aktualizováno 30. 5. 2016

Informace pro voliče v Českém Krumlově - volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje

aktualizováno 30.5.2016

Prezidentem České republiky byl vyhlášen termín konání voleb do krajských zastupitelstev, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016.

Termín a místo konání voleb

Volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční

dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů 2016

Voličské průkazy

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici zde.

Žádosti o vydání voličského průkazu zasílejte na adresu:

Městský úřad Český Krumlov

Odbor vnitřních věcí - evidence obyvatel

Kaplická 439

381 01 Český Krumlov

elektronicky (e:mail) opatřeným zaručeným elektronickým podpisem

datovou zprávou do datové schránky městského úřadu: 64pbvxc

Takovéto podání musí být učiněno nejdéle do 30. 9. 2016!

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i osobně, na oddělení evidence obyvatel městského úřadu (Kaplická 439, 1. patro, číslo dveří 107) a to pak nejdéle do 5.10. 2016, do 16,00 hodin.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: