aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. v roce 2016

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále jen FOND) byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost v 100% vlastnictví města, které do ní v následujícím roce bezúplatně vložilo téměř pět desítek vybraných nemovitostí - domů a budov v historickém centru města. Cílem založení FONDU bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto hlavní úkoly a cíle:

1.      Zajistit kvalitní opravu a rekonstrukci historicky cenných objektů při zachování jejich kulturně-historické hodnoty.

2.      Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města.

3.      Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.

4.      Přivést do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.

Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala „Strategie Českokrumlovského rozvojového fondu" schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována na přelomu roku 2000/2001 a naposledy v roce 2013.

Hlavní oblasti podnikání:

1. Správa nemovitého majetku společnosti

2. Řízení a podpora rozvoje cestovního ruchu destinace

3. Provozování městského parkovacího systému

4. Provozování Musea Fotoateliér Seidel

5. Příprava a realizace rozvojových projektů

Orgány společnosti:

Jediný společník: město Český Krumlov

Působnost valné hromady vykonává rada města ve složení:

 • Mgr. Dalibor Carda
 • Ing. Jitka Zikmundová
 • Rudolf Vejskrab
 • MUDr. Jindřich Florián
 • Bc. Martin Lobík
 • Ing. Josef Hermann
 • Jan Vozábal

Dozorčí rada:

 • Ing. Jiří Čtvrtník: předseda
 • Ing. Michal Sirový: člen (do 30. 6. 2016)
 • Ing. Jan Kysela: člen (do 30. 6. 2016)
 • JUDr. Ing. Milan Marko (od 1. 7. 2016)
 • Mgr. Jaroslav Šíma (od 1. 7. 2016)

Jednatelé:

 • Ing. Petr Kubal
 • Ing. David Šindelář
 • Ing. Miroslav Reitinger: ředitel společnosti

Rok 2016 byl z hlediska ekonomických výsledků nejúspěšnějším rokem v historii firmy. Stalo se tak počtvrté za sebou, kdy základní výkonové ukazatele hospodaření dosáhly rekordní výše. Zejména díky významnému oživení cestovního ruchu došlo k nárůstu firemních tržeb z prodeje zboží a služeb. Ty se dostaly v roce 2016 na celkovou výši 54,3 milionů korun. Nárůst tržeb společně s úspornými opatřeními v oblasti nákladů uskutečněnými v období recese přinesly své ovoce v podobě velmi zajímavého hospodářského výsledku - zisku před zdaněním ve výši téměř 11,5 milionů korun.

Hlavní pozornost byla věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným podnikatelským plánem na rok 2016:

 • dokončení přípravné fáze záměru rekonstrukce autobusového nádraží (zpracování žádosti, administrace projektu, projekt pro stavební povolení a provedení stavby plochy nádraží, parkování osobních automobilů, rekonstrukce obslužné budovy - projekt pro stavební povolení a provedení stavby a související inženýrská činnost), Podána žádost o dotaci zprogramu IROP
 • rozšíření parkoviště P3 - Městský park s variabilním využitím pro městskou tržnici (byla dokončena projektová příprava a projektová příprava a rekonstrukce doplňkové plochy)
 • provedení obnovy parkovací technologie P1 a P2 a centrálního dispečinku parking
 • pokračování v technické modernizaci rozlehlého areálu s parkovištěm zájezdových autobusů (P-BUS) na Chvalšinské (čerpací stanice)
 • BUS STOP Jelenka II - projektová příprava a realizace stavby
 • zefektivnění hospodaření Muzea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) - dlouhodobý úkol
 • vypracování návrhu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) scílem zkvalitnit azefektivnit management destinace a poskytované služby CR - na podkladě zpracované analýzy zadané městem, fondem a Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov, v březnu 2016 byla započata druhá etapa projektu, která v sobě zahrnuje zpracování „Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova" jako klíčového koncepčního dokumentu.
 • ve spolupráci s městem příprava rozvojových projektů: „Městské vycházkové okruhy", „Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice" a „Rozvoj sítě cyklo/inline stezek"

Ve stavebně investiční oblasti měřeno objemem vynaložených prostředků patřil rok 2016 ke slabším rokům. Z přípravných prací projektu Rekonstrukce autobusového nádraží - Dopravní terminál Český Krumlov vyplynulo, že bude nutné vložit výrazné vlastní finanční prostředky společnosti do tohoto projektu v následujícím roce. Z tohoto důvodu společnost v roce 2016 vynaložila investiční prostředky pouze na nejnutnější práce a zbytek převedla jako rezervu do roku 2017. V roce 2016 byla vyprojektována a legislativně provedena změna územního rozhodnutí a následně podána žádost o stavební povolení. 2. 9. 2016 byla podána žádost o dotaci z programu IROP jako možnost spolufinancování projektu z evropských dotačních programů.

V návaznosti na práce v rámci zmíněného projektu byla připravena rozsáhlá projektová dokumentace pro projekt Dopravní terminál Český Krumlov, související průzkumy, příprava zakázky pro stavbu I. až III. v celkové částce 1,5 mil. Kč.

Nad rámec plánovaných akcí byla v roce 2016 provedena částečná obnova parkovací technologie P1, P2 a centrálního dispečinku parking, nutná vzhledem k nastalému havarijnímu stavu. Na výměnu byly vynaloženy prostředky přes 1 milion Kč. Úpravy parkovacího systému budou pokračovat i v roce 2017.

Běžně byly prováděny drobnější práce a opravy, z nichž lze uvést např. práce v rámci programu regenerace Městské památkové rezervace, výroba a montáž přístřešku pro řidiče na P BUS a související stavební úpravy za 118 tis. Kč, stavební práce na obnově Latránu čp. 13 za 342 tis. Kč, drobné opravy v interiérech aj.

V závěru roku 2016 proběhl nákup pozemku v ulici Českobratrská za celkovou kupní cenu 789 tis. Kč. Investice byla provedena z důvodů značného strategického významu těchto pozemků.

Další hlavní oblastí činnosti společnosti je podpora a rozvoj cestovního ruchu. Zde byla uskutečněna řada aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující:

Projekt „Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově" - v březnu 2016 byla započata druhá etapa projektu zahrnující zpracování „Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova" jako klíčového koncepčního dokumentu pro rozvoj cestovního ruchu ve městě. Cílem je zpracování praktického materiálu, který bude využitelný, dlouhodobě udržitelný a efektivní a nasměruje další rozvoj v oblasti cestovního ruchu. Zpracovatelem studie byla společnost KPMG Česká republika, zadavateli město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově.

Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byly na začátku roku představeny novinky roku 2016: programy slavností, festivalů aj. tradičních eventů sezóny, unikátní trojklášteří v Klášterech Český Krumlov, Centrum studijních pobytů na Zámku Český Krumlov aj.

V rámci podpory prodeje destinace byla v roce 2016 rozšířena Český Krumlov Card o expozici Život a umění v klášteře klarisek v areálu Klášterů Český Krumlov. V rámci zefektivnění podpory prodeje byly v roce 2016 zaktualizovány a sjednoceny reklamní materiály na Český Krumlov Card a zintenzivněna podpora prodeje u zapojených partnerů - turistických atraktivit a ubytovacích zařízení.

V průběhu roku bylo realizováno více než 40 press a fam tripů (poznávací cesty pro zástupce médií a touroperátorů). Český Krumlov byl prezentován na čtyřech zahraničních veletrzích - v Bratislavě, Vídni, Berlíně a Mnichově. To vše především prostřednictvím intenzivní komunikace s agenturou Czech Tourism, jejími zahraničními zastoupeními a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. 

Český Krumlov Tourism pokračoval rovněž ve spolupráci s partnery v organizaci eventů a seminárních akcí. V roce 2016 proběhl již 8. ročník kurzů genomiky, kterého se tentokráte zúčastnili posluchači z 21 zemí. Organizátorem byl  Fourth Culture, LLC z USA a zástupci prestižních evropských univerzit a institucí. Kurzy byly cíleně směřovány do zákaznicky méně využitých zimních měsíců - leden, únor. Čtyřtýdenní permanentní seminární a doprovodný servis zajišťoval Český Krumlov Tourism ve spolupráci s Městským divadlem o.p.s., ubytovateli a dalšími partnery v destinaci.

Český Krumlov Tourism započal v roce 2016 spolupráci se společností Viking River Cruisers prostřednictvím jejich evropské kanceláře ve švýcarské Basileji. Jedná se o jednoho z největších zákazníků Český Krumlov Tourism. V průběhu roku 2016 Český Krumlov Tourism společně s partnerskými průvodci poskytl zajištění celodenních výletů do Českého Krumlova pro více než 400 skupin turistů zejména z USA.

Český Krumlov Tourism se podílel na organizaci a propagaci akcí, které fond spolupořádá s městem Český Krumlov a Městským divadlem: projekt Českokrumlovské slavnosti (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce) a Ples města Český Krumlov. Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel na propagaci dalších akcí: Krumlovský Masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války a Festival vína Český Krumlov.

V průběhu roku probíhala postupná transformace Oficiálního informačního systému Český Krumlov (odkaz Turista) na moderní volnočasový webový portál www.ckrumlov.info s responsivním designem reflektující současné potřeby a trendy v cestovním ruchu. V září 2016 byl spuštěn nový volnočasový facebookový profil www.facebook.com/ceskykrumlovofficial.

Návštěvnost v roce 2016: Infocentrum Český Krumlov: 239 082 návštěvníků, Oficiální informační systém: 1 999 034 návštěvníků. 

Museum Fotoateliér Seidel je nejmladší a nejspecifičtější pracoviště společnosti. V roce 2016 (devátém roce zpřístupnění pro veřejnost) se Museu Fotoateliér Seidel dařilo. Pomyslné počítadlo návštěvníků se zastavilo na čísle 12 075 osob (v roce 2015 to bylo 11 765 osob). Tou nejlepší zprávou je samozřejmě celkový hospodářský výsledek střediska, kde se podařilo meziročně snížit ztrátu o 875 tis. Kč a oproti plánovanému výsledku o 609 tis. Kč, přičemž největší zásluhu na tomto posunu má vydavatelská činnost, především pak kniha: Lipno - krajina pod hladinou.

Ta byla pokřtěna jeden den před otevřením Olympijského parku Rio Lipno, a kdyby se olympiády zúčastnila, určitě by získala i některou z medailí. Za necelý půlrok se stala jihočeským bestsellerem a i s dotiskem se v roce 2016 vydalo celkem 3 300 ks. Knihu významným způsobem podpořila i řada partnerů projektu vč. grantu Jihočeského kraje. Tržby z prodeje činily ke konci roku 2016 celkem 882 tis. Kč. Kniha byla doplněna velkoformátovým kalendářem na rok 2017 se Seidelovými snímky Lipenska.

Museum Fotoateliér Seidel kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo jako každoročně i v roce 2016 celou řadu mimořádných akcí. Tradiční součástí programu byla víkendová fotografování pod názvy Valentýnské, Májové, Den matek v ateliéru, Fotografování ke sv. Václavu a s dvěma víkendy fotografování pro PF na konci roku. Pracovníci muzea opět připravili fotografování před kopií historického malovaného pozadí při plesu města Český Krumlov. Fotografování před malovaným pozadím bylo i žádanou součástí Zámecké slavnosti vína, která proběhla v Zámecké jízdárně v rámci Festivalu vína 2016. Vedle prohlídek muzea bylo vyhledávané i příležitostné fotografování zájemců i celých skupin, a tato služba byla nabízena každý den po celý rok. V roce 2016 si do Musea Fotoateliér Seidel přišlo pro fotografii přes 2 000 lidí.

V čekárně muzea pokračovala výstava fotografií k I. světové válce z archivu Fotoateliéru Seidel. Muzeum zařadilo do svého programu i noční prohlídky o Muzejních nocích, podobně byly připraveny noční prohlídky za letních úplňků (Úplňky u Seidelů).

Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jízdu mimořádným vlakem mezi Českými Budějovicemi a Lipnem nad Vltavou spojenou s prezentací nově publikované knihy Lipno - krajina pod hladinou. Každý prázdninový víkend jezdil rovněž mezi Černou v Pošumaví a Stožcem speciální parní vlak Josef Seidel, který propagoval turistickou i badatelskou nabídku Musea. Dne 17. prosince 2016 vyjel první „Jižní expres" z Prahy do Českého Krumlova rovněž se jménem Josefa Seidela. Bylo naplánováno, že ode dne 5. 5. 2017 pak na tento spoj naváže ještě expres nazvaný František Seidel, který spojí Český Krumlov s Novým Údolím na Šumavě.

Z další činnosti nelze opomenout např. podzimní tvůrčí dílny, kdy byly připravené kurzy pro studenty a seniory, kteří měli možnost seznámit se s fotografickou technikou, historií a vyzkoušet práci fotografa s analogovou i digitální technikou. Nabídku tvůrčích dílen završil workshop platinotypie, což je historická technika výroby fotografií. Tato technika patří k absolutní špičce fotografických technik a dnes se využívá v prestižních světových galeriích k archivaci fotografií pro budoucí generace.

Museum loni získalo celkem tři granty z dotačních programů Jihočeského kraje, které byly využity např. pro další pokračování fotografických dílen, v nichž návštěvníkům odborníci prezentovali historické techniky výroby fotografie či na výrobu propagačních tašek, ve kterých si návštěvníci odnášejí z muzea knihy, zarámované fotografie a další materiály.

Museum je vyhledávané filmovými štáby, v minulém roce se zde točila mj. část reklamy pro německou pobočku T -Mobile. Několikadenní náročná příprava nakonec vedla k vytvoření pouhých několika vteřin, ale museum mělo spolu s Českým Krumlovem cenný záběr na miliónech televizních obrazovek v Německu.

Museum uspořádalo v loňském roce celkem čtyři výstavy - jednu v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, druhou v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích a třetí v prostorách Kulturhausu v Drážďanech v rámci prezentace úspěšných projektů Jihočeského kraje. Podílelo se rovněž na výstavě fotografií ve Zlaté Koruně.

I v roce 2016 pokračovaly pravidelné přednášky spojené s promítáním fotografií Františka a Josefa Seidela - celkem jich v muzeu proběhlo šest. K těmto stálým přednáškám se v roce 2016 na podzim zařadily i prezentace knihy Lipno - krajina pod hladinou, které kromě muzea proběhly i v knihovnách a informačních centrech na Českokrumlovsku a Českobudějovicku.

Co se týče další muzejní práce, lze jmenovat mj. skeny několika stovek skleněných negativů, které byly nalezeny na jedné z půd v Benešově nad Černou. Následná přednáška v tamní knihovně předčila očekávání v návštěvnosti a související odměnou byl objev fotografií z benešovského mládí MUDr. Dicka, který jako chirurg operoval zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha po atentátu v roce 1942. Podařilo se rovněž získat z různých zdrojů několik předmětů z oboru fotografie do sbírek musea. Většinu tvoří původní fotografie a pohlednice Fotoateliéru Seidel. Globální cestovatelský portál tripadvisor.com i v roce 2016 vyhodnotil Museum Fotoateliér Seidel jako jednu z top turistických atraktivit v České republice.

Hospodaření společnosti Českokrumlovský rozvojový fond skončilo s hospodářským výsledkem - ziskem před zdaněním - ve výši 11,55 mil. Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1,54 mil. Kč (jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku), činil 10 mil. Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 54,3 mil. Kč. Největší podíl na tržbách z prodeje služeb byl z pronájmu nebytových prostor a bytů (44 %), dále ze služeb cestovního ruchu, jejichž tržby se podílejí na celkových službách 16 % a dále tržby z parkovacích služeb, které se podílely na celkových tržbách 35 %. Zde došlo k nejvyššímu nárůstu nad plán s celkovým meziročním nárůstem o 2 426 tis. Kč. V důsledku toho byl zvýšen i odvod do městského rozpočtu v celkové výši 883 tis. Kč.

Závěrem je třeba rovněž zmínit, že v roce 2016 proběhl audit společnosti zadaný městem Český Krumlov u firmy BDO a zpracovaný za léta 2012 - 2015. Zprávu z externího auditu, jež je výsledkem mnohotýdenní práce auditorů, lze vnímat jako obraz přinášející užitečné pohledy zvenčí, kde mnohá zjištění jsou přínosem, který může zkvalitnit chod firmy, nově nastavit procesy řízení a kontroly a zlepšit komunikaci uvnitř i navenek. I závěr tohoto auditu prokázal užitečnost a oprávněnost obchodní společnosti a její přínosy pro jediného společníka město Český Krumlov.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: