aktualizováno 5. 2. 2010

Zpráva starosty Českého Krumlova o stavu města za rok 2007

10.3.2008

Starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička zveřejnil na únorovém Zastupitelstvu Zprávu starosty Českého Krumlova o stavu města. Dvoustránkový dokument shrnuje důležité milníky Českého Krumlova v roce 2007. Slovo starosty předchází výroční zprávě za rok 2007, která bude publikována po dopracování závěrečného účtu města.

Přečtěte si Zprávu starosty Českého Krumlova o stavu města:

Vážení spoluobčané,
uplynul první rok našeho volebního období a v prvním čtvrtletí roku 2008 je vhodný čas na stručné bilancování působení nových představitelů města Český Krumlov. Český Krumlov - město s úctyhodnou minulostí, dynamickou přítomností a nadějnou budoucností, to je proklamované motto Rady města Český Krumlov, a v první čtvrtině volebního období se ukázalo jako velice výstižné. Podrobná zpráva o stavu města připomíná minulost patnáctým výročím zápisu historického centra na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO. Dynamickým jednáním představitelů města se podařilo rozpohybovat rekonstrukce mostů a silnic, regenerace panelových sídlišť, autobusového nádraží, získat kasárny ve Vyšném do majetku města a podpořit podnikání ve městě. Po pěti letech se chýlí ke konci jednání o protipovodňových opatřeních. A nadějná budoucnost? Ta přímo vyplývá z trvalé snahy o zlepšování života v Českém Krumlově. Během roku 2008 bude mimo jiné aktualizován strategický plán města jako základní dokument určující směr rozvoje Českého Krumlova.

V roce 2007 jsme zahájili aktivity na regeneraci panelových sídlišť. Po zjištění potřeb a připomínek občanů sídlišť Plešivec, Za Nádražím a Špičák zpracovali architekti nové studie na kultivaci a modernizaci těchto území. V daných plánech se počítá s vybudováním nových parkovacích míst, výstavbou dětských hřišť nebo s dovybavením parteru lavičkami či odpadkovými koši. O finanční prostředky na realizaci jednotlivých fází budeme žádat kontinuálně podle zveřejnění výzev dotačních programů. V nejbližších letech projde přestavbou také autobusové nádraží. Rada města nechala v loňském roce vypracovat architektonicko-urbanistickou studii na moderní dopravně-turistický terminál, která řeší území autobusového nádraží v několika variantách. O finální podobě se bude rozhodovat letos.

V uplynulém roce se za pomoci Jihočeského kraje podařilo zrealizovat čtyři velmi rozsáhlé investiční akce, a to opravu Objížďkové silnice, rekonstrukci mostu u Domu dětí a mládeže, generální rekonstrukci Porákova mostu a sanaci skalního masivu Havraní skály pod nemocnicí. Opravy silnic i ulic a sanace skal budou probíhat i v následujících letech. Město má zpracovaný pasport komunikací, což je dokument, který obsahuje informace o stavu uličního a silničního systému ve městě, a slouží jako podklad pro žádosti o dotační peníze na jejich opravy a rekonstrukce. Desetiletý plán obnovy vodohospodářského majetku pak zajišťuje systematické investice do renovace vodovodní a kanalizační sítě ve městě.

Rada města Český Krumlov schválila na srpnovém zasedání rozsah protipovodňových opatření a na listopadovém Zastupitelstvu v roce 2007 se rozhodli českokrumlovští zastupitelé pro spolupráci s Povodím Vltavy. Český Krumlov žádá o dotaci z programu Ministerstva zemědělství České republiky na protipovodňová opatření na řece Vltavě. Za více než 90 milionů korun budou provedeny protipovodňové úpravy koryta řeky Polečnice. V rámci těchto aktivit by mělo dojít i k přesunu památkově chráněného kamenného mostku na Chvalšinské silnici.
Během roku 2007 bylo ve městě vysazeno více než 500 stromů či keřů a pokračovala kultivace dlouhodobě neudržovaných porostů vzrostlé zeleně. Snahou bylo rovněž optimalizovat rozsah a kvalitu prováděných prací na úseku údržby veřejné zeleně. Město získalo k dispozici přes dvě stě nových kontejnerů na separovatelné složky odpadu a vytvořilo nová separační místa. V oblasti ekologických aktivit a osvěty v problematice životního prostředí dobře fungovala spolupráce s neziskovým sektorem.

Od Ministerstva obrany České republiky jsme v roce 2007 získali areál bývalých vojenských kasáren ve Vyšném a v tuto chvíli se zpracovává regulační plán celého území. Další rozvojovou zónou, kde se vytváří regulační plán, jsou Domoradice Jih. V obou lokalitách se počítá se vznikem stovek bytových jednotek, ať už individuálního nebo hromadného bydlení, občanské vybavenosti nebo prostorů pro komerční využití. V oboru bytové politiky se dokončuje prodej městských bytů na jedné straně, a na druhé straně probíhají práce na rozvoji již zmíněných nových lokalit, které zajistí spoluobčanům komfortní bydlení. Město si ponechává ve svém majetku i několik bytů pro zabezpečení tzv. sociálního bydlení.

V sociální oblasti má Český Krumlov zpracován Komunitní plán sociálních služeb, který stanovuje potřeby občanů v jednotlivých sociálních oblastech a stanovuje priority do dalších let. Komunitní plánování řeší otázky péče o děti a mládež, o staré občany, o etnické menšiny, o zdravotně postižené nebo navrhuje východiska pro osoby v přechodné sociální krizi. Město Český Krumlov zajišťuje i komplexní program prevence sociálně-patologických jevů. Sociální projekty byly podpořeny   vlastním podílem z rozpočtu města ve výši půl milionu korun a k této částce přibyly na zajištění sociálních služeb několikamilionové dotace. Městu nebyly lhostejné ani aktivity ostatních sdružení a organizací působících ve městě a v okrese. V roce 2007 finančně podporovalo činnost v oblasti kultury, sportu, environmentální výchovy. Na podporu podnikatelské činnosti byl určen grant na označení provozoven.

Podporujeme rozvoj průmyslové zóny v Domoradicích, který s sebou nese i vznik pracovních míst a zvyšování zaměstnanosti v celém okrese. Jen výstavba nového obchodního domu Tesco vytvořila dlouhodobě 130 nových pracovních pozic. Pro občany města znamená obchodní zóna (Lidl, Terno, Penny Market, Tesco) zdravé konkurenční prostředí, které nabízí nižší ceny zboží a širší sortiment výrobků. Vysoký potenciál rozvoje má v Českém Krumlově kultura a cestovní ruch, který vytváří přes tři tisíce pracovních míst a do městského rozpočtu přináší milionové příjmy. Český Krumlov patří mezi oblíbené destinace, o které mají turisté stále větší zájem. Meziročně vzrostl počet návštěvníků a zájem turistů o naše město se příznivě promítá i do podnikání ubytovatelů, pohostinství a dalších služeb. Český Krumlov byl v roce 2007 zvolen třetím nejatraktivnějším místem v České republice a polepšil si oproti předchozímu roku o tři příčky.

Výsledky hospodaření v roce 2007 jsou velmi uspokojivé. Přebytek provozního rozpočtu činil 26 milionů korun a tyto úspory jsou historicky snad na nejvyšší úrovni. K zefektivnění hospodaření přispěla i reorganizace Městského úřadu Český Krumlov. Naším úmyslem je neřešit věci na pár měsíců a unáhleně, ale dlouhodobě a strategicky. Snažíme se efektivně využívat prostředky z rozpočtu města a násobit je financemi z vypsaných dotačních titulů. V souladu s tím je koncipován i rozpočet na rok 2008, který vykazuje přebytek 28 milionů korun z běžného rozpočtu. Devatenáct milionů je určeno na investice a díky finančním prostředkům z dotací se tato částka ještě zvýší. V roce 2007 jsme z investičních dotací získali 26 milionů korun.

Ve statistikách bezpečnosti si Český Krumlov udržuje přední pozici mezi městy s nejnižší kriminalitou. V roce 2007 se opět rozšířil kamerový systém a profesionální činnost městské policie byla kladně hodnocena mezi občany i mezi návštěvníky. Městská policie utužila spolupráci s Policií České republiky nejen sdíleným kamerovým systémem, ale také pravidelnými společnými zásahy.

Na závěr této zprávy bych rád poděkoval všem, kterým není rozvoj Českého Krumlova a život jeho občanů lhostejný. Je mi ctí, že mohu jako starosta přispívat ke zlepšování kvality života v našem městě.

v Českém Krumlově 28. února 2008

Ing. Luboš Jedlička
starosta města Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: