aktualizováno 3. 1. 2018

Město a jeho rozpočet pro rok 2018

aktualizováno 3. 1. 2018

Poslední čtvrtletí je na úřadě vždy spojeno s usilovnou přípravou rozpočtu města a nejinak tomu bylo i na konci uplynulého roku. Rozpočet je totiž nejdůležitějším dokumentem, prostřednictvím kterého je zabezpečována správa města a jeho hospodaření v daném roce.

Díky dobré hospodářské situaci se zvyšují i příjmy města a pro rok 2018 jsou plánovány příjmy v celkové výši 341 778,25 tis. Kč, což představuje nárůst o 12 % oproti schválenému rozpočtu roku 2017.

Největší část příjmů města tvoří tzv. daňové příjmy, tedy část daní vybraných státem, a ostatní místní poplatky, které jsou pro rok 2018 plánovány v objemu 232 594,9 tis. Kč. Výrazné navýšení těchto příjmů je dáno zejména vyšším podílem měst na celostátně vybrané dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2018. V letošním roce by mělo z daní, i díky této změně, do městské pokladny přibýt o 33 293,3 tis. Kč.

Další důležitou částí příjmů města jsou nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní činnosti města, jako jsou zejména pronájmy majetku. Ty jsou pro rok 2018 plánovány ve výši 62 865,4 tis. Kč. Třetí významnou skupinou příjmů jsou přijaté dotace, zejména dotace na výkon přenesené působnosti ve výši 26 605 tis. Kč, dotace od Jihočeského kraje ve výši 2 300 tis. Kč jako přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj obce v souvislosti s registrací v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a další. Poslední skupinou příjmů jsou tzv. kapitálové příjmy a investiční dotace, s kterými se pro rok 2018 počítá v částce 10 372 tis. Kč.

Rozpočet města počítá s výdaji na běžný chod města v objemu 285,5 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené zejména na zabezpečení samotného výkonu veřejné správy, na údržbu městského majetku, jako jsou komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň a veřejná prostranství, ale i provozní příspěvky mateřským a základním školám, městské knihovně, městskému divadlu, domům s pečovatelskou službou atd. Velký objem těchto prostředků běžného rozpočtu, konkrétně 10 635 tis. Kč, je určen na podporu jiných organizací a spolků působících ve městě přímo nebo prostřednictvím grantového programu do oblasti kultury (1 396 tis. Kč), sportu (5 342 tis. Kč), komunitního plánování (1 240 tis. Kč), volnočasových aktivit mládeže (316 tis. Kč), zahraniční spolupráce (70 tis. Kč). To je celkem o 700 tis. Kč více oproti roku 2017.

Rozpočet města 2018

Při přípravě návrhu rozpočtu se vždy vychází ze schváleného rozpočtového výhledu, v tomto případě na roky 2018-20, dále pak ze schváleného rozpočtu města uplynulého roku (2017) a jeho plnění, z dílčích návrhů jednotlivých odborů městského úřadu a z dalších podnětů a požadavků obyvatel města.

Investice, které vždy občany nejvíce zajímají, jsou pro rok 2018 naplánovány prozatím v objemu 69 487,2 tis. Kč. Největší část investičních finančních prostředků je připravena na realizaci projektů podle plánu obnovy vodovodů a kanalizací, v investičním rozpočtu je rovněž počítáno s rekonstrukcí chodníků na tř. Míru, městskými vycházkovými okruhy, zateplením domu čp. 161 na Lipové ulici, výměnou rozvodů v budově ZUŠ, výměnou osvětlení ve sportovní hale, opravou rozvodů vody v ZŠ Plešivec, dovybavením rekreační zóny Hornobranský rybník, nástavbou MŠ Za Nádražím, vybudováním dalšího místa se zapuštěnými kontejnery na odpad, vlastním podílem na opláštění zimního stadionu a zajištění bezbariérovosti ZŠ Za Nádražím. Pokračovat budou projekční práce na rekonstrukci Prelatury. Prostředky jsou směrovány rovněž do rozvoje služeb eGovernmentu.

V roce 2018 zaplatí město z rozpočtu 6 805 tis. Kč na splátky úvěrů, které město přijalo v minulých letech k financování významných investičních akcí. Zůstatek nesplacených úvěrů činí k 1. 1. 2018 celkem cca 15 662 tis. Kč (loni 22 467 tis. Kč, předloni 30 095 tis. Kč).

V roce 2018 je také připravována realizace dvou velkých investic - energetické úspory budovy městského úřadu a revitalizace městského hřbitova. Vzhledem k vysokým investičním nákladům však není možné realizovat tyto akce z příjmů města. Z tohoto důvodu je připravováno financování obou akcí z úvěru. Obě akce prozatím nejsou v rozpočtu zapracovány, toto bude možné až po uzavření smlouvy o úvěru.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: