aktualizováno 20. 10. 2022

Vyjádření Českokrumlovského rozvojového fondu ke koupi nemovitostí od společnosti ČEVAK

Radní, kterým dneškem skončil mandát, schválili na úterním jednání, aby městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond odkoupila nemovitý majetek od společnosti ČEVAK a.s. Byl to další dílčí krok městské společnosti v získání strategického území, jehož plánovaná koupě je součástí podnikatelského plánu společnosti na letošek. K podpisu kupní smlouvy ale dojde až po projednání v novém složení rady, která ji může změnit, upravit, nebo dokonce zrušit. K transakci se nyní ve veřejném prostoru vyhranili noví zastupitelé, Českokrumlovský rozvojový fond proto pro úplnost a transparentnost uvádí celou genezi a postup koupě majetku.

Rada města ve funkci jediného společníka v působnosti valné hromady Českokrumlovského rozvojového fondu měla na programu zasedání v úterý 18. října 2022 mimo jiné schválení finální podoby kupní smlouvy, kterou se převádí vlastnické právo k souboru nemovitého majetku z ČEVAK a.s. na Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. Jedná se o areál, kde doposud sídlí provozně technické středisko ČEVAK jako správce vodohospodářské infrastruktury města. Areál se nachází na Chvalšinské ulici v Českém Krumlově na příjezdu od Černé v Pošumaví, přímo napojený na silnici I. tř. I/39.

Předmětný soubor nemovitostí má pro město strategický význam jednak proto, že zde již vlastní nemovitý majetek a zároveň zde má významný majetek vodohospodářský. Území je velmi dobře dopravně obsloužené a je zde veškerá technická infrastruktura,“ říká jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu Miroslav Reitinger.

Pozemky o celkové výměře 8 224 m2 mají velmi zajímavý komerční potenciál, rovněž i některé budovy v rámci areálu mohou mít další budoucí využití. Cílem záměru koupě tohoto areálu je získat zde majetkovou kontrolu nad dalším jeho rozvojem a využitím.

Lokalita je de facto významnou vstupní bránou do města a v kontextu okolní zástavby se zde nabízí celá řada funkcí, které by mohly významně pomoci transformaci území Chvalšinské silnice od zahradnictví až po tenisové centrum. Při vhodné struktuře stavebního programu obsahující i maloobchodní funkce by projekt mohl zajímavým způsobem odlehčit i dopravě ze směru Hořice – Kájov – Chvalšiny,“ uvádí Miroslav Reitinger.

Takto byl projekt navržen do plánu Českokrumlovského rozvojového fondu pro rok 2022, a to včetně předjednané celkové kupní ceny. Plán byl řádně projednán na úrovni jednatelstva, dozorčí rady, zastupitelstva města a následně schválen radou města ve funkci valné hromady. Na všech jednáních byl záměr přijat a hodnocen velmi kladně a schválením plánu se přirozeně stal úkolem pro příslušné období. Znamenalo to řadu úkonů jak pro provozně-technický úsek, tak i pro oblast finančního řízení firmy, kde byla rovněž v plánu schválená opatření prodeje solitérních bytových jednotek v panelových domech za účelem kumulace finančních prostředků k úhradě kupní ceny.

V průběhu roku byly dojednány všechny podrobnosti připravované transakce a dokončení obchodu, schválení a podpis finálních smluv byly závislé na vyhotovení projektové dokumentace, úpravy prostor podnikání v areálu čistírny odpadních vod a smluvního ujednání ve formě dodatku koncesní smlouvy, které prodávajícímu (ČEVAK a.s.) dal jistotu budoucího zázemí provozně-technického střediska v Českém Krumlově mimo prodávaný areál.

Dokumenty nutné k naplnění tohoto předpokladu byly schváleny 26. září 2022. Okamžitě poté byly na obou stranách, kupujícího i prodávajícího, finalizovány smlouvy a organizována valná hromada s cílem dokončit celou dlouho plánovanou a připravovanou obchodní transakci.

Valná hromada byla svolána řádně plně v souladu s jednacím řádem a finální smlouvy předložené ke schválení byly de facto završením celého schváleného a připravovaného projektu. Z časového sledu jednotlivých kroků je zcela zřejmé, že v průběhu procesu nedošlo k žádným zbytečným prodlevám. Stejně tak schvalování na konci funkčního období Rady města vychází z naplnění předpokladu nutných pro uzavření smluv v podzimních termínech,“ dodává Miroslav Reitinger.

Časový sled

  • 17. 12. 2021 – Plán roku 2022 projednán a schválen v jednatelstvu – bez výhrad
  • 20. 1. 2022 – Plán 2022 projednán na dozorčí radě ČKRF – bez výhrady k záměru koupě
  • 27. 1. 2022 – Plán 2022 projednán na zastupitelstvu města – s usnesením: „Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložený Podnikatelský plán Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o. na rok 2022 a doporučilo Radě města Český Krumlov ve funkci valné hromady této společnosti schválení“
  •  31. 1. 2022 – Plán 2022 schválila Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o.
  • 26. 9. 2022 – Rada města schválila uzavření Dodatku č. 3 ke koncesní smlouvě se společností ČEVAK a.s. umožňující konečnou finalizaci nákupu souboru nemovitého majetku na Chvalšinské silnici, Č. Krumlov od firmy ČEVAK a.s. na Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
  • 18. 10. 2022 – jednání Rady města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., které přijalo následující:

Usnesení 22/5/2022

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

1) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi ČEVAK a. s. IČO 60849657 a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o. o koupi souboru nemovitého majetku včetně příslušenství dle předloženého znění za kupní cenu 13 500 000 Kč,

2) ukládá jednatelům ČKRF, spol. s r. o.

a) zařadit na příští konání VH bod – informaci o okolnostech a skutečnostech směřující k uzavření kupní smlouvy uvedené v bodě 1) usnesení,

b) uzavřít kupní smlouvu uvedenou v bodě 1) usnesení až poté, kdy VH v novém personálním složení projedná informaci dle bodu 2, a) usnesení,

3) schvaluje

uzavření nájemní smlouvy mezi ČEVAK a. s. IČO 60849657 a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o. na pronájem prostor k podnikání dle předloženého znění, na období do dokončení realizace stavebních úprav na ČOV.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: