aktualizováno 27. 5. 2016

Volby do Senátu PČR

aktualizováno 08.09.2016

Termín 1. kola senátních voleb

pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hodin

sobota 8. října 2016 od 8 do 14 hodin

V případě, že nebude zvolen senátor v prvním kole, budou volby pokračovat druhým kolem 14. a 15. října 2016 (pátek od 14,00 do 22,00 hodin; sobota od 8,00 do 14,00 hodin)

Voliči a voličské průkazy

Voličem pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je hlášen k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl věku nejméně 18 let.

Občané jiného státu nemohou hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu ČR.
Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, mohou požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřenýmověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2016 Městskému úřadu v Českém Krumlově v budově Kaplická 439, oddělení evidence obyvatel, 1. patro, č. dv. 114. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejdéle do 5. října 2016 do 16, 00 hodin, kdy se uzavírají seznamy voličů. Městský úřad předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 22. září 2016 voličský průkaz voliči buď osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na požadovanou adresu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve všech volebních okrscích v území senátního obvodu č. 10, jehož hranice jsou vymezeny zákonem a jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, kde lze získat i další informace k volbám.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Číslo bankovního účtu pro skládání kaucí k přihláškám k registraci

    Č.ú. 96014-7829241/0710 , účet vedený u ČNB, pobočka České Budějovice

účet je otevřený od 1.7.2016!

Podle zákona bude zveřejněno i na úřední desce, ale až od 27.7.2016. Účet je ale již otevřený a kandidujícím subjektům bylo avizováno, že k otevření účtu dojde k 1.7.2016, pak prosím o jeho uvedení k informacím o volbách.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Senátu Parlamentu ČR budou dodány voličům do schránek nejpozději do 4. 10. 2016 Českou poštou. Z důvodů zabezpečení včasného dodání hlasovacích lístků všem oprávněným voličům, vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a tyto případně doplnili nebo aktuálně upravili. Pokud se i přes tato opatření některému voliči nedostanou hlasovací lístky do 4. října, nechť toto telefonicky oznámí na odboru vnitřních věcí městského úřadu ( tel. 380 766 203 )  a hlasovací lístky mu budou dodány. Voliči mohou obdržet hlasovací lístky v době konání voleb přímo ve volební místnosti.

Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese : Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na služebně Městské policie  v budově radnice. Tito voliči spadají do volebního okrsku č. 8 s volební místností v budově radnice.

Dále vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť bez platných dokladů nebude voliči umožněno volit. Volit lze i po předložení platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky nebo cestovního průkazu.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev krajů; úřední obálka pro volby do Senátu je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do zastupitelstev krajů, tzn. hlasovací lístek pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Druhé kolo senátních voleb

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech. Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit ještě o týden později. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. 

Podmínky kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v roce 2016

Na koho se obrátit?

Další informace týkající se voleb lze získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, nebo na Odboru vnitřních věcí městského úřadu Český Krumlov.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: