aktualizováno 27. 1. 2016

Přestupky

Oddělení přestupků projednává podle zákona o přestupcích například  přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku a další přestupky. 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Štěpánka Augustinová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: stepanka.augustinova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 216
Mgr. Jitka Bláhová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jitka.blahova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 213
Bc. Viktor Černík
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: viktor.cernik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 503
Tomáš Fošum
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: tomas.fosum@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 504
Mgr.  Linda Hronková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: linda.hronkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 214
Mgr. Lenka  Marešová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent - přestupky
E-mail: lenka.maresova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 522
Mgr.  Monika Rusňáková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: monika.rusnakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 212
Tereza Schinková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: tereza.schinkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 204
Milan Trhlín
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: milan.trhlin@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 520
Bc. Jiří Valiček
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: jiri.valicek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 515

Dle § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, je přestupkem společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin

V souladu s § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpovědnosti za přestupky"), má-li orgán Policie České republiky nebo Vojenské policie nebo jiný správní orgán důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, učiní oznámení o této skutečnosti bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu.

Správní orgán prověří došlé oznámení o přestupku, po vyhodnocení obsahu oznámení v případě, že neshledá důvody pro zahájení řízení, věc odloží. Odůvodňuje-li došlé oznámení záhájení řízení o přestupku, zahájí správní orgán řízení o přestupku.

Řízení o přestupku je zahájeno dnem doručení oznámení o zahájení řízení obviněnému. Je-li v řízení osoba mající postavení osoby přímo postižené spácháním přestupku, je taktéž vyrozuměna o zahájení řízení o přestupku, přičemž zahájení řízení, o němž tak stanoví zákon, je podmíněno jejím souhlasem. Osoba přímo postižená spáchánín přestupku není účastníkem řízení, má však v řízení přiznána některá práva jako např. právo navrhovat důkazy, právo účastnit se ústního jednání, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a právo na oznámení rozhodnutí (blíže § 71 zákona o odpovědnosti za přestupky).

Je-li jednáním obviněného způsobena škoda, má osoba, které byla tato škoda způsobena, v řízení postavení účastníka řízení - poškozeného. Správní orgán vyrozumí poškozeného o možnosti uplatnit nárok na náhradu škody či na vydání bezdůvodného obohacení. Poškozený může svůj nárok uplatnit u správního orgánu nejpozději při prvním ústním jednání nebo ve lhůtě určené správním orgánem, nekoná-li se ve věci ústní jednání.

Po zahájení řízení činí správní orgán úkony směřující ke spolehlivému zjištění skutkového stavu věci. Následně dojde k vydání rozhodnutí ve věci či je řízení zastaveno. Řízení je zastaveno tehdy, odůvodňuje-li tento postup některá ze skutečností uvedená v § 86 zákona o odpovědnosti za přestupky, nejčastějším důvodem pro zastavení řízení býva skutečnost,  že se uvedený skutek nestal nebo není přestupek, či skutečnost, že spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno.

  • Zákon č. 250/2016 Sb., O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016 Sb., O některých přestupcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: