aktualizováno 1. 6. 2023

Kronika města Český Krumlov 2019

Politický a veřejný život města v roce 2019 


Městská samospráva 

Rada města Český Krumlov: 

 • Mgr. Dalibor Carda (ČSSD, po volbách v listopadu 2018 SN MPV), starosta, radní, zastupitel
 • Ing. Josef Hermann (KDU-ČSL), 1. místostarosta, radní, zastupitel
 • Mgr. Martin Hák (NEZ a TOP 09), 2. místostarosta, radní – od 15. 11. 2018
 • Bc. Ivo Janoušek (SN MPV), 3. místostarosta, radní – od 15. 11. 2018
 • Mgr. Ivana Ambrusová (ČSSD), radní, zastupitelka
 • Milan Kotlár (NEZ a TOP 09), radní, zastupitel – od 15. 11. 2018
 • Ing. Jiří Olšan (KDU-ČSL), radní, zastupitel – od 15. 11. 2018

Východiskem pro tvorbu programových priorit koalice jsou koncepční dokumenty – zejména pak Strategický plán rozvoje města, Komplexní dopravní koncepce a Strategie cestovního ruchu, které město nechalo zpracovat v minulém volební období.

Českokrumlovská koalice stanovila tyto priority pro stávající volební období:

Rekonstrukci mostů a budov, modernizaci sportovišť, přípravu bytových kapacit, ale také rozšiřování nabídky sociální služeb, nebo podporu aktivit místních spolků a lidí. Nejen to zahrnuje programové prohlášení, které stanovuje oblasti, kterým se bude českokrumlovská radnice zabývat následující čtyři roky.

Z koncepcí, studií a strategií zpracovaných v minulém volebním období vychází Programové prohlášení, které počátkem roku 2019 vydala Rada města Český Krumlov. Dokument stanovuje priority, kterým se bude město v nejbližší době věnovat.

Mezi nejdůležitější investice řadí rekonstrukce hřbitova, Benešova mostu, Lazebnického mostu, objektu bývalé prelatury, nebo bývalé prádelny v Hradební ulici. Pro město je také prioritní dokončení rekonstrukce autobusového terminálu a následně nádražní budovy, vybudování bus stopu zájezdových autobusů a pořízení vlastní čistírny odpadních vod.

„Zaměříme se také na modernizaci a rozšiřování dětských hřišť, sportovních ploch a cyklostezek. Stojí před námi také zvelebování veřejných prostranství, kde chceme postupně budovat lokální centra, kde se budou lidé potkávat a trávit volný čas,“ vyjmenovává plány starosta Dalibor Carda.

Zástupci města si jsou také vědomi akutní potřeby nových možností bydlení ve městě. Zaměří se především na využití areálu bývalých kasáren ve Vyšném, kde by měla postupně vzniknout zcela nová a plnohodnotná městská čtvrť pro více než 1000 obyvatel. Dalšími připravovanými lokalitami pro novou, převážně individuální bytovou výstavbu bude severní lokalita Vyšného (nad kasárnami) a v Novém Spolí, tzv. „Třešňovka“. Vlastní městská výstavba se bude týkat zejména nájemního bydlení jak pro mladé rodiny s dětmi, tak pro seniory.

Klíčovým tématem je v Krumlově také doprava. „Budeme pokračovat v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR za účelem přebudování kapacitně nevyhovujících kruhových křižovatek U Trojice a v Domoradicích na světelně řízené,“ uvedl místostarosta Josef Hermann.

V plánu je i zlepšení dostupnosti městské autobusové dopravy a zavedení jízdného zdarma pro seniory od 65 let.

V sociální oblasti bude radnice mimo jiné usilovat o zvýšení kapacity sociálního bydlení, učiní kroky k vybudování městského domova pro seniory nebo podpoří iniciativu vzniku domácí hospicové péče.

Co se týká volnočasových aktivit, tak se město zaměří na revitalizaci areálu ve Chvalšinské ulici, chce z něj postupně vybudovat moderní sportovní a oddechové centrum s modernizovaným plaveckým bazénem s venkovním koupáním.

Město bude také zvyšovat příspěvky do grantových programů na podporu sociálních služeb, kulturních aktivit, sportovních a volnočasových aktivit dětí a také navýší prostředky do participativního rozpočtu.

K Českému Krumlovu neodmyslitelně patří cestovní ruch, ve kterém se chce město ubírat dlouhodobě udržitelným směrem. Klíčové je zřízení destinační společnosti, jejímiž členy se stanou okolní obce a subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Společnost bude řídit nabídku pro návštěvníky a rozšíří ji o okolní zajímavá místa, zvláště oblast Lipenska. Cílem je zvýšení počtu a pobytů vícedenních návštěvníků na úkor těch krátkodobých.

Mezi další zásadní cíle patří zvýšení příjmů z parkovacího systému zájezdových autobusů. Tyto příjmy město využije na rekonstrukce infrastruktury okrajových částí.

Město Český Krumlov v roce 2019 otevírá programy finanční podpory, ve kterých rozdělí přes osm milionů korun. Možnost získat finance na činnosti, které přispívají k rozvoji života obyvatel v Českém Krumlově, mají nyní nejrůznější organizace, spolky a sdružení. Město Český Krumlov právě otevírá příjem žádostí o dotace z programů podpory. Žádosti o dotaci lze podávat od 1. do 15. února v oblasti kultury, zahraniční spolupráce, sociálních a souvisejících služeb, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Město Český Krumlov každoročně připravuje a poskytuje ze svého rozpočtu dotace, které směřují na podporu aktivit rozvíjejících a obohacujících život ve městě. V pěti programech podpory město rozdělilo celkem 8 224 000 korun. Do programů se mohly přihlásit fyzické osoby i organizace.

Cílem Programu podpory kultury je podpora kulturních aktivit v Českém Krumlově s důrazem na rozšíření a co nejlepší využití kulturního potenciálu města. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit. „Prioritou je podpora celoroční činnosti místních kulturních organizací s důrazem na aktivity dětí a mládeže, kulturních projektů, které svým významem přispívají k prestiži města jako kulturního centra jižních Čech,“ uvádí starosta Dalibor Carda. Město také cílí na podporu inovativních projektů v oblasti kultury, osvětově-vzdělávacích aktivit zvyšujících znalosti, schopnosti a dovednosti obyvatel v oblasti umění a pestré kulturní nabídky pro všechny věkové kategorie.

Program podpory sociálních a souvisejících služeb si klade za cíl udržet stávající síť sociálních služeb a jejich registrovaných poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb a dále dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují.

Největší objem finančních prostředků v rozpočtu města byl vyčleněn na projekty předkládané v Programu podpory sportu. Dotace byly tradičně rozdělovány na činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let s členskou základnou tvořenou občany z Českého Krumlova a okolí, na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem, příp. v cizích sportovních zařízeních provozujících činnost na území města a na opravu a údržbu sportovišť na území města ve vlastnictví klubů, sloužících k organizovanému sportování mládeže.

Na podporu aktivit a činností v oblasti volného času, ať již pro organizované či neorganizované děti a mládež je zaměřen Program podpory volnočasových aktivit. Podpořeny mohou být jak jednorázové akce, tak i projekty střednědobého a krátkodobého charakteru.

Program podpory zahraniční spolupráce si klade za cíl podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko).

Pro jednotlivé oblasti v rozpočtu města byly vyčleněny následující maximální finanční prostředky:

Program podpory Alokace v r. 2019
kultura 1 451 000 Kč
zahraniční spolupráce 70 000 Kč
sociální a související služby (komunitní plánování) 1 288 000 Kč
volnočasové aktivity dětí a mládeže ve městě 181 000 Kč
sport ve městě 5 360 000 Kč
CELKEM 8 224 000 Kč


Zastupitelstvo města Český Krumlov 2019:
 

ČSSD

Mgr. Ivana Ambrusová

 

ANO

Rudolf Blahovec

Milan Hodboď

Ing. Barbora Šiftová

 

KDU – ČSL

Ing. Josef Hermann

Mgr. Roman Kneifl

Ing. Jiří Olšan

 

ODS

Běla Dvořáková

Zbyněk Toman

 

KSČM

Petr Šandera

 

Společně pro Krumlov – Nezávislí a TOP 09

Mgr. Martin Hák

Milan Kotlár

MUDr. Martin Fürst

 

Sdružení nezávislých – Město pro všechny (SN – MPV)

Mgr. Dalibor Carda

Ing. Jitka Zikmundová, MBA – od 26. 7. 2019

Bc. Ivo Janoušek

 

Nezávislí a Zelení

Mgr. Martin Střelec

MUDr. Jan Vorel

Hnutí Krumlováci

Vojtěch Němec, BBA

Mgr. Václav Velek

 

Reálný Krumlov (RK)

MUDr. Jiří Klosse

 

bez politické příslušnosti (zvolen za KSČM)

Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.

 

Na funkci zastupitele rezignovali:

MUDr. Jindřich Florián – zastupitel do 25. 7. 2019,

Běla Dvořáková – zastupitelka do 27. 12. 2019,

Mgr. Jiří Bloch – zastupitel do 10. 9. 2019

Ing. Petr Kubal – zastupitel do 1. 9. 2021

 

Městský úřad Český Krumlov

 • Oddělení kancelář starosty
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor financí
 • Odbor investic
 • Odbor kancelář tajemníka                 
 • Odbor obecní živnostenský úřad
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví                                  
 • Odbor správy majetku
 • Odbor stavební úřad                          
 • Odbor školství, sportu a mládeže                             
 • Odbor územního plánování a památkové péče                                
 • Odbor vnitřních věcí                        
 • Odbor životního prostředí a zemědělství                             

Městský úřad Český Krumlov se stal v polovině května 2019 třetím nejpřívětivějším úřadem v Jihočeském kraji.

Počtvrté za sebou se Městský úřad Český Krumlov zařadil mezi nejpřívětivější úřady Jihočeského kraje. V soutěži, která mapuje přívětivost a otevřenost městských úřadů vůči občanům, se umístil na bronzové příčce za Českými Budějovicemi a Táborem. V polovině května proběhl čtvrtý ročník slavnostního předávání ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Do letošního ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra, se přihlásilo celkem 146 měst a obcí a nejpřívětivější úřady byly opět vyhlašovány v jednotlivých krajích a celorepublikově. Úřady jsou v soutěži hodnoceny z hledisek dostupnosti, transparentnosti nebo komunikace. Českokrumlovský městský úřad se umístil na třetím místě.

Městské úřady byly hodnoceny na základě šesti desítek kritérií. Sledovala se například možnost online objednání a sledování vytížení přepážek, počet úředních hodin, možnosti plateb, existence aplikace pro hlášení závad, ale i bezbariérový přístup do budovy. Hodnocení se také týkalo transparentnosti úřadu. Sem patří zveřejňování materiálů z jednání zastupitelstev na webu města, aplikace rozklikávacího rozpočtu nebo zveřejnění oficiální strategie rozvoje města.

 

Přehled zřizovaných městských organizací k 31. 12. 2019:


Obchodní společnosti:

 • Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Masná 131, Český Krumlov 
 • Lesy města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov
 • Služby města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov                                                                   

Obecně prospěšné společnosti:                              

 • Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., Špičák 114, Český Krumlov             
 • Sociální služby SOVY, Domy s pečovatelskou službou o. p. s., Vyšehrad 260, Český Krumlov
 • Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Horní 2, Český Krumlov                                   
 • PRO-SPORT Český Krumlov o. p. s., Chvalšinská 227, Český Krumlov                                      

Příspěvkové organizace:                                         

 • Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155, Český Krumlov
 • Základní škola Linecká, Linecká 43, Český Krumlov
 • Základní škola Plešivec, Plešivec 249, Český Krumlov
 • Základní škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
 • Základní škola, Za Nádražím, Za Nádražím 222, Český Krumlov
 • Mateřská škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov
 • Mateřská škola Za Soudem, Za Soudem 344, Český Krumlov
 • Mateřská škola Plešivec, Plešivec 279, Český Krumlov
 • Mateřská škola Plešivec, Plešivec 391, Český Krumlov
 • Mateřská škola Vyšehrad, Vyšehrad 168, Český Krumlov
 • Mateřská škola Tavírna, Tavírna 119, Český Krumlov
 • Mateřská škola Za Nádražím, Za Nádražím 229, Český Krumlov

 

Obchodní společnosti: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. v roce 2019


Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále jen FOND) byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost v 100% vlastnictví města, které do ní v následujícím roce bezúplatně vložilo téměř pět desítek vybraných nemovitostí – domů a budov v historickém centru města. Cílem založení fondu bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto hlavní úkoly a cíle:

1. Zajistit kvalitní opravu a rekonstrukci historicky cenných objektů při zachování jejich kulturně-historické hodnoty.

2. Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města.

3. Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.

4. Přivést do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.

Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala „Strategie Českokrumlovského rozvojového fondu“ schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována na přelomu roku 2000/2001 a naposledy v roce 2013.

Hlavní oblasti podnikání:

1. Správa nemovitého majetku společnosti

2. Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu destinace

3. Provoz a rozvoj městského parkovacího systému

4. Provoz autobusového nádraží (od roku 2019)

5. Provozování Musea Fotoateliér Seidel

6. Příprava a realizace rozvojových projektů

Orgány společnosti:

Jediný společník: město Český Krumlov

Působnost valné hromady vykonává rada města ve složení:

 • Mgr. Ivana Ambrusová
 • Mgr. Dalibor Carda
 • Mgr. Martin Hák
 • Ing. Josef Hermann
 • Bc. Ivo Janoušek
 • Milan Kotlár
 • Ing. Jiří Olšan

Dozorčí rada:

 • Ing. Jiří Čtvrtník: předseda
 • Ing. Hana Procházková (od 1. 7. 2019)
 • Ing. Jitka Zikmundová, MBA (od 1. 7. 2019)

Ředitel:

 • Ing. Petr Troják – od 1. 4. 2018

Jednatelé:

 • Mgr. Bc. Antonín Krák
 • Ing. Miroslav Reitinger:
 • Ing. David Šindelář

Rok 2019 byl z hlediska ekonomických výsledků dalším úspěšným rokem v historii firmy. Stalo se tak již šestý rok za sebou, kdy základní výkonové ukazatele hospodaření dosáhly rekordní výše. Zejména díky spuštění systému odbavování zájezdových autobusů a významnému oživení cestovního ruchu došlo k nárůstu firemních tržeb z prodeje zboží a služeb. Ty se dostaly v roce 2019 na celkovou výši 97,4 milionů korun, což je v celkovém meziročním zvýšení více než 26,9 miliónů korun. Nárůst tržeb společně s úspornými opatřeními v oblasti nákladů přinesly své ovoce v podobě velmi zajímavého hospodářského výsledku – zisku před zdaněním ve výši 13,64 milionu korun českých.

Hlavní pozornost byla v uplynulém roce věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným Podnikatelským plánem na rok 2019. Zejména se jednalo o dokončení investiční akce Přestupní terminál Český Krumlov zahrnující vybudování nových krytých nástupišť, vybudování parkoviště pro osobní automobily a nových přístupových cest. Investiční výdaje na rekonstrukci ploch, vlastní stavbu a vybavení technologiemi činily celkem 85,6 mil. Kč bez DPH. Na realizaci projektu byla obdržena dotace z IROP v celkové výši 42,5 mil. Kč. Přestupní terminál byl dokončen na začátku května 2019. V rámci celkové rekonstrukce přestupního terminálu byl nainstalován a zprovozněn uzavřený závorový systém a nainstalován kompletní informační systém.

Druhou zásadní investiční akcí roku 2019 bylo zavedení systému zpoplatnění zájezdových autobusů včetně rezervačního a parkovacího systému – BUS STOP. Od května 2019 byl spuštěn rezervační systém pro zákazníky a od 1. června 2019 byl spuštěn celý systém zpoplatnění zájezdových autobusů BUS STOP, který se odehrává na plochách bývalého BUS STOPu (BUS STOP A) a na plochách parkoviště Pr –Jelenka 2 (BUS STOP B). K dalším významným investicím roku 2019 patří rozšíření optokabelové sítě ČKRF pro připojení objektů autobusového nádraží, budovy městského úřadu Kaplická, sportovní zóny, technologie pěší zóny, případných budoucích nových parkovišť. Rozšíření sítě bude dokončeno na jaře 2020.

Stavebně investiční oblast

Přestupní terminál Český Krumlov

Svým rozsahem se jednalo o investiční akci, která nemá v historii Českokrumlovského rozvojového fondu obdoby. Za architektonickým návrhem stál Ateliér 8000 a charakteristickým prvkem přestupního terminálu se staly membránové konstrukce zastřešující nástupiště, jejich dynamika a lehkost ve spojení s výhledem na centrum města dává celému prostoru jedinečný charakter, který odpovídá turistickému významu Českého Krumlova. Rekonstrukce venkovních ploch byla zahájena v dubnu 2018. Na konci měsíce září, při zahájení zemních prací na stavebních objektech souvisejících s poslední částí projektu (parkovištěm osobních automobilů), došlo k přerušení části prací z důvodů výskytu nepředpokládaných dílčích geologických situací. Došlo tak k prodlení 6–8 týdnů, a to do klimaticky nepříznivého období pro dokončení celé řady prací. S poskytovatelem dotace bylo tedy následně vyjednáno prodloužení termínu realizace do 30. 5. 2019. Dokončení stavby v roce 2019 se týkalo hlavně části projektu parkoviště osobních aut. Krytá nová nástupiště včetně přístupových cest byly v režimu předběžného užívání stavby a slouží cestujícím již od prosince 2018. Stavební práce v roce 2019 byly naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení obnoveného provozu autobusového nádraží. S ohledem na posun prací bylo zajištěno i prodloužení externí dodávky inženýringu, autorského a stavebního dozoru a koordinace BOZP. Zdařilý projekt rekonstrukce přestupního terminálu Český Krumlov se těšil v roce 2019 i pozornosti médií a zvýšil atraktivitu Českého Krumlova, kdy původní autobusové nádraží již dlouho neodpovídalo standardům 21. století. Na projekt byla zcela vyčerpána přidělená dotace z IROP, kdy dodržení všech podmínek dotace potvrdila i veřejnosprávní kontrola v místě realizace, která proběhla v říjnu 2019.

Vzhledem k posunu termínu dokončení přestupního terminálu na květen 2019, byly v průběhu dubna a května instalovány a zprovozněny uzavřené závorové systémy pro autobusové nádraží i parkoviště osobních automobilů P+R. Přestupní terminál – Informační systém. Na počátku roku 2019 byla dokončena část zbývající instalace informačního systému pro stanoviště autobusů. B

BUS STOP – spuštění projektu

Druhým pilířem investiční oblasti byla realizace několik let připravovaného projektu zpoplatnění zájezdových autobusů přijíždějících do Českého Krumlova. Systém zpoplatnění zavedl jediná dvě možná místa výstupů na území města český Krumlov pro přijíždějící zájezdové autobusy. Po výstupu cestujících autobusy pokračují na parkoviště P BUS, kde parkují za zvýhodněných podmínek. Zavedení nového poplatku pro zájezdové autobusy bylo ojedinělým projektem v rámci České republiky, který v obdobných variantách funguje v mnoha turistických destinacích Evropy. Na počátku roku 2019 proběhl výběr dodavatele on-line rezervačního systému a parkovacího systému. V rámci projektu proběhla základní úprava původní plochy, která umožňovala krátkodobé zastavení autobusů a byla vytvořena druhá nová plocha pro účely výstupu a nástupu cestujících. Byly dovybaveny i nově instalovány parkovací technologie, vybudovány nové bezplatné toalety pro turisty na BUS STOPU B, zřízeny klidové čekací zóny pro cestující, doplněn mobiliář a upraveny přístupové cesty k oběma výstupním místům. BUS STOP využívá automatických uzavřených závorových systémů, kde jsou autobusy odbaveny pomocí čteček QR kódů, které po validaci voucherů generovaných z rezervačního systému vpouštějí autobusy na plochy výstupů. Rychlému odbavení autobusů napomáhají také instalované čtečky SPZ na vjezdech i výjezdech z ploch výstupů. Díky masivní a včasné informační kampani, která probíhala v několika vlnách směrem k našim obchodním partnerům, cestovním kancelářím a dopravcům z celé Evropy, byl zcela zvládnut ostrý start systému zpoplatnění zájezdových autobusů, kdy od prvních dnů systém zpoplatnění respektovalo více jak 80% přijíždějících autobusů. Po dvou měsících fungování nového systému přijíždělo 95 % autobusů do Českého Krumlova již se zaplacenou rezervací. Zdařilé realizaci projektu byly i odpovídající tržby, které překonaly v roce 2019 20 mil. Kč bez DPH.

Po zvážení několika variant budoucího užívání stávající budovy bylo v roce 2019 přistoupeno k dokončení započaté částečné rekonstrukce stávající budovy autobusového nádraží, kdy budeme minimálně po dobu pěti let využívat budovu se stejným množstvím podlahových komerčních ploch. V první polovině roku 2019 bylo postupně uvedeno do provozu WC, moderní samoobslužná úschovna zavazadel, místnost pro řidiče, kanceláře ve 2. NP a nebytové prostory v 1. NP a 1 PP, sloužící především pro pronájem subjektům nabízející služby (kadeřnictví, fyzioterapie). V druhé polovině roku 2019 byla započata rekonstrukce prostor bývalého bufetu, kde nový provozovatel bude otevírat provozovnu convenience store na počátku roku 2020.

Rozšíření optické sítě

Třetí investicí strategického významu bylo nezbytné rozšíření datové sítě optických kabelů pro připojení objektů autobusového nádraží, příprava na připojení případných budoucích nových parkovišť, sportovní zóny a budovy městského úřadu Kaplická na vlastní optokabelovou síť. V roce 2018 byl zpracován projekt, na který v druhé polovině roku 2019 navázal výběr dodavatele a byla započata vlastní instalace optokabelové sítě. Proběhlo nezbytné rozšíření datové sítě optických kabelů – pro připojení objektů autobusového nádraží, příprava na připojení případných budoucích nových parkovišť, sportovní zóny a budovy městského úřadu Kaplická. S ohledem na průběh prací je plánováno dokončení projektu rozšíření optokabelové sítě v květnu 2020, na které naváže instalace potřebných nových aktivních prvků sítě nutné pro spuštění plného provozu.

Kromě uvedených akcí byly realizovány akce menšího rozsahu. Parkoviště P3 - Městský park, kde na konci roku 2019 probíhaly práce na projektové přípravě (prováděcí projekt) – příprava prováděcího projektu pro rozšíření parkoviště o 52 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím i pro jiné účely, zejména příležitostnou tržnici, kulturní a společenské akce aj. Realizace rozšíření parkoviště je předpokládána na druhou polovinu roku 2020 po získání stavebního povolení. Vytvoření příležitostné tržnice vznikne v blízkosti centra multifukční plocha, která bude sloužit hlavně pro místní obyvatele jak pro trhy, tak příležitostné malé kulturní akce.

Terminál zájezdových autobusů, kdy v roce 2018 byly realizovány nákupy klíčových pozemků formou nákupu obchodního podílu ve společnosti Agro Zvonková. Následně byly v roce 2019 započaty přípravné projektové práce, příprava podkladů ke změně územního plánu. V roce 2019 bylo požádáno o změnu územního plánu formou, která bude realizována v rámci nového aktuálně zpracovávaného územního plánu, u něhož je předpoklad dokončení v průběhu roku 2021. V roce 2019 byla rovněž zahájena jednání s vlastníky sousedních pozemků s cílem rozšíření rozvojového území. Latrán čp. 16 – projekt a rekonstrukce bytů – v roce 2019 probíhalo dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení týkající se následné rekonstrukce dvou bytových jednotek (1+1). Chvalšinská 242 – proběhlo dokončení rekonstrukce 3.NP, byl zpracován projekt a vybrán dodavatel na výměnu devíti vrat dílen, které jsou ve špatném technickém stavu (součástí energetických úspor) – dokončení na počátku roku 2020. Chvalšinská č.p. 242 – parkoviště pro zaměstnance areálu – pro jeho optimální fungování byly upraveny přilehlé parkovací plochy před areálem. Bylo přistoupeno k rekonstrukci a dovybavení parkoviště o starší závorový systém, který bude připojen do systému PARKING. Projekt Parking Český Krumlov – na parkovištích byly dovybaveny platební automaty o bezkontaktní čtečky platebních karet. Dále byly vyměněny některé zastaralé komponenty stávajícího parkovacího systému. Správa nemovitostí – v rámci správy a údržby nemovitostí bylo provedeno několik drobných oprav a rekonstrukcí, z čehož největší rozsah měla výměna několika plynových kotlů v bytových jednotkách i nebytových prostorách, které byly již na hranici své životnosti.

Cestovní ruch

Další hlavní oblastí činnosti společnosti je podpora a rozvoj cestovního ruchu. V této oblasti byla uskutečněna řada aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující:

Dokončení procesu vytvoření plnohodnotné a plně funkční organizace destinačního managementu oblasti a jejího založení, kdy v roce 2019 byly funkce DMO zajišťovány Českokrumlovským rozvojovým fondem (ČKRF) prostřednictvím úseku cestovního ruchu „Český Krumlov Tourism“ a zároveň probíhaly přípravné fáze pro zřízení moderního DMO. Nová organizace od roku 2020 bude zajišťovat destinační management oblasti (DMO) pro celý region Českokrumlovska a je otevřená vstupu subjektů privátního sektoru. Turistická oblast Českokrumlovska stojí na již existujících vazbách a propojeních, které mají silný budoucí rozvojový potenciál a jsou i přirozeně integrované ve velmi funkční celek. Turistická oblast se opírá o dvě velmi silné globální značky: jižní Čechy a Český Krumlov.

Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2019 v tvorbě osvědčené řady propagačních tiskovin v různých jazykových mutacích, které jsou distribuovány na domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu a návštěvníkům Českého Krumlova. Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byly na začátku roku představeny novinky roku 2019: programy slavností, festivalů a jiných tradičních eventů sezóny. - V průběhu roku bylo realizováno více než 30 press a fam tripů (poznávací cesty pro zástupce médií a touroperátorů). To vše především v úzké spolupráci s agenturou CzechTourism, jejími zahraničními zastoupeními a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Český Krumlov byl přímou účastí prezentován na dvou zahraničních veletrzích - na veletrhu cestovního ruchu F.RE.E. Mnichov a na prezentační akci Jihočeského kraje Jižní Čechy hostem v Linci. Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2019 v obchodní spolupráci s cestovními agenturami a kancelářemi kde k tradiční spolupráci patří servis pro Studiosus (Mnichov), Miki Travel (Praha), Eurotours (Kitzbühel/Praha), za nové akvizice 2019 je možné označit servis pro agentury Miramar a Vosaio, kde se jedná zejména o průvodcovský servis a logistickou podporu. Nadále byl rozvíjen servis pro společnost Viking River Cruisers společně s místními průvodci a gastroprovozy a bylo realizováno více než 900 skupin Viking Danube Waltz (klienti z USA) a ca. 210 skupin Viking Mandarin Group (hosté z Číny). V segmentu MICE byly realizovány tradiční spolupráce v rámci projektů Workshop on Genomics, Konference K pramenům zdraví. Rozvojovou aktivitou bylo zintenzivnění spolupráce na přípravě projektu ISU World Congress 2021 ve spolupráci s Českou Stereoskopií, z. s. Devátým rokem pokračoval projekt kulturních institucí pod marketingovým názvem „Český Krumlov CARD“ s celkovým prodejem 3 586 karet.

V průběhu roku 2019 se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a propagaci akcí, které Českokrumlovský rozvojový fond spolupořádá s městem Český Krumlov a Městským divadlem. Jde o projekt Českokrumlovské slavnosti (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce v Českém Krumlově) a Ples města Český Krumlov. Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a propagaci dalších akcí: Krumlovský Masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války a Festival vína Český Krumlov.

Český Krumlov Tourism je prostřednictvím kanceláře Infocentra Český Krumlov (certifikované Infomační centrum) poskytovatelem vstupenkového servisu v destinaci. V roce 2019 bylo vydáno 12 243 vstupenek. Mezi hlavní projekty, které vstupenkový systém využívají patří Festival komorní Hudby a Festival barokních umění, dále pak Reprezentační ples Města Český Krumlov, Festival vína Český Krumlov a projekt Český Krumlov CARD.

Návštěvnost v roce 2019:

Infocentrum Český Krumlov 248 337 návštěvníků, Oficiální informační systém www.ckrumlov.info 1 569 309 návštěvníků.

Museum Fotoateliér Seidel

Museum Fotoateliér Seidel je již čtrnáct let součástí ČKRF spol. s r. o.. V roce 2019 se pomyslné počítadlo návštěvníků muzea zastavilo na čísle 13 403 osob, z toho 4 960 fotografovaných (za rok 2018 to bylo 12 346 osob a z toho 4 261 fotografovaných). V březnu 2019 byl přivítán jubilejní stotisící návštěvník muzea.

Muzeum nabízí denně dobové fotografování, návštěvnicky nejúspěšnější jsou pak tematické fotovíkendy zaměřené obzvláště na pravidelné zákazníky. V roce 2019 přibylo 7 nových termínů oproti roku 2018, celkem tedy muzeum nabídlo 16 víkendů. Kromě ateliérového fotografování se zaměstnanci muzea zapojili do dalších 4 externích fotografických akcí (veletrh v Mnichově, prezentace v Linci, propagace města Český Krumlov společně s Kláštery, výroční schůze kastelánů). Muzeum tradičně fotografuje i na městském plese. V roce 2019 byl zdvojnásoben počet přednášek konaných v muzeu na 17, celkový počet návštěvníků večerních přednášek v Museu Fotoateliér Seidel dosáhl téměř 700 osob. Muzeum tak plní svůj edukační smysl a udržuje silné vazby k místním obyvatelům (zejména seniorského věku). Dalšími akcemi roku 2019 bylo Promítání „Stará Šumava“, Starý Krumlov“ v rámci prohlídek jako obohacení programu a spolupráce s Pamětí národa v rámci projektu Příběhy našich sousedů realizovaného místními školami a gymnáziem Přínos projektu spočíval především v budování vazeb na místní školy, jejich žáky a pedagogy.

Muzeum se prezentuje i jako zdroj informací o historii města a regionu. Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo muzeum jízdu mimořádným „Seidelovským“ vlakem na Rožmbersko a Vyšebrodsko. Cestou byl pokřtěn nový kalendář na rok 2019 „Šumavská jezera a řeky“ a prodány první výtisky. V aplikaci Fotobanka Musea Fotoateliér Seidel bylo zpracováno na 80 objednávek pro zákazníky nejen z Česka, ale i dalších zemí. Ze snímků fotobanky vznikly kalendáře pro obce Volary, Holubov a Přídolí. Prodanými fotografiemi byla vybavena radnice ve Vimperku, penziony a další provozovny na Šumavě. V Hořicích na Šumavě byla uspořádána výstava dobových snímků.

V pořadí již třetí kniha z edice Seidelova Šumava Krumlov – město pod věží, vydaná v roce 2018 ČKRF byla v listopadu 2019 oceněna na pátém ročníku vimperského literárního festivalu Šumava Litera. V kategorii Výtvarné knihy získal Krumlov – město pod věží 1. místo za nejlepší publikaci vydanou v roce 2018. I v roce 2019 pokračoval prodej knih edice Seidelova Šumava, celkem se prodalo na 2 000 ks. Muzeum zrealizovalo celkem 4 grantové projekty podpořené prostředky Jihočeského kraje: Letní večery ve Fotoateliéru Seidel, Divadelní prohlídky v Museu Fotoateliér Seidel, Letní hrátky a projekt komentovaných prohlídek Krumlovem. Za 11 let činnosti muzea (otevření pro veřejnost proběhlo v roce 2008) je poskytován stále širší rozsah návštěvnického servisu, narůstá počet fotografování, přednášek, interaktivních aj. tematických prohlídek, publikační a další činnosti. Bylo nutné zrevidovat personální zajištění chodu muzea a v letech 2018 ¬ 2019 se podařilo vedení společnosti provoz personálně stabilizovat, tak aby odpovídal rostoucímu počtu fotografování i návštěvníků celkem.

Rozvojové projekty

Projekt Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek je rozsáhlejší dlouhodobá aktivita vyžadující zapojení jak klíčových odborů MÚ, tak sousedních a navazujících obcí (Kájov, Větřní, Chvalšiny, Zlatá Koruna) tak i zapojení Jihočeského kraje. Projekt je možné rozdělit do dvou linií.

První je propojení centra města s oblastí vojenského újezdu Boletice, s využitím nových příležitostí, které přinesla demilitarizace části vojenského újezdu. Zde se ČKRF aktivně od 2018 podílí na ideové a projektové přípravě a v roce 2019 se aktivně zapojil i do realizace úseku stará chvalšinská cesta – centrum města a propojení sportovního areálu s městskou částí Vyšehrad a Nádražní předměstí. Role firmy byla nejenom jako autoři záměrů, ale i odborní konzultanti v průběhu realizace výstavby a zároveň je ČKRF přímo zapojen v projektu tím, že velká část díla je realizována na jeho pozemcích. Druhou projektovou linií je tzv. Vltavská cyklostezka, kde se z iniciativy vedení města Český Krumlov a vedení fondu podařilo v roce 2019 vytvořit silný pracovní tým zahrnující většinu klíčových měst a dotčených obcí na trase vltavské linie od Nové Pece až po soutok Vltavy s Lužnicí pod Týnem nad Vltavou. V týmu je již aktivně zapojen Jihočeský kraj, který by měl být investorem většiny úseků s využitím prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato iniciativa přinesla počátkem roku 2020 výrazný úspěch, závazným příslibem státního fondu o poskytnutí celkové investiční dotace na tento projekt v příštích pěti letech, ve výši 1,2 mld Kč. Role ČKRF v tomto projektu by měla být i nadále iniciační, konzultační a koordinační s využitím dosavadních cenných zkušeností.

Ve spolupráci s městem Český Krumlov probíhala příprava koncepce směřování rozvoje města pomocí „smart“ technologií, které budou zpříjemňovat život lidem ve městě a zefektivní fungování městského úřadu. Cílem je úzká spolupráce s projektovou kanceláří města, která bude rozpracovávat strategii Smart City do akčního plánu a Českokrumlovský rozvojový fond je a bude realizátorem vybraných projektů chytrého města (doprava, doprava v klidu, e-mobilita, městská karta, karta hosta). Jedním z realizovaných projektů fondu s využitím chytrých technologií je projekt BUS STOP. V roce 2019 byl ze strany města realizován pilotní projekt analýzy obrazu kamer v pěší zóně (počítání průjezdů vozidel, průchodů osob, detekce SPZ), na který navazuje příprava kamerových bodů a příprava projektu analýzy kamerových záběrů na vjezdech do města (integrace s daty Designa: BUS – porušování pravidel BUS-STOPu) a poslouží jako datový zdroj pro světelnou křižovatku (režim řízení na základě délky kolony atd.)

V hodnoceném období projektu Sportovní zóna Chvalšinská se jednalo především o přípravu a definici budoucích záměrů v různé fázi a úrovni rozpracování. ČKRF se aktivně účastnil zadání a zahájení prací na tzv. Územní studii Chvalšinská, která zahrnuje jak sportovní zónu vč. pozemků ve vlastnictví naší firmy, tak i nově připravované rozvojové území za říčkou Polečnicí. V pracovní skupině pro rozvoj sportovního areálu byl akcent položen především na zadání projektové dokumentace stavby zimního stadionu a sportovní haly včetně souvisejícího kapacitního parkoviště. Rovněž byly realizovány konzultační schůzky s firmami, které mají vážný zájem o případnou participaci na projektu nového centra vodních sportů, relaxace a zábavy. Zároveň byly oživeny kontakty potencionálních zájemců o navazující výstavbu hotelového objektu fungujícího ve víceúrovňové synergii s uvedeným aquacentrem.

Hospodaření společnosti

Podnikatelský plán společnosti počítal v roce 2019 s celkovými investicemi do majetku ve výši 57,1 mil. Kč, tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží a služeb ve výši 79,3 mil. Kč a ziskem před zdaněním 10,2 mil. Kč. Financování veškerých plánovaných potřeb bylo zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti (rekonstrukce technologie parkovišť, kamerového systému, rekonstrukce budovy autobusového nádraží a vybudování nové optokabelové sítě na území města) a částečně z překlenovacího úvěru zajišťujícího financování dokončení rekonstrukce autobusového nádraží – výstavby Přestupního terminálu do doby vyplacení dotace v srpnu 2019 ve výši 42,5 mil. Kč. Disponibilní peněžní prostředky koncem roku 2019 činily 5,5 mil. Kč. Hospodaření společnosti v roce 2019 skončilo, jak bylo uvedeno výše s hospodářským výsledkem – ziskem před zdaněním ve výši 13,64 mil. Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování splatné daně z příjmu 1,26 mil. Kč a tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1,29 mil. činil 11,09 mil. Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 97,4 mil. Kč. Největší podíl na tržbách z prodeje služeb byl z pronájmu nebytových prostor a bytů, které činily 30,2 mil. Kč (32%), dále ze služeb cestovního ruchu, které činily 15,4 mil. Kč, které se podílely na celkových službách 16 %, dále tržby z parkovacích služeb ve výši 25,0 mil. Kč, které se podílely na celkových tržbách 26 % a nově tržby z BUS STOP, které činily 20,6 mil. Kč, což je 22% podíl na celkových tržbách. Za středisko Parking bylo dosaženo nejvyššího nárůstu tržeb nad plán hlavně díky plynulému spuštění systému odbavení zájezdových autobusů BUS STOP s nárůstem proti plánu o 12,6 mil. Kč. V důsledku toho byl zvýšen i odvod do městského rozpočtu formou nájemného v celkové výši 15,6 mil. Kč. Na podporu cestovního ruchu byla jako každý rok využita dotace města Český Krumlov (1,87 mil. Kč).

 

Obchodní společnosti: Služby města Český Krumlov s. r. o. v roce 2019
 

Společnost Služby města Český Krumlov s. r. o. – SMČK, byla založena v roce 1996, jako 100 % dceřiná společnost města Český Krumlov. Společnost na základě uzavřené smlouvy o poskytování komunálních služeb pro město Český Krumlov je členěna do tří středisek výrobních a jednoho nevýrobního a se svými 60 zaměstnanci v roce 2019 mimo jiné zajišťovala:

 • sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, sběr, svoz dotřiďování a realizaci separovaného odpadu, provoz sběrného dvora, provoz skládky, odvoz odpadkových košů,
 • správu místních komunikací včetně oprav, letní a zimní údržbu místních komunikací, opravy vpustí dešťové kanalizace atd.,
 • opravy veřejného osvětlení,
 • údržbu zeleně,
 • instalaci a údržbu dopravního značení.

Orgány společnosti:

Valná hromada:

 • Mgr. Dalibor Carda
 • Mgr. Ivana Ambrusková
 • Mgr. Martin Hák
 • Ing. Josef Hermann
 • Bc. Ivo Janoušek
 • Milan Kotlár

Dozorčí rada:

 • Stanislav Trnka
 • Roman Najbrt
 • Josef Zunt

Jednatelé:

 • Mgr. Dalibor Carda
 • Antonín Princ
 • Pavel Turnhöfer: jednatel pověřený řízením společnosti

SMČK též významně spolupracují s Regionálním svazkem obcí Vltava – RSOV. S jednotlivými obcemi má společnost uzavřeny individuální smlouvy o poskytování vybraných komunálních služeb v rozsahu potřeb jednotlivých obcí. RSOV sdružuje spolu s městem Český Krumlove celkem 18 obcí, které s regionálním svazkem představují významné obchodní partnery pro společnost Služby města Český Krumlov s. r. o.

Oblast veřejných služeb, je oblastí s velice širokými možnostmi pro nabídku služeb pro jednotlivá města a obce, ale i obyvatele a společnosti sídlící v daném regionu. Snahou Služeb města Český Krumlov s. r. o. je využít rostoucího významu oboru, kterými jsou veřejné služby. Zvyšující se důraz kladený na životní prostředí, nakládání s odpady a jejich další využití skýtá potenciál k rozvoji společnosti s možností dalšího rozšiřování struktury poskytovaných služeb. Jen při akceptování nastupujících trendů a včasnou reakcí na potřeby zákazníků je ambicí SMČK být respektovanou společností, přínosnou jak pro město Český Krumlov, tak zvláště pro jeho obyvatele a obyvatelstvo celého regionu.

Jednotlivá provozní střediska společnosti Služby města Český Krumlov s. r. o. prováděla v roce 2019 mimo jiné tyto činnosti:

 • Středisko elektro zabezpečuje provoz a údržbu veřejného osvětlení, odstraňování poruch po haváriích, mapování možností a jejich přímého využití nových osvětlovacích a úsporných technologií a jejich ověření v provozních podmínkách, provoz světelné dopravní signalizace, slavnostní osvětlení města, rozvody elektrické energie pro trhy a slavnosti, revizní práce a technická podpora
 • Středisko odpady zajišťovalo svoz netříděného a tříděného odpadu pro město Český Krumlov, obce, svazek obcí sdružených v RSOV a podnikatelskou sféru v regionu, likvidaci nebezpečných odpadů, provoz skládky TKO U Pinskrova dvora v Českém Krumlově, provoz separační linky, provoz sběrného dvora. V oblasti cen výkupu tříděných odpadů se v roce 2019 neprojevilo zlepšení vývoje cen v porovnání s rokem 2018, pokles cen se u komodity plast a papír projevoval již v roce 2017, pokles průměrně dosažené ceny za papír v porovnání 2017/2018 činil 967 Kč za tunu, u komodity plast se trh, mimo odběru PET, v podstatě zastavil, komodita fólie se stala neprodejnou. Středisko, respektive společnost, se aktivně podílela na spolupráci s městem při přípravě celkového dokončení rekultivace 2. etapy skládky TKO Pinskrův Dvůr a bude dále pracovat na efektivním řízení svozu odpadů ve městě Český Krumlov a obcí sdružených ve svazku RSOV. V roce 2019 společnost ve spolupráci s RSOV řešila náhradu svozové techniky, resp. změnu systému výsypu nádob, tj. výměnu stávajících nádob se spodním výsypem za klasické nádoby o objemu 1100 litrů. V roce 2019 bylo na skládku Český Krumlov uloženo přes 6 000 tun směsného komunálního odpadu a příjem z nájmu skládky pro město činil tři miliony korun.
 • Středisko komunikace provádí stavební činnost při opravách, rekonstrukcích a výstavbě komunikací a chodníků a liniových staveb, provoz a správu kašny, zajišťování strojního a ručního čištění komunikací a chodníků, zajištění jarního úklidu města spolu se zajištěním průběžného čištění města, případně odstraňování znečištění na dílčích úsecích místních komunikací, zajišťování zimní údržby komunikací a chodníků, instalaci, výměnu a odstranění dopravního značení, vyjadřování ke stavební činnosti, poskytování služeb městu Č. Krumlov, obcím a společnostem v regionu jako generální dodavatel výše uvedených stavebních prací, V roce 2019 se projevila neočekává výrazná změna ve vývoji tržeb. Rizikem a nejistotou může být případné omezování investičních akcí a udržovacích prací na majetku ze strany města, obcí a podnikatelských subjektů, s následným negativním dopadem do hospodaření střediska a společnosti. Dalším výrazným negativním faktorem výrazně ovlivňující tržby střediska a společnosti je několik let se opakující nepříznivý dopad klimatických podmínek do hospodaření střediska, kdy společnost vynakládá nemalé finanční prostředky na technicko materiální připravenost pro zajištění zimní údržby.

Společnost se kromě své hlavní činnosti též aktivně podílela na zajištění akcí pořádaných samotným městem, případně partnerskými městskými organizacemi. Zvláště to jsou Slavnosti pětilisté růže a Svatováclavské slavnosti.

V rámci 104. výzvy Ministerstva životního prostředí společnost zpracovala a připravila podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu“ o celkových předpokládaných výdajích šest milionů korun, kdy se dotace předpokládá ve výši 85 % výdajů.

 

Obchodní společnosti: Lesy města Český Krumlov s. r. o. v roce 2019

 

Obchodní společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. hospodaří v pronajatých lesích Města Český Krumlov na základě nájemní smlouvy od roku 1994. Město Český Krumlov je jediným zakladatelem a 100 % vlastníkem obchodní společnosti.

Hlavní činností je výkon odborné správy lesů, pěstební a těžební práce, ochrana lesa. Funkci odborného lesního hospodáře vykonával jednatel společnosti Ing. Miroslav Štoll, činnost firmy zajišťovali dva lesníci ve venkovním provozu, 1 THP administrativní pracovník. Společnost obhospodařovala celkem 1 329 ha lesů, z tohoto množství bylo 1 300 ha ve vlastnictví Města Český Krumlov, 29 ha ve vlastnictví společnosti.

Základním pilířem činnosti společnosti je obhospodařování lesního majetku města Český Krumlov. Jedná se o zhruba 1 330 hektarů lesa rozprostřených na 27 katastrálních územích. Tato výměra není konečná, majetek se společnost snaží rozšiřovat jednak smysluplným nákupem lesních pozemků od sousedních vlastníků, jednak zalesňováním nevyužitých zemědělských půd. Společnost se rovněž stará o městské rybníky a o část městské zeleně. V předvánočním čase mohou občané Českého Krumlova vidět pracovníky Lesů při stavbě vánočního stromu na českokrumlovském náměstí, dodávají i stromky na výzdobu celého centra města a v areálu Služeb města prodávají čerstvé vánoční stromky. Pro tyto účely mají Lesy založeny plantáže, kde dokáží vypěstovat kvalitní stromky za velice příznivé ceny.

Služby společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o.:

 • Obnova lesa
 • Ochrana kultur (proti buřeni, zvěři, hmyzím škůdcům)
 • Výchovné zásahy (prořezávky, probírky)
 • Těžba a přibližování dřeva
 • Výkup a prodej dřeva
 • Odstraňování klestu
 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • Poradenská činnost

Lesní hospodářství:

V roce 2019 bylo lesní hospodářství v rámci střední Evropy ovlivněno pokračující kůrovcovou kalamitou. V lesích obhospodařovaných společností bylo celkem vytěženo 10 369 m3 dřevní hmoty, přičemž kůrovcem napadené dřevní hmoty bylo 6 091 m3. Meziročně došlo k navýšení kůrovcových těžeb pouze o 378 m3. Je to dáno zejména aktivním přístupem k vyhledávání, těžbě, asanaci a následnému odvozu dřevní hmoty. Zásadní vliv má zejména včasnost veškerých zásahů.

Stejně jako v předcházejícím roce standardní kontrolní opatření (stromové lapáky a feromonové lapače) bylo využíváno pouze pro monitoring vývoje stadií lýkožrouta smrkového. Pro asanaci byla používána zejména technologie Mercata, která je založena na povrchovém postřiku skládky dříví insekticidem a následným překrytím netkanou textilií. Tato metoda se osvědčila jednak z pohledu ochrany životního prostředí (výrazně nižší dávky použitého insekticidu), jednak z pohledu ochrany lesa (účinnost obranného opatření) a rovněž z pohledu ekonomického (řádově nižší náklady). Pro rok 2019 se dostala tato metoda mezi dotační tituly poskytovaného Ministerstvem zemědělství. Finanční prostředky z tohoto dotačního titulu (ve výši 770 tis. Kč) obdrží společnost ovšem až v průběhu roku 2020.

Dalším významným faktorem, který ovlivnil hospodaření společnosti, byla nutnost zpracování sněhem rozlámaných porostů u Přední Výtoně. Sněhem byly prolámané porosty zejména ve stáří 30 až 40 let, a to na výměře cca 40 ha. Ke zpracování byl využit malý harwestor firmy Velimpex, celkem bylo v měsících duben až červenec vytěženo 1 685 m3 dřevní hmoty. Průměrné náklady na zpracování byly 650,- Kč/m3, přičemž náklady při těžbě úmyslné, nebo i kůrovcové, se pohybují okolo 400,- Kč/m3. Rovněž prodej dřevní hmoty z těchto porostů znamenal pro společnost nejen ekonomickou zátěž. Celkem 83 % bylo v sortimentu palivo/vláknina, jehož odbyt je v z důvodu přebytku dříví na trhu značně omezen. Část dřevní hmoty se podařilo prodat jako palivové dříví v okolí Vyššího Brodu (inzerce, zajištění dopravy při odběru 40 PRM zdarma), část se podařilo prodat jako vláknina do papírny v Nettingsdorfu. Cca 200 m3 zůstalo na konci roku nezobchodováno, prodej proběhne v prvním čtvrtletí 2020 částečně do papíren v Rakousku, část bude seštěpkována a prodána do tepláren.

Vývoj cen prodávané dřevní hmoty zaznamenal další pokles. Kvalitní smrková kulatina se prodává za ceny dřevní hmoty, jako se prodávala před čtyřmi lety kulatina pro paletové zpracování. Prodej palivového dříví a vláknin již nepokrývá ani výrobní náklady. Nadprůměrné zpeněžení prodávané dřevní hmoty (oproti dalším vlastníkům) je u společnosti dáno několika faktory: přímým prodejem dřevní hmoty koncovým zahraničním i tuzemským odběratelům, polohovou rentou čili blízkostí zpracovatelů v Rakousku a Německu a dlouhodobou spoluprací s odběrateli při zachování serióznosti vzájemných vztahů.

Rezerva na pěstební činnost – na základě Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tvoří společnost rezervu na pěstební činnost (obnova lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření k obnově porostů). V roce 2019 došlo k navýšení tohoto účtu o částku 868 388,- Kč.

Lesní hospodářství prochází v České republice nejhorším obdobím od svého vzniku v polovině 19. století. Téměř celé území je postiženo kůrovcovou kalamitou. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), jehož je společnost členem, se již od roku 2018 snaží přimět Ministerstvo zemědělství k vyhlášení dotačního titulu, který by vlastníkům lesů nahradil ztráty za nižší zpeněžení prodávané dřevní hmoty z důvodu kůrovcové kalamity, a tím zajistil obnovu lesních porostů a následnou péči o tyto porosty. V průběhu roku 2019 se zástupci SVOL scházeli s vrcholnými představiteli státu. Ani v Českém Krumlově jsme nestáli opodál. Setkání proběhlo s poslancem parlamentu ČR Ing. Kubíkem, se senátorem Ing. Jirsou a s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Stráskou. Všechna jednání směřovala k cíli zajištění finančních podpor pro vlastníky lesů. V podzimních měsících roku 2019 došlo k potřebným schvalovacím procesům v rámci ČR i EU a 4. prosince byl vyhlášen dotační titul: Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. 4. 12. 2019 Lesy podaly žádost o dotaci ve výši 2 435 112 Kč. Celková částka dotace byla společnosti vyplacena již 19. 12. 2019. U ostatních dotačních titulů vyhlašovaných ministerstvem zemědělství došlo v předcházejícím období k navýšení jednak sazeb za jednotlivé příspěvky, jednak k navýšení celkových alokovaných částek. Tyto dotace pokrývají část nákladů na zalesňování melioračními dřevinami, výchovné zásahy, k přírodě šetrné technologie, asanaci kůrovcového dříví. U společnosti došlo k významnému navýšení těchto dotací, z čehož ovšem vyplývají značné administrativní úkony. Celková výše 1.078 tis. Kč značně převyšuje dlouhodobé příjmy v této položce rozpočtu společnosti. Jihočeský kraj vyhlásil dotační titul na stavbu oplocenek. Termín podání žádosti o dotaci byl až 2. 2. 2020, ovšem oplocenky musely být hotové již v roce 2019. Z tohoto důvodu a z důvodu vyšších příjmů do rozpočtu společnosti byla na podzim realizována výstavba osmi oplocenek o celkové délce 1,3 km. Byla podána žádost o dotaci ve výši 53 120 Kč, platba je předpokládána v první polovině roku 2020.

Společnost dlouhodobě spolupracuje s drobnými vlastníky lesů v regionu. V roce 2019 se tato spolupráce soustředila zejména na výkup kůrovcové dřevní hmoty. Výrobu (těžba, manipulace a přibližování) si zajišťovali vlastníci sami. Tímto způsobem bylo v roce 2019 zobchodováno 2 200 m3 dřevní hmoty, zisk společnosti činil 266 tisíc korun.

V roce 2019 byla realizována výstavba Naučné stezky Dubík. Projekt řeší volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků města na lesních pozemcích v příměstském lese „Dubík“. Jednalo se o umístění informačních, naučných a poznávacích prvků podél lesních cest a v lesních porostech. V červenci byla podána žádost o platbu u Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na pokrytí 100 % uznatelných nákladů. Platba ve výši 712.784 Kč byla přijata.

Společnost provedla v letech 2014 až 2016 na pozemcích ve vlastnictví Města Český Krumlov a se souhlasem Města Český Krumlov stavební úpravy okolí Hornobránského rybníka (dle projektu Úprava okolí Hornobranského rybníka). Stavební úpravy spočívaly ve vybudování sportovních ploch, komunikací, parkoviště a dětského hřiště. Celková hodnota majetku pořízená z finančních prostředků společnosti činila 6 360 883 Kč. K datu 12. 12. 2019 byla uzavřena Dohoda o majetkovém vyrovnání, kdy Město Český Krumlov uznalo svůj dluh vůči společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. ve výši 5 766 703 Kč. Tento dluh bude vypořádán vzájemným zápočtem po dobu 20 let proti pohledávce Města Český Krumlov z pachtovného.

Lesy města Český Krumlov ve spolupráci se zaměstnanci společnosti Schwan Cosmetics CR vysadily v listopadu 2019 tisíc sazenic v rámci podzimní výsadby. Společnost Lesy města následně od společnosti Schwan Cosmetics obdržela na zajištění akce dar ve výši 23 000 Kč.

Pořízením půdní kladivové frézy došlo k zajištění soběstačnosti v přípravě půdy před zalesněním a zejména možnosti zpracování klestu a těžebních zbytků vlastním prostředkem. V roce 2018 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na pokrytí 50 % nákladů na její pořízení. V říjnu 2019 byla podána u SZIF žádost o platbu, v prosinci byla zahájena kontrola fyzické realizace projektu. Platba ve výši 400 tis. Kč je očekávána v průběhu roku 2020.

 

 Obecně prospěšné společnosti: Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. 2019
 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. (CPDM, o. p. s.) bylo založeno městem Český Krumlov na počátku roku 1997.

Hlavní činnosti CPDM, o. p. s.:

 • aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů u dětí a mládeže
 • informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost
 • realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit "školského" charakteru
 • realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních
 • podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, mládeži a také organizacím, které se touto problematikou zabývají
 • podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • JUDr. Adéla Kamenská – předsedkyně
 • Jana Ihnatoliová, DiS.
 • Mgr. Zdeňka Kráková
 • Františka Kuncová
 • JUDr. Pavlína Matulová
 • Mgr. Jaroslava Neumannová
 • Mgr. Petr Šulista
 • Tomáš Zunt

Dozorčí rada:

 • Ing. Romana Šolcová  –  předsedkyně
 • Mgr. Jaroslava Löblová
 • Mgr. Jan Tůma

Ředitel: Mgr. Vlastimil Kopeček, statutární zástupce společnosti

Struktura pracovišť a projektů CPDM:

 • Informační centrum pro mládež – informace (sběr, třídění, prezentace), poradenství, přístup na evropskou informační síť pro mládež, neformální vzdělávání, přednášky
 • Streetwork – sociální služby (informace, intervence, poradenství, vzdělávání, osvěta, terénní služba), informace o HIV/AIDS, bezpečném sexu, doprovod a poradenství, prevence v oblasti prostituce
 • NZDM Bouda – volný čas (pravidelné i nepravidelné aktivity), sociální služby, nízkoprahový klub (poradenství, krizová pomoc, terénní program), různé volnočasové projekty (kurz animovaného filmu, výtvarné a umělecké aktivity)
 • Rádio ICM a studio – vysílání internetového rádia pro mládež (iniciativa mladých lidí, pořizování nahrávek, přeshraniční spolupráce)
 • Ostatní – evropské projekty (výměny mládeže, vzdělávací projekty), letní prázdninové tábory a víkendové pobyty, společné propagační a informační programy CPDM

Programové aktivity CPDM, o. p. s. v roce 2019:

I. Projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro mládež Český Krumlov

ICM Český Krumlov bylo založeno v roce 1998 jako první z projektových pracovišť CPDM, o. p. s. Český Krumlov. V roce 2017 byly činnosti a služby ICM Český Krumlov určeny cílovým skupinám dětí, mládeže, pedagogů, rodičů, nestátním neziskovým organizacím, školám a dalším souvisejícím kategoriím. NZDM Bouda poskytuje ambulantní a terénní formou sociální a související služby především dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let. Svou činností a aktivitami pracoviště Bouda pomáhá dětem a mládeži při řešení běžných i obtížných životních situací a snaží se tak zvýšit šance dětí a mládeže uspět v dalším životě. To se děje v rovině sociální, kulturní, vzdělávací a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů, pomoc v krizi, kontakt s úřady, v případě potřeby doprovod na potřebná jednání ad. Služba se poskytuje bezúplatně. 

Z hlediska územní působnosti pracoviště ICM Český Krumlov v Jihočeském kraji byly služby ICM Český Krumlov směrovány především do regionů Český Krumlov a Kaplice, částečně pak, dle teritoriálního rozdělení obslužnosti kraje mezi spolupracující ICM v Jihočeském kraji, uživatelům z Písecka a Českobudějovicka. V některých případech byl dosah aktivit celorepublikový. ICM Český Krumlov bylo i v tomto roce členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice.

ICM Český Krumlov se celoročně zabývalo poskytováním pravidelných informací a jejich průběžným vyhledáváním, aktualizováním a prezentací. Tyto informace byly i v roce 2019 poskytovány především těmto cílovým skupinám: dětem, mládeži, pedagogům, rodičům, pracovníkům NNO i informace směrem k širší veřejnosti. Také v roce 2019 ICM (kromě ostatních aktivit) shromažďovalo, ověřovalo, sbíralo, vydávalo a prezentovalo informace především z následujících oblastí: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU, informace regionálního typu a dalších vybraných a žádaných oblastí. Informační centrum pro mládež Český Krumlov u vybraných informačních oblastí poskytovalo základní poradenství a v případě zájmu i rozšířenější. Nejvíce informací bylo poskytnuto především v těchto oblastech: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, dobrovolnictví a mládež v EU. V případě potřeb návštěvníků ICM, nebo zájemců o informace a poradenství ve specializovaných tématech, byli klienti zkontaktováni na odbornou pomoc dalších pracovišť CPDM, o.p.s. (především do pracovišť Streetwork a NZDM Bouda) nebo do péče spolupracujících organizací mimo strukturu CPDM, o.p.s. (např. SVP Spirála, klinický psycholog a jednotlivá specializovaná projektová pracoviště ICOS, o.p.s.). Kromě standardních informací nabízelo ICM také informační a vzdělávací aktivity, workshopy pro děti a mládež.

Služba je poskytována za dodržení následujících principů: uživatelé navštěvují zařízení anonymně, uživatel smí přijít a odejít kdykoliv v otevírací době, není povinen zapojovat se do připravených činností, má právo na seberealizaci a není vyžadována povinná docházka. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. Pracovníci respektují svobodnou vůli uživatele a ten má možnost podílet se na činnosti zařízení a ovlivňovat ji, podávat stížnosti a připomínky, při čemž respektuje a dodržuje pravidla pobytu v zařízení Výše zmíněné principy odpovídají základním atributům nízkoprahovosti.

Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2019:

Týdenní otevírací doba v provozním období 1. ledna 2019 až 31. prosince 2019 byla celkem 37 hodin. V Informačním centru pro mládež byl k dispozici pro veřejnost vždy alespoň jeden informační pracovník.

Podpora projektu Informačního centra pro mládež

Financování veškerých aktivit pracoviště je postaveno na vícezdrojovém financování. Na spolufinancování poskytovaných základních sociálních služeb se v roce 2019 podíleli Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, město Český Krumlov a Jihočeský kraj.

Další dílčí aktivity a projekty především volnočasového, neformálně vzdělávacího a kulturního zaměření pak byly podporovány ze strany města Český Krumlov, obce Větřní, Jihočeského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury, programu EU ERASMUS+, Nadace Život umělce a dalších subjektů. Součástí rozpočtu byly také nemalé finanční prostředky získané z vlastní činnosti a dary.

 

II. Projektové pracoviště Nízkoprahové a volnočasové zařízení pro děti a mládež Bouda (NZDM Bouda)

NZDM Bouda poskytuje ambulantní a terénní službu dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy ve věku od 6 do 26 let. Svou činností podporuje děti a mládež při řešení běžných i obtížných situací, snaží se tak zvýšit šance dětí a mládeže uspět v dalším životě. To se děje v rovině sociální, kulturní a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je realizována:

1.      v samostatné budově v areálu T. G. Masaryka 114 Český Krumlov

2.      v prostorách tělocvičny ZŠ Linecká pro realizaci sportovně aktivizační činnosti

3.      v klubovně pro děti a mládež v obci Větřní a ve vybraných lokalitách města Český Krumlov a obce Větřní.

Dle zákona č. 108/2006 NZDM realizuje tyto služby:

·         sociální, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

·         poskytování informací

·         kontaktní práce

·         podpora při přípravě do školy

Podpora vlastních aktivit uživatelů, preventivní a volnočasové akce, sociálně terapeutická činnost, práce se skupinou, intervence v krizi, situační intervence. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: práce se sociálním okolím uživatele, doprovod do jiné instituce, jednání s institucemi ve prospěch uživatele

NZDM Bouda rozsah těchto služeb člení do těchto kategorií:

·         Pobyt v zařízení

·         Sociální služby

·         Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

·         Volnočasové a kulturní aktivity

Pravidelné i nepravidelné aktivity a činnosti, které pracoviště Bouda uskutečňuje, vycházejí jednak z evropských, národních a regionálních strategií a dokumentů (vč. příslušných zákonů) v oblastech sociální práce, práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase prostřednictvím neformálního vzdělávání, jednak z monitorovaných potřeb vyjadřovaných dětmi a mladými lidmi a z vlastních strategií a plánů CPDM, o.p.s. Služby a aktivity NZDM Bouda jsou uskutečňovány v následujících prostorách a místech:

Pravidelné aktivity v „Dolním klubu v Boudě“ slouží neformálnímu setkávání a jako místo inspirace k případné další činnosti v aktivitách realizovaných následně v „Horním prostoru“ NZDM Bouda. V „Dolním klubu“ mají mladí lidé mnohdy první příležitost seznámit se s „Boudou“ a možnostmi, které toto zařízení nabízí. Návštěvníci a uživatelé poskytovaných služeb mohou využít široké spektrum deskových her a nabídku levného občerstvení. Dále mají k dispozici knihovnu a možnost zahrát si stolní fotbálek, ping-pong (v areálu zahrady). Samozřejmostí je přístup k internetu zdarma – (je zde jeden veřejný PC a Wi-Fi router pro bezdrátové připojení). „Dolní klub“ je zároveň prostorem prvokontaktním.

Nadstavbovou činností „Dolního klubu“ je pořádání různých soutěží. Tradičními a zavedenými aktivitami jsou převážně turnaje ve stolním fotbálku a ve stolním tenise, které dokáží přivést k účasti řadu mladých lidí. Jedním z dalších podstatných důvodů existence klubu je nabídka základního poradenství v oblasti společensky nežádoucích jevů, krizové a situační intervence, pomoci při obstarávání osobních záležitostí ad. V tomto prostoru také probíhalo doučování žáků 1. stupně základních škol. Dále zde pravidelně probíhala každé úterý od 14.00 do 16.00 hodin „výtvarka“ pro menší děti. Celkem zde v roce 2019 zaznamenáno 1 614 kontaktů.

Horní prostor NZDM Bouda slouží pro následné (z „povzdálí" řízené) pravidelné i nepravidelné činnosti dětí a mládeže, kterým je poskytován prostor zařízení a v případě potřeby metodické vedení. V tomto prostoru probíhají pravidelně ve stanovených dnech a časech v týdnu hudební a taneční programy a zkoušky, filmové kluby. Výše uvedené formy aktivit probíhaly, a i nadále probíhají, jednak „vrstevnickým způsobem", tj. organizují je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky Jedná se převážně o hudební a taneční zkoušky. Součástí těchto aktivit byly i činnosti, které iniciují, jakož koordinují pracovníci klubu. V tomto případě se jedná o realizaci dílčích projektů, filmových projekcí, koncertů, vernisáží apod. V roce 2019 zde bylo zaznamenáno celkem 635 kontaktů. Tento počet se skládá z počtu kontaktů v pravidelných aktivitách, tj. pravidelné týdenní zkoušky souborů, skupin, jedinců.

Od října roku 2019 do února 2020 se podařilo pronajmout prostory tělocvičny na ZŠ Linecká. Tělocvična byla používána pro pravidelné sportovní aktivity, které byly určeny pro klienty Boudy. Pravidelně se zde každý týden v úterý v čase od 17:00 do 18:00 provozovaly s dětmi a mládeží nejrůznější pohybové činnosti (fotbal, florbal, basketbal apod.). Celkem bylo zaznamenáno 200 kontaktů.

Součástí pravidelných aktivit uskutečňovaných Boudou v roce 2019 byly i činnosti, které probíhaly ve volnočasové klubovně v obci Větřní. Zpravidla se jednalo o volnočasové aktivizační a výtvarné aktivity. V roce 2019 byly tyto činnosti poskytovány pravidelně o středečních návštěvách klubu, vyjma letních prázdnin, kdy tyto aktivity, po dohodě s obcí, z důvodů letních projektů a dovolených nebyly poskytovány. Celkem zde v průběhu roku zaznamenali cca 361 kontaktů.

Terénní forma programu NZDM Bouda spočívá v pravidelných systematických depistážních návštěvách vybraných lokalit ve městě český Krumlov (sídliště Mír, Za Nádražím, Plešivec, Horní Brána) a v nedalekém městě Větřní. V roce 2019 se uskutečnilo v rámci terénního programu Boudy celkem 1 830 kontaktů.

Nepravidelné aktivity:

V roce 2019 uskutečnilo projektového pracoviště NZDM Bouda řadu nepravidelných aktivit, které byly většinou rozšířením pravidelných a průběžných aktivit, kde bylo zaznamenáno 909 účastníků. Do těchto aktivit patří např. projekce dokumentárních filmů v rámci festivalu Jeden svět, semináře, workshopy, nejrůznější turnaje (ve stolních hrách, ve fotbálku apod.) a další projekty (výtvarné, mediální, umělecké atp.).

Statistika uživatelů služeb a programů NZDM Bouda v roce 2019 – celkový počet kontaktů:

·         Horní klub NZDM Bouda                                                                                          635 

·         Dolní klub NZDM Bouda                                                                                        1 614

·         Aktivity NZDM v tělocvičně Linecká                                                                         200

·         Terénní program                                                                                                       1 830

·         Nepravidelné jednorázové aktivity v prostorách NZDM Bouda                                909

·         Klubovna Větřní                                                                                                          361

CELKEM                                                                                                                 5 549

 

Přehled nepravidelných informačních a neformálně vzdělávacích aktivit ICM v roce 2019:

·         seminář Charita a dobrovolnictví

·         kulinářské odpoledne v Boudě

·         premiéra promítání dětských prací z kurzu animovaného filmu

·         návštěva dětí ze školní družiny ZŠ Plešivec a T. G. Masaryka v Boudě

·         ekologický workshop Kam co patří

·         regionální festival Jeden svět Český Krumlov 2019

·         exkurze v kolektoru Český Krumlov

·         Ukliďme Česko

·         malování velikonočních vajíček

·         dětský den v městském parku

·         aktivizační program pro 3. ročník ZŠ Větřní

·         příměstský tábor s Boudou

·         17. ročník projektu Sochy a děti

·         kurz animovaného filmu

·         turnaj ve stolním fotbálku

·         kurs vlasového stylingu

·         14. ročník festivalu Cihelna – Vystupovat 2019

·         prázdninová akce V Boudě proti nudě

·         Výtvarný podzim v Boudě

·         den otevřených dveří v Boudě

·         Médiakemp 2019

·         sportovní odpoledne v Boudě

·         vánoční besídka v NZDM Bouda

 

Celkem v roce 2019 využilo služeb NZDM Bouda 5 549 návštěvníků a účastníků.

 

Projektové pracoviště Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice

Streetwork pro Města Český Krumlov a Kaplice je registrovaná služba podle zákona o sociálních službách jako TP., je v minimální síti protidrogových služeb na území JČK a od listopadu 2018 je také součástí základní minimální síťě sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Služba poskytuje v oblasti Českokrumlovska terénní program, harm reduction služby a řadu dalších navazujících odborných služeb mezi problematickými, příležitostnými a rekreačními uživateli návykových látek.

Hlavní nabídkou pracoviště byly v roce 2019 služby harm reduction, poskytování informací a individuálního poradenství pro uživatele návykových látek a jejich okolí. Program doplňovaly výkony testování na metabolity návykových látek, infekčních onemocnění (VhC, VhB, HiV, syfilidy), minimálního potravinového a hygienického servisu a výkony sociální práce a asistenční služby při vyřizování osobních věcí klientů. Důležitou součástí služby bylo také odkazování do odborné léčby, komunit, psychiatrické péče, zdravotnických zařízení a poskytnutí základního zdravotního ošetření. Pracoviště v průběhu roku významně poskytovalo také zprostředkování kontaktu s jiným sociálním prostředím.

Služba po celé období roku 2019 nabízela všechny výše uvedené výkony formou terénního programu a též formou služby v multifunkční místnosti v sídle TP ve vymezených časech. Značná část klientů preferovala v průběhu roku prostředí multifunkční místnosti a sama přicházela a přichází za pracovníky služby. Po celé období roku 2019 probíhalo také vyhledávání rizikového chování ohrožených jedinců v jejich přirozeném prostředí (tj. v problematických lokalitách Českého Krumlova, obce Větřní, Loučovic, Vyššího Brodu, Kaplice a Lipenska).

Mezi nejvíce využívané služby pracoviště v roce 2019 patřily: výměnný program, kontaktní práce a na něj navazující případová práce s předáváním informací. A to především v oblastech týkajících se prevence užívání návykových látek, sociálního systému a zdravotní problematiky. Dále to byly výkony individuálního poradenství a výkony sociální práce zaměřené na řešení problematiky bydlení, vyřizování hmotné nouze, dokladů a dalších věcí (např. zdravotního pojištění nebo věcí spojených s řešením právních záležitostí). Četné byly také výkony poradenství spojeného s testováním na metabolity návykových látek u klientů OSPOD Český Krumlov a Kaplice. Značné množství klientů využívalo v průběhu roku 2019 také základní hygienické a potravinové pomoci.

Vzhledem k povaze regionu se služba snaží mít širší spektrum nabídky služeb a podchytit tak širší skupinu osob, která zde je a potýká se s užíváním návykových látek. Při práci v terénu program rozlišuje mezi oblastmi, kde je vysoká pravděpodobnost kontaktů a zájem o poskytování harm reduction služeb, a pak oblasti, které jsou řídce zalidněné a je zde trvale nízká anonymita (např. Lipensko). U prvně jmenovaných je snaha pracovat formou udržování aktivních kontaktů a cílem je pracovat na zlepšování kontaktů a poskytování dalších návazných služeb. U ostatních oblastí je cílem práce předat maximum informací o možnosti poskytnutí služeb terénního programu a provozu multifunkční místnosti. Současné časové úseky pro práci v terénu dle našeho názoru dobře odpovídají současným trendům a potřebám klientů TP i možnostem v regionu. Hlavním cílem programu v roce 2019 byly kvalitní služby a zaměřování se na kvalitativní zlepšování kontaktů s klienty, kdy nejde jen o výměnný program nebo poskytnutí materiálních prostředků v rámci harm reduction programu. Pracoviště by chtělo v dalších obdobích zvýšit např. množství protestovaných klientů a také zvýšit výkony sociální práce. Během roku 2019 pracovníci služby poskytovali i odborné besedy a přednášky na základních a středních školách v regionu Českokrumlovska. V roce 2019 to byly besedy a přednášky pro ZŠ Větřní, Chvalšiny, SOU Velešín a další subjekty. Pracoviště má od roku 2019 registrovanou službu odborného sociálního poradenství, a to jako novou službu, která zohledňuje rostoucí počet uživatelů služby obecně. Služba odborného poradenství řeší více problematiku spojenou s rozšiřováním spektra klientů, kteří navštěvují multifunkční místnost TP.

Český Krumlov a blízké okolí je hlavní oblastí, kde terénní program působí. Místo vykazuje nadále trendy, které pokračovaly i v roce 2019 a které mají několik let zvyšující se tendenci. Celkově zaznamenává úbytek osob ve veřejném prostoru v místech, kde se dříve zdržovali klienti. Jedná se o dlouhodobý trend a jde především o sídliště ve městě, která byla dříve známá množstvím lidí, kteří zde pobývali. A to např. před panelákovými vchody nebo na některých dalších místech ve městě. Sídliště se postupně mění na málo frekventovaná místa, kde lidé jen přecházejí, ale netráví čas na samotných sídlištích ve venkovních prostorech. Dále pokračuje trend vytlačování lidí mimo veřejný prostor, například v oblastech městských parků. Městské parky jsou hlídané kamerovými systémy a městskou policií a případní klienti volí jiná místa k pobytu a shromažďování. Z pohledu terénních pracovníků ubývá možností, kde lze tyto lidi přirozeně kontaktovat. Je možno říci, že se klienti a mládež schází na nepřístupných a neveřejných místech v soukromém vlastnictví (boudy, garáže, místa v lese, za městem apod.). Klasický klient služby je dnes uživatel pervitinu nebo alkoholu a THC, je buď příležitostně pracující nebo pracující nelegálně a bydlí převážně v nevyhovujícím prostředí (ubytovny, squaty anebo jen přístřešky.). Část klientů jsou pak nově příchozí za účelem výměny materiálu nebo například opatření informací. Zhruba jen u 15–20 % klientů lze tvrdit, že bydlí standardně v okolí a pracují. Toto procento se rok od roku snižuje a ovlivňuje ho situace ohledně bydlení a celkové situace ve společnosti. Město obsazují cizojazyční dělníci a vytlačují domácí populaci mimo dříve cenově dostupné kategorie bydlení (toto se týká i ubytoven), kdy několik zahraničních dělníků platí nájem, který si jedinec anebo pár nemůže dovolit. Město Český Krumlov je tak momentálně v neřešitelné bytové situaci a nouzi, kdy jinak stabilizovaný jedinec by byl schopen sociálně fungovat i docházet do zaměstnání, ale v důsledku celkové osobní situace se neustále nachází ve špatném stavu. Řada klientů vykazuje duální diagnózy. Zde také vidíme vzrůstající tendenci, která je spojena s řadou problémů, jako je například dostupnost psychiatrických služeb nebo bydlení.

Obecně lze říci, že pokud bude tento trend pokračovat, bude potřeba ještě více se těmto skupinám věnovat. V průběhu roku tak pracovníci vícekrát řešili hospitalizaci či stabilizaci klienta s psychickou poruchou a zároveň užívajícího návykové látky. Terénní práce v Českém Krumlově je v současnosti charakterizována pobytem v místech, kde je šance potkat nějaké „klasické“ klienty, a pak pobytem na místech, kde je alespoň nějaký pohyb osob a snaha oslovit populaci a mládež s krátkými intervencemi rizikového chování. Většina míst v centru města zůstává pro terénní práci z důvodu velkého turistického ruchu nevhodná (2 mil. turistů ročně). Základem práce v terénu, je informační strategie, cílené kontaktování a zprostředkované předávání informací. Služba má každý den kromě TP také provoz multifunkční místnosti v místě svého působení. Denně tak dochází množství klientů pro informace, poradenství, výměnný program nebo základní potravinový a hygienický servis. Ve městě je v současnosti množství klientů (uživatelů návykových látek a alkoholu současně), kteří nemají zázemí a vyhledávají kontakt s pracovníky služby i z důvodu styku s jiným společenským prostředím, než ve kterém trvale žijí. Určité procento klientů ze všech oblastí působení TP je zvyklé kontaktovat službu telefonicky a domluvit se na kontaktu a využití služby poté následně v terénu. V multifunkční místnosti TP jsou nabízeny všechny služby od výměnného programu po testování na metabolity návykových látek a testování infekčních onemocnění. Většina klientů v oblasti Českého Krumlova nemá problém využívat služeb programu. Město Český Krumlov je největší navštěvovanou městskou jednotkou a je zde větší anonymita než ve zbytku oblastí. Z pohledu užívaných návykových látek hrají prim alkohol, pervitin, ve většině případů jsou doplňované užíváním THC. Trendem je vícelátkové užívání podle momentální dostupnosti návykové látky.

Ve městě Kaplice se z pohledu TP situace nemění. Jsou zde dlouhodobě trendy, které se spíše zesilují, a do budoucna nelze příliš počítat s výraznější změnou stávající situace. Kaplice je malé městečko (cca 7 000 obyvatel), chybí zde zcela anonymita a život ve městě ovlivňuje řada místních vyhlášek, které byly zavedeny v posledních letech a které omezily výrazně dříve zažité věci (např. kulturní život ve městě). Dřívější místa, která byla klienty tradičně využívána ke shromažďování, dnes již nefungují a nahradily je spíše četné ubytovny, které se ve městě nacházejí. Trvale je zde vysoké množství zahraničních dělníků, kde jsou informace o užívání OPL, ale u kterých je kulturní bariéra a chybí důvěra sdílet jakékoli informace s poskytovanou „cizí“ službou. Nadále trvá situace, kdy pracovníci jsou v kontaktu s několika místními styčnými osobami, které mění injekční materiál pro svou potřebu a také pro jejich okolí. Drogová scéna je ve městě uzavřena z důvodu zmíněné malé anonymity a obav uživatelů z kontaktu s pracovníky služby a jejich následnou identifikací jako „feťáka“. Ve městě jsou ještě četní uživatelé THC, ti však ve své většině nemají potřebu využívat služby pracoviště. Zde je pracováno krátkými intervencemi s materiály, které má služba k dispozici. V letních měsících byl také přechodně zaznamenán zájem o získávání opiátů z makovicových polí v okolí města (jako zpestření při užívání pervitinu). V místě pravidelně dochází k vylepování informačních materiálů nebo samolepek, dobře probíhá spolupráce s lékárnou, metodiky prevence ze základních škol, městskou policií a pracovníky OSPODu města Kaplice. Kaplice je pravidelně navštěvována dvakrát týdně: ve středu a v pátek.

Město Velešín je též navštěvováno dvakrát týdně, ve středu a pátek. Město je příliš malé na bezproblémovou práci s klienty v terénu a je zde naprostá absence soukromí. Je zde několik kontaktů, které jsou nepravidelně udržovány. V místě probíhá především předávání kontaktů a snaha případné nové klienty směřovat k využívání služeb TP po tel. kontaktu. V průběhu prvního pololetí zde pracovníci měnili harm reduction materiál několika klientům, kteří se nacházeli v oblasti obce a opět fungovali jako kontaktní osoby i pro své okolí.

Lokalita obce Větřní má dvě části. Centrální část je obydlena běžným typem populace. Ve střední části obce je smíšená zástavba, paneláky, činžovní domy a také ubytovny a situace je zde ovlivněna negativními vlivy, které tato zařízení provázejí. V dolní části obce je pak převážně romské obyvatelstvo a situace je zde nejvíce problematická. Bytové jednotky jsou v havarijním stavu. Obec má celkově zhruba 4 125 obyvatel a je známá také jako sociálně vyloučená lokalita. V obci se kumuluje řada negativních faktorů: nezaměstnanost, špatné sociální podmínky, nízká kvalita bydlení, užívání návykových látek, kriminalita a poměrně vysoká porodnost místní romské komunity. Oblast tzv. dolní části obce s převažující romskou populací je navštěvována pravidelně vždy dvakrát týdně.

V roce 2019 se zde celkové trendy výrazně neměnily. Je zde větší množství klientů, se kterými nepravidelně pracovníci pracují. Tito mění materiál pro sebe a někdy také pro své blízké okolí. Největšími tématy jsou bezpečné braní a dodržování základních hygienických a bezpečnostních pravidel. Se stálými klienty se někdy daří kromě minimalizace škod pracovat i na jejich dalších problémech. Klienti jsou zde většinou stabilizovaní ve smyslu zázemí, ale potýkají se s problémy v oblasti problematického užívání návykových látek, postavení v sociálním systému, mezilidských vztahů nebo špatného životního stylu. Opakovaně je zde potřeba sdělovat informace o nebezpečí rizikového chování. V lokalitě Větřní je na počet obyvatel vysoká prevalence užívání návykových látek. Odhadem 60–70 % populace především v dolní části obce je minimálně občasnými uživateli návykových látek. Klienti v prvním pololetí nejvíce využívali služeb výměnného programu a poskytování informací. Drtivě zde převažují uživatelé pervitinu i.v. se souběžným užíváním THC. Centrální část obce Větřní je méně problematická. Pracovníci zde pracují především s mladými lidmi, u kterých se snaží ovlivňovat jejich postoje směrem k neužívání návykových látek, především THC a alkoholu.

Oblast Lipenské přehrady a přilehlých obcí je prostorově velmi rozsáhlá a skládá se z několika malých měst a vesnic v okolí Lipenské nádrže, zhruba do 2 000 tisíc obyvatel. V místě je udržován kontakt s několika stálými klienty, se kterými se pracuje v rámci jejich individuálních plánů. Pracovníci se snaží v místě oslovovat také nové klienty, ale oblast je velká a v zimě s minimálním pohybem obyvatel. V létě je oblast zatížena nadměrným turistickým ruchem a pohybuje se zde řada lidí, kteří nemají potřebu využívat harm reduction služby. V oblasti probíhá pravidelně výlepová kampaň a předávání letáků klientům nebo předávání informací na vytipovaných místech: lavičky, bary, restaurace apod. V roce 2019 se v povaze oblasti neděly změny. Celá oblast Lipenska je rozsáhlá a náročná na zajištění, a proto je pracovně rozdělena od roku 2013 na tři oblasti, z nichž je vždy vybrána jedna, na kterou je zaměřena největší pozornost. Region se navštěvuje jednou týdně v pátek.

Po personální stránce bylo pracoviště Streetwork v roce 2019 stabilizované ve smyslu počtu úvazků. Tým však tvořili ke konci roku 2019 jen 3 pracovníci o celkovém objemu 2,5 - 2,6 pracovního úvazku. Pracoviště hledalo od září 2019 dalšího pracovníka do týmu. Tři pracovníci mají nyní hlavní pracovní poměr. Všichni pracovníci se pravidelně účastnili vzdělávání, týkajícího se problematiky návykových látek a cílové skupiny i řady dalších doprovodných kurzů ze sociální a zdravotní oblasti. V roce 2019 se pracovníci například v rámci vzdělávacích plánů účastnili seminářů zaměřených na testování na virové hepatitidy, onemocnění syfilis a viru HIV, nebo o problematice dluhového poradenství. Tým se pravidelně účastnil supervize služby.

V roce 2019 se pracoviště opět těšilo dobré vytíženosti a můžeme říci, že i vysokému počtu kontaktů. Celkový počet byl 3 960 kontaktů za celý rok, bez rodinných příslušníků. Toto množství se jeví na hranici možností, vzhledem k současné kapacitě a výši pracovních úvazků, které má služba (např. podle minimální sítě soc. služeb v JČK, je to cca 2,6 pracovního úvazku). Pracoviště je tak v současnosti na hranici toho, co může ještě reálně zvládnout při zachování určité kvality služeb. Problematika nízkopříjmových skupin a špatná sociální situace se neřeší, ale přesunuje na jiná místa a tam, kde nejsou klienti vidět. Program má ke konci roku 94 prvokontaktů. To přibližně odpovídá počtům za minulé roky. Pracoviště je díky své dobré pověsti mezi klienty hojně vyhledávané (celkem 336 klientů), z čehož plyne i značná vytíženost pracoviště. Jako nedobrý trend pro TP a tím pracoviště obecně, vidíme již výše zmíněné ubývání lidí z veřejného prostoru, které má vliv na motivaci pro výkon terénní práce.

Pracoviště v roce 2019 spolupracovalo s řadou institucí státní i neziskové povahy, a to jak po odborné stránce – poskytováním konzultací, tak při předávání klientů do dalších zařízení. Pracoviště navazuje ve všech hlavních bodech spolupráce na již navázané kontakty. V oblasti léčby a další odborné pomoci dlouhodobě úspěšně spolupracujeme především s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr, Jihlava a Jemnice. Dále s dalšími odbornými zařízeními na území Jihočeského kraje, terénními programy a K– centry v sousedních lokalitách (Strakonice, Prachatice, České Budějovice).

Ostatní projekty a aktivity CPDM v roce 2019

·         Mezinárodní projekty s mládeží a dětmi

·         Přeshraniční spolupráce mládeže (čtyřstranný mezinárodní projekt s mediálním a uměleckým zaměřením)

·         Česko – rakouský projekt „Můj život – Váš život“

·         Účast na slovinském projektu „Look Shadow – Move Body“

·         Setkání mladých ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu jsme PRIEVIDZA“

·         Medialize it – Part II. (projekt ERASMUS+ Výměna mládeže)

·         Příměstský tábor s Boudou

·         Médiakemp 2019

Projektové pracoviště Informační centrum pro mládež Český Krumlov v roce 2019 navázalo na činnosti a aktivity realizované v předchozích obdobích a snažilo se přicházet s novými náměty a způsoby, jak rozšířit služby a nabídky pracoviště pro co nejvíce zájemců o informace, poradenství a neformální vzdělávání. Základním cílem činnosti ICM Český Krumlov bylo směrem k hlavním cílovým skupinám dětí a mládeže zvyšování informovanosti tak, aby mladí lidé uměli informace samostatně vyhledávat, kriticky zpracovávat a používat pro svůj další rozvoj. Současně pak bylo snahou pracoviště se dále více zaměřovat na rozšiřování nabídky převzatých i vlastních neformálně vzdělávacích programů pro školy, jejich žáky a studenty i pro děti a mládež z veřejnosti.

V roce 2019 byly cílovým skupinám informace a další služby poskytovány následujícími formami a způsoby: osobně v prostorách ICM a jeho otevíracích časech, webovými stránkami (www.icmck.cpdm.cz), elektronickým hromadným mailovým directem, samostatnými e-maily, telefonicky, prostřednictvím regionálního tisku, městských webových stránek, městského tištěného a elektronického zpravodaje, vlastním elektronickým informačním bulletinem, prostřednictvím vlastní facebookové stránky a ve spolupráci s dalšími partnerskými 50 organizacemi jejich weby a elektronickými či tištěnými zpravodaji, katalogy - ANNO JČK, AICM ČR, ICOS, Jihočeský kraj, IN-Prague / katalogy KAPKA a dalšími. Dále pak také formou účasti ICM na výstavách, veletrzích a dalších akcích, prostřednictvím realizovaných informačních i tematických seminářů ad. Za zvláště významný z výše uvedeného výčtu lze považovat facebook ICM. Ten je samozřejmě hlavně platformou pro sdílení informací o vlastních aktivitách i projektech kolegů z ostatních pracovišť, ale také informuje mládež o zajímavých akcích a aktivitách vhodných pro jejich věkovou skupinu, propagace soutěží, které podporovaly mladé v získávání a ověřování informací. Pracovníci se snažili takto mladé lidi motivovat k tomu, aby získávali ověřené informace a prakticky je využívali nejen ve svůj studijní prospěch, ale i pro své potřeby v osobním životě.

 

Sociální služby SOVY, o. p. s. v roce 2019
 

Obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou o. p. s. byla založena městem Český Krumlov v roce 1996 a od 1. ledna 1997 funguje jako samostatný právní subjekt. Hlavními činnostmi je správa Domů s pečovatelskou službou a Senior klubu Rozvoj, poskytování sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba § 40, Telekontaktní tísňová péče § 41, Odlehčovací služba § 44.

Orgány společnosti:

Správní rada:

Předseda: Mgr. Bohumil Florián

Členové:

 • Mgr. Ingrid Pechová
 • Mgr. Roman Kneifl
 • Stanislav Přívratský
 • Libuše Sekyrová
 • Jan Sommer

Dozorčí rada:

Předsedkyně: Ing. Romana Šolcová

Členové:

 • Marie Myslivcová
 • Yveta Stýblová

Statutární orgán společnosti:

 • Ředitelka společnosti: Mgr. Ivana Ambrusová

Sociální služby SOVY o. p. s. spravovala v roce 2019 celkem 5 domů s byty a nebytovými prostory. Centrum správy domů a všech sociálních služeb je v DPS Vyšehrad. Na provozu komplexu služeb se podílelo 45 zaměstnanců buď přímou, nebo nepřímou péčí. Uzavřeno bylo 19 dohod o provedení práce.

K dennímu užívání pro obyvatele DPS a seniorskou veřejnost jsou dále určeny nebytové prostory DPS Vyšehrad: společenská místnost vybavená televizí, počítačem s připojením k internetu, hygienické centrum s hydromasážní vanou, další společenské prostory s masážním lůžkem, rotopedem a mechanickým šlapadlem.

Pečovatelská služba je poskytována osobám, jejichž stav z důvodu snížené soběstačnosti vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o tyto skupiny osob: senioři (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu). Chronicky nemocní a osoby se zdravotním postižením (tj. osoby, jimž byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence) a rodiny, kde se současně narodily tři a více dětí. Obsahuje tyto základní činnosti:

·         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

·         pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni

·         poskytnutí stravy či pomoc při jejím zajištění

·         pomoc při zajištění chodu domácnosti

·         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod k lékaři, ostatní.

Provoz pečovatelské služby zajišťovalo v roce 2019 celkem 9 pracovníků v sociálních službách, 2 řidiči, 1 sociální pracovník a 3 pracovníci THP. V roce 2018 byly služby poskytovány na základě smluvního vztahu kromě Českého Krumlova též ve Zlaté Koruně, v Kájově, Přísečné, Chvalšinách, Dolním Třeboníně. Služba v roce 2019 zajistila péči celkem 182 klientům v rozsahu celkem 23 575 úkonů a 2 847 hodin.

Odlehčovací služba poskytuje komplexní péči, ubytování a zajištění základních potřeb osamělým občanům a těm, kteří se nacházejí v těžké sociální situaci. Zároveň poskytuje odlehčení rodinným příslušníkům a pečujícím osobám. Služba je zajištěna nepřetržitě, tj. 365 dní v roce, 24 hodin denně.

Kapacita v roce 2019 byla 25 zaregistrovaných lůžek. Služba je poskytována ve 14 pokojích klientům, kteří se nečekaně ocitli v sociální tísni, vyžadují 24 hodinovou péči nebo rodinám pečujícím o seniora k odpočinku a načerpání sil. V roce 2019 tato služba byla poskytnuta 131 klientům v rozsahu cca 14 tisíc hodin. Provoz odlehčovací služby byl zajištěn 15 zaměstnanci. Ambulantní odlehčovací služba byla poskytována od pondělí do pátku od 7.00 do 18.00 hodin. Kapacita služby v daný okamžik byla 6 klientů.

Telekontaktní sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany je sociální služba, která představuje komplex služeb poskytující pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace zprostředkované přes pevnou telefonní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni. Je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.

Telekontaktní tísňová péče se poskytuje potřebným v Českém Krumlově i mimo českokrumlovský region v lokalitách Větřní, Velešín, Písek, Prachatice, České Budějovice, Dolní Dvořiště, Chvalšiny i uživatelům v méně dostupných lokalitách – Vyšší Brod, Mříč.

Rozšířením tísňové péče byl podpořen rozvoj a dostupnost sociálních služeb v rámci regionu. Celkem byla služba poskytována 64 klientům a bylo provedeno téměř dva tisíce úkonů.

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

Služby půjčovny jsou určené osobám se zdravotními komplikacemi, které musí v důsledku nemoci dočasně nebo trvale používat kompenzační pomůcku. Klienti mají možnost dostatečně se s potřebnou pomůckou seznámit a vyzkoušet si ji v domácím prostředí a následně si ji nechat předepsat lékařem.

Je možno si zapůjčit: polohovatelné lůžko, mechanický vozík, toaletní křeslo, chodítko kolové či pevné, berle, hole, antidekubitní matraci. Díky finanční podpoře Jihočeského kraje a v rámci sponzorských aktivit firmy TEXTILEco a. s. a Nadace rozvoje občanské společnosti byla pořízena speciální hygienická sprchová židle a zvedák do stoje. Režim půjčovny se řídí platným ceníkem a provozním řádem. Služby půjčovny kompenzačních pomůcek využilo v roce 2019 celkem 69 klientů.

Senior klub:

Senior klub se svou činností zaměřuje na volnočasové aktivity seniorů. Klub je vybaven televizí, videem, počítačem napojeným na internet, společenskými hrami. Správa je prováděna na základě smlouvy o bezplatném užívání prostor a movitých věcí uzavřené mezi Městem český Krumlov a Sociálními službami SOVY, o.p.s. Vedení klubu zajišťovaly dvě pracovnice. V roce 2019 proběhly v Senior klubu různé aktivizační, společenské, kulturní a vzdělávací akce.

V prosinci 2019 se v rámci Vánočního jarmarku pořádaného Městskou knihovnou v Českém Krumlově prezentovala tvorba seniorů. Aktivizační činnosti a cvičení pro seniory V roce 2019 probíhalo pravidelně každý čtvrtek v klubovně administrativní budově na adrese Vyšehradská cvičení pro seniory. Hodinové cvičení vedené zkušenou lektorkou vždy zahrnovalo relaxační a meditační cvičení v úvodu setkání, dále kondiční cvičení s prvky jógy, prstová cvičení a cvičení zaměřená na celkovou koordinaci. Součástí setkání byla i edukační činnost -– reakce na aktuální dění dotýkající se života seniorů (např. prevence v období zvýšené nemocnosti populace, prevence úrazů či zdravá výživa). Personální zajištění: zaměstnanec pečovatelské služby (certifikovaná lektorka jógy, práce na OPP). Skupina byla pro nové zájemce otevřená. Celkem bylo odcvičeno 46 hodin s průměrnou účastí 6 klientů.

 

Ve druhé polovině roku 2019 byla zahájena spolupráce s obecně prospěšnou společností Mezi námi a hlavní koordinátorkou projektu pro Jihočeský kraj Mgr. Hankou Kocourkovou. Jedná se o projekt, jehož hlavním cílem je propojování generací, zejména té nejmladší a nejstarší, tedy o mezigenerační setkávání a spolupráci. V říjnu se v Senior klubu uskutečnil workshop dobré praxe v pořádání mezigeneračních aktivit. Pro naše klienty a obyvatele jsme na základě tohoto projektu připravili setkání, na kterém vystoupili členové skupiny Krumlovští pištci, dále své hudební představení představili žáci ze školního parlamentu ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. Zároveň klienti byli pozvání na školní vánoční jarmark, kde se jim dostalo odpovídající pozornosti.

 

Akademie 3. věku

Od dubna do prosince 2019 opět probíhal vzdělávací program „Akademie 3. věku" na téma historie. Na programu byly např. seznámení se s tradičními řemesly typickými pro region Českokrumlovska, novodobá historie a archeologie, poznání Červeného Dvora, Kašperských hor či zámku Hluboká nad Vltavou. Na uvedenou aktivitu byly získány finanční prostředky z grantu Komunitního plánování. Vzdělávací aktivita byla ukončena v prosinci v Prokyšově sále a absolventi při slavnostním ukončení obdrželi. Celkový počet zúčastněných seniorů byl 45. Projekt Akademie 3. věku byl realizován ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov a díky finanční podpoře města Český Krumlov.

Pracoviště pečovatelské a odlehčovací služby bylo i v roce 2019 k dispozici studentům rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách, Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště v Českém Krumlově a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Výsledky hospodaření obecně prospěšné společnosti v r. 2019:

Náklady............................................................................................... 19 134 tis. Kč

Výnosy................................................................................................ 19 134 tis. Kč

Dotace poskytnuté Jihočeským krajem .............................................. 10 594 tis. Kč

Dotace poskytnuté Městem Český Krumlov .………………………..  2 229 tis. Kč

Dary  …………………………………………………………….              12 tis. Kč

 

Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. v roce 2019
 

Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. je obecně prospěšnou společností, jejímž zakladatelem je město Český Krumlov. Společnost byla založena v dubnu 1996. Tato obecně prospěšná společnost je rozdělena na dvě organizační jednotky.

První organizační jednotkou je Městské divadlo, které zajišťuje kulturní program na vlastní scéně, poskytuje prostory a podporu pro činnost místních sdružení, spolků a souborů a nabízí prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí v průběhu celého roku.

Druhou organizační jednotkou jsou Kláštery Český Krumlov, kde je Městské divadlo významným partnerem města Český Krumlov pro zajištění provozu a programových činností a významnou měrou se podílí na naplnění indikátorů a povinností vyplývajících z dotačních podmínek revitalizace klášterů.

Třetí významnou aktivitou je spolupořádání projektu Českokrumlovské slavnosti, který zajišťuje společně s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o.

Městské divadlo Český Krumlov je institucí, která si klade za cíl přinášet do Českého Krumlova kvalitní, žánrově pestrou kulturní nabídku pro všechny věkové kategorie, a to především pro občany města a okresu. Poskytuje podporu umělecké zájmové činnosti a neziskovým organizacím.

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Ing. Hana Pešková – předsedkyně
 • Ing. Jitka Zikmundová
 • Blanka Rožánková
 • Mgr. Martina Liebmannová
 • Jan Ungerman
 • Mgr. Radim Rouče

Dozorčí rada:

 • Markéta Oklešťková – předsedkyně
 • Bc. Lucie Goldfingerová
 • Ing. Radka Ondriášová

 

Ředitel divadla, statutární orgán:

 • Jan Vozábal

Obecně prospěšná společnost je rozdělena na dvě jednotky: Městské divadlo a Kláštery. V roce 2019 Městské divadlo připravilo 82 představení, které navštívilo 15 988 diváků, přičemž průměrná návštěvnost činila 82,5 %, tedy 231 návštěvníků na akci. Tři cykly předplatného využilo 369 pravidelných návštěvníků v jarní a 423 v podzimní sezóně. Dramaturgie divadla je zaměřena především na činoherní divadelní inscenace, představení pro děti a mládež, koncerty, ale v nabídce jsou i jiné specifické žánry.

Divadelní klub Ántré uspořádal 49 vlastních aktivit, především koncertů a heren pro děti. Fotogalerie Fotoklubu Český Krumlov ve foyer divadla prezentovala 12 výstav.

Kromě vlastních aktivit poskytuje divadlo své prostory na kulturní a společenské akce a je spolupořadatelem dalších aktivit ve městě, např. dětských přehlídek a soutěží. V roce 2018 bylo divadlo spolupořadatelem 20 akcí, v prostorách divadla proběhlo 17 pronájmů pro kulturní akce, 32 dní sympozií a konferencí a 329 zkoušek českokrumlovských souborů a zájmových sdružení. Celkově byly výše uvedené prostory využity pro uspořádání 541 kulturních a společenských aktivit nejrůznějšího charakteru.

Městské divadlo pokračovalo v roce 2019 jako jeden z organizátorů projektu Českokrumlovské slavnosti v zajišťování jejich programu. Týkalo se to akcí: Kouzelný Krumlov (2 500 návštěvníků), Slavnosti pětilisté růže (21 622 návštěvníků), Svatováclavské slavnosti (10 000 návštěvníků), Advent a Vánoce v Českém Krumlově (8 000 návštěvníků).

Další organizační jednotkou jsou Kláštery Český Krumlov, které byly po dlouhodobé rekonstrukci otevřeny pro veřejnost v listopadu 2015 a Městské divadlo je významným partnerem města pro zajištění jejich provozu a programových činností. Významně se podílí na naplnění povinností a ukazatelů vyplývajících z dotačních povinností revitalizace klášterů. V roce 2019 organizační jednotka Městského divadla v Klášterech zajišťovala provoz 6 expozic sdružených do 4 expozičních částí, pořádala kulturní akce, odborné přednášky, workshopy, řemeslné a tvořivé dílny, kde zajišťovala programovou náplň a projektové programové činnosti. Návštěvnost Klášterů v roce 2019 činila 60 931 osob.

Z dalších akcí a aktivit Městského divadla Český Krumlov o. p. s.:

·         Advent a Vánoce 2018 - ukončení vánočního programu ve městě a v Klášterech

·         Workshop on Genomics University of Maryland

·         Masopust 2019

·         PRORADOST – spolupráce na uvedení představení Anděl Páně Jednička na Otáčivém hledišti v Zámecké zahradě

·         Pohádkový víkend – 16. ročník regionální přehlídky souborů pro děti a mládež

·         Filmový festival Jeden svět Český Krumlov

·         Fashion Days – prezentace spojená s dobovou módou v Klášterech

·         Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu - andrologický kongres, Konference MERITIS a IPMT – mezinárodní sympozia

·         Krajské přehlídky mládeže v literárním, fotografickém a divadelním oboru: Krumlovská prima sezóna a Mladá scéna

·         Kouzelný Krumlov – 15. ročník městské akce

·         Slavnosti pětilisté růže – 33. ročník městské akce

·         Svatováclavské slavnosti – 18. ročník městské akce

·         Mezinárodní folklórní festival – 19. ročník akce

·         Dny evropského dědictví 2019

·         30 let po Sametu – akce ke 30. výročí sametové revoluce

·         Den dětí, Dětská porta, Krumlovský medvěd - akce ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov

·         Spolupráce s Českým červeným křížem – koncert Lenky Filipové pro dárce krve

·         KoCeRo – prezentace volnočasové organizace a programu romských souborů z regionu

·         Advent a Vánoce – 18. ročník (Živý Betlém, vánoční koncert apod.)

 

Městské divadlo Český Krumlov při zajišťování své činnosti spolupracuje zejména s těmito  institucemi a subjekty: Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Státní hrad a zámek Český Krumlov, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Regionální muzeum v Českém Krumlově, ZUŠ Český Krumlov, gymnázium Č. Krumlov, SUPŠ sv. Anežky české, Kiwanis klub Český Krumlov, Divadelní seskupení PRORADOST, Divadelní klub Českokrumlovská scéna, Centrum pro děti a mládež, spolek Umělecká beseda Český Krumlov, Dům dětí a mládeže, KoCeRo a další.

 

Obecně prospěšné společnosti: PRO-SPORT Český Krumlov o. p. s. v roce 2018


Zakladatelem obecně prospěšné společnosti PRO-SPORT ČK je město Český Krumlov. Posláním společnosti je podpora sportovně tělovýchovné činnosti ve prospěch sportující mládeže, sportovních klubů a široké veřejnosti. Společnost také spravuje některá městská sportoviště a dětská hřiště. Je pořadatelem a aktivním podporovatelem sportovních akcí.

Město Český Krumlov je vlastníkem následujících nemovitostí, které pronajímá obecně prospěšné společnosti PRO SPORT, a ta je provozuje pro zajištění obecně prospěšných služeb:

 • Plavecký bazén, Fialková 255
 • Sportovní hala, Chvalšinská 111
 • Zimní stadion, Chvalšinská ul.
 • Latrán 227
 • Rybníky na Horní Bráně p. p. č. 581 a 582

Orgány společnosti:

Správní rada:

Předseda: Ing. Jan Vondrouš

Členové:

 • Mgr. Jaroslava Löblová
 • Lukáš Novosad
 • Jindřiška Smolíková
 • Mgr. Jan Vobr
 • Radek Votava

Dozorčí rada:

Předseda: Mgr. Jan Vopat

Členové:

 • Mgr. Dalibor Carda
 • Mgr. Zdeňka Šalamounová (provdána Kráková)

Statutární orgán společnosti:

 • Ředitel Martin Tomka

Hlavní poslání organizace:

 • Pomoc rozvoji tělesné kultury a sportu a dalších pohybových aktivit v podmínkách města
 • Podpora výstavby, údržby a provozu sportovních a tělovýchovných zařízení
 • Podpora činnosti českokrumlovských sportovních klubů, tělovýchovných jednot a jim podobných občanských tělovýchovných sdružení s důrazem na práci s mládeží
 • Podpora mladých talentovaných sportovců, poskytování stipendií a půjček žákům a studentům
 • Pořádání školení, kurzů, přednášek, seminářů, besed a obdobných vzdělávacích akcí
 • Pořádání sportovních utkání, turnajů a soutěží
 • Vyhlašování a udělování cen za významné zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu
 • Veřejná propagace sportovní a tělovýchovné činnosti
 • Vydávání neperiodických publikací
 • Pronájem nebytových prostorů za úhradu a bez poskytování služeb

Služby organizace:

Plavecký bazén:

Českokrumlovský plavecký bazén je zařízení, ve kterém je možno využít kromě 25 m dlouhého „velkého bazénu“ i dětský bazén, páru, kondiční cvičení, výuku plavání. Plavecký bazén navštívilo v roce 2019 přes 64 tisíc lidí, kteří zde hledají aktivní odpočinek, a to nejen v zimních měsících a ve dnech volna. Plavecký bazén je dále pronajímán v době školního roku sportovním klubům, které jsou zaměřeny na vodní sporty: Českokrumlovský plavecký klub, Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže, Klub sportovních potápěčů, Klub sportovního potápění Delfín, SK Vltava, Volejbalisté, Baby Club Medúzka, Grónský klub, LTC Český Krumlov.

Bistro na plaveckém bazéně:

V rámci vedlejší – hospodářské činnosti je bistro na plaveckém bazéně od 1. 4. 2011 pronajato soukromému subjektu, za účelem občerstvení návštěvníku plaveckého bazénu. Provozní doba se shoduje s provozní dobou plaveckého bazénu. Provozní místnost má cca 30 míst. Společnost na pronájmu získá ročně 147 000 Kč. V letních měsících je nadto v provozu venkovní terasa cca s dvaceti místy. Převažující sortiment: nápoje (teplé a studené), cukrářské výrobky, bagety, pečivo, pochutiny, nanuky a originál balené potraviny.

Plavecká škola:

Plavecká škola zajišťuje dopolední výuku žáků mateřských školek a 3. a 4. tříd základních škol. V roce 2019 proběhla povinná výuka plavání v rozsahu 1 629 žáků základních škol a 537 žáků mateřských škol. Dále mimoškolní výuka v rozsahu 325 dětí v plaveckém klubu Hastrmánek (odpolední kurzy). Výuka se skládá z 10 lekcí vždy jednou týdně. Doba trvání: 3 měsíce. Určeno dětem ve věku 3 až 10 let.

Zimní stadion:

Krytý zimní stadion pro sportovní kluby i veřejnost nabízí umělý povrch, možnost celoročního provozu, pronájmu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov a hokejovým klubem HC Slavoj probíhá výuka bruslení pro děti, ve spolupráci se Sokolem Český Krumlov probíhá výuka krasobruslení. Rovněž jsou pravidelně nabízeny a hojně využívány možnosti veřejného bruslení.

Sportovní hala:

Všesportovní hala s ubytovnou je vhodná k využití pro vrcholový i rekreační sport a nabízí celé množství možností. Je vhodná pro individuální pobyty i sportovní kolektivy (soustředění, turnaje). Vybavení: umělý povrch, 5 badmintonových kurtů, 1 tenisový kurt, 1 volejbalový kurt, hřiště pro košíkovou a florbal.

Bufet na sportovní hale:

V rámci vedlejší hospodářské činnosti je bufet na sportovní hale od 1. 1. 2012 pronajat soukromému subjektu, za účelem drobného občerstvení návštěvníky sportovní haly a dále pak i jako velmi vhodné zázemí k soustředění různých sportovních oddílů. Společnost na pronájmu ročně získá 77 tis Kč. Provozní místnost má cca 40 míst. V bufetu je možno po dohodě, využít stravování pro ubytované, jinak zde převažuje forma rychlého občerstvení. Převažující sortiment: nápoje (teplé, studené), sladké pečivo, mléčné a masné výrobky, pochutiny, nanuky a originál balené potraviny.

Ubytovna:

Ubytovna s kapacitou 47 lůžek je součástí objektu, včetně dvoulůžkového bezbariérového pokoje. Celý areál je situován na okraj centra Českého Krumlova (5 min. chůze). Díky širokým možnostem využití objektu je zařízení vhodné pro sportovní soustředění, firemní akce, autobusové zájezdy. Atletický stadion, volejbalové a beach volejbalové kurty, skatepark, plavecký bazén a venkovní basketbalové hřiště v těsné blízkosti haly jsou nespornou výhodou zdejšího ubytování. Za rok 2019 bylo obsazeno celkem 3 568 lůžek.

Budova Chvalšinská 227:

Budova slouží především jako zázemí pro činnost fotbalového klubu FK SLAVOJ Český Krumlov (šatny, sklady, kanceláře, klubovna, občerstvení a ubytování). Od 1. 1. 2015 je objekt pronajímán za účelem občerstvení a k poskytnutí zázemí při sportovních soustředěních mládeže. Společnost získá ročně na pronájmu 363 tis. Kč.

Sportovní akce pořádané a spolupořádané o. p. s v roce 2019:

·         Atletický desetiboj

·         Běh na Kleť

·         Cyklistický závod mládeže

·         Časovka na Kleť

·         Dálkové plavání Lipno

·         Dětský den

·         Florbalový turnaj jarní

·         Himálajský tygr

·         Himálajský medvěd

·         Krumlovský Hastrman

·         KARATE Panthers

·         Malá kopaná Větřní

·         Pochod Libín – Kleť

·         Prázdninový pohár ve florbalu

·         Orientační běh „Podkletí"

·         Okresní atletická olympiáda

·         Orelské kolečko

·         Sportovní hry okresních měst

·         Triatlon Holubov

·         Vánoční tenisový turnaj mládeže

·         Vodácký maratón

·         Vyhlášení sportovce roku

·         Výstup dětí na Kleť

 

Přehled návštěvnosti jednotlivých zařízení společnosti PRO-SPORT v roce 2019:

·         Rybník Horní Brána               7 560 rekreantů, 4 240 sportovců

·         Plavecký bazén                      64 812 návštěvníků

·         Plavecká škola                       1 629 žáků ZŠ, 537 žáků MŠ, 325 dětí mimoškolní             výuka

·         Sportovní hala                                    1 959 tréninkových hodin od šesti sportovních klubů

·         Zimní stadion                         1 744 odbruslených hodin (z toho HC Slavoj 975 hod)

·         Veřejné bruslení                         202 odbruslených hodin (8 733 osob)

 

Příspěvkové organizace: Městská knihovna v Českém Krumlově v roce 2019
 

Statutární orgán organizace – ředitel: Mgr. Martin Nechvíle

Městská knihovna v Českém Krumlově pečuje o velmi kvalitní knihovní fond, který svým čtenářům a uživatelům nabízí široké pole vzdělávání. Obecný trend ve většině knihoven ČR je stagnace či mírný pokles počtu registrovaných uživatelů. Tento trend souvisí s řadou celospolečenských změn, avšak v Městské knihovně v Českém Krumlově v roce 2019 také potvrdil (pokles o 77 uživatelů, což činí 3,9 %). Standardem je, že registrovaní čtenáři knihovny by měli tvořit alespoň 15 % z obyvatelstva žijícího v dané obci. Při aktuálním počtu obyvatel Českého Krumlova 13 242 činí počet registrovaných čtenářů 14,4 %. Obyvatel města rok od roku ubývá a populace stárne, což se odráží v demografické struktuře čtenářů. Velkou pozornost knihovna věnuje práci se čtenáři do 15 let, například v rámci projektu „Cesta do knihovny“.

Postupný nárůst čtenářů v této věkové kategorii je dobrým příslibem do budoucna, i když v roce 2019 došlo opět k mírnému poklesu a návrat k počtu z roku 2017. Meziročně byl zaznamenán mírný pokles čtenářů, který je logicky doprovázen i úbytkem počtu výpůjček o 2 307 (pokles o 2 %). Knihovna výrazně posílila svou roli jako kulturní a vzdělávací centrum, což bylo způsobeno rozšířením nabídky kulturních i vzdělávacích akcí. Poprvé množství vzdělávacích akcí předčilo počet akcí kulturních. Díky těmto aktivitám, které plánuje do budoucna dále posilovat, návštěvnost knihovny a jejích programů neklesá, ale drží se vyrovnaný. Počet fyzických návštěvníků v roce 2019 dosáhl počtu 41 627 osob (nárůst o 6 %), což je v kontextu demografického útlumu Českého Krumlova velmi dobrý výsledek. Nárůst návštěv zaznamenaly webové stránky knihovny, a sice meziročně o 77 479 (nárůst o 69 %) na 189 586 návštěv. Zvýšenou oblibu zaznamenáváme i na profilu knihovny na sociální síti Facebook. Zde se meziročně zvýšil počet sledujících o 110 osob na 702 (nárůst o 19 %). Situaci lze shrnout tak, že fyzická návštěvnost knihovny neklesá, ale uživatelé si půjčují o něco méně než dříve. Zároveň stále více využívají možnosti dálkového přístupu a čerpání informací z webových stránek a sociálních sítí.

Knihovnictví prošlo v posledních desetiletích dynamickým vývojem zejména v oblasti poskytování služeb, automatizace a digitalizace. Knihovna na tuto situaci pružně reagovala, a tak splňuje většinu současných oborových standardů. Z celkem osmi sledovaných vyčíslitelných oborových standardů jich knihovna splňuje šest, dva pak nesplňuje. Meziročně došlo zlepšení o jeden splněný standard. Nutno dodat, že standard výdajů na tvorbu knižního fondu a informačních zdrojů je ze všech ukazatelů nejdůležitější a podařilo se ho poprvé od roku 2009 splnit v roce 2017. Tento trend se podařilo udržet i v roce 2019, kdy bylo v přepočtu na jednoho obyvatele města vynaloženo 37,54 Kč na nákup knih, časopisů a dalších informačních zdrojů. Optimální částka se však pohybuje okolo 40 Kč na jednoho obyvatele. V roce 2019 knihovna vynaložila na nákup knihovního fondu částku 497 167 Kč, přičemž reálné optimum činí cca 500 000 Kč. Díky podpoře zřizovatele se podařilo zvrátit dlouhodobý trend stagnace výdajů na nákup knihovního fondu. I přesto se knihovna v roce 2017–2019 teprve vrátila na výši výdajů před vypuknutím finanční krize v roce 2009. Tento klíčový standard je třeba prioritně dodržovat a nedopustit jeho opětovný pokles.

Prvním nesplněným standardem je plocha 60 m2 určená uživatelům na 1 000 obyvatel. Při přepočtu na velikost Českého Krumlova by měla mít knihovna plochu cca 777 m2 místo stávajících 718 m2 včetně obou poboček. Plocha obou poboček je pro uživatele využita v maximální míře. Pobočka Mír je z 84 % plochy využita pro veřejnost, pobočka Plešivec dokonce z 92 %. Hlavní budova disponuje řadou potřebných depozitárních prostor, které celkové procento využití pro veřejnost snižují. Celková přístupnost pro veřejnost je tak 57 %. Do budoucna lze uvažovat po celkové rekonstrukci o adaptaci některých dosud nepřístupných prostor pro uživatele.

Druhým nesplněným indikátorem je počet míst s přístupem na internet. K dispozici je 8 míst, přičemž doporučené množství je 10–15 míst, avšak republikový průměr činí 9 míst. Toto nesplnění však v praxi nepřináší výraznější provozní obtíže, jelikož současný trend je spíše zajistit vysokorychlostní internet prostřednictvím Wi-Fi v celém prostoru knihovny s tím, že uživatelé si přinášejí vlastní mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook apod.). Kvalitním signálem je vybavena studovna a celé oddělení pro dospělé. Mezi dlouhodobě naplňované indikátory náleží 40 hodin týdně provozní doby pro veřejnost. Stávající otevírací doba je dle ohlasů čtenářů vyhovující. Proměny potřeb uživatelů knihovny jsou průběžně monitorovány.

Prezentace knihovny na webu včetně on-line katalogu je v dnešní době samozřejmostí. Zde se však nachází velké pole působnosti pro další rozvoj. S touto oblastí úzce souvisí i profil na sociálních sítích jakožto velmi účinný nástroj pro aktivní komunikaci s veřejností. V roce 2016 byl zřízen vedle stávajícího profilu na Facebooku i profil na druhé nejvyužívanější síti, a sice na Twitteru. Jako uživatelsky vhodnější a více navštěvovaný lze vyhodnotit profil na Facebooku. Posledním sledovaným indikátorem je odborné vzdělávání pracovníků knihovny v minimální míře 48 hodin ročně, což je dlouhodobě plněno. V roce 2019 byl dosažen průměr 50 hodin. Obor knihovnictví se dynamicky vyvíjí, což klade neustálé nároky na vzdělávání a samostudium.

Městská knihovna v Českém Krumlově provozuje kromě hlavní budovy v Horní ulici v historickém centru města i dvě další pobočky. Nejpočetnější skupinou čtenářů byli v roce 2019 senioři (Mír 21,31 %; Plešivec 40,29 %) a žáci ZŠ a studenti (Mír 36,16 %; Plešivec 25,96 %). Nejvíce výpůjček realizovali na obou pobočkách opět senioři (Mír 45,90 %; Plešivec 61,18 %) a dále pak opět žáci (Mír 10,43 %) a žáci ZŠ (Plešivec 7,30 %).

K 31. prosinci 2019 bylo registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Českém Krumlově na hlavní budově v Horní ulici a na pobočkách Mír a Plešivec k dispozici celkem 8 počítačů; všechny byly připojeny k internetu, 2 z toho sloužily výhradně jako on-line katalogy v oddělení pro dospělé (standard v počtu počítačů sloužících veřejnosti je v naší kategorii podle doporučení 10 až 15 počítačů). Přístupu k internetu využilo celkem 1 007 uživatelů. I přes široké rozšíření a rychlý rozvoj osobních mobilních zařízení počet uživatelů internetu přímo v knihovně neklesá. Nutností do budoucna je kvalitní a stabilní Wi-Fi připojení, kterým knihovna disponuje. Návštěvníci často využívali práci v textovém editoru (práce do školy, vyplňování žádostí, stahování a následná úprava textu), program PowerPoint pro přípravu prezentací či využívají internet pro sledování zpravodajství nebo k poslechu hudby.

Pro čtenáře knihovny bylo v roce 2019 pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 129 kopií z materiálů knihovny a dále 1 994 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. Na základě ustanovení autorského zákona bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. zasláno pravidelné roční hlášení o těchto kopiích a zaplacen poplatek za autorská práva.

Ve studovně pokračovalo budování databáze tzv. analytických záznamů. Byl zpracováván hlavně regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český Krumlov a regionu. Dále průběžně probíhá sběr podkladů pro aktualizaci bibliografie mapující období let 1938 až 1947 s geografickým záběrem jižních Čech a tematickým zaměřením na válku, okupaci, odboj, transporty smrti, zajatecké tábory, poválečný odsun německého obyvatelstva a následné osídlování pohraničí.

Cellem 14,4 % všech obyvatel Českého Krumlova jsou čtenáři knihovny. Z pohledu povolání jsou nejpočetnější čtenářskou skupinou senioři (28 %) a žáci základních škol (25 %) a, dále studenti a učni (11 %) a pracovníci v obchodu a službách (6 %). Mírně odlišný výsledek přináší analýza realizovaných výpůjček, kdy nejaktivnějšími čtenáři jsou opět senioři (45 %), následováni pracovníky v kultuře (9 %), v obchodě a službách (5 %) a žáky základních škol (5 %) a studenty a učni (4 %). Mezi čtenáři jednoznačně převažují ženy (70 %) nad muži (30 %) a obyvatelé Českého Krumlova (78 %) nad mimoměstskými čtenáři (22 %). Tyto ukazatele jsou dlouhodobě stabilní.

Nejpočetnější věkovou skupinou jsou čtenáři do 15 let a nad 60 let. Nejmladší čtenář je starý 0 roků a nejstarší 99 let. Nejpreferovanějšími dny návštěvy knihovny jsou úterý a čtvrtek a nejoblíbenější čas je mezi 13. a 14. hodinou. Nejoblíbenějším žánrem je krásná literatura pro dospělé (63 452 výpůjček) následována naučnou literaturou taktéž pro dospělé (18 270 výpůjček) a v těsném závěsu s periodiky všeho druhu (14 203 výpůjček). Čtenáři standardně využívají on-line služby (14 983 návštěv), zejména katalog Carmen a výrazný meziroční nárůst zaznamenaly i pravidelně aktualizované webové stránky knihovny s bohatou nabídkou akcí (celkem 189 586 návštěv, nárůst o 69 %) a profil na sociální síti Facebook (702 sledujících, nárůst o 19 %). Zájem o půjčování e-knih meziročně klesl a stále tvoří spíše doplňkovou službu (97 výpůjček, pokles o 38 %). Vzrůstající zájem je o půjčování stolních společenských her (330 výpůjček, nárůst o 9 %). Čtenáři jednoznačně dávají přednost klasickým papírovým knihám a periodikům (106 514 výpůjček, pokles o 2,4 %), případně audioknihám (3 119 výpůjček, nárůst o 14 %).

Městská knihovna v Českém Krumlově čelí od roku 2013 postupnému úbytku registrovaných čtenářů. Tento trend se v roce 2017 nepotvrdil, ale od roku 2018 nastal opět mírný pokles. V roce 2019 došlo k meziročnímu úbytku o 77 čtenářů, což činí 3,9 %. Negativní roli zde mimo jiné hraje i dlouhodobý úbytek obyvatel města. Od roku 2007 ubylo 779 obyvatel města (úbytek o 5,6%) a do budoucna nelze radikální obrat tohoto trendu očekávat. Jak je patrné z rozboru jednotlivých věkových skupin, tak dlouhodobý úbytek čtenářů registruje knihovna ve věkové kategorii 16 – 39 let. Nárůst čtenářské skupiny do 15 let se meziročně nepotvrdil a vrátili jsme se tak na stav roku 2017. V souladu se stárnutím populace vytrvale posiluje i věková kategorie seniorů, hlavně ve věku nad 70 let, která tvoří i nejpočetnější a nejpilnější čtenářskou skupinu. Vzhledem k celoevropským demografickým trendům bude i nadále seniorská věková skupina posilovat. Důležitou skutečností je, že i přes výkyvy statistických údajů dlouhodobě neklesá celková návštěvnost knihovny, i když se v průběhu času přeskupuje. Celková návštěvnost jednotlivých oddělení se dlouhodobě pohybuje na obdobné úrovni, výrazně však narostla návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí knihovny a zejména webu a sociálních sítí

Knihovní fond obsahoval k 31. 12. 2019 celkem 99 167 knihovních jednotek, z toho 33 742 knihovních jednotek obsahoval tzv. výměnný fond oddělení regionálních služeb. Přírůstek knihovního fondu za rok 2019 činil celkem 4 576 knihovních jednotek, z toho výměnný fond oddělení regionálních služeb (hrazeno z dotace Jihočeského kraje) činil 2 021 knihovních jednotek. Úbytek knihovního fondu díky zvýšenému vyřazování v rámci aktualizace fondu v roce 2019 činil 8 264 knihovních jednotek, z toho 2 888 knihovních jednotek z výměnného fondu oddělení regionálních služeb. 

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, e-knihy, zvukové knihy a stolní společenské hry) byla vynaložena částka ve výši 907 392,04 Kč, z toho bylo 410 225 Kč na nákup výměnného fondu oddělení regionálních služeb. Díky cílenému posílení rozpočtu právě na tento účel došlo k meziročnímu nárůstu výdajů na nákup knihovního fondu o 5 %. Díky tomuto navýšení se podařilo splnit oborový standard na nákup knihovního fondu v přepočtu na jednoho obyvatele města, a sice ve výši 37,54 Kč. Doporučený celorepublikový standard činí 30–45 Kč na jednoho obyvatele obsluhované populace. Způsob nákupu knihovního fondu se od roku 2016 změnil. Vzhledem ke snaze co nejúčelněji nakládat s veřejnými prostředky a zákonnou povinností transparentního postupu jsme přistoupili k pravidelnému zveřejňování záměrů nákupů knihovního fondu na webových stránkách knihovny. Díky tomuto postupu se daří využívat nejlepší ceny na trhu a co nejúčelněji a nejefektivněji využívat finanční prostředky. Nákupy jsou realizovány převážně prostřednictvím nabídky velkých společností a internetových obchodů, kde máme možnost získat výhodné rabaty. Pouze část nových knih je nakupována v běžných kamenných obchodech. Jedná se o tituly, které se v obchodní internetové síti neobjevily. Postupně narůstá nákup i v antikvariátech. Další knihovní jednotky knihovna získává darem, a to jednak od čtenářů, případně od různých institucí či samotných autorů. Do darů je započítáno i 46 svazků knih v hodnotě 17 077 Kč získaných z dotačního programu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna.

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2019 celkem 127 kulturních akcí, které navštívilo 5 783 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 152 vzdělávacích akcí s návštěvností 2 328 osob. Počet kulturních akcí meziročně klesl (o 15 akcí), přičemž však počet návštěvníků mírně stoupl (o 67 návštěvníků). Vzdělávacích akcí bylo realizováno více (o 43 akcí) a návštěvnost byla také vyšší (o 399 návštěvníků). Poprvé byl tedy počet 27 vzdělávacích akcí větší než počet akcí kulturních. Tento trend odpovídá zaměření knihovny jako nejen kulturní instituce, ale zejména jako instituce důležité na poli neformálního vzdělávání. Důležitou změnou v možnostech Městské knihovny v Českém Krumlově pořádat větší kulturní a vzdělávací akce je získání celého areálu Prelatury do své správy od 3. 4. 2018. Jedná se především o reprezentační prostory – Prokyšův sál, Gotický sál, Rokokové salonky a dále o učebnu a další provozní prostory. Knihovna tak ke svým stávajícím 961 m2 získala 392 m2 sálů a 74 m2 učebny. V sálech Prelatury se v roce 2019 konalo 113 akcí, které navštívilo 5 193 návštěvníků. Ze 113 akcí jich 24 pořádaly externí subjekty na základě pronájmu prostor a zbývajících 89 akcí pořádala knihovna a akce byly určeny pro širokou veřejnost.

Tradiční i nové kulturní a vzdělávací akce v roce 2019:

·         Virtuální univerzita 3. věku

·         Festival fantasy literatury Book!CON

·         Prázdninová knihovna – Robinsonův poklad

·         Projekt „Cesta do knihovny“

·         Koncert mez knihami 7. ročník

·         Kurz tvůrčího psaní – pro mládež ve věku 12–15 let

·         Čteme hezky česky

·         Oslavy 140. výročí vzniku českokrumlovské knihovny

Knihovní fond:

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, zvukové knihy) a provoz byla v roce 2019 využita částka ve výši 6 829 000 Kč poskytnutá zřizovatelem, městem Český Krumlov. Od Jihočeského kraje obdržela knihovna na výkon regionálních funkcí v roce 2019 dotaci ve výši 1 472 000 Kč. Dále knihovna obdržela státní dotace v celkové výši 95 000 Kč. Nelze též opomenout každoroční finanční dar ve výši 5 000 Kč od dlouholeté čtenářky MUDr. M. Divišové.

I v letošním roce podpořil Jihočeský kraj Městskou knihovnu v Českém Krumlově dotací na výkon regionálních funkcí, tentokrát ve výši 1 472 000 Kč. Městská knihovna je pověřena k výkonu regionálních funkcí Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích pro území okresu Český Krumlov, kde distribuuje výměnné soubory knih a CD, metodicky vede a úzce spolupracuje s 10 profesionálními, 30 neprofesionálními knihovnami a 8 pobočkami. Ročně tak metodička knihovny při cestách do malých knihoven regionu najezdí přes 5 tisíc kilometrů, rozveze kolem 13 tisíc knih, absolvuje kolem 200 metodických návštěv a mnoho dalšího. Díky pravidelné finanční podpoře Jihočeského kraje a dobré metodické práci knihovny je možné udržet fungování sítě knihoven na tak vysoké úrovni.

V roce 2019 českokrumlovská knihovna započala novou zajímavou vzdělávací aktivitu pro seniory. Virtuální univerzita 3. věku úspěšně běží na desítkách míst naší vlasti a nyní je možné ji začít navštěvovat i v Českém Krumlově. Garantem kurzů je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Témata nabízených kurzů jsou pro letní semestr „Potraviny a spotřebitel“ a „České dějiny a jejich souvislosti“. Každý kurz obsahuje šest videopřednášek, které se konají vždy po 14 dnech. Cena jednoho tematického kurzu je 400 Kč, cena obou pak 700 Kč. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: