aktualizováno 6. 4. 2010

Informace pro voliče v Českém Krumlově před nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

aktualizováno 26.05.2010

Oznámení pro voliče a volební okrsky

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Český Krumlov podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

dne 28. května 2010 od 14 hodin do 22 hodin a

dne 29. května 2010 od 8 hodin do 14 hodin.

2. Místem konání voleb ve městě Český Krumlov jsou :

Volební okrsek č. 1

Volební místnost: Český Červený kříž, sídliště Vyšný 48

Zahrnuje:

část obce Vyšný: Vyšný, ulice: Nový Dvůr, Pod Hájí, U Kasáren, Nad Tratí, Vyšenská 27, 123-130

část obce Nádražní Předměstí: ulice: Polní, Dobrkovická, sídliště Vyšný, Nádražní 3, 265, 273, 274

Volební okrsek č. 2

Volební místnost: Základní škola Za Nádražím - učebna 1. stupně, Za Nádražím 222

Zahrnuje:

část obce Nádražní Předměstí: ulice Česká, Českobratrská, Na Spojce, Školní,

třída Míru (č.p.: 1, 2, 4-7, 9, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 42, 45, 49, 54, 56, 269),V Úvoze, Vyšenská 40, 74, 266

Za Nádražím (č.p. 8, 19, 91, 92, 199, 200), Železniční

Volební okrsek č. 3

Volební místnost: Základní škola Za Nádražím - učebna 1.stupně,Za Nádražím 222

Zahrnuje:

část obce Nádražní Předměstí: ulice Za Nádražím (č. p. 37, 65, 76, 125-128, 201-222, 225, 241, 252)

Volební okrsek č. 4

Volební místnost: Ubytovna Rozvoj - Senior-klub, Vyšehrad 182

Zahrnuje:

část obce Nádražní Předměstí: ulice Vyšehradská, Vyšehrad, Za Jitonou (č.p. 174, 175, 250, 251),

Zahradní, Pod Kamenem, třída Míru (č. p. 35, 38, 46, 47, 62, 75, 77, 95-97, 135, 136 ), Na Svahu,

část obce Latrán: ulice Na Svahu 173

Volební okrsek č. 5

Volební místnost: Stavební bytové družstvo,U Trojice 120

Zahrnuje:

část obce Domoradice: č. p. 54, ulice Domoradická, Budějovická, Lesní, Tovární, Průmyslová, U Jitky, U Trojice, Za Jitonou, Za Plevnem, Urbinská (č. p. 140-151)

Volební okrsek č. 6

Volební místnost: Městská knihovna,pobočka Mír, Urbinská 187

Zahrnuje:

část obce Domoradice: Jasmínová, Šeříková, Lipová, Urbinská (č. p. 139, 152-155, 179-187)

Volební okrsek č. 7

Volební místnost: Základní škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 213

Zahrnuje:

část obce Nové Dobrkovice

část obce Latrán: č. p. 254, ulice Chvalšinská, Fialková, T. G. Masaryka, Špičák, Serpentina,

třída Míru (č. p. 144, 183, 190, 198, 201, 204)

Volební okrsek č. 8

Volební místnost: budova radnice, obřadní síň - náměstí Svornosti 1

Zahrnuje:

část obce Latrán: ulice Latrán, Zámecké schody, Nové Město, Zámek, K Zámecké zahradě, Hradní, V Jámě, Věžní, Na Dlouhé zdi, Na Fortně, Formanská, Klášterní, Kvítkův Dvůr, Pivovarská

část obce Vnitřní Město: náměstí Svornosti, Panská, Radniční, Dlouhá, Soukenická, Široká, Kájovská, Hradební, Na Ostrově, Parkán (č. p. 102-127), Masná, Šatlavská, Horní, Kostelní

část obce Horní Brána: ulice Parkán 1, 150

Volební místnost č. 9

Volební místnost: Základní škola, učebna v 1. patře, Kaplická 151

Zahrnuje:

část obce Horní Brána: ulice: č. p. 1, Kaplická, Pinskrův Dvůr, Hřbitovní, Nad Nemocnicí, Na Skalce, Příční, Na Moráni, Za Tiskárnou, Pod Skalkou, Havraní, Nemocniční, Polská, Skalka, U Poráků

Volební místnost č. 10

Volební místnost: Střední zdravotnická škola Tavírna (hala),Tavírna 342

Zahrnuje:

část obce Horní Brána: ulice Dolní Náměstíčko, Pod Vyhlídkou, Stříbrná, Slupenecká, Rožmberská, Po Vodě, Za Tavírnou, Tavírna, U Vltavy, Papírenská, Na Kovárně, Pod Svatým duchem, Přídolská,V Zátiší, Slepá, Pod Horou, Krátká, Na Vyhlídce, Družstevní, Do Vrchu, Třešňová, U Sáňkařské dráhy

Volební okrsek č. 11

Volební místnost: Základní škola Linecká, učebna, Linecká 43

Zahrnuje:

část obce Plešivec: ulice Rybářská, Linecká, Plešivecké náměstí, Horská, Důlní, Plešivecká, Na Stráni, Dělnická, Slunečná, Skalní, Strmá, Spojovací, Krásné Údolí, Nad Schody, Za Soudem, U Zelené ratolesti 149

Volební okrsek č. 12

Volební místnost: Střední zdravotnická škola Tavírna (jídelna), Tavírna 342

Zahrnuje:

část obce Plešivec: ulice 5. května, Pod Kaštany, U Cihelny, U Jeslí, U Zelené ratolesti 232, Věncova

Volební okrsek č. 13

Volební místnost: Základní škola Plešivec, učebna, sídliště Plešivec 249

Zahrnuje:

část obce Plešivec: ulice: Konvalinková, Zvonková, sídliště Plešivec (č. p. 351-365)

Volební okrsek č. 14

Volební místnost: Základní škola Plešivec, učebna, sídliště Plešivec 249

Zahrnuje:

část obce Plešivec: ulice sídliště Plešivec (č. p. 366-390)

Volební okrsek č. 15

Volební místnost: Klub MS Sojkovna (nad budovou bývalé mateřské školy) Nové Spolí

Zahrnuje:

část obce Nové Spolí: Nové Spolí, ulice Ke Školce, Potoční, Tichá, U Stromovky, U Vlaštovičníku

část obce Slupenec: Slupenec, ulice Potoční

Volební místnost č. 16

Volební místnost: Základní škola, učebna v 1. patře, Kaplická 151

Zahrnuje:

část obce Horní Brána: ulice Křížová, Nová, Nové Domovy, Objížďková, Pod Hrází, Příkrá, Rooseveltova, Rybniční, Stinná, Středová, Šumavská, U Nových domovů.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovní průkazem České republiky). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Českém Krumlově dne 13. května 2010 Ing. Luboš Jedlička, v. r., starosta města

O volbách - organizační pokyny

Městský úřad Český Krumlov, odbor vnitřních věcí, který připravuje a organizačně zabezpečuje řádný průběh voleb v Českém Krumlově, oznamuje všem oprávněným voličům, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční na území České republiky ve dnech

28. a 29. května 2010.

Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat na území volebního okrsku podle svého trvalého pobytu, mohou požádat o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.

do 21. května 2010 Městskému úřadu v Českém Krumlově v budově Kaplická 439, na oddělení evidence obyvatel, 1. patro, č. dv. 114.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve všech volebních okrscích na území
celé republiky i v jakémkoli zvláštním okrsku v zahraničí.

Obecní úřad předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 13. května 2010 voličský průkaz voliči buď osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na požadovanou adresu. Konec lhůty pro osobní předání voličského průkazu je 26. května 2010.

Voliči, kteří mají plánovaný pobyt v nemocnici, lázních či obdobném zdravotnickém nebo rekreačním zařízení mohou též využít voličský průkaz k uplatnění volebního práva v místě jejich aktuálního pobytu.

Těm voličům, kteří budou v době konání voleb hospitalizováni v Okresní nemocnici
v Českém Krumlově, bude umožněno volit do přenosné volební schránky, na základě zápisu
do zvláštního seznamu voličů po nahlášení správy nemocnice, nebo po předložení výše zmíněného voličského průkazu.

Z důvodů zabezpečení včasného a správného dodání hlasovacích lístků, vyzýváme voliče,
aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a tyto případně doplnili nebo aktuálně upravili.

Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese : Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na služebně Městské policie v budově radnice.
Tito voliči spadají do volebního okrsku č. 8 s volební místností v budově radnice.

Dále vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť bez platných dokladů nebude voliči umožněno volit. Volit lze i po předložení platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky nebo cestovního průkazu.

Další informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky lze získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, nebo na Odboru vnitřních věcí městského úřadu Český Krumlov.


Fenigbauerová Blanka OVV referent evidence obyvatel Kaplická 439 114 380 766 203

Pro voliče s trvalým pobytem na území města Český Krumlov budou ve Zpravodaji města zveřejněny informace o místě a době konání voleb s uvedením sídel okrskových volebních komisí a vymezených území, jež do nich náleží.

Za organizační tým, Blanka Fenigbauerová

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: