému sděleno obvinění a pokud se jeho vina prokáže, je mu uložena sankce dle příslušných právních norem, obvykle pokuta, a dále povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1000 Kč. Pokud oznamovatel přestupkem utrpěl hmotnou škodu (např. poškozením věci) a uplatní nárok na náhradu této škody v přestupkovém řízení, je tento oznamovatel účastníkem řízení jako tzv. poškozený a obdrží též rozhodnutí v dané věci, kde může být rozhodnuto o způsobu uhrazení jím uplatněné škody.

Zvláštní režim projednání platí pro přestupky ublížení na cti, urážek nebo vydání v posměch podle § 49 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona, které správní orgán může projednat pouze na základě návrhu osoby přestupkem postižené; podání návrhu na zahájení řízení je nutné i k projednání přestupků proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b), c) a přestupků proti majetku podle § 50 přestupkového zákona v případě, že tyto jsou spáchány mezi osobami blízkými  dle § 68 (nejčastěji jde o vztah manželé, rodiče-děti-prarodiče, sourozenci). Návrh na projednání těchto přestupků se podává  přímo na oddělení přestupků odboru správních agend. Postižená osoba je pak oddělením přestupků zpravidla vyzvána a náležitě poučena k podání kvalifikovaného návrhu na projednání takového přestupku. Návrh je nutno podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se postižená osoba dozvěděla o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Postižená osoba jako navrhovatel se stává účastníkem řízení a obdrží rozhodnutí ve věci. Pokud bude přestupkové řízení, které bylo zahájeno na návrh, zastaveno (např. pro neprokázání spáchání přestupku nebo pokud vezme navrhovatel svůj návrh dodatečně zpět), bude navrhovateli uložena povinnost nahradit náklady řízení v částce 1000 Kč. U oddělení přestupků jsou k dispozici formuláře s podrobnějším poučením navrhovatele. Doporučujeme proto eventuálnímu navrhovateli (osobě přestupkem postižené) předem navštívit některého z pracovníků oddělení přestupků, který mu podá příslušné informace, popř. s ním sepíše do protokolu návrh.

  • Zákon č. 250/2016 Sb., O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016 Sb., O některých přestupcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov