aktualizováno 26. 4. 2021

Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Český Krumlov

Město Český Krumlov se v dubnu 2021 připojilo k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, nejrozsáhlejší světové iniciativě v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí čítající přes deset tisíc členů ze 61 zemí, v nichž bydlí přes 332 milionů lidí. Tuto iniciativu spustila v roce 2008 Evropská komise s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly plnit či dokonce překračovat klimatické a energetické cíle Evropské unie. Jedním ze závazků v rámci Paktu je vypracovat do dvou let Akční plán pro udržitelnou energii a klima, tzv. SECAP (zkratka anglického originálu Sustainable Energy and Climate Action Plan). 

O projektu

Název projektu: Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Český Krumlov
Poskytovatel podpory: město Český Krumlov je příjemcem v rámci projektu CEESEU
Realizátor projektu: město Český Krumlov

Zpracovatel: ENVIROS, s.r.o.
Termín realizace projektu: 2021
Stav projektu: fáze realizační
Celkové výdaje projektu: plně hrazeno z prostředků projektu CEESEU

 

Popis projektu

Co je Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima?

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (Covenant of Mayors for Climate & Energy) je nejrozsáhlejší světovou iniciativou v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008, s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení, a realizaci vhodných adaptačních opatření na území, jež spravují.

Signatáři schválili společnou vizi, a to do roku 2050 urychlit dekarbonizaci svých území, posílit jejich schopnost přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům změny klimatu a umožnit svým občanům přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii.

Signatáři se zavázali k podpoře realizace cílů EU, kterými je snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 a přijetí společného přístupu k řešení zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobení se změnám klimatu.

 

Co je Akční plán pro udržitelnou energii a klima, tzv. SECAP?

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) je klíčový strategický dokument, jehož implementací má město dosáhnout formálního závazku vyplývajícího z přistoupení k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.

SECAP obsahuje:

  • výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030,
  • analýzu zranitelnosti města vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních činností a opatření na zvýšení její odolnosti.

 

Stěžejním krokem pro vytvoření kvalitního akčního plánu pro udržitelnou energii a klima je sestavení základní emisní inventury, tzv. výchozí emisní bilance (Baseline Emission Inventory, zkratka BEI). Ta umožní střízlivý pohled na to, „kde se město nachází“, a zhodnocení, které emise skleníkových plynů jsou mu vůbec přičitatelné. Poskytne znalosti o povaze subjektů produkujících emise CO2 na území města, a pomůže tak zvolit příslušná zmírňující opatření. Umožní vytvořit projekci budoucího vývoje emisí, vůči které lze poté poměřovat účinnost přijímaných opatření. Každý signatář má možnost určit výchozí rok, vůči kterému se hodlá zlepšit a dosáhnout požadovaného snížení emisí CO2.

Dalším krokem je zpracování návrhové části, která bude obsahovat zmírňující a adaptační opatření.

Aby bylo možné dosáhnout závazku snížení emisí CO2 do roku 2030 o 40 % proti roku výchozí emisní bilance, je potřeba realizovat opatření, která sníží produkci emisí CO2 ze sledovaných sektorů. Tato opatření se nazývají zmírňující, nebo také mitigační.

Zatímco smyslem zmírňujících opatření je snížit emise skleníkových plynů a tím bránit vzniku klimatických změn, účelem adaptačních opatření je omezit nepříznivé dopady již probíhajících klimatických změn, jako je častější výskyt extrémních veder nebo mrazů, silného větru, bouřek, přívalových dešťů, povodní, sucha a podobně. Proto adaptační část zahrnuje posouzení rizik a zranitelnosti, jehož smyslem je zmapovat, jak konkrétně je město ohroženo dopady změny klimatu, a tím vytvořit základ pro plánování potřebných adaptačních opatření.

Součástí akčního plánu je i návrh finančního a časového rámce, organizační struktury a odpovědností a způsobu monitorování a reportingu dosahování stanovených cílů, které převádějí dlouhodobou strategii do praxe.

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov