aktualizováno 11. 6. 2009

Oznámení o výběrovém řízení

10. června 2009

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 346/17/2009 ze dne 1. 6. 2009  v ý b ě r o v é   ř í z e n í    na  pronájem prodejních prostor - nebytových prostor v přízemí domu Urbinská 185 (jednotka č. 185/0, sídl. Mír) o výměře cca  154,11 mna pozemku st.p.č. 882  v k.ú. Přísečná-Domoradice.

Jednotka se skládá z:

  • prodejna                                                                         80,20 m2
  • sklady                                                                             31,85 m2 a 12,77 m2
  • příslušenství (zádveří, výklad, kancelář, soc. zařízení)       29,29 m2

 

Kriterium výběrového řízení:

1.    výše nabízeného nájmu (s tím, že k tomuto nájemnému bude účtována DPH v zákonem stanovené výši)

2.    podnikatelský záměr

 

V nabídce uchazeč dále uvede:

- úplné identifikační údaje (název, sídlo, IČ, DIČ - údaje o plátcovství DPH)

- dobu nájmu

a)    neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce nebo

b)    určitá 5 let

 

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, vůči kterému nemá město ČK pohledávky po lhůtě splatnosti (k nabídce připojí podepsané prohlášení).

Kromě nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním nebytových prostor.

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené "Výběrové řízení - nebytový prostor Urbinská 185 - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně MěÚ  nejpozději do  10. 7. 2009.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace  podá  odbor správy   majetku   MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, tel. 380766604, 380766600.

 

 

Úřední deska města Český Krumlov: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/etable.xml (bod č. 15184).

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov