aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. v roce 2016

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. (CPDM, o. p. s.) bylo založeno městem Český Krumlov na počátku roku 1997.

Hlavní činnosti CPDM, o. p. s.:

 • aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů u dětí a mládeže
 • informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou adalší veřejnost
 • realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit "školského" charakteru
 • realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí amládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních
 • podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají 
 • podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu

Ředitel CPDM, o. p. s.:  Mgr. Vlastimil Kopeček, statutární zástupce společnosti

Struktura pracovišť a projektů  CPDM: 

 • Informační centrum pro mládež - informace (sběr, třídění, prezentace), poradenství, přístup na evropskou informační síť pro mládež, neformální vzdělávání, přednášky
 • Streetwork - sociální služby (informace, intervence, poradenství, vzdělávání, osvěta, terénní služba), informace o HIV/AIDS, bezpečném sexu, doprovod a poradenství, prevence v oblasti prostituce
 • NZDM Bouda - volný čas (pravidelné i nepravidelné aktivity), sociální služby, nízkoprahový klub (poradenství, krizová pomoc, terénní program), různé volnočasové projekty (kurz animovaného filmu, výtvarné a umělecké aktivity) 
 • Rádio ICM a studio - vysílání internetového rádia pro mládež (iniciativa mladých lidí, pořizování nahrávek, přeshraniční spolupráce) 
 • Ostatní - evropské projekty (výměny mládeže, tréninkové kurzy), festival Cihelna - vystupovat, Klub pro děti a mládež na míru, terénní program pro děti a mládež  

Programové aktivity CPDM, o. p. s. v roce 2016: 

I. Projektové pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež Český Krumlov

ICM Český Krumlov bylo založeno v roce 1998 jako první z projektových pracovišť CPDM, o. p. s. Český Krumlov. V roce 2016 byly činnosti a služby ICM Český Krumlov určeny cílovým skupinám dětí, mládeže, pedagogů, rodičů, nestátním neziskovým organizacím, školám a dalším souvisejícím kategoriím. 

Z hlediska územní působnosti pracoviště ICM Český Krumlov v Jihočeském kraji byly služby ICM Český Krumlov směrovány především do regionů Český Krumlov a Kaplice, částečně pak, dle teritoriálního rozdělení obslužnosti kraje mezi spolupracující ICM v Jihočeském kraji, uživatelům z Písecka a Českobudějovicka. V některých případech byl dosah aktivit celorepublikový. ICM Český Krumlov bylo i v tomto roce členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice. 

ICM Český Krumlov se celoročně zabývalo poskytováním pravidelných informací a jejich průběžným vyhledáváním, aktualizováním a prezentací. Tyto informace byly i v roce 2016 poskytovány především těmto cílovým skupinám: dětem, mládeži, pedagogům, rodičům, pracovníkům NNO i informace směrem k širší veřejnosti. Také v roce 2016 ICM (kromě ostatních aktivit) shromažďovalo, ověřovalo, sbíralo, vydávalo a prezentovalo informace především z následujících oblastí: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU, informace regionálního typu a dalších vybraných a žádaných oblastí. Informační centrum pro mládež Český Krumlov u vybraných informačních oblastí poskytovalo základní poradenství a v případě zájmu i rozšířenější. Nejvíce informací bylo poskytnuto především v těchto oblastech: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, dobrovolnictví a mládež v EU. V případě potřeb návštěvníků ICM, nebo zájemců o informace a poradenství ve specializovaných tématech, byli klienti nakontaktováni na odbornou pomoc dalších pracovišť CPDM, o.p.s. (především do pracovišť Streetwork a NZDM Bouda) nebo do péče spolupracujících organizací mimo strukturu CPDM, o.p.s. (např. do SVP Spirála, PhDr. Zdeňka Šírková - klinický psycholog a na jednotlivá specializovaná projektová pracoviště ICOS, o.p.s.). Kromě standardních informací nabízelo ICM také informační a vzdělávací aktivity, workshopy pro děti a mládež. V rámci těchto aktivit a workshopů zaměstnanci CPDM poskytovali zájemcům informace z evropské informační sítě pro mládež EURODESK. Dále pak konzultace a pomoc při vysílání českých dobrovolníků na Evropskou dobrovolnou službu (EVS) a na mezinárodní výměny mládeže. Od počátku roku 2016 má ICM Český Krumlov oficiálně opět platnou akreditaci pro vysílající a koordinační organizace Evropské dobrovolné služby (EVS), která nám byla schválena Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR v rámci programu EU ERASMUS. Obdobně jako v minulosti ICM nabízelo v roce 2016 také další doplňkové služby. Především se jednalo o: veřejný přístup na internet (zdarma), černobílé kopírování, laminování, kroužkovou vazbu, termovazbu aj.

Statistiky uživatelů informačních, poradenských a vzdělávacích služeb v roce 2016:

V tomto období bylo uživatelům služeb ICM ČK poskytnuto osobně, prostřednictvím webových stránek, seminářů, besed, workshopů, kurzů, po telefonu, mailem, poštou, bulletinem CPDM, o. p. s., Časákem ICM a Zpravodajem.Krumlov.cz celkem 129 582 informací a informačních služeb (úkonů). 

Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2016:

Týdenní otevírací doba v provozním období 1. ledna 2016 až 31. prosince 2016 byla celkem 37 hodin. V Informačním centru pro mládež byl k dispozici pro veřejnost vždy alespoň jeden informační pracovník.

 Podpora projektu Informačního centra pro mládež

Informační centrum pro mládež Český Krumlov bylo v roce 2016 finančně podpořeno těmito partnery: městem Český Krumlov, Jihočeským krajem, MŠMT ČR, MPSV ČR, MZ ČR, Úřadem vlády ČR a obcemi regionu.

II. Projektové pracoviště Nízkoprahové a volnočasové zařízení pro děti a mládež Bouda (NZDM Bouda)

NZDM Bouda poskytuje ambulantní a terénní službu dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy ve věku od 6 do 26 let. Svou činností podporuje děti a mládež při řešení běžných i obtížných situací, snaží se tak zvýšit šance dětí a mládeže uspět v dalším životě. To se děje v rovině sociální, kulturní a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Před dvěma lety se podařilo rozšířit působnost NZDM Bouda o další pracoviště NZDM "Na míru". Níže uvedené informace se týkají obou těchto pracovišť jako celku.

Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je realizována:

1.      V samostatné budově v areálu T. G. Masaryka 114 Český Krumlov.

2.      Na sídlišti Mír v Českém Krumlově na adrese Lipová 161 (přízemní byt panelového domu).

3.      V klubovně pro děti a mládež v obci Větřní a ve vybraných lokalitách města Český Krumlov a obce Větřní.

Důvodem existence "Otevřeného klubu v Boudě" bylo a je vytvoření místa pro děti a mládež, které je určeno k neformálnímu setkávání, a také jako místo inspirace k případné další návazné činnosti v aktivitách realizovaných v "horním" prostoru NZDM Bouda.

V "otevřeném klubu" mají mladí lidé mnohdy první příležitost seznámit se s "Boudou" a možnostmi, které toto jedinečné zařízení v Českém Krumlově nabízí. Děje se to jednak díky informacím poskytnutým terénním pracovníkem v místě bydliště dětí a také zprostředkovaně. Návštěvníci a uživatelé poskytované služby mají následně možnost využít široké spektrum deskových her a nabídku levného občerstvení. Dále mohou využít nabídku knihovny a možnost zahrát si stolní fotbálek, ping-pong a ruské kuželky. Samozřejmostí je rovněž i bezplatný přístup k internetu. "Otevřený klub" je zároveň prostorem prvokontaktním. Nadstavbovou činností "otevřeného klubu" je pořádání různých soutěží. Tradičními a zavedenými aktivitami jsou převážně turnaje ve stolním fotbálku a ve stolním tenise, které dokáží přivést k účasti mnoho mladých lidí.

Jedním z dalších podstatných důvodů existence klubu je široká nabídka základního poradenství především v oblasti sociálně patologických jevů, krizové a situační intervence, pomoci při obstarávání osobních záležitostí ad. Sociální poradenství se odehrávalo i v roce 2016 v prvotní fázi formou rozhovoru s uživatelem. Vzhledem k zachování bezpečí prostoru bylo většinou poskytováno v samostatné kontaktní místnosti.

Poradenství zpravidla obsahovalo vyhodnocení situace, nabídku možných variant řešení obtížné situace nebo rady vedoucí k odstranění obtíží. Poradenství se zaměřovalo na stejná či podobná témata jako v případě informačního servisu, ale jednalo se o vyšší úroveň služby. Největší zájem ze strany klientů byl o zprostředkování práce a pomoc se zajištěním bydlení.

V roce 2016 zaznamenali v "Otevřeném klubu Bouda" celkem 2 175 kontaktů. Jednalo se o nepravidelné návštěvníky dolního klubu NZDM Bouda, kteří zde využili nabízených možností aktivního trávení volného času s využitím volných herních a dalších prvků (stolní fotbal, stolní hry, poslech hudby, využití knihovny knih a časopisů, možnost práce na počítači a s internetem ad.) a základního poradenství.

Horní prostor NZDM Bouda sloužil pro následné (z "povzdálí" řízené) pravidelné a rovněž také i k nepravidelné činnosti dětí a mládeže, kterým poskytoval prostory a zařízení pro různé činnosti a v případě potřeby metodické vedení. V tomto prostoru probíhaly pravidelně ve stanovených dnech a časech v týdnu především hudební, taneční a divadelní zkoušky, filmové kluby, dále pak jednotlivá vystoupení a prezentace činností pro veřejnost, výstavy výtvarných děl mladých místních umělců a jejich vernisáže a další.

Výše uvedené formy aktivit probíhaly jednak "vrstevnickým způsobem", tj. organizovali je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky. Jednalo se převážně o hudební a taneční zkoušky. Na druhé straně některé aktivity byly iniciovány a vedeny pracovníky klubu za případné pomoci dobrovolníků. V tomto případě se například jednalo o realizaci dílčích projektů, filmových projekcí, koncertů, vernisáží apod.

V roce 2016 v horním prostoru NZDM Bouda zaznamenali celkem 736 kontaktů. Tento počet se skládal z počtu kontaktů v pravidelných aktivitách pravidelné týdenní zkoušky souborů, skupin, jedinců. Jedná se o pravidelné uživatele aktivit horního prostoru NZDM Bouda.

Terénní pracovník byl vybaven identifikační visačkou, ze které mohou mladiství i případně rodiče vyčíst, jakou organizaci tento pracovník zastupuje. O činnosti terénního pracovníka byly informovány také všechny instituce v místě (městský úřad, školy, policie). V roce 2016 uskutečnil terénní program Boudy celkem 1 966 kontaktů.

III. Nízkoprahový a volnočasový klub na sídlišti Mír v Českém Krumlově (klub "Na Míru")

Klub je otevřen od úterka do čtvrtka, vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Příchozí zde mohli využívat širokou škálu výtvarných a dalších volnočasových aktivit (stolní fotbálek, výtvarnou dílnu, nejrůznější společenské hry apod.). V prostorách klubu Na Míru v roce 2016 zaznamenali pracovníci CPDM 1 543 kontaktů.  

lV. Volnočasový klub pro děti a mládež v obci Větřní

CPDM, o. p. s. se v návaznosti na zainteresovanosti v „lokálním partnerství v obci Větřní spolupodílelo na zajišťování provozu klubu vždy v každém týdnu ve středečním odpoledni. Mladí lidé zde mohli využívat například výtvarných aktivit, stolních her, doučování, tancování a dalších neformálně vzdělávacích aktivit. Obsahem byla práce s místními dětmi a mládeží v jejich volném čase - programy v klubově a zajištění týdenního letního tábora v červenci 2016.

Počet kontaktů za rok 2016 byl 585.

Statistika uživatelů služeb a programů NZDM Bouda v roce 2016 - celkový počet kontaktů:

Aktivity NZDM Bouda                                                                                  2 911

Aktivity NZDM na Míru                                                                                1 543

Terénní program                                                                                        1 966

Nepravidelné jednorázové aktivity v prostorách NZDM Bouda                          1 169

Volnočasové aktivity v klubovně ve Větřní                                                        585

CELKEM                                                                                                         8 174

 

Přehled nepravidelných informačních a neformálně vzdělávacích aktivit ICM v roce 2016:

V rámci celoročního neformálně vzdělávacího a informačního projektu pro děti a mládež Multikulturní svět kolem nás některé akce uskutečňované v období od ledna do prosince 2016:

 • Interkulturní workshop
 • Promítání dokumentů o holocaustu s následnou besedou
 • Výstavy: Protektorát očima židovských dětí, Cigán se ně převelice lúbí..., Pohled do kubánské duše
 • Neformálně vzdělávací workshopy: Romové, Hanin kufřík, vzdělávací program Židovského muzea v Praze Badatel, My a oni - antisemitismus a moderní společnost, konference Volary a pochod smrti, workshop sknihou.

Celkem se multikulturního projektu v roce 2016 zúčastnilo 1 514 návštěvníků a účastníků.

Projektové pracoviště Streetwork

Terénní program Streetwork je zařazen do minimální sítě protidrogových služeb Jihočeského kraje. Pracovníci služby v roce 2016, buď formou terénní práce, nebo formou služby v multifunkční místnosti, pracovali se stálými i novými klienty pracoviště. Po celý průběh roku probíhal terénní program a byli vyhledáváni klienti, buď v jejich přirozeném prostředí, anebo dle svých potřeb sami navštěvovali multifunkční místnost TP. Pracovníci působili a navštěvovali všechna uvedená místa a lokality, které byly pro rok 2016 avizovány. Konkrétně to byla tato místa: Český Krumlov, obec Větřní, Loučovice, Vyššího Brod, Kaplice a Velešín, Dolní Dvořiště, Horní Planá a nepravidelně při informační kampani např. Benešov nad Černou, Malonty, Bujanov, Horní Dvořiště a další. Zde pracovníci poskytovali základní pomoc, harm reduction služby a zprostředkovávali návaznou pomoc v dalších institucích (ústavní léčbu, psychiatrickou pomoc, odbornou pomoc psychologa ad.). V průběhu roku 2016 nedošlo k žádným změnám v zaměření nebo povaze programu.

Projekt Viktorie

V oblasti harm reduction a drogového poradenství navazoval program na druhý specializovaný terénní program pracoviště Streetwork samostatný projekt Viktorie, který působí již od roku 2008 v oblasti pouliční a klubové prostituce. V roce 2016 působila služba v oblasti trasy E-55 a obcí Dolní Dvořiště, Skoronice, Kaplice, Studánky, Rožmberk a Vyšší Brod. V rámci tohoto terénního programu (TP) bylo v roce 2016 pracováno s 559 převážně klientkami, bylo uskutečněno 837 kontaktů, vyměněno cca. 7 642 kusů injekčních stříkaček a provedeno 699 testů na infekční onemocnění (VHC,VHB, syfilis, HIV).

CPDM o. p. s., mezinárodní projekty dětí a mládeže v roce 2016:

Pořádání mezinárodních výměnných a vzdělávacích projektů pro děti a mládež a vysílání českých skupin mladých lidí na obdobné projekty do zahraničí patří tradičně mezi významné úkoly CPDM již od roku 1997.

Obdobně jako v minulých letech se CPDM podařilo zapojit se i v roce 2016 do několika mezinárodních aktivit a některé mezinárodní projekty zase naopak uspořádali pracovníci CPDM v Českém Krumlově.

 • Mezinárodní výměna mládeže "Reaching the Goals"
  • (Rumunsko, Busteni, 9. až 22. března 2016)
 • Filmový projekt "Kid's Eye Film "
  • (Maďarsko, Budapešť, 21. až 25. března 2016)
 • Vzdělávací kurz "Youth Exchanges for Newcomers"
  • (Estonsko, Pärnu, 15. až 22. srpna 2016)
 • Mezinárodní mediálně-umělecký projekt
  • (Česká republika, Český Krumlov, od 22. do 28. srpna 2016)

Více podrobnějších informací o Centru pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. naleznete v pdf formátu Kroniky města Český Krumlov 2016.

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: