aktualizováno 23. 6. 2016

Nová pravidla pro vstup do prostoru vojenského újezdu Boletice

aktualizováno 23. 6. 2016

Újezdní úřad Boletice vydal nařízení, kterým se stanovují režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Boletice.

Trvale je vstup povolen:
• příslušníkům ozbrojených sil a součástí Ministerstva obrany vykonávajícím výcvik ve vojenském újezdu a příslušníkům ozbrojených sil cizích států, kteří se účastní součinnostních cvičení nebo provádí samostatný výcvik na základě dohody uzavřené s Ministerstvem obrany;

• příslušníkům dalších složek státu, které mají povolen výcvik ve vojenském újezdu na základě smlouvy s Ministerstvem; jedná se o Policii ČR, jednotky celní správy Ministerstva financí ČR, justiční stráže a vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti ČR, jednotek HZS a ZZS;

• zaměstnancům Ministerstva obrany, v době plnění služebních nebo pracovních úkolů na základě vnitřního předpisu Ministerstva obrany;

• příslušníkům Ministerstva vnitra, při plnění služebních a pracovních úkolů; jedná se o příslušníky Policie ČR při výkonu kontrolní činnosti, dopravně pořádkových hlídek a při provádění dalších úkonů; - osobám, které se účastní přímého zásahu jednotek IZS;

• vozidlům rezortu Ministerstva obrany, VLS ČR, s. p., Policie ČR a ozbrojených sil cizích států, kteří se účastní součinnostních cvičení nebo provádí samostatný výcvik na základě dohody uzavřené s Ministerstvem obrany;

• vozidlům organizačních složek státu, která mají povolen výcvik ve vojenském újezdu na základě smlouvy s Ministerstvem obrany, nebo plní úkoly při mimořádných událostech (živelná pohroma, nehoda, atd.); příslušnost k jednotlivé složce státu se prokazuje stálým označením dle zákonných norem (Policie ČR, ZZS, HZS) nebo dokumentací vozidla a technického prostředku.


Dočasně je vstup povolen:
• fyzickým a právnickým osobám (vozidlům), které obdržely povolení ke vstupu vydané újezdním úřadem, v souladu se stanovenými podmínkami (lokalita vstupu a pobytu, doba pobytu a druh činnosti);

• povolení ke vstupu a vjezdu na území újezdu, může vydat újezdní úřad formou:

a) hromadného povolení (dále jen HPVV) na nezbytně nutnou dobu s platností max. do 1 roku:

• osobám plnícím dodávky nebo služby ve prospěch cvičících vojsk, organizačních útvarů Ministerstva obrany, nebo právnických osob založených nebo zřízených Ministerstvem obrany;

• osobám vykonávajícím činnosti, které souvisí s hospodářským využíváním újezdu;

• osobám účastnících se organizovaných návštěv u cvičících vojsk, u organizačních útvarů Ministerstva obrany nebo u právnických osob založených nebo zřízených Ministerstvem obrany, účastníkům pietních akcí, exkurzí a dalších akcí např. návštěvy potomků starousedlíků, klubů vojenských důchodců, rekreačních pobytů v zařízeních na území újezdu apod.);

b) dlouhodobé průkazky s platností na dobu až 5 let (dále jen PVV):
• osobám s místem výkonu práce na území vojenského újezdu;

• obyvatelům žijícím na území vyčleněných z vojenských újezdů v rámci optimalizace VÚ z důvodu průjezdu;

• dalším osobám ve zvláštních případech, například k výkonu práva myslivosti, rybolovu, plnění výzkumných úkolů řízených státem, nebo které jsou v zájmu Ministerstva obrany. 

Celé znění nařízení s pravidly, povinnostmi a opatřeními naleznete zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov