aktualizováno 14. 11. 2008

14. listopadu 2008

Město Český Krumlov uspělo ve třetí výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad se třemi projekty a získá celkovou dotaci 39,8 milionů Kč právě z ROP Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). V roce 2009 proběhne dlouho očekávaná rekonstrukce Lazebnického mostu, nového vybavení a rekonstrukce víceúčelového hřiště se dočká ZŠ Plešivec a v letech 2008 až 2010 se stavebně upraví městský park a jižní terasy. Náklady na realizaci těchto projektů přesahují částku 43 milionů Kč, město ze svého rozpočtu vynaloží částku převyšující 3 miliony Kč. "V žádostech o dotace budeme pokračovat. Rádi bychom i nadále využívali prostředků z externích zdrojů a zkvalitňovali našim spoluobčanům život v Českém Krumlově," dodává starosta města Luboš Jedlička.

Lazebnický most..

Lazebnický most leží na nejvýznamnější a nejexponovanější turistické trase v Českém Krumlově. Spojuje historické centrum města a Státní hrad a zámek Český Krumlov. Lazebnický most v současné době nesplňuje kapacitní a kvalitativní technické požadavky s ohledem na intenzitu využití návštěvníky a obyvateli města. Rekonstrukcí mostu a restaurováním vzácných litěných soch dojde k zachování významné technické památky, zvýší se atraktivita, dostupnost a provázanost nabídky služeb destinace Český Krumlov.
Realizace stavební části projektu je naplánována na počátek jara roku 2009. Předpokládané celkové náklady rekonstrukce mostu dosahují výše 6 639 048 Kč. Z Regionálního operačního programu získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 6 141 119 Kč.

Související odkazy:

Základní škola Plešivec

Základní škola Plešivec byla otevřena v září 1979. Za tuto dobu vybavení školy pro všeobecnou i odbornou výuku zastaralo a neodpovídá tak současným nárokům na kvalitu vyučovacího procesu. Víceúčelové hřiště, atletická dráha i volejbalové hřiště jsou nejen zastaralé, ale i po technické stránce jsou ve špatném stavu a nevyhovují potřebám školy z hlediska současných nároků na sportovní plochy a zdraví mládeže.
Projekt, na který město získalo dotaci ve výši 7 957 332 Kč, je zaměřen na pořízení nového odpovídajícího vybavení všeobecných tříd, učeben přírodopisu a informatiky, cvičné kuchyňky pro praktické vyučování a tělocvičny. Zároveň proběhne celková rekonstrukce sportovišť, tedy atletické dráhy, víceúčelového a volejbalového hřiště a s nimi spojené sadové úpravy. Realizací projektu dojde k celkovému zlepšení podmínek výuky, optimalizaci a zkvalitnění celého vzdělávacího procesu. Celkové náklady na projekt činí 8 602 522 Kč.

..Městský park a jižní terasy

Potřebnost realizace projektu Revitalizace městského parku je dána v současnosti nevyhovujícím stavem zeleně i cestního systému a některých stavebních objektů. Aby mohl park plnit funkci veřejného prostranství a prostoru pro celoroční krátkodobou rekreaci obyvatel centra města, je revitalizace nezbytným krokem.
Revitalizací parku bude dosaženo zhodnocení velice cenného území úzce navazujícího na centrum města Český Krumlov. Bude rovněž zvýšena nabídka kvalitního relaxačního prostředí pro obyvatele města.
Celkové náklady na projekt 1. etapy stavebních úprav městského parku a jižních teras činí 27 823 117 Kč, získaná dotace je v částce 25 736 383 Kč.
"V souladu s předpoklady hlavních oblastí podpory 2.2 - Rozvojové projekty spádových center bude tento areál sanován, revitalizován, včetně jeho unikátních architektonických prvků a bude doplněn o objekty stěžejní pro jeho plnohodnotné využití (odpočívadla, dětská hřiště, mobiliář). Realizací tohoto projektu bude znovu obnovena funkce parku nejen pro obyvatele města Český Krumlov, ale i pro návštěvníky," sdělila vedoucí oddělení strategického rozvoje Monika Petrů.
Do projektu je jako partner zapojena Základní škola Linecká v Českém Krumlově.

Související odkazy:

Třetí výzva Regionálního operačního programu

Na konci června 2008 vyhlásil ROP Jihozápad třetí výzvu pro prioritní osy 1-3 pro předkládání projektů a žádostí o dotace z fondů Evropské unie. Výzvy se mohli zúčastnit obce, města, kraje, neziskové organizace, podnikatelé a další subjekty. Výzva se setkala s velkým zájmem žadatelů. Třetí výzva nabídla zájemcům o finanční podporu EU v Jihočeském a Plzeňském kraji 4,7 miliardy Kč. V rámci třetí výzvy pro předkládání projektů bylo přijato rekordních 721 projektových žádostí, 490 z nich bylo podáno územnímu odboru implementace programu v Českých Budějovicích a 231 územnímu odboru implementace programu v Plzni. Poptávka žadatelů převýšila alokaci o téměř 5,7 miliardy korun.
"Město Český Krumlov podalo celkem 11 projektových žádostí v hodnotě převyšující 135 milionů Kč," sdělila Monika Petrů.
Seznam příjemců podpory v rámci třetí výzvy byl schválen dne 4. 11. 2008 na jednání Výboru regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

ROP

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: