aktualizováno 14. 11. 2016

Daně z nemovitostí stanovuje zákon

aktualizováno 14. 11. 2016

Na říjnovém jednání zastupitelstva města bylo rozhodnuto o zachování koeficientů daně z nemovitosti pro Nové Dobrkovice. Zastupitelé tak jednomyslně odmítli žádost obyvatel, kteří potřetí žádali o snížení koeficientu. Při jednání byly vznášeny mnohé argumenty pro snížení koeficientu i pro jeho zachování. Jak to tedy s daní z nemovitých věcí a příp. koeficienty je?

Nutno říct, že daň z nemovitosti je jediným 100% daňovým příjmem města, tzn. že veškerá daň z nemovitostí vybraná na území města je finančním úřadem poukázána do rozpočtu města. Je tedy velkým pozitivem, že to jsou opravdu finanční prostředky z města městu samotnému. Ročně představuje daň z nemovitostí pro město Český Krumlov příjem ve výši okolo 17,6 mil. Kč, z toho z Nových Dobrkovic je to okolo 100 tis. Kč.

Největší podíl na výnosu daně z nemovitostí mají stavby pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě a ostatní apod., tedy zejména průmyslové areály.

Stanovení výše daně má však svá daná pravidla upravená zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí v platném znění, a město samotné může její výši ovlivnit pouze omezeně. Tím nejvýraznějším a nejznámějším způsobem je stanovení místního koeficientu podle §12 zákona. Město má možnost stanovit místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy nemovitostí. Tento místní koeficient se stanovuje pro území celého města a je tedy stejný pro centrum i okrajové části, bytové domy či rodinné domy.

Protože se týká celého území města, je jakákoliv změna místního koeficientu obrovskou změnou v rozpočtu města. Např. při zavedení koeficientu 1 by došlo ke snížení příjmů města o cca 8,5 mil. Kč, přitom úspora obyvatel Nových Dobrkovic by pak činila v souhrnu cca 55 tis. Kč. Na druhou stranu takové zvýšení koeficientu na 3 by znamenalo zvýšení příjmové stránky rozpočtu odhadem o 8,8 mil. Kč.

Dalším způsobem, jak ovlivňuje město výši daně z nemovitostí, je stanovení koeficientů podle § 6 (u pozemků) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona (u staveb), kdy lze zákonný koeficient snížit či navýšit rozdílně pro jednotlivé místní části. Při výnosu daně z nemovitostí v Nových Dobrkovicích, který je okolo 100 tis. Kč, by změna tohoto koeficientu znamenala snížení výnosu odhadem od 14 tis. do 42 tis. Kč.

Zrušení koeficientu podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona, který se opět stanovuje pro celé město, pak představuje výpadek příjmů městského rozpočtu o cca 3,1 mil. Kč.

Problematika stanovení výše dani z nemovitostí a jejich koeficientů je poměrně složitá a někdy i trošku nepochopitelná. Je však třeba ještě uvést, že příjmy z daně z nemovitostí nejsou účelově vázané, nelze tedy říct, že peníze vybrané na dani ve Spolí jsou určené pro Spolí, peníze z centra jsou určené pro centrum a ani, že peníze vybrané na dani z průmyslového areálu jsou určené pro průmyslový areál. I díky tomu tak může město např. realizovat velké investice v malých místních částech.

V Nových Dobrkovicích tak byla např. v roce 2015 provedena oprava místní komunikace s nákladem 2.963,3 tis. Kč, stavební úpravy vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení s nákladem 4.384,2 tis. Kč. V současné době odbor investic připravuje realizaci rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - západ, jejíž realizační náklady jsou odhadovány ve výši 24.000 tis. Kč. Projekt se bude týkat 36 rodinných domů a 107 trvale bydlících obyvatel.

Podstatný je závěr, že v souladu s usnesením zastupitelstva města zůstává příslušná obecně závazná vyhláška, kterou se výše popsané koeficienty upravují, beze změn a výše daně z nemovitých věcí se pro rok 2017 pro běžné poplatníky příliš nemění.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: