aktualizováno 8. 12. 2020

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)

Úřední hodiny pro veřejnost jsou od 1.3.2021 stanoveny následovně:
pondělí 8:00 – 17:00
středa 8:00 – 17:00
pátek 8:00 – 12:00
Mimo úřední hodiny je volný vstup veřejnosti do budov úřadu omezen a lze vyřizovat pouze žádosti předem objednaných klientů. Předem objednaného klienta si příslušný pracovník vyzvedne u vstupu do úřadu a po vyřízení jeho záležitosti jej
opět vyprovodí k východu z budovy.

Parkovací karty

Probíhá výdej parkovacích karet do zón placeného stání na rok 2021.

Rada města Český Krumlov schválila od 1. ledna 2021 nový ceník parkovného ve vymezených zónách placeného stání na místních komunikacích. Pro rezidenty se cena roční parkovací karty zvýší z 365 na 1 200 korun, pro abonenty z 3 650 na 6 000 korun. Ke zvýšení ročního poplatku dochází rovněž u druhé a další vydané parkovací karty, a to pro rezidenta z 2 000 na 3 000 korun, pro abonenta ze 7 300 na 10 000 korun. Zaměstnanecké parkovné před městským úřadem v Kaplické ulici se zvýší ze 150 na 200 korun, v ostatních lokalitách ze 125 na 150 korun, v zóně O9 zůstává na 100 korunách.

Systém vydávání parkovacích karet zůstává stejný jako v minulých letech. Po ověření oprávněnosti požadavku žadatele vydá kartu Odbor dopravy a silničního hospodářství v přízemí budovy Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ul. 439. V souladu s nařízením města vztahujícímu se k organizaci dopravy v zónách placeného stání, je odbor povinen monitorovat stav a naplněnost parkovacích zón s cílem zajistit jejich optimální využívání všemi oprávněnými uživateli.

Každý zájemce o roční rezidentní kartu obdrží dnes již poměrně oblíbenou a hojně využívanou tzv. bodovou kartu o hodnotě 100 korun, která umožňuje jejím držitelům zlevněné parkování na hlavních městských parkovištích. V ceně této karty je stokorunový "parkovací kredit", který bude mít držitel k dispozici a po jeho "odparkování" si může slevovou kartu dobíjet v automatických pokladnách na kterémkoliv parkovišti.

 

 

Oddělení dopravně správních agend mimo jiné vede registr silničních vozidel, provádí registraci a přeregistraci silničních vozidel, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla, uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanice měření emisí, vydává tachografové karty provozovatelům silniční dopravy. Na úseku registru řidičů vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, uděluje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a jejich duplikáty, vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem, provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydává tachografové karty řidičů. Na úseku autoškol vydává registrace k provozování autoškoly, schvaluje výcviková vozidla a zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. 

Oddělení silničního hospodářství zajišťuje výkon silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města, povoluje zvláštní užívání komunikací (reklamy, skládky, lešení, zař.stav, výkopy), rozhoduje o připojování pozemních komunikací, rozhoduje o uzavírce a objížďce silnic II.a III. tř.ve správním obvodu a u místních komunikací na území města. Vykonává působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, zajišťuje zpracování a projednání plánů zimní údržby, letní úklid komunikací a jejich kontrolu, vyjadřuje se  k projektům a stavbám z hlediska provozu na komunikací, řeší správní delikty při porušení silničního zákona . Stanovuje místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy dopravního značení ve správním obvodu. Úsek samosprávních činností - uzavírání krátkodobých nájemních smluv pro potřeby filmování na území města, povoluje zábory veřejného prostranství ( stavební dvory, prodejní místa, hostinské zahrádky, lešení, skladování materiálu apod.),  povoluje přenosná reklamní zařízení, vede aktualizaci tržního řádu a povoluje tržní místa a stánkový prodej dle tržního řádu města, zabezpečuje prodej parkovacích karet v pěší zóně a zóně placeného stání, přiděluje parkovací místa v pěší zóně a pro držitele ZTP na území města. Vykonává činnosti dopravního úřadu pro taxislužbu, organizuje zkoušky odborné způsobilosti dopravců TAXI a zajišťuje jejich evidenci. Vydává průkazy řidičů vozidel TAXI. Připravuje smlouvy s autobusovými dopravci pro využívání autobusového nádraží. Vydávání označení vozidel praktického lékaře.

Náplň práce Odboru dopravy a silničního hospodářství je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Jan Sládek

Podrobné informace po kliknutí na kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Fošumová Lenka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 517
Vejvodová Andrea
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: andrea.vejvodová@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 502
Helclová Petra
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: petra.helclova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 508
Rózsárová Michaela
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: michaela.rozsarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 512
Petroušková Vendula
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: vendula.petrouskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 516
Prayerová Stanislava
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: stanislava.prayerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 514
Iser Aleš, Bc.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: ales.iser@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 506
Havelka Miloš, Ing.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: milos.havelka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 513
Augsten Vladimír
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: vladimir.augsten@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 509
Borovka Zdeněk
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent TAXI, zábory, tržní řád
E-mail:
Telefon: 380 766 507
Lochmann Jan
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: technik registru vozidel
E-mail: jan.lochmann@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 511
Sládek Jan, Ing.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Přívratská Lenka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail: lenka.privratska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 510
Pahorecký Jiří, Bc.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: jiri.pahorecky@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 505
Beran Pavel, Bc.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: pavel.beran@ckrumlov.cz
Telefon:

Tržní řád města Český Krumlov

Nařízení o placeném stání

Povolení k vjezdu do pěší zóny

Vyhláška o místních poplatcích

Související zákony a vyhlášky

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Zákon č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb.
 • a další
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov