aktualizováno 3. 7. 2013

Vodní toky aktuálně

Aktualizováno 24.6.2013

Informační linka povodňové komise Český Krumlov 380 766 333 - informace o aktuálním stavu. V případě akutního ohrožení volejte linku Městské policie 156.

Povodňové konto města

Na základě vydaného osvědčení krajského úřadu, může město Český Krumlov dne 14.6.2013 zahájit veřejnou sbírku na povodňové konto č.ú. 5402015005 / 5500 (Raiffeisenbank, a.s.).

Účelem sbírky je pomoc fyzickým i právnickým osobám při řešení následků povodní 2013 na území města Český Krumlov a spolufinancování oprav poškozeného či zničeného obecního majetku.

Příspěvky je možno:
1) zasílat bezhotovostním převodem na výše uvedený účet s uvedením identifikace dárce,
2) skládat v hotovosti na pokladně městského úřadu v ulici Kaplická,
3) popř. skládat v hotovosti v sekretariátu kanceláře starosty na radnici.

Pokud bude mít dárce zájem o uzavření písemné smlouvy (např. z důvodu záměru odečtení poskytnutého příspěvku ze svého základu pro daň z příjmů za rok 2013), bude s ním sepsána dle vzoru zde.

Všeobecně užitečné informace a aktuality:

 • UPOZORNĚNÍ OBČANŮM:  ZÁKAZ PLUTÍ NA VODNÍCH TOCÍCH BYL ZRUŠEN! ŘEKA VLTAVA JE OPĚT SJÍZDNÁ!
 • Stále platí riziko HROZÍCÍHO PÁDU STROMŮ v lesních porostech i mimo ně z důvodu podmáčení lesních porostů a půdy a stromů i mimo les. Zejména v povodňových oblastech hrozí v důsledku podmáčeného terénu a zesílení větru akutní nebezpečí vyvrácení stromů a lokálně může dojít k sesuvům půdy.
 • Užitečné informace v případě evakuace zde.
 • Od 5.6. je vyhlášena ČČK Humanitární sbírka v Českém Krumlově - viz příloha.

V současné době jsou k provádění úklidových a čistících prací ( zejména na Teplicku a Děčínsku ) nedostatkovým a velice žádaným sortimentem lopaty, košťata,  kolečka, úklidové, čistící a desinfekční prostředky. Počítá se, že budou třeba i repelenty x komárům.

V současné je k dispozici dostatečné množství balené pitné vody.

V tuto chvíli již ČČK větší část humanitární sbírky poslal do severních Čech.

Těm všem, kdo do sbírky přispěli velmi děkujeme.
Je možné rovněž přispět finančně - viz tisková zpráva

Pomoc pro občany z našeho regionu:
Rovněž pokud by někdo z Českokrumlovska potřeboval pomoc (materiální , personální) - jedná se i o vyčištění studní, tak ať se obrátí na OS ČČK Český Krumlov. V souvislosti se žádostí o finanční podporu ze zdrojů IFRC Vás prosíme o zodpovězení otázek týkajících se čištění studní. - jde o možnost proplacení výdajů spojených s vyčištěním (viz tabulka).

Pokud pomoc nezajistí přímo ČČK, tak ji zprostředkuje.

 • Společnost BAUHAUS se rozhodla stejně jako v roce 2002 pomoci lidem a obcím zasaženým povodněmi. Speciálně pro ně připravili slevu -20% na veškerý sortiment týkající se sanace či renovace zatopených domů, sklepů, bytů a jiných objektů. Jednou z podmínek čerpání této slevy je potvrzení od obecního či městského úřadu o tom, že dotyčný byl opravdu záplavami postižený. Potvrzení může vydat přímo úřad nebo může občan použít formulář zde, potvrzený úřadem. Infoleták
 • Ústřední krizový štáb informuje občany jak mají postupovat z hlediska ochrany zdraví a zdravotních předpisů. Informační leták zde.
 • V níže uvedených přílohách jsou informace pro občany postižené povodněmi:

Lidem postiženým povodněmi pomůže stát.pdf
Lidé, kteří se kvůli povodni nedostanou do práce, mají nárok na volno.pdf

 • MPSV: Radíme, jak se vypořádat s povodní. Informační leták zde.
 • Skupina ČEZ nabízí pomoc ve formě dodávek elektřiny a plynu po 3 měsíce zdarma. Více informací zde.
 • Ministerstvo životního prostředí nabízí pomoc lidem postiženým povodněmi. Jedná se o Rychlou pomoc určenou např. obcím, kde nabízí pořízení prostředků na vysoušení objektů, likvidaci nánosů po povodni a dále prostředků určených k likvidaci odpadu. Druhý program se týká výměny kotlů a je určen jak pro fyzické osoby, tak např. i obcím.
  Podrobnosti o programech naleznete na stránkách www.sfzp.cz.
 • Česká pojišťovna radí jak postupovat v případě  hlášení škod na majetku. Informační leták zde.

Aktuální informace:

Pondělí, 24. červen 2013

22,00 hod -USNESENÍ Ústřední povodňové komise  ze dne 24. června 2013 č. 9

Ústřední povodňová komise s ohledem na vysoké riziko významné srážkové činnosti povodňového ohrožení ve dnech 24. - 26. června 2013

I. bere na vědomí
a) aktuální informaci Českého hydrometeorologického ústavu o vysokém riziku intenzivních srážek a bouřek;
b) že o stavu povodňového nebezpečí byly informovány krajské povodňové orgány dotčených krajů.

II. upozorňuje
a) na možnost, že v následujících nejméně 48 hodinách hrozí na území České republiky, zvláště pak na Českomoravské vrchovině a návětří severních hor nové povodňové ohrožení včetně tzv. bleskových povodní;
b) že tyto srážky způsobí v zasažených oblastech výrazné vzestupy vodních hladin, ke kterým začne docházet v noci z 24. 6. a v ranních hodinách 25. 6. 2013;
c) na pravděpodobné dosažení 3. SPA na tocích v povodí Nežárky, Malše, na tocích odvodňující Českomoravskou vrchovinu (horní Sázava, Dyje) a přítocích středního Labe (Chrudimka, Loučná, Výrovka) a dalších tocích pramenících na Českomoravské vrchovině (Svratka, Třebůvka a Třebovka). Později dojde ke vzestupu s možností dosažení až 3. SPA i na střední a dolní Lužnici a pravděpodobně i na Stěnavě a menších tocích v Krkonoších;
d) že je velká pravděpodobnost překročení 2.SPA na tocích v povodí horního a středního Labe, na Smědé, Mandavě a Kamenici;
e) že na tocích odvodňujících Jeseníky mohou být vzestupy hladin
s dosažením 1.SPA, na Bělé i překročení 2.SPA.

III. vyzývá povodňové orgány

a) krajů Jihočeského, Vysočina, Středočeského, Pardubického
a Jihomoravského, činit všechny kroky ke zvýšení připravenosti na povodňové ohrožení;
b) krajů Libereckého, Ústeckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Olomouckého a hlavního města Prahy aktivizovat orgány protipovodňové ochrany včetně povodňových hlídek.

IV. doporučuje
a) povodím Labe, Vltavy a Moravy pokračovat v manipulaci na vodních dílech s cílem zvýšit jejich retenční potenciál;
b) vyklizení techniky používané při likvidaci následků po předchozích povodních z koryt vodních toků a z jejich bezprostřední blízkosti v oblastech dle bodu III. a);
c) odklidit automobily z bezprostřední blízkosti koryt vodních toků v oblastech dle bodu II.

V. upozorňuje
a) na vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb. s tím, že plavba na povrchových vodách po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity je zakázána. Informace o vyhlášených povodňových stupních jsou k dispozici na krajských úřadech;
b) na nutnost dodržovat při provádění záchranných a likvidačních prací základní hygienická pravidla tak, jak byla v minulých dnech doporučena Hlavním hygienikem České republiky.

VI. oznamuje
zřízení stálé informační linky povodňové služby MŽP, čísla: 267 122 998 a 267 122 462.

Mgr. Tomáš Chalupa
předseda Ústřední povodňové komise

 

Úterý, 18. června 2013

14,15 hod - Most u pivovaru je OTEVŘEN pro auta i pro pěší.

10,50 hod - Provizorní staveništní most na stavbě jezu na Jelení lávce byl vytažen. Firma provádějící stavbu jezu, bude mít nyní možnost určit výše škod a poškození téměř dokončeného jezu. Splavnost jezu pro vodáky je plánována na konec tohoto týdne. Aktuálně o tom budeme informovat.

Provizorní most na Jelení lávce - vytažení

Provizorní most na Jelení lávce - vytažení

Provizorní most na Jelení lávce - vytažení

Pondělí, 17. června 2013

14,25 hod - Most u pivovaru bude v dnešních, pozdně odpoledních hodinách znovu otevřen.

8,30 hod - Město Český Krumlov provádí sumarizaci škod na majetku, ke kterým došlo při povodni 2.6.2013. Vyzýváme občany a podnikatele města Český Krumlov k nahlášení rozsahu škod způsobených povodněmi a to od pondělí 17.6.2013 od 10:00 nejpozději do čtvrtka 20.6.2013 do 14:00 na Stavebním úřadu, Kaplická 439, IV. patro.

Pátek, 14. června 2013

13,45 hod - Řeka Vltava je opět splavná. V současné době není průjezdný jez Herbertov a jez pod mosetm Na Plášti v Českém Krumlově (Jelení lávka).
Jez pod  mostem Na Plášti  je NESJÍZDNÝ a bude uzavřen do doby odstranění všech překážek. Jedná se hlavně o utržený staveništní most, který je zachycen pod jezem. Pro překonání jezu použijte přenášení vpravo ulicí Hradební - průchodem přes ul. Širokou - okolo Krumlovského mlýna na Ostrov.

13,40 hod - Ústřední povodňová komise, zrušila na svém dnešním jednání plošné vyhlášení 2. SPA.

10,00 hod - Odtok z vodní nádrže Lipno je 60 m3/s.

Aktuální stavy na tocích:
Vltava: 82 m3/s = 190 cm (1. SPA)
Polečnice: 6,13 m3/s = 58 cm (bez SPA)

9,50 hod - Rozbory kvality pitné vody v osadě Vyšný, sídlištích Dubina a Vyšný prokázaly, že voda je bez závad. Během dnešního dne budou odvezeny cisterny s pitnou vodou a také balená voda se přestane distribuovat.

9,15 hod - Pro pěší lávka přes říčku Polečnici v Dobrkovicích byla dnes v 7,00 hod otevřena.

8,15 hod - Město Český Krumlov zahájí prostřednictvím Služeb města ČK svoz ochranných protipovodňových pytlů s pískem z veřejných prostranství a soukromých objektů. V případě, že by soukromí vlastníci měli záíjem si pytle uchovat pro příští využití, je možné, po dohodě s pracovníky SMČK, vysypat písek na svozové vozidlo, pytle vyprat, řádně vysušit a uschovat k dalšímu možnému využítí.

Čtvrtek, 13. června 2013

15,30 hod - Odtok z vodní nádrže Lipno je 80 m3/s.

Aktuální stavy na tocích:
Vltava: 121 m3/s = 213 cm (2. SPA)
Polečnice: 7,2 7 m3/s = 64 cm (bez SPA)

Řeka Vltava se tedy v současné době drží na 2. povodňovém stupni a je předpokladem, že bude i nadále klesat. Pro celý Jihočeský kraj stále platí  2. povodňový stupeň a tedy i splouvání řek je stále zakázáno. Zrušení 2.SPA bude projednáno na Ústředním krizovém štábu dne 14.6.2013, následně by měl být tento 2.SPA odvolán. Při plánovém snižování odtoku z VD Lipno je předopkladem, že  bude zrušen zákaz splouvání řek na nadcházející víkend.

Dle předběžných informací by měl být vládou ČR nouzový stav zrušen dne 19.6.2013 vč. stavu nebezpečí.

10,45 hod - Dle rozhodnutí krizového štábu kraje, bude v příštích několika hodinách regulován odtok z vodního díla Lipno takto: V současné době  činí odtok 80 m3/, v 17,00 hod bude snížen na 60 m3/ a zítra v 8,00 hod na 40 m3/s. Vliv na hladinu řeky Vltavy v Českém Krumlově to bude mít vždy cca se 6 hodinových zpožděním. V případě, že hejtman Jihočeského kraje odvolá zákaz splutí Vltavy, a řeka Vltava bude bez povodňového stupně, zůstane i na dále jez na Jelení lávce (u  mostu na Plášti), vzhledem k nebezpěčí, uzavřen.

8,15 hod - Dle informací Povodí Vltavy s.p. je řeka Vltava v Českém Krumlově již na 2. stupni povodňové aktivity (SPA).Odtok z vodní nádrže Lipno je nyní 89 m3/s a od 9,00hod bude snížen na 80 m3/s

Aktuální stavy na tocích:
Vltava: 132 m3/s = 219 cm (2. SPA)
Polečnice: 7, 27 m3/s = 64 cm (bez SPA)

Středa, 12. června 2013

12,50 hod - Dle informací od společnosti ČEVAK, a. s. jsou výsledky rozboru pitné vody ve Vyšným prozatím negativní, nicméně ČEVAK, a. s. bude v bakteriologických testech pokračovat až do pátku 14. 6. 2013. Z předběžné opatrnosti doporučujeme tuto vodu nepoužívat jako pitnou.

Zásoby balené vody MěÚ Český Krumlov jsou prakticky vyčerpány, zásobování náhradní pitnou vodou bude po dohodě provádět společnost ČEVAK, a. s. Vodu lze objednat na stálé službě Městské policie, tel. 156.

9,20 hod - Dle informací od společnosti ČEVAK, a. s. se nyní čeká na dostupné bakteriologické rozbory pitné vody ve Vyšným. Do té doby doporučujeme vodu nepít.

8,55 hod - Odtok z vodní nádrže Lipno je 104 m3/s.

Aktuální stavy na tocích:
Vltava: 170 m3/s = 237 cm (3. SPA)
Polečnice: 8, 7 m3/s = 71 cm (bez SPA)

Úterý, 11. června 2013

20,30 hod- Odtok z vodní nádrže Lipno je 110 m3/s.

Aktuální stavy na tocích:
Vltava: 173 m3/s = 239 cm (3. SPA)
Polečnice: 10 m3/s = 77 cm (bez SPA)

12,00 hod - V dopoledních hodinách proběhlo setkání povodňové komise se starosty obcí ORP postižených povodněmi. Zástupci jednotlivých obcí diskutovali své dotazy, problémy a požadavky se zástupci povodňové komise.

Informace ze setkání:

 • Krajský úřad infomoval o způsobu financování odstraňování povodňových škod
 • V současné době je  na povodňové sbírce kraje cca 200 000,-Kč. Tyto finanční prostředky budou rozděleny mezi obce a budou použity na obnovu obecního majetku.
 • Krajský úřad zašle během dnešního dne žádost  o dotaci na Ministerstvo financí na úhradu prvotních nákladů ve výši 65 milionů Kč. Tyto fin. prostředky budou následně rozděleny mezi obce, které je využijí pro obnovu obecních majetků.
 • Povodňové konto města Český Krumlov se v současné době zřizuje a bude plně funkční v pátek 14. června 2013. V této souvislosti připomínáme všem obcím, že na zřízení povodňového konta (veřejné sbírky) musí  mít předem souhlas Krajského úřadu.
 • Stále upozorňujeme vodáky, že splutí řeky Vltavy je zakázáno!

11,45 hod - Odtok z vodní nádrže Lipno je 111 m3/s.

Aktuální stavy na tocích:
Vltava: 181 m3/s = 243 cm (3. SPA)
Polečnice: 13,9 m3/s = 92 cm (bez SPA)

Pondělí, 10. června 2013

21,30hod - Odtok z vodní nádrže Lipno je 106 m3/s.

Aktuální stavy na tocích:
Vltava: 173 m3/s = 239 cm (3. SPA)
Polečnice: 13,6 m3/s = 91 cm (bez SPA)

Stav sledujeme a výrazné změny neočekáváme. V úterý 11. června 9,00hod zasedá povodňová komise ORP Český Krumlov za účasti starostů postižených obcí, za účelem koordinace dalšího postupu. Po jejím skončení budeme dále informovat.

12,30 hod - Informace po zasedání krizového štábu:

 • Povodňová pohotovost se stále drží. 
 • V příštích hodinách očekáváme vysoký úhrn srážek, proto stále žádáme občany, aby zachovávali bdělost.
 • Mostek pro pěší v Dobrkovicích je stále uzavřen. Upozorňujeme občany, že porušením tohoto zákazu vstupu ohrožují své zdraví.
 • Výsledky rozboru pitné vody v sídlišti Vyšný budou známy ve středu 12. června. Do té doby slouží občanům stále cisternové vozy i balená pitná voda, distribuovaná Městskou policií.

10,33hod - Odtok z vodní nádrže Lipno je 108 m3/s.

Aktuální stavy na tocích:
Vltava: 179 m3/s = 241 cm (3. SPA)
Polečnice: 14,4 m3/s = 97 cm (bez SPA)

7,10 hod - Noční srážky způsobily zvýšení hladiny Polečnice na současných 117 cm (21 m3/s), což odpovídá 1. stupni povodňové aktivity. Výška hladiny Vltavy se pohybuje na úrovni 245 cm (188 m3/s). Situaci na Polečnici i Vltavě nadále sledujeme.
Ústřední krizový štáb ČR upozorňuje na možnost, že v následujících nejméně 48 hodinách hrozí na území celé České republiky nové povodňové ohrožení včetně tzv. bleskových povodní a že nadále zůstávají v platnosti nařízení vydaná usnesením Ústředního krizového štábu ze dne 7. června 2013 č. 1, tedy nařízení všem povodňovým komisím nesnižovat respektive zachovat protipovodňová opatření ve stávajícím stavu.
Touto cestou tedy žádáme občany města Český Krumlov, aby i oni nadále zachovávali bdělost.

Neděle, 9. června 2013

17:00 hod. Dle informace z PVL nebude Vltava v průběhu noci manipulována. Přípdné zvýšení průtoku by mohlo být způsobeno pouze srážkami v mezipovodí.
O případných změnách vás budeme informovat.

16.55 hod. Odtok z Lipna snížen na 110 m3/s dle dopoledního aviza PVL.

Aktuální stavy na tocích:
Vltava: 176 m3/s = 240 cm (3. SPA)
Polečnice: 7,27 m3/s = 66 cm (bez SPA)

14.00 hod. Nahlášen výpadek elektřiny v lokalitách Horní Brána, Plešivec, Latrán. Technici e.onu hledají příčinu výpadku.

10,30 hod. Dle informací z Povodí Vltavy bude snížen odtok z vodního díla Lipno o 20 m3/s na celkových 110 m3/s. To by se mělo projevit snížením hladiny Vltavy v Českém Krumlově o cca 15 cm. K tomuto kroku PVL přistoupilo, aby byla na řece Vltavě vytvořena kapacitní rezerva z důvodů očekávaných srážek v odpoleních a nočních hodinách v tzv. mezipovodí.

10,15 hod. Odtok z vodního díla zůstává 129 - 130 m3/s.

Aktuální stavy na tocích:
Vltava: 205 m3/s = 252 cm (3. SPA)
Polečnice: 7,43 m3/s = 67 cm (bez SPA)

10,00 hod. Cisternové vozy umístěny, jak bylo avizováno v sobotu 8. června v 15,30 hodin.
1. cisternový vůz - u samoobsluhy v osadě Vyšný
2. cisternový vůz - sídliště Dubina
3. cisternový vůz - sídliště Vyšný - na pravé straně sídliště u domu č. p. 99

Sobota, 8. června 2013

18,00 hod. odtok z VD Lipna beze změny, průtoky na obou tocích v Českém Krumlově setrvalé - viz. níže

15,30 hod. Jak jsme již informovali, z důvodu znečištění prameniště Blanský les povrchovou vodou, došlo k zakalení vody v síti, zásobující sídliště Vyšný a osadu Vyšný. Správce sítě provedl okamžité odklalení a dezinfekci. Do doby než budou známé výsledky rozborů (středa 12. 6. 2013), nedoporučujeme používat vodu k pití.

V lokalitách sídliště Vyšný jsou k dnešnímu dni umístěny 2 cisternové vozy, v osadě Vyšný je 1 cisternový vůz umístěn u samoobsluhy. S platností od zítřejšího dopoledne, tj. 9. 6. 2013 budou cisterny rozmístěny následovně: ve směru od vlakového přejezdu ve směru Vyšný - na pravé straně sídliště u domu č. p. 99, v sídlišti Dubina a v osadě Vyšný u samoobsluhy.

I nadále je k dispozici balená pitná voda. V případě zájmu o dodání nás prosíme informujte na lince 380 766 333

12,15 hod. Odtok z vodního díla zůstává zachován, tj. 130 m3/s.

Aktuální stavy na tocích: Vltava: 205,31 m3/s = 252,5 cm (3 SPA)

                                  Polečnice: 8,95 m3/s = 72 cm (bez SPA)

Vzhledem k nepříznivé meteorologické předpovědi doporučujeme zachovat stávající protipovodňová opatření a v případě srážek průběžně sledovat stav toků (Vltavy i Polečnice). S ohledem na nasycenost území by v případě děště docházelo k rychlému zvýšení hladin toků.

 

Pátek, 7. června 2013

14,50hod -  ZNOVU DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME VODÁKY, ŽE ŘEKA VLTAVA NENÍ DO ODVOLÁNÍ SJÍZDNÁ A JE ŽIVOTU NEBEZPEČNÁ!!!

11,00hod - Ve Starých Dobrkovicích došlo k omezení užívání vody k pitným účelům. V Nových dobrkovicích k tomuto omezení nedošlo a voda je tedy bez omezení pitná.

10,00hod -  Krumlov pomáhá Krumlovu! Město Moravský Krumlov podporuje město Český Krumlov a posílá malý nákladní vůz s humanitární pomocí. Čistící prostředky, nářadí, balenou vodu, základní potraviny atp. V momentě kdy tuto zásilku obdržíme, ji budeme distribuovat potřebným osobám a institucím. Děkujeme Krumlove!

9,15hod - Dle Povodí Vltavy s.p. je v současné době odtok z vodní nádrže Lipno ve výši 120 m3/s. Tento bude navýšen na 130 m3/s. Toto navýšení přinese zvýšení hladiny v Českém Krumlově o cca 10cm a mělo by se projevit v odpoleních hodinách.

Aktuální stav na tocích: Vltava - 3. SPA, průtok 192 m3/s, tj. výše hladiny je 247 cm

                                Polečnice - normální stav; průtok 11 m3/s, tj.81 cm

8,00hod - Z důvodu zakalení pramene na Kleti, došlo ke znečištění vody v sídlišti Vyšný. Ze strany správce sítě, došlo k pročistění řadu a jeho desinfekci. Do doby, než budou známy výsledky kontrolních rozborů, doporučujeme využívat pitnou vodu z přistavených cisternových vozů. V průbehu dnešního dne bude město Český Krumlov distribuovat do této lokality balenou pitnou vodu.

 

Čtvrtek, 6. června 2013

16,00hod - Dle Povodí Vltavy s.p. je v současné době odtok z vodní nádrže Lipno ve výši 119 m3/s.

Aktuální stav na tocích: Vltava - 3. SPA, průtok 198 m3/s, tj. výše hladiny je 250 cm

                                Polečnice - normální stav; průtok 12,3 m3/s, tj.90 cm

14,50hod - Společnost BAUHAUS se rozhodla stejně jako v roce 2002 pomoci lidem a obcím zasaženým povodněmi. Speciálně pro ně připravili slevu -20% na veškerý sortiment týkající se sanace či renovace zatopených domů, sklepů, bytů a jiných objektů. Jednou z podmínek čerpání této slevy je potvrzení od obecního či městského úřadu o tom, že dotyčný byl opravdu záplavami postižený. Potvrzení může vydat přímo úřad nebo může občan použít formulář zde, potvrzený úřadem.

Infoleták

12,35hod - Dle Povodí Vltavy s.p. je v současné době odtok z vodní nádrže Lipno ve výši 112 m3/s a zůstane nezměněn.

Aktuální stav na tocích: Vltava - 3. SPA, průtok 198 m3/s, tj. výše hladiny je 250 cm

                                Polečnice - normální stav; průtok 12,9 m3/s, tj.92 cm

8,00hod - PLAVECKÝ BAZÉN SE PŘIPRAVUJE NA OBNOVENÍ PROVOZU: Dodávka elektrické energie do plaveckého bazénu již byla bezpečně obnovena, ve čtvrtek 6.6. bude spuštěna filtrace bazénové vody. Proces čištění potrvá do pátku, kdy bude zároveň obnovena funkce vzduchotechniky. V sobotu 8. 6. bude obnoveno vytápění a ohřev bazénové vody. Kontinuálně bude pokračovat proces odčerpání povodňové vody a čištění vnitřních servisních prostorů. Podle aktuálních předpokladů by plavecký bazén měl obnovit svou činnost od pondělí 10.6.2013.

0,10hod - Aktuální stav Polečnice ve 23,30 hodin: průtok 14,7 m3/s tj. výše hladiny je 98 cm. Polečnice výší své hladiny poklesla již pod 1. SPA.

 

Středa, 5. června 2013

21,00hod - Aktuální odtok z Lipna  je 119 m3/s a bude zachován po celou dnešní noc. Na Vltavě stále platí 3. SPA, tedy stav ohrožení. Polečnice je na 1. SPA, (15,3 m3/s), tj. stav bdělosti a má klesající tendenci. Další informace budou následovat v ranních hodinách.

13,20hod - UPOZORNĚNÍ: Dle informace Povodí Vltavy, s. p. z 13,00 hodin navýšilo vodní dílo Lipno odtok z přehrady. V Českém Krumlově by se toto navýšení mělo projevit kolem 14,30 hodin zvýšením hladiny řeky Vltavy o 15 - 20 cm. Vyzýváme občany, aby odklidili předměty v blízkosti řeky a zabezpečili svůj majetek.

10,35hod - V příštích dnech bude zřízeno povodňové konto města Český Krumlov. Jakmile bude vytvořeno, budeme Vás blíže informovat.

10,20hod - VÝZVA OBČANŮM: Vyzýváme obyvatele města, jejichž majetek byl poškozen povodní, aby pečlivě zdokumentovali vzniklé škody, včetně fotodokumentace, dříve, než začnou škody odklízet. Shromážděná dokumentace bude použita při případném jednání o náhradě škod.

8,40hod - Ústřední krizový štáb informuje občany jak mají postupovat z hlediska ochrany zdraví a zdravotních předpisů. Informační leták zde.

8,10hod - Dle Povodí Vltavy s.p. je v současné době odtok z vodní nádrže Lipno ve výši 102 m3/s a bude navýšen o 10m3/s. To znamená navýšení hladiny Vltavy v Českém Krumlově o 10-15 cm. Zvýšení hladiny je očekáváno kolem 12,00hod.

Aktuální stav na tocích: Vltava - 3. SPA, průtok 202 m3/s tj. výše hladiny je 246 cm

                                Polečnice - 1. SPA, průtok 20,4 m3/s tj. výše hladiny je 115 cm

Úterý, 4. června 2013

17,05hod - Dle Povodí Vltavy s.p. je v současné době odtok z vodí nádrže Lipno ve výši 100 m3/s a bude i nadále v této výši udržován. Pouze v případě zhoršení hydrometeorologických podmínek nastanou změny.

Aktuální stav na tocích: Vltava - 3. SPA, průtok 207 m3/s tj. výše hladiny je 253cm

                                Polečnice - 1. SPA, průtok 26,6 m3/s tj. výše hladiny je 132cm.

Povodňová komise je stále aktivní a situaci monitoruje. V případě zhoršení situace budeme obratem informovat. Při nezměněném stavu přineseme další informace ve středu 5. června 8,00hod.

17,00hod - Parkoviště P2 bude zítra 5. června z důvodu potřeby dočištění mimo provoz, a to pouze v dopoledních hodinách.

16,10hod - DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME VODÁKY, ŽE ŘEKA VLTAVA NENÍ DO ODVOLÁNÍ SJÍZDNÁ!

15,20hod - Informace po skončení zasedání povodňové komise:

               Obnovujeme postižená území. Evidujeme škody a odklízíme následky povodně.

               Aktuální stav na tocích: Vltava - 3. SPA, průtok 213 m3/s tj. 256cm

                                               Polečnice - 1. SPA, průtok 27 m3/s tj. 133cm

               Odtok z vodí nádrže Lipno 104 m3/s.

              Oblastní spolek ČČK Český Krumlov vyhlašuje materiální sbírku na pomoc lidem zasaženým povodněmi. Více informací zde.

               Důrazně upozorňujeme, že most u pivovaru Eggenberg a lávka pro pěší v Dobrkovicích jsou uzavřeny pro dopravu i pro pěší.

11,20hod - V níže uvedených přílohách jsou informace pro občany postižené povodněmi.

Lidem postiženým povodněmi pomůže stát.pdf
Lidé, kteří se kvůli povodni nedostanou do práce, mají nárok na volno.pdf

9,15hod - Informace po skončení zasedání Krizového štábu ORP Český Krumlov:

 • dle informací Povodí Vltavy s.p. je odtok z VD Lipno 100 m3/s a za předpokladu příznivé meteorologické situace bude v této výši zachován i pro několik dalších dnů
 • polečnice je na 2. SPA, průtok nadále klesá
 • vysoušeče a čerpadla je možné si zapůjčit na HZS ČK (tel. 950 235 111)
 • všechny příjezdové komunikace do města jsou průjezdné
 • most u pivovaru zůstává uzavřen do odvolání
 • ve 14h zasedne Povodňová komise města Český Krumlov

5,50hod - Vývoj na obou tocích se nemění. Aktuální stav:
Polečnice: 2. SPA, průtok 32 m3/s, výška hladiny 150 cm
Vltava: 3. SPA, průtok 227 m3/s, výška hladiny 261 cm

4,30hod - Dnes v 8:00 zasedne Krizový štáb ORP Český Krumlov. Další informace přineseme.

2,55hod - Hladina na Polečnici nadále mírně klesá, aktuální průtok je okolo 35 m3/s. Průtok Vltavy ve Spolí je ustálen na hodnotě přibližně 230 m3/s.

Pondělí, 3. června 2013

Potok Polečnice klesl na 2. stupeň povodňové aktivity, což znamená pohotovost. Řeka Vltava zůstává na 3. stupni povodňové aktivity, tedy stále vysoký stupeň ohrožení.

VÝZVA PRO OBČANY

Povodňová komise města Český Krumlov žádá občany, aby stále udržovali pozornost a sledovali aktuální informace. Dále zabezpečili své objekty a vyklidili přízemní prostory v blízkosti vodních toků (řeka Vltava, potok Polečnice).

0,00hod - Stav na obou tocích nezměněn. Situaci kontinuálně monitorujeme.

21,56hod - Situace na řece Polečnici je v současné době stabilní, stav zůstal od odpoledních hodin nezměněn. Vzhledem k příznivé předpovědi počasí očekáváme mírný pokles hladiny. Nadále budeme situaci upřesňovat.

21,00hod - Povodí Vltavy, s. p.  nebude vodní dílo Lipno během dnešní noci manipulovat. Odtok je v současné době na hodnotě 102 m3/s a za předpokladu, že se neobjeví vydatné srážky, zůstane průtok řeky Vltavy v Českém Krumlově na současné hodnotě (tj. 211 m3/s), což je stav setrvalý od 14,00 hodin dnes odpoledne.

18,20hod - OBNOVENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY A PLYNU:  Dodávka elektřiny z kolektoru byla obnovena v plném rozsahu, dodávka plynu byla obnovena z 1/3 odběratelů z kolektoru. Obnovení dodávek zbylých 2/3 se uskuteční v průběhu zítřejšího dne po odčerpání vody z kolektoru.

17,50hod - OBNOVENÍ DODÁVEK PLYNU: Plyn je možné používat až poté, co zařízení po odstávce prošlo řádnou revizí odpovědnými pracovníky společnosti E-ON, a. s., kteří shledali zařízení provozuschopným. Bez jejich souhlasu je nebezpečné plyn užívat.

17,10hod - Povodňová kontaktní infolinka ADRA: mobil: 731 705 002 (v čase 9,00 - 17,00), mimo tyto hodiny lze kontaktovat buď Linku důvěry na telefonu 387 313 030 nebo zelenou povodňovou informační linku Jihočeského kraje na telefonu 800 100 450. Tyto kontakty je možné využít pro oblasti Jihočeského kraje pro tyto případy:

 • potřeba dobrovolnické pomoci
 • potřeba lidské podpory (psychosociální pomoc)
 • potřeba materiální pomoci
 • potřeba monitorování situace

15,25hod - OBNOVENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY PRO SÍDLIŠTĚ VYŠNÝ: zajištěno odkalení, provedena dezinfekce vodojemu a sítě, uživatelům doporučujeme před použitím odpustit vodu.

15,15hod - OBNOVENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY A PLYNU: pracovníci firmy ČEVAK, a. s. prověřují plynové vedení a stav sítí a postupně provádějí zapojení.

13,55hod - OBNOVENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY A PLYNU: kontaktována firma ČEVAK, a. s., provozovatel kolektoru sítí, s pokynem znovuobnovení dodávek elektrické energie a plynu pro lokalitu vnitřní město.

13,40hod - Sdružení půjčoven lodí a kempů na Vltavě vydalo na základě Vyhlášky Min. dopravy a spojů č. 241/2002 Sb. prohlášení, že po dobu povodňové aktivity 2. a 3. stupně řeky Vltavy nebude zajišťovat žádné výlety na řece a nebude půjčovat žádné lodě a vodácký materiál.

13,38hod - DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME VODÁKY, ŽE ŘEKA VLTAVA NENÍ DO ODVOLÁNÍ SJÍZDNÁ!

13,35hod - K pondělnímu poledni je stav parkovišť „Parking Český Krumlov" následovný:

Parkoviště P1 (Jelení zahrada) - plně funkční (250 parkovacích míst)

Parkoviště P1r (reserva Jelení zahrady) -funkční (90 park.míst. Na ploše parkoviště se vyskytují drobné naplaveniny, avšak v rozsahu nezabraňujícímu používání, na odstranění se pracuje. Parkoviště je do naplnění kapacity hlavního parkoviště P1 využíváno především residenty)

Parkoviště P2 (pod Poštou) - dočasně mimo provoz

Parkoviště P3 (Městský park) - funkční (130 park.míst. Vlastní parkoviště samo o sobě je plně funkční. Určitý problém je na nyní trase dálkového napojení na dispečink parkovišť, které je zatím z neznámých důvodů někde na trase přerušené. Klient a uživatel parkoviště by tento problém neměl postřehnout).

Parkoviště P4 (Jízdárna) - bez přímé obsluhy (funkční parkoviště s příležitostným dohledem operujícího technika)

Parkoviště a výstupní a nástupní bod zájezdových autobusů na Chvalšinské silnici (BUS-STOP) - plně funkční

Parkoviště autobusů Chvalšinská (BUS-Parking) -plně funkční

13,10hod - Informace po skončení zasedání krizového štábu: Dle informací Povodí Vltavy s.p. je průtok Vltavy v Českém Krumlově 228 m3/s., stav je tedy neměnný a stále trvá 3. stupeň povodňové aktivty. Průtok na říčce Polečnici klesl na 37 m3/s došlo tedy ke změně na 2. stupeň povodňové aktiviy. Všechny komunikace a příjezdové cesty jsou sjízdné. Stále trvá uzavírka mostu u pivovaru Eggenberg.

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ POMÁHALI A STÁLE NABÍZEJÍ SVOU POMOC. V TÉTO CHVÍLI NABÍZENOU POMOC NEVYUŽIJEME. V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZVEŘEJNÍME KONKRÉTNÍ VÝZVU.

11,25 hod - Gymnázium Český Krumlov obnovuje od úterý 4. června výuku v plném rozsahu.

11,10hod - Problém s kalnou pitou vodou v sídlišti Vyšný. Probíhá odkalování, byly odebrány vzorky. Do sídliště budou obratem přistaveny cisternové vozy s pitnou vodou dle požadavku občanů. Bude dodávána balená pitná voda.

10,56hod - Z důvodu zatopení technického zázemí je plavecký bazén v Českém Krumlově do odvolání pro veřejnost uzavřen.

9,56hod - Most u Pivovaru Eggneberg je do odvolání uzavřen. Parkoviště P2 uzavřeno. Pro autobusy je možno využívat parkování P BUS (bývalý areál ČSAD na Chvalšinské silnici)

9,10hod - Chvalšinská silnice je průjezdná s omezením rychlosti na 30km/h. Na silnici je stále voda, proto prosím projíždějte s maximální opatrností.

8,45hod - Informace po skončení setkání povodňové komise: Dle informací Povodí Vltavy s.p. je odtok z vodní nádrže Lipno 100 m3/s, průtok Vltavy v Českém Krumlově je 248 m3/s a v případě že nedojde k prudkému zhoršení hydrometeorologických podmínek, bude ustálen na maximu 280 m3/s po celý dnešní den.

Silnice Chvalšinská je stále neprůjezdná. Příjezd do Českého Krumlova je možný od Českých Budějovic, Větřní a Kaplice.

5,45hod - Dle informací Povodí Vltavy s.p. je průtok Vltavy v Českém Krumlově 228 m3/s. Hladina vody je ve výši 261cm a bude se nadále zvyšovat, ne však

              dramaticky. Průtok Polečnice je aktuálně 47,5 m3/s a hladina je ve výši 190cm, zde se zvyšení hladiny neočekává.

5,41hod - Autobusová doprava ze směru od Lipna (Kájov, Chvalšiny) je odkláněna na Větřní.

5,00hod - Gymnázium Český Krumlov vyhlásilo na dnešní den ředitelské volno.

              Silnice Chvalšinská je stále v obou směrech neprůjezdná.

4,45hod - Jihočeský kraj zřídil bezplatnou telefoní linku pro občany 800 100 450.

0,40hod - Vodní nádrž Lipno zvýšila odtok na 100 m3/s. Dle informací Povodí Vltavy s.p. byl průtok Vltavy v Českém Krumlově ve 24,00hod 250 m3/s.

Neděle, 2. června 2013

Oba vodní toky, řeka Vltava i potok Polečnice dosáhly 3. stupně povodňové aktivity, což znamená vysoký stupeň ohrožení.

AKUTNÍ VÝZVA PRO OBČANY

Povodňová komise města Český Krumlov žádá občany, aby zabezpečili své objekty a vyklidili přízemní prostory v blízkosti vodních toků (řeka Vltava, potok Polečnice).

21,30hod - Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí

20,35hod - Povodí Vltavy, s.p., bude provádět na vodním díle Lipno manipulaci k dosažení průtoku Vltavy v Českém Krumlově v hodnotách 280 - 290 m3/s, což je přibližně podobný průtok, jejž řeka Vltava v Českém Krumlově dosahovala v odpoledních hodinách dne 2. 6. 2013. Tento stav bude udržován a podle aktuálních srážkových podmínek může trvat 3 - 4 dny. Hejtman Jihočeského kraje vyhlásil stav nebezpečí na celém území Jihočeského kraje s účiností od 2. 6. 2013 od 20,00hod. do odvolání.

18,00hod - Krajská povodňová komise rozhodla, že regulace odtoku vody z vodního díla Lipno bude přizpůsobena tak, aby průtok Vltavy v Českém Krumlově zůstal zachován na současné hodnotě, maximálně se pouze mírně zvýšil. Ve 20,00 hod. bude hejtmanem Jihočeského kraje vyhlášen krizový stav pro celé území Jihočeského kraje a ve stejnou dobu zasedne Krizový štáb ORP Český Krumlov, který bude řešit situace spojené se současným stavem.

14,30hod - Dle informací Povodí Vltavy s.p. je průtok Vltavy v Českém Krumlově 300 m3/s a zůstane neměnný do dnešní 21hod. V 16,00hod zasedá Krajská povodňová komise. Pokud nedojde k zásadní změně situace, přineseme další informace po jejím skončení.

13,56hod - Povodňová komise stále zasedá a situaci monitoruje. Pytle s pískem jsou rozváženy po městě. Čekáme na další informace z Povodí Vltavy.

11,21hod - ZNOVU ŽÁDÁME VEŠKERÉ DOBROVOLNÍKY ABY SE DOSTAVILI DO AREÁLU SLUŽEB MĚSTA A POMÁHALI PŘI PLNĚNÍ PYTLŮ S PÍSKEM. DĚKUJEME

11,15hod - Vnitřní město je uzavřeno pro veškerou dopravu s vyjímkou trvale žijících obyvatel.

10,56hod - Dle informací Povodí Vltavy, s.p. bude během odpoledne činit odtok z vodní nádrže Lipno 60 m3/s. V případě stále nepříznivé hydrometeorologické situace, může být odtok zvýšen až na 90 m3/s. Na základě těchto informací je v Českém Krumlově během odpoledne možné zvýšení hladiny Vltavy až o 50 cm.

10,45hod - V odpoledních hodinách očekáváme prudké zhoršení situace.

10,15hod - Dle informací Povodí Vltavy s.p. je průtok Vltavy v Českém Krumlově 250 m3/s. Očekáváme zvýšení o dalších 50 m3/s.

9,50hod - Voláme dobrovolníky na pomoc při plnění pytlů s pískem. Doborovolníci dostavte se do areálu Služeb města Český Krumlov v Domoradicích (za Tescem)

9,30hod - Aktuální informace a fotografie také na facebooku - stránka Město Český Krumlov.

9,12hod - Lávka přes řeku Vltavu u mostu na Plášti je uzavřena.

9,10hod - Průtok Vltavy v Českém Krumlově se nemění. V příštích hodinách nelze očekávat zlepšení. Znovu vyzýváme občany a podnikatele s provozovnami v blízkosti toků,aby odklidili veškerá mobilní zařízení, překážky a předměty.

8,40hod - Dle informací Povodí Vltavy s.p. je průtok Vltavy v Českém Krumlově 200 m3/s.

8,00hod - Upozornění! V případě nutnosti odpojení přívodu elektrické energie a plynu, nebudou v lokalitě vnitřního města tyto energie, po dobu nezbytně nutnou, dostupné.

7,58hod - Vodní toky stále stoupají, ke kulminaci zatím nedošlo.

6,32hod - Průjezd do centra města pod mostem u pivovaru Eggenberg (areál Ambit) uzavřen.

6,30hod - Dle informací Povodí Vltavy s.p. je průtok Vltavy v Českém Krumlově 170 m3/s.

6,00hod - Dětský den v Českém Krumlově zrušen.

5,45hod - Chvalšinská silnice v obou směrech uzavřena (neprůjezdná)

5,30hod - Dle informací Povodí Vltavy s.p. je průtok Vltavy v Českém Krumlově 140 m3/s.

 

Vzhledem k neměnnému stavu průtoku a intenzity srážek, doporučujeme občanům z postižených oblastí připravit se na možnost evakuace. Užitečné informace zde.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: