aktualizováno 28. 1. 2020

Město rozdělí v dotacích místním spolkům přes osm milionů korun

aktualizováno 28. 1. 2020

Možnost získat finance na činnosti, které přispívají k rozvoji života obyvatel v Českém Krumlově, mají nyní nejrůznější organizace, spolky a sdružení. Město Český Krumlov právě otevírá příjem žádostí o dotace z programů podpory. Žádosti o dotaci lze podávat od 1. do 15. února na kulturní aktivity, zahraniční spolupráci, sociální služby, sport, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Letošní novinkou je podpora enviromentální výchovy. 

Zastupitelstvo města schválilo nový program podpory pro rok 2020 a následující roky, který definuje priority, které bude město ze svého rozpočtu finančně podporovat.

Cílem programů je podpora aktivit zejména místních subjektů, především těch, které jsou zaměřeny na činnost dětí a mládeže, a to v oblasti kultury, sociálních a souvisejících služeb, sportu, studentů z nízkopříjmových rodin, volnočasových aktivit, zahraniční spolupráce a nově environmentálního vzdělávání. „V rozpočtu pro letošek je do programů směřována podpora ve výši 8 299 000 Kč," uvádí starosta Dalibor Carda.

V oblasti kultury budou podporovány kulturní aktivity v Českém Krumlově s důrazem na rozšíření a co nejlepší využití kulturního potenciálu města. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit. Prioritami jsou podpora celoroční činnosti místních kulturních organizací s důrazem na aktivity dětí a mládeže, kulturních projektů, které svým významem přispívají k prestiži města Český Krumlov jako kulturního centra jižních Čech, inovativních projektů v oblasti kultury, osvětově vzdělávacích aktivit zvyšujících znalosti, schopnosti a dovednosti obyvatel v oblasti kultury a umění a pestré kulturní nabídky pro všechny věkové kategorie.

„Největší objem financí je vyčleněn na projekty předkládané v oblasti sportu. Dotace budou tradičně rozdělovány na činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let s členskou základnou tvořenou občany Českého Krumlova a okolí, na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem, příp. v cizích sportovních zařízeních provozujících činnost na území města, a na opravu a údržbu sportovišť na území města ve vlastnictví klubů, sloužících k organizovanému sportování mládeže," uvádí starosta.

Novinkou je podpora projektů se zaměřením na enviromentální výchovu. „Cílem je systematicky zvyšovat u obyvatel města povědomí o životním prostředí a jeho souvislostech s každodenním životem. Tím bude v dlouhodobém horizontu podpořeno stále zodpovědnější chování obyvatel k životnímu prostředí ve všech jeho složkách," dodává starosta.

Podporou sociálních a souvisejících služeb si město klade za cíl udržet stávající síť sociálních služeb a jejich registrovaných poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb a dále dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o soc. službách.

Aktivity a činnosti v oblasti volného času, ať již pro organizované či neorganizované děti a mládež jsou další prioritou. Podpořeny mohou být jak jednorázové akce, tak i projekty střednědobého a krátkodobého charakteru.
V oblasti zahraniční spolupráce si město klade za cíl podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s partnerskými městy Českého Krumlova.

Pro jednotlivé oblasti jsou v rozpočtu města vyčleněny následující finanční prostředky, které budou rozděleny mezi žadatele:

Dotační programy 2020

Většina těchto aktivit by nemohla být uskutečněna bez finanční podpory města.

Žadatelé najdou veškeré informace na www.ckrumlov.cz/dotace.

Termín pro podávání žádostí je do 15. února 2020.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Smolíková Jindřiška, Bc.
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent
E-mail: jindriska.smolikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 412
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov