Poplatek ze vstupného

aktualizováno 9. 9. 2019

Poplatek ze vstupného je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. S účinností od 1. 1. 2022 se bude postup v této oblasti řídit obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020 o místních poplatcích, kterou se mimo jiné snižuje rozsah osvobozených akcí a také se sjednocuje sazba poplatku na 10 % z vybraného vstupného (do konce roku 2021 byly platné sazby tři, a to 5 %, 10 % a 20 %). Tato vyhláška byla ještě ve dvou ustanoveních změněna obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021. Správcem poplatku ze vstupného je oddělení poplatků a pohledávek Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově.

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Lenka  Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze vstupného
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba po poplatku činí 10 % z vybraného vstupného u kulturních, prodejních a reklamních akcí.

Pořadatel akce (poplatník) je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce ohlásit správcipoplatku její pořádání. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatkujméno a příjmení nebo název právnické osoby, obecný identifikátor, byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,případně další adresu pro doručování,druh akce,datum, hodinu a místo konání akce,výši vstupného a kapacitu místa pořádání akce, osoby, které jsou oprávněny za právnickou osobu jednat v poplatkových záležitostech,čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb (i v zahraničí), pokud jsou užíványv souvislostí s činností vztahující se k předmětu poplatku.

V případě pravidelného pořádání akcí může poplatník učinit takové ohlášení hromadně za víceakcí

Od poplatku ze vstupného se osvobozují fyzické a právnické osoby pořádající:

a) taneční zábavu, ples nebo maturitní ples pokud jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, nebo příspěvkové organizace se sídlem na území města,

b) filmové představení v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované, nebo u kterého byla povolená příslušná změna užívání dle příslušných právních předpisů,

c) akci výchovně-vzdělávacího charakteru,

d) akci pro děti a mládež, nebo osoby/ poživatele starobního či invalidního důchodu,

e) muzejní nebo galerijní výstavu,

f) akci, u níž výše vstupného nepřesahuje 150 Kč.

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce pořádané a spolupořádané městem Český Krumlov, jím zřízenými organizacemi a jím založenými obecně prospěšnými společnostmi.

Poplatník je povinen do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla akce pořádána, ohlásit správci poplatku úhrn vybraného vstupného snížený o daň z přidané hodnoty (zahrnuje-li vstupné tuto daň) a ve stejném termínu poplatek odvede (případně uhradí v hotovosti) na účet města příp. jej uhradí jiným způsobem v souladu se zákonem č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: