aktualizováno 14. 11. 2016

Daně z nemovitostí stanovuje zákon

aktualizováno 14. 11. 2016

Na říjnovém jednání zastupitelstva města bylo rozhodnuto o zachování koeficientů daně z nemovitosti pro Nové Dobrkovice. Zastupitelé tak jednomyslně odmítli žádost obyvatel, kteří potřetí žádali o snížení koeficientu. Při jednání byly vznášeny mnohé argumenty pro snížení koeficientu i pro jeho zachování. Jak to tedy s daní z nemovitých věcí a příp. koeficienty je?

Nutno říct, že daň z nemovitosti je jediným 100% daňovým příjmem města, tzn. že veškerá daň z nemovitostí vybraná na území města je finančním úřadem poukázána do rozpočtu města. Je tedy velkým pozitivem, že to jsou opravdu finanční prostředky z města městu samotnému. Ročně představuje daň z nemovitostí pro město Český Krumlov příjem ve výši okolo 17,6 mil. Kč, z toho z Nových Dobrkovic je to okolo 100 tis. Kč.

Největší podíl na výnosu daně z nemovitostí mají stavby pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě a ostatní apod., tedy zejména průmyslové areály.

Stanovení výše daně má však svá daná pravidla upravená zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí v platném znění, a město samotné může její výši ovlivnit pouze omezeně. Tím nejvýraznějším a nejznámějším způsobem je stanovení místního koeficientu podle §12 zákona. Město má možnost stanovit místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy nemovitostí. Tento místní koeficient se stanovuje pro území celého města a je tedy stejný pro centrum i okrajové části, bytové domy či rodinné domy.

Protože se týká celého území města, je jakákoliv změna místního koeficientu obrovskou změnou v rozpočtu města. Např. při zavedení koeficientu 1 by došlo ke snížení příjmů města o cca 8,5 mil. Kč, přitom úspora obyvatel Nových Dobrkovic by pak činila v souhrnu cca 55 tis. Kč. Na druhou stranu takové zvýšení koeficientu na 3 by znamenalo zvýšení příjmové stránky rozpočtu odhadem o 8,8 mil. Kč.

Dalším způsobem, jak ovlivňuje město výši daně z nemovitostí, je stanovení koeficientů podle § 6 (u pozemků) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona (u staveb), kdy lze zákonný koeficient snížit či navýšit rozdílně pro jednotlivé místní části. Při výnosu daně z nemovitostí v Nových Dobrkovicích, který je okolo 100 tis. Kč, by změna tohoto koeficientu znamenala snížení výnosu odhadem od 14 tis. do 42 tis. Kč.

Zrušení koeficientu podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona, který se opět stanovuje pro celé město, pak představuje výpadek příjmů městského rozpočtu o cca 3,1 mil. Kč.

Problematika stanovení výše dani z nemovitostí a jejich koeficientů je poměrně složitá a někdy i trošku nepochopitelná. Je však třeba ještě uvést, že příjmy z daně z nemovitostí nejsou účelově vázané, nelze tedy říct, že peníze vybrané na dani ve Spolí jsou určené pro Spolí, peníze z centra jsou určené pro centrum a ani, že peníze vybrané na dani z průmyslového areálu jsou určené pro průmyslový areál. I díky tomu tak může město např. realizovat velké investice v malých místních částech.

V Nových Dobrkovicích tak byla např. v roce 2015 provedena oprava místní komunikace s nákladem 2.963,3 tis. Kč, stavební úpravy vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení s nákladem 4.384,2 tis. Kč. V současné době odbor investic připravuje realizaci rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - západ, jejíž realizační náklady jsou odhadovány ve výši 24.000 tis. Kč. Projekt se bude týkat 36 rodinných domů a 107 trvale bydlících obyvatel.

Podstatný je závěr, že v souladu s usnesením zastupitelstva města zůstává příslušná obecně závazná vyhláška, kterou se výše popsané koeficienty upravují, beze změn a výše daně z nemovitých věcí se pro rok 2017 pro běžné poplatníky příliš nemění.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov