aktualizováno 7. 1. 2011

Novela zákona o pobytu cizinců

aktualizováno 07.01.2011

Dne 21. prosince 2010 Parlament ČR schválil novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Tato novela předpokládá řadu zásadních změn týkajících se pracovišť vyřizujících náležitosti spojené s pobytem cizinců na území ČR i samotných podmínek pobytu v ČR.

Novelu zákona podepsal dne 23. prosince 2010 prezident ČR a byla publikována ve sbírce zákonů 30. prosince 2010 pod číslem 427/2010. Účinnosti nabyla 1. ledna 2011.

Ministerstvo vnitra realizuje informační kampaň, jejímž cílem je připravit občany EU i třetích zemí pobývající na území ČR na všechny změny.

Kompletní informace jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz/cizinci

Pobyt na území České republiky

Od roku 2011 je Ministerstvo vnitra nově odpovědné za agendu dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz. Tuto kompetenci převzalo od cizinecké policie. V praxi to znamená, že se mění pracoviště vyřizující záležitosti spojené s pobytem na území ČR. Zároveň se mění také spádové oblasti určující, pod jaké pracoviště cizinci spadají.

V jakých případech se máte obracet na nová regionální pracoviště ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky)?

Na oddělení pobytu cizinců se obracejte zejména v případech, kdy:

 

 • žádáte o prodloužení platnosti dlouhodobého víza (žádost o udělenítohoto víza se i nadále podává na zastupitelských úřadech ČR)
 • žádáte o povolení k dlouhodobému pobytu či prodloužení jeho platnosti• žádáte o povolení k trvalému pobytu
 • žádáte o potvrzení o přechodném pobytu na území (jste občan EU)
 • žádáte o pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU či její prodloužení
 • hlásíte změnu místa pobytu na území, protože na novém místěhodláte pobývat po dobu delší než 30 dnů
 • žádáte o vydání potvrzení pobytu (pokud na území pobývátena základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému nebotrvalému pobytu nebo jste-li občan EU nebo jeho rodinný příslušníka pobýváte-li na území přechodně)

Cizinecká policie zůstává příslušná pro:

 • ohlašování místa pobytu na území ČR v zákonem stanovených lhůtách
 • ověřování pozvání
 • vydání potvrzení krátkodobého pobytu nebo potvrzenío oprávněnosti pobytu na území (např. za účelem sňatku)
 • prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum
 • kontrolu legálnosti pobytu na území

 

Novela zákona o pobytu cizinců - hlavní změny

Právním předpisem, který stanoví podmínky pro vstup a pobyt na území České republiky, je i nadále zákon o pobytu cizinců na území ČR v platném znění (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Jeho poslední novela zavádí řadu změn, mezi nejdůležitější patří:

 

 • Nová podoba průkazů o povolení k pobytu 
  • Od května 2011 jsou občanům třetích zemí (netýká se rodinnýchpříslušníků občanů EU) vydávány průkazy o povolení k pobytus biometrickými údaji. V této souvislosti se musíte dostavit na pracoviště Ministerstva vnitra k sejmutí těchto údajů (zobrazení obličeje a otiskyprstů). Pokud již na území ČR pobýváte a žádáte o povolení k pobytu, budete k tomu vyzváni Ministerstvem vnitra. Následně budete vyzváni k převzetí průkazu. Pokud si nepřevezmete průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu, řízení bude zastaveno. Pokud si nepřevezmete průkaz o povolení k trvalému pobytu, může Vám být uložena pokuta. Již vydané průkazy jsou nadále platné až do vypršení data jejich platnosti či změny údajů v nich uvedených, poté budou nahrazeny biometrickými průkazy.
 • Nové podmínky podání žádosti
  • K podání žádosti o udělení povolení k pobytu (jak dlouhodobého, tak trvalého) jste povinni osobně se dostavit na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra. 
 • Nové požadavky na doklad o zajištění ubytování
  • V případě, že se k žádosti o povolení k pobytu vyžaduje doložení dokladu o zajištění ubytování, musíte předložit některý z následujícíchdokladů:
   • doklad o tom, že jste vlastníkem příslušného bytu nebo domu
   • doklad o tom, že jste oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
   • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s Vaším ubytováním
  • Jiný dokument nebude za doklad o zajištění ubytování uznán.
  • Ubytování může být zajištěno pouze v objektu určeném probydlení, ubytování nebo rekreaci.
 • Změny v pobytu za účelem podnikání 
  • V případě, že chcete změnit účel svého pobytu na účel podnikání, musíte v ČR již alespoň 2 roky pobývat. Tato podmínka se vztahuje jak na osoby, které zamýšlí podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné, tak na osoby, které budou podnikat formou členství v obchodní společnosti nebo družstvu.
  • Nově ke své žádosti o vydání/prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání musíte předložit:
   • doklad prokazující, že Váš měsíční příjem není nižší než součet životního minima a nákladů na bydlení;
   • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence (např. živnostenského/obchodního rejstříku);
   • pokud jste osoba samostatně výdělečně činná: potvrzení příslušnýchúřadů o tom, že nemáte nedoplatky na daních a na sociálním pojištění;
   • pokud podnikáte formou členství v obchodní společnosti nebodružstvu: potvrzení, že tato společnost/družstvo nemá nedoplatkyna daních a na sociálním pojištění;
   • na požádání platební výměr daně z příjmu.
 • Nové požadavky na doklad o cestovním zdravotním pojištění
  • V případě, že žádáte v zahraničí o pobyt delší než 90 dnů a je vyžadováno předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění, musí toto pojištění pokrývat náklady spojené s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí. Výše limitu pojistného plnění musí být alespoň 60 000 EUR. Současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění jste povinni předložit i úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka. Na požádání jste rovněž povinni předložit doklad o úhradě pojistného na celou dobu požadovaného pobytu na území.V případě, že již na území pobýváte a žádáte o prodloužení dlouhodobého víza nebo dlouhodobého pobytu na území, je k žádosti vyžadováno doložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění, které může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče.

 

UPOZORNĚNÍ: Uvedené informace jsou orientační - přesné znění zákona naleznete na www.mvcr.cz/cizinci

Řízení o žádostech o udělení dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu zahájená před nabytím účinnosti novely cizineckého zákona jsou dokončena podle právní úpravy platné v době podání žádosti. 

Na koho se obrátit?

Regionální oddělení pobytu cizinců České Budějovice (okresy České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice)

Pražská třída 1257/23, tel.: 974 226 851, 859 (včetně telefonického objednávání)

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8-17 hodin, úterý, čtvrtek: 8-12 hodin, pátek: 8-11 hodin

Oddělení pobytových agend České Budějovice

Pražská třída 1257/23, tel.: 974 221 111 (ústředna)

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8-17 hodin

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: