aktualizováno 29. 11. 2007

Rekonstrukce plynovodu na Plešivci

Na sídlišti Plešivec jsou dokončovány dvě etapy rekonstrukce plynovodního potrubí. Podle plánu dodavatelské firmy REVIS s.r.o. Praha měly být obě stavby zkolaudovány letos na podzim. Příslušné odbory Městského úřadu Český Krumlov provedly místní šetření, které potvrdilo, že nebyly dodrženy termíny dokončení prací, dotčené pozemky nejsou uvedeny do původního stavu, plochy nejsou řádně upraveny a stavbou došlo k poškození části trvalých porostů. Stavební úřad proto stavbu nezkolaudoval. Město podniká nezbytné kroky k tomu, aby občané měli upravené okolí v nejbližším možném termínu.

Kolaudační rozhodnutí zhotoviteli (firmě REVIS s.r.o. Praha) bude vydáno až po prokazatelném odstranění všech zjištěných závad, nedodělků a škod. S ohledem na klimatické podmínky a nadcházející zimu se očekává, že sídliště bude zkultivováno do 30. dubna 2008. Podle starosty Českého Krumlova Ing. Luboše Jedličky město využije všech svých možností a udělí kladné vyjádření ke kolaudaci, až dodavatelská firma uvede všechny pozemky, chodníky, komunikace a zeleň do původního stavu. "Usilujeme o to, aby na jaře byli občané sídliště Plešivec spokojeni s jeho úpravou," doplnil Jedlička.

Stavební úřad provedl 20. listopadu v rámci kolaudačního řízení místní šetření. Jednou z podmínek stavebního povolení a kolaudačního řízení je, aby dotčené pozemky byly uvedeny do původního stavu, nebyly poškozeny objekty a porosty. Podle vedoucí stavebního úřadu Johany Hanušové uskutečnil stavební úřad podrobnou prohlídku stavby po jednotlivých trasách: "Maximální pozornost byla věnována stavu zelených ploch a dalších pozemků stavbou dotčených. Na místě bylo mimo jiné konstatováno, že uvedené plochy nejsou řádně upraveny (dosypány, urovnány, zhutněny a ozeleněny), rovněž bylo zjištěno, že stavbou došlo k poškození části trvalých porostů."

Pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství zjistili, že při provádění stavebních prací byla poškozena vzrostlá zeleň v majetku města. "Odbor životního prostředí a zemědělství nevydával rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin ani neobdržel žádost ze strany investora nebo zhotovitele o provedení úprav zeleně," konstatovala vedoucí odboru Ing. Vlasta Horáková. "V dané věci byla pořízena fotodokumentace a bylo zahájeno řízení o uložení pokuty dle zákona o ochraně přírody a krajiny," doplnila Horáková. Podle zmiňovaného zákona může být udělena pokuta až do výše 1 milion korun za nepovolené poškození nebo zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les.

Stavební práce na sídlišti Plešivec jsou rozděleny do dvou etap. První se týká horního Plešivce od části Cihelny po pracovní úřad a druhá pak od druhé části Cihelny po ulici Věncová a U Skleníku. První etapa byla plánována od května do srpna 2007 a kvůli změně prováděcí projektové dokumentace požádal investor (E.ON ČR, původně Jihočeská Plynárenská a.s.) o prodloužení termínu. "Prodloužili jsme termín prací na komunikacích u první etapy do 12. října a to kvůli odchylkám od projektové dokumentace, tzn. změnám v hloubce a trase plynovodu," upřesnil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hála. V této době nebyly ke stavbě zásadní připomínky: "Registrovali jsme pouze ojediněle nedostatky v hutnění, dosypávání, vymílání při dešti apod. Tyto problémy jsme řešili operativně při místních šetřeních," dodal Hála.

Dodavatelská společnost nedodržela ani druhý termín a požádala o další prodloužení termínu používání komunikací. Vedoucí odboru Hála se k věci vyjádřil: "Tato žádost byla zamítnuta. Za nedodržení termínu uvedeném v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace bude zahájeno správní řízení. Zde je sankce až do výše půl milionu korun." Odbor dopravy a silničního hospodářství spolu s odborem investic provedly 24. října kontrolní prohlídku, na jejímž základě vyzvali zhotovitele (firmu REVIS s.r.o.) k zjednání nápravy s termínem 9. listopadu. Podle Hály byl náhradní termín dodržen a nedodělky byly pouze dílčího rázu. Zároveň se stanovily podmínky uvedení komunikací do stavu sjízdnosti a schůdnost a s ohledem na klimatické podmínky byl stanoven termín konečných úprav a převzetí komunikací na 30. duben 2008. "Od tohoto termínu budou platit i záruční doby," dodal Hála.

Druhá etapa stavby byla odborem dopravy a silničního hospodářství povolena do 26. října. Do původního stavu měla být lokalita uvedena do konce října. Stejně jako u první etapy bylo zažádáno o prodloužení termínu kvůli změněné projektové dokumentaci, povoleno bylo do 15. listopadu. Náhradní termín u druhé etapy byl dodržen a termín konečných úprav a převzetí komunikací proběhne stejně jako u první etapy 30. dubna 2008.

Při kontrolách v plešivecké lokalitě bylo shledáno, že došlo k poškození zelených ploch a vzrostlé zeleně také na pozemcích, kde nedocházelo ke stavebním pracím souvisících s rekonstrukcí plynovodu. Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Horáková dodává: "Odbor v současné době zjišťuje okruh dalších firem, které v předmětné části sídliště provádějí stavební práce a pohybem mechanizace po zelených plochách a v blízkostech dřevin došlo k jejich poškození." Po zjištění viníka bude též zahájeno řízení o uložení pokuty dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Neváhejte mne kontaktovat v případě zájmu o dodatečné informace. Uvítám Vaše náměty i připomínky. Průběžně aktualizované informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz.

Bc. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

město Český Krumlov
kancelář starosty
náměstí Svornosti 1
Český Krumlov
E-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
Tel: +420 380 766 121

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: