aktualizováno 22. 12. 2020

Architekt města Český Krumlov

aktualizováno 4. 2. 2020

Město Český Krumlov obnovilo v roce 2017 pozici městského architekta ve funkci odborného externího konzultanta v oblastech architektury a urbanismu, což zahrnuje také vydání stanoviska za město jako účastníka správních řízení. Hlavní úkolem spolupráce je poskytovat odborné vyjádření k architektonickým a urbanistickým hodnotám nově navrhovaných staveb a k ochraně těchto hodnot v území v souvislosti s novou výstavbou. Tímto krokem chce samospráva příspět k odpovědné péči o všestranný rozvoj města s ohledem na potřeby občanů. 

Městský architekt

Ing. arch. Ondřej Busta
e-mail: ondrej.busta@robust.cz

Konzultační hodiny pro veřejnost

Osobní konzultace s Ing. arch. Ondřejem Bustou jsou možné po předchozí domluvě (kontakt viz výše) v době od 9.00 do 11.00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, I. patro, č. dv. 108.

Termíny 2022 (vždy v úterý)

 • leden: 11. 1., 18. 1., 25. 1.
 • únor: 8. 2., 23. 2.
 • březen: 8. 3., 22. 3.
 • duben: 5. 4., 19. 4.
 • květen: 3. 5., 17. 5., 31.5.
 • červen: 7. 6., 21. 6.
 • červenec: 12. 7., 26. 7.
 • září: 6. 9., 20. 9.
 • říjen: 4. 10., 18. 10.
 • listopad: 1. 11., 15. 11., 29. 11.
 • prosinec: 6. 12., 20. 12.

Změna termínů vyhrazena.

Konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Český Krumlov zahrnuje zejména:

 • posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z estetického a funkčního hlediska;
 • poradenskou činnost spojenou s doporučováním nejvhodnějších architektonických řešení a ostatních aspektů výstavby;
 • posuzování záměrů a projektů staveb z hlediska technického, ekonomického, architektonického a z hlediska urbanistické koncepce, kontextu a charakteru okolního území a zástavby;
 • poskytování vyžádaných odborných konzultací a spolupráce s vedením města a odbory městského úřadu při tvorbě zadání a řešení záměrů či realizací změn v území města včetně změn a rozvoje stávajícího stavebního fondu, veřejných prostranství, technické infrastruktury atd., zejména z architektonického hlediska a urbanistických souvislostí;
 • poskytování specializovaných odborných informací a konzultací ve vymezeném dílčím úseku v reálném čase;
 • spolupráci na stanovování koncepce vývoje města a na přípravě, tvorbě a realizaci strategického plánu města a navazujících dokumentů;
 • stanovování urbanistických, architektonických a estetických požadavků k předkládaným záměrům v řízeních vedených dotčenými odbory úřadu;
 • spolupráci na organizaci přípravných jednání předcházejících zpracování dokumentací ke změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území a k umístění stavby nebo zařízení pro jednotlivé stavby nebo soubory staveb;
 • spolupráci při přípravě územně plánovacích dokumentací a hodnocení jejich naplňování;
 • mediaci mezi zájmovými skupinami, které se zajímají o územní plánování, urbanistickou koncepci, kompozici a rozvoj sídel a nápomoc s hledáním východisek úprav problematických či kontroverzních záměrů;
 • úzkou spolupráci s odborem stavební úřad, odborem kancelář tajemníka (odd. rozvoje a kontroly veřejných zakázek), odborem investic a ostatními odbory či odděleními Městského úřadu Český Krumlov, pokud se jejich činnost jakýmkoliv způsobem dotýká otázky architektonického či urbanistického řešení jakýchkoliv staveb v území;
 • spolupráci na zpracování urbanistické směrnice a podmínek pro stavby a soubory staveb;
 • spolupráci s odborem investic a odborem architekta, územního plánování a památkové péče, na vydávání stanovisek města Český Krumlov k dokumentacím pro vydání rozhodnutí o změně využití území, pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a pro vydání stavebního povolení, popřípadě přímé zastupování města v těchto řízeních na základě plné moci;
 • spolupráci při výběru investičních akcí města;
 • přípravu soutěžních podmínek a spolupráce na administraci architektonických soutěží vypisovaných městem;
 • spolupráci při realizaci investičních akcí města (účast na kontrolních dnech, dohled nad detaily realizace apod.);
 • spolupráci na tvorbě veřejného prostoru (koncepce prvků vybavení - mobiliář, veřejné osvětlení apod.);
 • návrhy úprav, drobných staveb a detailů (úpravy chodníků, zábradlí, cedulí apod.);
 • účast na besedách s občany a na jednáních s investory podle požadavků města;
 • konzultace pro veřejnost, včetně souvisejících administrativních činností;
 • šíření osvěty v oblasti architektury a urbanismu nejen města Český Krumlov.

Doporučení stavebníkům

Stavebníkům, investorům a vlastníkům nemovitostí slouží nová příručka, která srozumitelným způsobem vysvětluje postupy v procesu umísťování a povolování staveb v Českém Krumlově. Dokument se také zaměřuje na přiblížení role městského architekta.

Upozornění pro vlastníky nemovitostí

Město Český Krumlov vydalo dokument - upozornění, které se týká nově povolovaných ubytovacích zařízení a jejich povinnosti zajištění parkovacích míst. Tímto dokumentem chce město upozornit především vlastníky ubytovacích zařízení na jejich povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů.

Statut městského architekta

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: