aktualizováno 29. 3. 2013

Protipovodňová opatření - úprava koryta, prohrábka Vltavy, rekonstrukce jezu

aktualizováno 28.3.2013

Od dubna 2009 jsou na řece Vltavě prováděna protipovodňová opatření. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy a realizátorem akciová společnost ZVÁNOVEC. Hlavní stavební činností byla od dubna 2009 do listopadu 2010 prohrábka a rozšíření stávajícího koryta Vltavy v Českém Krumlově v úseku mezi jezem Mrázkův mlýn a bývalým jezem U Jatek (tzv. první a třetí etapa protipovodňových úprav). Od ledna 2012 do konce března 2013 probíhá další z etap protipovodňových opatření, a sice rekonstrukce jezu Jelení lávka. Město Český Krumlov kontinuálně jedná s Povodím Vltavy o minimalizaci negativních dopadů na život ve městě.

Základní informace - 2. etapa

název akce: Český Krumlov - rekonstrukce pevného jezu Jelení lávka a výstavba pohyblivého sklopného tělesa
zahájení přípravných prací a předání stavby dodavateli: 18. ledna 2012
předpokládaný termín dokončení prací (aktualizováno): březen 2013

investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24, Praha 5, tel. 221 401 111
dodavatel: ZVÁNOVEC a.s. 
termín zahájení: 18. ledna 2012

náklady: 56 milionů Kč
webové stránky s aktuálními informacemi: www.ckrumlov.cz/vltava

Zázemí pro stavbu: Levý břeh Vltavy v lokalitě u mostu Na Plášti.
Předběžný harmonogram a souhrn prací (typově):  Dle poskytnutých informací budou práce na jezu rozděleny do tří etap. První etapa (zřízení příjezdu pro techniku, vybudování jímky v místě stavby a výstavba propusti pro vodáky) byla zahájena 18. ledna a trvala přibližně do poloviny července 2012 tak, aby byl jez s určitými omezeními pro vodáky sjízdný ještě před zahájením letní sezóny. Na tyto práce navázala v červenci druhá etapa, která potrvá asi do poloviny října 2012 (prodloužení přístupu pro techniku, přemístění jímky, zřízení provizorního přemostění Vltavy a betonáž spodní stavby jezu vlevo u sportovní propusti). Do konce března 2013 pak bude realizována etapa závěrečná (přemístění jímky, betonáž spodní stavby jezu až k pravému břehu, montáž pohyblivé konstrukce jezu, odtěžení jímek, zrušení přístupové komunikace na staveniště včetně provizorního přemostění Vltavy).

Souběh dalších prací ve městěrekonstrukce lávky u mostu Na Plášti a lávky u mlýna v Široké ulici

Mapa realizace

Mapa - rozsah protipovodňových opatření 1. a 3. etapy v Českém Krumlově, 2009 

Informace pro vodáky! 

V rámci druhé etapy rekonstrukce jezu proběhla betonáž spodní stavby jezu vlevo u sportovní propusti. Přibližně od 10. října 2012 bude zahájena závěrečná etapa, kdy dojde k přemístění jímky, čímž bude moci pokračovat i betonáž spodní stavby jezu až k pravému břehu řeky. Zároveň budou zbourány zbylé části původního jezu. Na tyto práce později naváže samotná montáž nové konstrukce jezu. Přibližně ještě asi po dobu jednoho týdne od zahájení závěrečné etapy rekonstrukce bude průtok vody propustí na minimálních hodnotách. Z tohoto důvodu bude propust pro všechny vodáky nesjízdná! Propust bude možné splouvat až asi přibližně od 18. října 2012! I nadále však platí varování, že bude zcela dokončena až v závěru celé rekonstrukce, a proto by ji měli užívat výhradně zkušení vodáci!

Pro vodáky je mimo jiné stále k dispozici provizorní trasa pro přenášení lodí. Místo pro výstup z lodí je situováno u levého břehu u schůdků vedoucích do ulice Rybářská, kde je instalován k tomuto účelu ponton (viz fotografie níže). Nástupní místo do řeky se nachází dále po proudu před novou konstrukcí lávky přes řeku u mostu Na Plášti.

Pohyb po tělese jezu je na vlastní nebezpečí!

Přesnou podobu provizorní trasy pro přenášení lodí, resp. výstupního pontonu u levého břehu znázorňuje fotografie níže:

V popředí v levé části snímku se nachází ponton k přenášení lodí ulicí Rybářská

POZOR - Souběžně s rekonstrukcí jezu Jelení lávka probíhá také rekonstrukce přilehlé lávky přes Vltavu!

V současné době probíhají na lávce sice již jen dokončovací práce, přesto mějte na paměti, že stále projíždíte stavbou a dbejte proto při proplouvání tímto úsekem zvýšené opatrnosti!

Více informací o probíhající rekonstrukci lávky zde

Aktuální informace

28. březen 2013 Uzávěrka pro odevzdání dotazníku ve věci protipovodňových opatření je stanovena na 12. dubna 2013. Prosíme o doručení tohoto závazného vyjádření (dotazníku) osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, případně do kanceláře starosty náměstí Svornosti 1.V případě potřeby, je možno si formulář dotazníku vyzvednout v kanceláři starosty na náměstí Svornosti.Anketa bude vyhodnocena Odborem investic a projednána pracovní skupinou, která doporučí další postup ve věci projektu.Konečné rozhodnutí je v kompetenci zastupitelstva města a další práce na projektu budou pokračovat až na základě tohoto rozhodnutí.Veřejnost bude na jednání zastupitelstva pozvána a informována o navrženém řešení prostřednictvím tisku a webových stránek města.

2. října 2012 Přibližně od středy 10. října 2012 bude zahájena závěřečná etapa rekonstrukce. Dojde k přemístění jímky, čímž bude možné pokračovat v betonáži spodní stavby jezu až k pravému břehu. Zároveň dojde ke zbourání zbylých částí původního jezu. Na tyto práce později naváže samotná montáž nové konstrukce jezu. Přibližně ještě asi po dobu jednoho týdne od zahájení závěrečné etapy rekonstrukce bude průtok vody v propusti na minimálních hodnotách. Z tohoto důvodu bude propust pro všechny vodáky nesjízdná.

Do fotogalerie byly doplněny aktuální fotografie z pokračující výstavby nového jezu.

5. září 2012 Do fotogalerie byly doplněny fotografie z demolice zbývající části pevného jezu a z betonáže spodní stavby jezu vlevo u sportovní propusti.

31. srpna 2012 Od pondělí 3. září 2012 bude zahájena demolice zbývající části pevného jezu. Znamená to, že veškerý průtok ve Vltavě bude za normálního nízkého průtoku převáděn přes objekt Krumlovského mlýna. Předpokládá se částečné vypuštění jezové zdrže a zaklesnutí hladiny nad jezem řádově o jeden metr oproti běžnému stavu. V důsledku poklesu hladiny v nadjezí se nová jezová propust dostane nad úroveň vody a bude proto suchá. Z tohoto důvodu bude propust pro všechny vodáky nesjízdná a bude uzavřena. Uzavírka propusti potrvá od 3. září 2012 přibližně do 30. září 2012. Více informací zde.

15. srpna 2012 Do fotogalerie byly doplněny fotografie z pokračujících prací na druhé etapě rekonstrukce jezu.

26. července 2012 Starosta města Český Krumlov Dalibor Carda obdržel od občanů města zásadní připomínky k navrhovaným opatřením v rámci 4. etapy protipovodňových úprav na řece Vltavě - instalace mobilních protipovodňových zábran. Na konci května 2012 byla starostovi města adresována petice proti dalším protipovodňovým úpravám Vltavy v Českém Krumlově. Na základě připomínek veřejnosti k protipovodňovým aktivitám v rámci 4. opatření starosta města Český Krumlov bezprostředně zahájil jednání s Povodím Vltavy a projektanty protipovodňových úprav. O dalším postupu by se mělo rozhodnout do konce léta 2012. Více informací zde.

26. července 2012 Do fotogalerie byly doplněny fotografie z prací na druhé etapě rekonstrukce jezu.

16. července 2012 Do rubriky "Informace pro vodáky" byly přidány aktuální informace ohledně zpřístupnění nové jezové propusti a podoby provizorní trasy pro přenášení lodí. Do rubriky "Fotogalerie" byly poté doplněny fotografie aktuální podoby staveniště, vč. propusti a výstupního pontonu.

12. července 2012 Do fotogalerie byly doplněny fotografie z přípravy zpřístupnění nové jezové propusti a pontonu umožňujícího výstup z lodí a jejich následné přenesení Rybářskou ulicí.

11. července 2012 Přibližně v pondělí 16. července 2012 bude zahájena druhá etapa rekonstrukce jezu. Ta potrvá do konce září 2012, kdy dojde k prodloužení přístupu pro techniku, přemístění jímky přibližně do poloviny koryta řeky, zřízení provizorního přemostění Vltavy a betonáži spodní stavby jezu vlevo u sportovní propusti. Vlivem příprav druhé etapy rekonstrukce jezu je v tuto chvíli v korytu řeky zvýšený pohyb stavebních strojů a techniky. Proto upozorňujeme vodáky, plavící se touto lokalitou, aby dbali maximální opatrnosti a pokynů pracovníků zhotovitelské firmy! Kromě zprovoznění opravené propusti bude pro vodáky zřízena také nová provizorní trasa pro přenášení lodí. Místo pro výstup z lodí bude situován u levého břehu u schůdků vedoucích do ulice Rybářská, kde bude instalován k tomuto účelu ponton. Nástupní místo do řeky se bude nacházet dále po proudu před montážní a pracovní plošinou v místě původní lávky přes řeku u mostu Na Plášti. Lodě se mohou přenášet ulicí Rybářská. Více informací zde.

10. července 2012 Do rubriky "Fotogalerie" byly doplněny fotografie z dokončovacích prací na propusti a z příprav na druhou etapu rekonstrukce, kdy se postupně odstraňují štětovnice Larsen a vzniká provizorní přemostění řeky.

9. července 2012 Do rubriky "Informace pro vodáky" byly přidány aktuální informace o dokončování nové jezové propusti, probíhajících přípravách na druhou etapu rekonstrukce jezu Jelení lávka a s nimi souvisejícími omezeními pro vodáky (viz budování nové provizorní trasy pro přenášení lodí, zvýšený pohyb techniky v místě rekonstrukce apod.). Dále byla doplněna aktuální podoba pracovní a montážní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti. Do rubriky "Fotogalerie" byly doplněny fotografie z dokončovacích prací na propusti a z příprav na druhou etapu rekonstrukce.

26. června 2012 Do rubriky "Informace pro vodáky" byla přidána aktuální podoba montážní a pracovní plošiny zbudované v rámci rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti a do fotogalerie byly doplněny fotografie z pokračující výstavby nové jezové propusti.

23. května 2012 Do rubriky "Informace pro vodáky" byla přidána aktuální podoba montážní a pracovní plošiny zbudované v rámci rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti.

16. května 2012 Do rubriky "Informace pro vodáky" byla přidána aktuální podoba montážní a pracovní plošiny budované v rámci rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti.

15. května 2012 Do fotogalerie byly doplněny fotografie z pokračující výstavby nové jezové propusti a zároveň byly aktualizovány informace pro vodáky (aktuální fotografie vznikající montážní a pracovní plošiny v rámci rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti).

10. května 2012 Na stránku byly doplněny informace pro vodáky, a to o probíhající rekonstrukci lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti. (viz výše)

26. dubna 2012 Do fotogalerie doplněny fotografie provizorní trasy umožňující překonání jezu a prací na výstavbě nové jezové propusti.

12. dubna 2012 Na stránku byly doplněny informace pro vodáky, vč. plánku znázorňujícího provizorní trasu umožňující překonání jezu Jelení lávka. (viz výše)

4. dubna 2012 Práce na rekonstrukci jezu Jelení lávka bez výraznějšího omezení. V současné době probíhá tvorba ochranné stěny pomocí beranění štětovnic Larsen. Ta zajistí suché staveniště a umožní vybudování jímky potřebné pro výstavbu propusti. V první polovině dubna bude zřízena provizorní vodácká trasa. Průchod pod mostem Na Plášti je s omezením umožněn. Uzavřena je pouze část panelové cesty podél toku Polečnice. Chodci mohou využít trasu přes parkoviště v Jelení zahradě. První etapa prací na rekonstrukci jezu na řece Vltavě potrvá asi do konce června 2012. Po dokončení této etapy bude s určitými omezeními nově vybudovaná propusť při levém břehu řeky pro vodáky sjízdná. Více informací zde.

26. března 2012 Do fotogalerie doplněny fotografie z budování ochranné stěny.

19. března 2012 Práce na rekonstrukci jezu Jelení lávka, jejímž investorem je státní podnik Povodí Vltavy, probíhají díky provedeným opatřením a současnému nedeštivému počasí bez výraznějšího omezení. A to i navzdory stále vysokému průtoku vody ve Vltavě (40 m3/s), který potrvá přibližně do konce měsíce března. Od zahájení rekonstrukce dne 18. ledna byla nejprve vytvořena přístupová panelová komunikace, byl navozen násyp umožňující sjezd do koryta řeky a od poloviny února byla zbourána kamenná opěra jezu a bylo zbudováno zařízení staveniště. V současné době probíhají přípravy na vybudování jímky potřebné pro výstavbu propusti a dle průtokové situace se neustále zpevňuje násyp. Průchod pod mostem Na Plášti je s omezením umožněn. Více informací zde.

7. března 2012 V období od 5. přibližně do 26. března bude upouštět státní podnik Povodí Vltavy vodní nádrž Lipno II. Současný průtok činí 40 m3/s. Ten mírně omezil také práce na jezu Jelení lávka. Po provedení příslušných podpůrných opatření, jako například maximální využití kapacity mlýnského stavidla či narušení konstrukce jezu, však práce na této stavbě budou nadále pokračovat. Od 13. února se začala bourat kamenná opěra jezu a bylo vybudováno zařízení staveniště. V současné době se odváží suť z opěr a zpevňuje se násyp. Dále probíhají přípravy na vybudování jímky potřebné pro výstavbu propusti. Průchod pod mostem Na Plášti je s omezením umožněn. Více informací zde.

1. března 2012 Do fotogalerie doplněny fotografie z odstraňování suti z kamenných opěr jezu a techniky mající vybudovat ochrannou stěnu z larsen.

29. února 2012 Ve čtvrtek 23. února 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici další jednání zástupců města Český Krumlov, státního podniku Povodí Vltavy a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti. Do pondělí 27. února probíhalo bourání kamenné opěry jezu. V současné době se odváží zbytky suti z opěr a na místě je technika, která má vybudovat ochrannou stěnu z larsen za účelem vybudování jímky potřebné pro výstavbu propusti. Rozsah a způsob vybudování této jímky bude korigován dle skutečně zjištěného stavu podloží jezu a základových poměrů.

24. února 2012 Do fotogalerie doplněny fotografie z bourání kamenné opěry jezu a navážení materiálu k dotěsnění násypu.

16. února 2012 V úterý 14. února 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici další jednání zástupců města Český Krumlov a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti. Práce na jezu Jelení lávka probíhají vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám s předstihem. Návoz materiálu na stavbu skončí pravděpodobně již v pátek 17. února. Více informací k proběhlému jednání zde.

6. února 2012 Do fotogalerie doplněny fotografie z navážení materiálu na násyp.

2. února 2012 V úterý 31. ledna 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici další jednání zástupců města Český Krumlov a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti. V období od 31. ledna do 29. února bude do řeky navážen materiál na vybudování jímky pro práci na I. etapě rekonstrukce. V tomto termínu dojde ke zvýšenému pohybu nákladních vozů v Českém Krumlově. Od pondělí 6. února bude navážen materiál do místa staveniště u mostu Na Plášti z lomu ve Vyšném, a to po trase z lomu ulicemi Vyšenská, Na Svahu, Pod Kamenem a Chvalšinská. Průchod pod mostem Na Plášti je s omezením umožněn. Více informací k proběhlému jednání zde.

27. ledna 2012 V termínu od 1. února do 1. března dojde při návozu materiálu na stavbu ke zvýšenému pohybu nákladních vozů v Českém Krumlově, a to mezi lomem ve Vyšném a jezem u mostu Na Plášti. Přesná trasa znázorněna zde.

25. ledna 2012 Do fotogalerie doplněny fotografie ze zahájení prací - pokládání panelů a tvorba příjezdové komunikace u mostu Na Plášti.

23. ledna 2012 V pátek 20. ledna 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici další jednání zástupců města Český Krumlov, státního podniku Povodí Vltavy a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti. První etapa prací na rekonstrukci jezu na řece Vltavě potrvá od 18. ledna do konce června 2012. Po dokončení této etapy bude s určitými omezeními pro vodáky sjízdná nově vybudovaná propusť na levé části řeky. V termínu od 1. února do 1. března dojde při návozu materiálu na stavbu ke zvýšenému pohybu nákladních vozů v Českém Krumlově, a to mezi lomem ve Vyšném a jezem u mostu Na Plášti. Trasa bude ještě upřesněna. Více informací k proběhlému jednání zde.

20. ledna 2012 Od úterý 24. ledna do pátku 27. ledna 2012 bude průchod pod mostem Na Plášti uzavřen.

18. ledna 2012 Do fotogalerie doplněny fotografie ze zahájení prací - pokládání panelů a tvorba příjezdové komunikace.

17. ledna 2012 Ve středu 18. ledna 2012 zahájí akciová společnost ZVÁNOVEC stavební práce na jezu Jelení lávka u mostu Na Plášti. Nejprve bude zřízen příjezd pro techniku - bude položena panelová cesta ke staveništi, a to od Chvalšinské silnice, podél řeky Polečnice až k mostu Na Plášti.

18. - 20. ledna 2012 - pokládka ochranné geotextilie, rozprostírání štěrku, pokládka panelů

23. - 27. ledna 2012 - pokládka panelů, zahájení prací na násypu pro vjezd do řeky

V dané lokalitě je nutné věnovat vyšší pozornost průjezdu stavebních strojů a provozu techniky (autojeřáb, traktorbagr, nákladní automobily).

V následujících týdnech bude vybudována jímka v místě stavby a vystavěna propust pro vodáky. Tato část prací potrvá přibližně do konce června 2012 s tím, že jez by měl být pro vodáky s určitými omezeními sjízdný ještě před zahájením letní sezóny.

16. ledna 2012 Ve středu 11. ledna 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici jednání zástupců Českého Krumlova, státního podniku Povodí Vltavy a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě (firma ZVÁNOVEC a. s.) a lávek v Široké ulici a lávky u mostu Na Plášti (firma SDS EXMOST spol. s r. o.) za účelem koordinace stavebních prací v centru města. Na jednání byly prezentovány rámcové harmonogramy prací - více informací zde. Všichni účastníci jednání dospěli ke shodě, že je nutné v maximální možné míře zachovat průchod osob v dotčené lokalitě v době, kdy to bezpečnostní podmínky dovolí. Návrhy koordinace a souběhu oprav předloží zástupci na dalším setkání, které se uskuteční v pátek 20. ledna 2012. 

Archiv informací - 1. a 3. etapa protipovodňových opatření - aktuality 2010, 2009

Aktuality - tiskové zprávy

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Fotogalerie

Pokračující výstavba nového jezu, foceno dne 2. října 2012

Demolice zbývající části pevného jezu a betonáž spodní stavby jezu vlevo u sportovní propusti, foceno dne 5. září 2012

 

Pokračující práce na druhé etapě rekonstrukce jezu, foceno dne 15. srpna 2012

 

Práce na druhé etapě rekonstrukce jezu, foceno dne 26. července 2012

 

Nová jezová propusť, ponton k výstupu z lodí a práce na provizorním přemostění řeky, foceno dne 16. července 2012

Přípravy na zpřístupnění nové jezové propusti a pontonu umožňujícího výstup z lodí a jejich následné přenesení Rybářskou ulicí, foceno dne 12. července 2012

 

Přípravy na zahájení druhé etapy rekonstrukce - odstraňování štětovnic Larsen a postupný vznik provizorního přemostění řeky, foceno dne 10. července 2012

 

Dokončování nové jezové propusti a přípravy na zahájení druhé etapy rekonstrukce, foceno dne 9. července 2012

 

Pokračující výstavba nové jezové propusti, foceno dne 26. června 2012

 

Pokračující výstavba nové jezové propusti, foceno dne 15. května 2012

 

Provizorní trasa umožňující překonání jezu a práce na výstavbě nové jezové propusti, foceno 26. dubna 2012

 

Tvorba ochranné stěny, foceno 26. března 2012

 

Odstraňování suti z kamenných opěr jezu a technika mající vybudovat ochrannou stěnu pomocí beranění štětovnic Larsen, foceno 1. března 2012

 

Bourání kamenné opěry jezu a navážení materiálu k dotěsnění násypu, foceno 24. února 2012

 

Navážení materiálu a tvorba násypu, foceno 6. února 2012

 

Přípravné práce rekonstrukce jezu - pokládání panelů a tvorba příjezdové komunikace u mostu Na Plášti, foceno 25. ledna 2012

 

Zahájení rekonstrukce jezu - pokládání panelů a tvorba příjezdové komunikace, foceno 18. ledna 2012

 

Jez u mostu Na Plášti před přestavbou, foceno jaro 2009

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: