aktualizováno 21. 11. 2019

Snížení energetické náročnosti Městského úřadu Český Krumlov

aktualizováno 21.11.2019

logo_OPŽP_MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

O projektu

Název projektu: Osazení retenční nádrže na dešťovou vodu, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0012928
Poskytovatel podpory: Operační program životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Kaplická 619, 381 01 Český Krumlov
Termín realizace projektu: 01/2021 - 10/2021
Zhotovitel stavby: EKOSTEEL s.r.o.
Stav projektu: realizace
Celkové výdaje projektu: 1 117 338,24 Kč
z toho dotace: 949 737,50 Kč

Popis projektu

Projekt řeší zateplení administrativní budovy Městského úřadu v Českém Krumlově na Horní Bráně č. p. 439 (st. parc. č. 2603/1 a 2604 k. ú. Český Krumlov) s cílem dosáhnout energetických a ekonomických úspor v energetickém hospodářství provozu budovy. Součástí stavebních prací je zateplení fasád, zateplení střech a základového zdiva, výměna okenních a dveřních výplní, výměna střešní krytiny vč. klempířských výrobků a provedení nových fasád ze stěrkových tenkovrstvých omítek. Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně tektoniky a vzhledu objektu, horizontální členění fasád parapetními pásy a pásy okenních otvorů bude zachováno.

Aktuálně

03/2021 - podpis smlouvy o dílo s dodavatelem
04/2021 - předání staveniště dodavateli

06/2021 – předání dokončeného díla

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kmoch Zdeněk
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov