VERZEICHNISSE STADT REGION SCHLOß ZEITACHSE SCHLÜSSELWÖRTER

 
Literaturverzeichnis


A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z

  A
 1. Ammann, J. J.: Volksschauspiele aus dem Böhmerwalde I-III, Prag 1898 - 1900.
 2. Anderle, J. - Pivoňka, J.: Z historie i současnosti pivovaru Český Krumlov, Kvasný průmysl, 31, 1985, č. 9.

  B

 3. Baroko v Českém Krumlově, Carpio Třeboň 1995.
 4. Bek, J. ing.: Atlas lokomotiv II, NADAS, Praha 1970.
 5. Bericht der Handels - und Gewerbekammer in über Industrie, Handel und Verkehr in den Jahren 1857, 1859 und 1860, Budweis 1863.
 6. Bericht der Handels - und Gewerbekammer in Budweis über Industrie, Hadel und Verkehr in den Jahren 1871 - 1875, Budweis 1879.
 7. Bernardin, O.: Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice - historie a současnost, Kuklík pro ČEZ, a.s., Vodní elektrárny Štěchovice 1997.
 8. Bílek, T. V.: Statky a jmění kolejí jezuitských, klášterů, kostelů... od císaře Josefa II. zrušených, Praha 1893, s 56;
 9. Birk, A.: Velká myšlenka, 1944.
 10. Boháč, Z.: Poutní místa v Čechách, Praha 1995.
 11. Bok, V.: Sudien zur Geschichte der deutschen Literatur in Südböhmen in der Zeit bis zum Dreisigjährigen Krieg, habilitační práce, strojopis, České Budějovice 1980.
 12. Bouška V. a kol. (1987): Přírodní skla - Academia, 264 s. Praha.
 13. Bouška, V. a kol.: Přírodní skla, Academia, Praha 1987.
 14. Broža, V.: Dams in Bohemia and Moravia 1990, Československý přehradní výbor v nakl. Brázda, Praha 1991.
 15. Buchberger, M. (herausgegeben): Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg im Breisgau 1932, s 967.
 16. Buchberger, M. (herausgegeben): Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg im Breisgau 1932, s 967.
 17. Bůžek, V. - Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže, Praha 1997.
 18. Bůžek, V. - Kubíková, A. - Záloha, J.: Baroko v Českém Krumlově, Český Krumlov 1995.
 19. Bůžek, V.: Mezi dvorem, rezidenčním městem a rytířskou tvrzí, 1993.
 20. Bůžek, V.: Zahraniční trhy a kultura šlechtických dvorů v předbělohorských českých zemích, 1989.

  C

 21. Cichrová, K.: Ze zámeckého šatníku, České Budějovice 1988.
 22. Cífka, S. - Pecka, J.: Pověsti Českokrumlovska a Kaplicka, ONV Český Krumlov, 1969.
 23. Cífka, S. a kol.: Jihočeská vlastivěda, České Budějovice 1984.
 24. Cífka, S., Pecka, J.: Pověsti Českokrumlovska a Kaplicka, ONV Č. Krumlov, 1969.
 25. Cífka, S.: 100 let závodu Rudého práva Větřní. České Budějovice 1961.
 26. Čáka, J.: Zmizelá Vltava, Baroko a Fox, Beroun 1997.
 27. Čarek, J.: Městské znaky v Českých zemích, Academia, Praha 1985.
 28. Černý, J.: Benefice, Divadelní ústav Praha.
 29. Černý, J.: Intimní divadlo Václava Kršky.
 30. Černý, J.: Opony a horizonty, Jihočeské divadlo 1945 - 1993.
 31. Černý, J.: Po stopách divadelních ochotníků v Českých Budějovicích, Encyklopedie Českých Budějovic.
 32. Černý, J.: Povolání: divadlo, Divadlo O. Nedbala Tábor.
 33. Černý, J.: Sozóna a tečka, Divadlo F. Šrámka Písek.
 34. Česká republika, Olympia, Praha 1994.
 35. Český Krumlov v grafice dvou století, Český Krumlov 1975.
 36. Češka, V. - Dvořáková, M. - Pártl, F.: Předmluva k inventářům Podnikového archivu Jihočeských papíren a.s. Větřní, Větřní 1963.

  D

 37. Dějiny českého divadla /I., Praha 1968.
 38. Dějiny českého výtvarného umění, I/1, Praha 1984.
 39. Dějiny zemí koruny české, Praha 1992.
 40. Die Stadt Krummau an der Moldau, Hoam Waldkirchen 1992.
 41. Dvory velmožů s erbem růže, Mladá fronta, Praha 1997.
 42. Dvořák, F. a kol.: Český Krumlov, jeho život a umělecký růst, Praha 1948.

  E

 43. Ernée, M. 1995a: Archeologické výzkumy v historickém jádru Českého Krumlova v roce 1994 - Die Ausgrabungen im Stadtkern von Český Krumlov im Jahre 1994. Archeologické rozhledy XLVII, 455-460. ISSN 0323-1267.
 44. Ernée, M. 1995b: Nález fragmentu gotické dlaždice v měšťanském prostředí Českého Krumlova - Eine gotische Relieffliese aus dem bürgerlichen Milieu von Český Krumlov. Archeologické rozhledy XLVII, 511-512. ISSN 0323-1267
 45. Ernée, M. 1996: Nový typ gotické dlaždice z Českého Krumlova - Eine neue Relieffliesse aus Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 69-71. ISBN 80-902088-3-5.
 46. Ernée, M. - Hazlbauer, Z. 1996: Nález nádobkového kachle ze 13. století v Českém Krumlově - Ein Fund der Ofenkachel aus dem 13. Jahrhundert in Český Krumlov. Archeologické rozhledy XLVIII, 143-145. ISSN 0323-1267
 47. Ernée, M. - Militký, J. 1996: Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově - Urzeitliche Besiedlung der Burganhöhe in Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 179-188. ISBN 80-902088-3-5.
 48. Ernée, M. - Militký, J. - Nováček, K. 1996: Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku. In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sborník z konference, nestr.
 49. Ernée, M. - Vařeka, P. - Zavřel, P. 1997: Nové doklady osídlení 13. století na Českokrumlovsku - New Archaeological Evidence of the 13th Century Settlement in the Český Krumlov Region. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 41-57. ISBN 80-902088-4-3.
 50. Ernée, M. - Thomová, Z. 1997: Raně středověké nálezy na území města Český Krumlov - Frühmittelalterliche Funde aus dem Stadtgebiet von Český Krumlov. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 135-139. ISBN 80-902088-4-3.
 51. Ernée, M. 1998: Okraj hrnce z Rájova - Die Randscherbe aus Rájov, Bez. Český Krumlov. Archeologické rozhledy L, 632-635. ISSN 0323-1267
 52. Ernée, M. - Vařeka, P. 1998: Die Graphittonkeramik des 13. Jahrhunderts in Südböhmen und Prag. In: Poláček, L. hrgb.: Internationale Tagungen in Mikulčice, Band IV., Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa - Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen, s. 217-230. Brno. ISBN 80-86023-03-6.
 53. Ernée, M. 1999: Archeologická památková péče v Českém Krumlově. Bodendenkmalpflege in Český Krumlov. Průzkumy památek VI/2, 94-106. ISSN 1212-1487.
 54. Ernée, M. - Militký, J. - Nováček, K. 1999: Vítkovci a těžba drahých kovů na Českokrumlovsku. Příspěvek k dějinám středověké metalurgie v Čechách. Die Witigonen und die Edelmetallgewinnung im Umgebung von Český Krumlov (Böhmisch Krummau). Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Metallurgie in Böhmen. In: Mediaevalia archaeologica I, 209-233. Praha - Wroclaw. ISBN 80-86124-21-5.
 55. Ernée, M. - Nováček, K. 1999: K počátkům českokrumlovského hradu (výsledky archeologického výzkumu v letech 1994-1995). Průzkumy památek VI/2, 21-34. ISSN 1212-1487.
 56. Ernée, M. 2000: Archeologie časného novověku v Českém Krumlově - teze přednášky. Muzejní a vlastivědná práce 38, Časopis společnosti přátel starožitností 108, 2/2000, 116-119. ISSN 0027-5255.
 57. Ernée, M. - Nováček, K. 2000: Die Wittigonen und die Edelmetallgewinnung im Umgebung von Český Krumlov (Böhmisch Krummau). In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen - Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy, 9 Treffen, 23. bis 26. Juni 1999 in Neukirchen bei Hl. Blut. Resümees der Vorträge. ISBN 3-89646-204-0, ISSN 1438-66-31.

  F

 58. Fehr, G.: Benedikt Ried. Ein deutscher Baumeister und Renaissance in Böhmen. München 1961.
 59. Fialová, A. - Hejnic, J.: Manuálník vyšebrodského převora Jana Staize z první poloviny 15. Století, Studie o rukopisech 15, 1976.
 60. Fiedler, J.: Zapomenutý svět, rkp., b. m., b. d..
 61. Friedl, A.: Iluminované rukopisy vyšebrodské, České Budějovice, b. r..

  G

 62. Gabriel, F.: Pivovarnictví v bývalém Bechyňském kraji do počátku 18. Století, Jihočeský sborník historický, 30, 1971, č. 1.
 63. Girsa, V.: Rekonstrukce poutního areálu na Křížové hoře v Českém Krumlově, Zprávy památkové péče 53, 1993.

  H

 64. Hajer, V.: Jak v dávných dobách žili a pracovali šumavští uhlíři, Českokrumlovské listy, 1997, 4. 4. 1997.
 65. Hajer, V.: S dřevem pracovali kromě řemeslníků také „fušéři", Českokrumlovské listy, b. d..
 66. Hajer, V.: Solná stezka Cáhlovská (Kaplická), Českokrumlovské listy, 1996, 4. 10. 1996.
 67. Hajer, V.: Výroba a zpracování železa měly v minulosti v oblasti Kaplicka dlouhodobou tradici, Českokrumlovské listy, 1997, 14. 3. 1997.
 68. Hajer, V.: Z historie sklářství na Kaplicku (Zakladatel sklárny na Vilémově hoře byl Vilém z Rožmberka), Českokrumlovské listy, 1997, 3. 1. 1997.
 69. Halada, J.: Lexikon české šlechty I., Praha 1994.
 70. Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1992.
 71. Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1992.
 72. Hans, E. /nach R. Jordan/: Glabenskampf in Krummau, in: Die Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald, Verlag „Hoamů Waldkirchen 1992.
 73. Hanson, K.: Theobald Höck „Schönes Blumenfeld", Bonn 1975.
 74. Harna, J. - Fišer, R.: Dějiny českých zemí I., Praha 1995.
 75. Havlíková, R.: Předmluva k inventáři Podnikového archivu Jihočeských papíren a.s., Větřní 1971.
 76. Hejnic, J.: Českokrumlovská latinská škola v době rožmberské, Rozpravy ČSAV, řada společenských věd 82, 1972.
 77. Hejnic, J.: Das Zisterzienser-Stift Hohenfurt und der Frühhumanismus, Philologus 115, 1971.
 78. Hejnic, J.: K zakládací listině českokrumlovského kostela sv Víta, Jihočeský sborník historický 40, 1971.
 79. Hejnic, J.: Minoritská knihovna v Českém Krumlově (Úvod k soupisu paleotypů), rkp. 1993.
 80. Hejnic, J.: O knihovně Václava z Rovného, Sborník Národního muzea v Praze, řada A Historie22,1968.
 81. Hejnic, J.: Škola v Kájově v 17. a 18. Století, Jihočeský sborník historický 51, 1982.
 82. Herout, J.: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1980.
 83. Herout, J.: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1980.
 84. Herrmann, N.: Die Fürst Schwarzenberg´schen Grafitwerke bei Schwarbach in Südböhmen 1812 - 28. September 1912, b. v..
 85. Heřmánek, F.: U bratra celého světa a O nesmrtelném regentovi, Praha 1977.
 86. Hledíková, Z.: Kacířské Prachatice?, Jihočeský sborník historický 1990.
 87. Homolka, J. a kol.: Pozdně gotické umění v Čechách (1471 - 1526), Praha 1984.
 88. Homolka, J.: Jihočeská pozdní gotika 1450 - 1530, Katalog výstavy, Hluboká nad Vltavou 1965.
 89. Horyna, M.: Hudba a hudební život v Českém Krumlově do poloviny 16. Století, Miscellanea musicologica 31, 1984.
 90. Horyna, M.: Studie : Hudba a hudební život v Českém Krumlově do poloviny 16. Století, in: Miscellanea Musicologica 31, 1984.
 91. Horyna, M.: Vilém z Rožmberka a hudba, in: Opera historica 3, Jihočeská universita, České Budějovice 1993.
 92. Houska, J.: Muzeum o Šumavě žije dál, Českokrumlovské listy, 1998, 3. 1. 1998.
 93. Huber, K. A.: Kirche in Südböhmen. Ein Überblick. Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen Mähren-Schlesien, VII. Festchrift zur zweiten Säkulargeier des Bischofstums Budweis, Wien 1899.
 94. Huber, K. A.: Kirche in Südböhmen. Ein Überblick. Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen Mähren-Schlesien, VII. Festchrift zur zweiten Säkulargeier des Bischofstums Budweis 1785 - 1985. Königsstein - Taunus 1985.
 95. Hudba v českých dějinách od středověku do nové doby, Praha 1989.
 96. Hydrologické poměry ČSSR, díl II, Hydrometeorologický ústav, Praha 1967.

  CH

 97. Chábera, S.: Jihočeská vlastivěda - Geologické zajímavosti jižních Čech, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1982.
 98. Chábera, S. a kol.: Jihočeská vlastivěda, Neživá příroda. Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1985.
 99. Chábera, S. a kol.: Jihočeská vlastivěda, Neživá příroda. Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1986.
 100. Charvátová, K.: Filiace českých a moravských cisterciáckých klášterů, in: Řád cisterciáků v českých zemích, Praha 1994.

  J

 101. Jakab, M.: Jaký byl osud dona Julia d’Austria a jeho oběti, dcery lazebníka šestnáctileté Markéty Pichlerové, Český Krumlov 1998.
 102. Janáček, J.: České erby, Praha 1988.
 103. Janáček, J.: Rudolf II. a jeho doba, 1987.
 104. Janáček, J.: Ženy české renesance, Praha 1987.
 105. Janák, J. - Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989.
 106. Jedličková, M.: Rožmberská knihovna a katalog Václava Březana, Knihovna 4, 1962.
 107. Jelínek, P.: Ještě v lednu bude zahájena výstava o bývalém Šumavském muzeu, Českokrumlovské listy, 1998, 3. 1. 1998.
 108. Jelínek, P.: Perníkářství v Českém Krumlově, Český Krumlov 1992.
 109. Jelínek, P.: Turista - člověk cestující pro zábavu... (K počátkům historie turistiky obecně a v Českém Krumlově zvláště), b. d.., b. v..
 110. Jelínek, P.: Turistika po druhé světové válce (Ještě jednou k historii organizované turistiky v Českém Krumlově), b. d.., b. v..
 111. Jihočeská vlastivěda, hudba, České Budějovice 1989.
 112. Jihostroj Velešín 60. Let, Velšín 1980.
 113. Jiráček J.: Průvodce lesy jižních Čech. Nakladatelství Kopp, České Budějovice 1998.
 114. Jirásko, L.: Církevní řády a kongregace v zemích českých, Praha 1991.
 115. Jižní Čechy - životní prostředí a jeho ochrana. Jihočeské nakladatelství České Budějovice 1982.

  K

 116. Kadlec, J.: Dějiny kláštera Svatá Koruna, České Budějovice 1949.
 117. Kadlec, J.: Dějiny kláštera svaté koruny, České Budějovice 1949, příloha č. 18 a 19.
 118. Kadlec, J.: Z dějin českobudějovické diecéze, strojopis, b. m., b. d..
 119. Kálalová, B. ing.: Pivovar z doby pana Voka, Kvasný průmysl, 39, 1993, č. 11.
 120. Kalista, Z.: Století andělů a ďáblů, Praha 1994.
 121. Kašna na náměstí Svornosti má velmi bohatou historii, Českokrumlovské listy, 1998, 31. 3. 1998.
 122. Katalog diecéze českobudějovické L. P. 1981, Plzeň 1981.
 123. Katalog diecéze českobudějovické L. P. 1987, České Budějovice 1986.
 124. Katalog diecéze českobudějovické L. P. 1996, Neměnná část. České Budějovice 1996.
 125. Katalog diecéze českobudějovické L. P. 1997, Proměnná část. České Budějovice 1997.
 126. Katalog pečetí a znaků, Český Krumlov 1969.
 127. Katalog pečetí a znaků města Českého Krumlova a jeho dřívějších držitelů, Roman Zwiefelhofer, Praha 1990.
 128. Kavka, F.: Zlatý věk Růží, České Budějovice 1966.
 129. Kirchberger, J. E. V.: Die Wappen der religiösen Orden. Jahrbuch der k. k. Heraldischen Gesellschaft „Adler", Neue Folge. Wien 1895.
 130. Klomínský, J.: Polymetalické rudné žíly a impregnace okolí Českého Krumlova, Acta Univ. Carolina, Geol., 3, Praha 1964, s 189 - 206;
 131. Kočnar, J.: Scénografické prostory, Joan Brehms, Č. Krumlov, 1987.
 132. Kokeš, B.: 100 let zahájení provozu tratě České Budějovice - Kájov 1891 - 1991, 1991.
 133. Kolář, M.: Českomoravksá hraldika, I. Část všeobecná. Upravil A. Sedláček, Praha 1903.
 134. Kořan, J.: Topografie a dějiny dolování grafitových ložisek jihočeských, Sborník státního geologického ústavu Československé republiky, 16, Praha 1949.
 135. Koutecká, H.: Stručný místopis mariánské úcty v Čechách a na Moravě, Praha 1992.
 136. Krátký, R.: Jihočeské pověsti, VIK, Vimperk 1996.
 137. Krčálová, J.: Renesanční nástěnné malby zámku v Č. Krumlově, Umění 16, 1968.
 138. Kredba, M. a kol.: Vltavská kaskáda, MLVH ČSR, Praha 1969.
 139. Krejčiřík, M. ing.: Po stopách našich železnic, NADAS, Praha 1991.
 140. Kubíková, A.: Českokrumlovské městské brány, Jihočeský sborník historický, 55, 1986.
 141. Kubíková, A.: Český Krumlov ve znamení baroka, (Město a jeho obyvatelé v 17. století a v první polovině 18. století), Českokrumlovské listy.
 142. Kubíková, A.: Dodatek k soupisu starých českokrumlovských náhrobních kamenů, Jihočeský sborník historický, 59, 1990.
 143. Kubíková, A.: Evangelická škola v Českém Krumlově, Výběr, 31, 1994, č. 1.
 144. Kubíková, A.: Historie Jelení zahrady, Český Krumlov 1996.
 145. Kubíková, A.: Chrám sv. Víta v Č. Krumlově - 590 let vrcholné gotiky, Českokrumlovsko 24. 4. 1997.
 146. Kubíková, A.: Jindřich III. a Oldřich II. z Rožmberka, in: Českokrumlovsko 1400 - 1460, Český Krumlov 1997.
 147. Kubíková, A.: K historii českokrumlovské kašny, Českokrumlovské listy, 1996, č. 151, 28. 6. 1996.
 148. Kubíková, A.: K nejstarší historii českokrumlovského chrámu sv. Víta, Výběr 34, 1997, č. 2.
 149. Kubíková, A.: Korunované hlavy v České Krumlově, Českokrumlovské listy, 1994, č. 142, 21. 10. 1994.
 150. Kubíková, A.: Nové dokumenty k počátkům větřínské papírny. Výběr z prací článků Historického klubu v Českých Budějovicích, 23, 1986.
 151. Kubíková, A.: Počátky pěstování brambor na bývalých schwarzenberských panstvích v jižních Čechách, Vědecké práce Zemědělského muzea, 21, Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství FMZVž 1981.
 152. Kubíková, A.: Příspěvek k životopisu Bartoloměje Beránka-Jelínka, Jihočeský sborník historický 53, 1994.
 153. Kubíková, A.: Příspěvek k životopisu malíře Maxe Stoltinga, Výběr 34, 1997, č. 1.
 154. Kubíková, A.: Renesanční přestavby českokrumlovského zámku a jeho interiéry, Opera historica 3, 1993.
 155. Kubíková, A.: Rožmberský náhrobek v českokrumlovském kostele sv. Víta, Opera Historica 3, 1993.
 156. Kubíková, A.: Staré náhrobní kameny v Českém Krumlově, Jihočeský sborník historický, LVI, 1987.
 157. Kubíková, A.: Šperkovnice Marie Arnoštky z Eggenberku, Obnovené tradice 1992.
 158. Kubíková, A.: Vilém z Rožmberka, Český Krumlov 1992.
 159. Kubíková, A.: Zaniklá českokrumlovská knížecí zahrada na Novém Městě, Památky a příroda, 1986, č. 11.
 160. Kubíková, A.: Zaniklá kaple sv. Anny v Českém Krumlově, Výběr 33, 1996, č. 2.
 161. Kubíková, A.: Zvony Brikcího z Cinperka u sv. Jošta v Č. Krumlově, Výběr 29, 1992, č. 4.
 162. Kubíková, A.: Zvony v Českém Krumlově, JSH 52, 1983, č. 4.
 163. Kuča, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dil I., Praha 1996.
 164. Kučera, S., Urban, F.: Státní přírodní rezervace v okrese Český Krumlov. Odbor kultury ONV Český Krumlov 1973.
 165. Kuthan, J.: Přemysl Otakar II. Tina 1993.
 166. Kuthan, J.: Rožmberk, České Budějovice 1987.
 167. Kuthan, J.: Vyšší Brod, České Budějovice 1989.
 168. Kuthan, J.: Zámek Hluboká nad Vltavou - romantická rezidence knížecího rodu Schwarzenbergů, České Budějovice 1991.

  L

 169. Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1992.
 170. Luterrer, I. - Majtán, M. - Šrámek, R.: Zeměpisná jména Československa, Mladá fronta, Praha 1982.

  M

 171. Mareš, F.: Novokřtěnci, Český časopis historický 13, 1907.
 172. Mareš, F.: Rožmberská kapela, Časopis českého musea 68, 1894.
 173. Markus, A.: Rod knížat ze Schwarzenbergu, 1935.
 174. Mašková, V.: Cíkevní instituce v Českém Krumlově v první polovině 15. století, in: Českokrumlovsko 1400 - 1460, Český Krumlov 1997.
 175. Materiály Správy CHKO Blanský les.
 176. Mazák, V.: Jak vznikl člověk, Práce, Praha 1977.
 177. Menclová, D.: České hrady, díl I., 1972.
 178. Menclová, D.: České hrady. díl II. Praha 1972.
 179. Michálek, J. - Zavřel, P.: Archeologické nemovité památky v okrese Český Krumlov, 1996.
 180. Mikulec, J.: „Piae confraternitates" v pražské arcidiecézi na sklonku 17. století, Folia historica Bohemica.
 181. Mratus, A. Dr.: Schwarzenberská ročenka 1935.
 182. Muk, J. - Neumann, I. - Záloha, J.: 5 století Českého Krumlova ve výtvarném umění, Katalog výstavy, Český Krumlov 1974.
 183. Muk, J.: Nástin stavebního vývoje Českého Krumlova, in: 5. století Českého Krumlova ve výtvarném umění, Český Krumlov 1974.
 184. Müller, J.: Český Krumlov, hrad a zámek, Oswald, Praha 1996.
 185. Müller, J.: Český Krumlov - průvodce městskou památkovou rezervací, 1992.
 186. Müller, J.: K charakteru výtvarné kultury Českého Krumlova v letech 1420 - 1470, Umění 33, 1985.
 187. Müller, J.: Nástin geneze parku v Českém Krumlově, Český Krumlov 1995.
 188. Müller, J.: Umělecko-historický průzkum Křížové hory, Český Krumlov 1991.

  N

 189. Navrátil, F.: Českokrumlovské vodovody, č. I. Vodovody zámecké, Kulturní kalendář okresu Český Krumlov, 1958.
 190. Navrátil, F.: Českokrumlovské vodovody, č. II Vodovody městské, Kulturní kalendář okresu Český Krumlov, 1958.
 191. Navrátil, F.: Jesuitská knihovna v Českém Krumlově, Jihočeský sborník historický, 41, 1972.
 192. Navrátil, F.: Průvodce městskou památkovou rezervací Českého Krumlova, Český Krumlov 1973.
 193. Navrátil, F.: Soupis vlastivědné literatury, České Budějovice 1970.
 194. Neumann, J.: Dlouhá je historie obchodování na Šumavě, Českokrumlovské listy, b. d..
 195. Neumann, J.: Husáci hnávali husy přes hranice, Českokrumlovské listy, b. d..
 196. Neumann, J.: Jak sníh vždy pomáhal dřevorubcům, Českokrumlovské listy, 1995, 18. 2. 1995.
 197. Noschitzka, C. L.: Das Zisterzienserstift Hohenfurth in Böhmen, in: Stift Rein 1129 - 1979. 850 Jahre Kultur und Glaube. Festschrift zum Jubiläum, Rein 1979.

  O

 198. O malíři Josefu Ledererovi, Výběr 31, 1994, č. 2.
 199. Oswald J. (1959): Jihočeské nerosty a jejich naleziště, České Budějovice.
 200. Oswald, J.: Jihočeské nerosty a jejich naleziště, České Budějovice 1959.

  P

 201. Panenková, D.: Sklo jihočeské šlechty, Praha 1994.
 202. Pánek, J.: Renesanční velmož a utváření hudební kultury šlechtického dvora, Hudební věda 26, 1989, č. 1.
 203. Pavel, R.: Beschreibung der im Stifte Hohenfurt befindlichen Haandschriften, Xenia Bernardina II/2, 1891.
 204. Pečeti Eggenberků usazených v Čechách, Sborník Arvchivum Trebonense 1986.
 205. Pelikán, J.: Rožmberské dluhopisy z let 1457-1481, Praha 1953.
 206. Pešina, J.: Česká gotická desková malba, Praha 1976.
 207. Pešina, J.: Česká malba pozdní gotiky a renesance, Deskové malířství 1450 - 1550, Praha b. r..
 208. Pešina, J.: České umění gotické 1350 - 1420, Praha 1970.
 209. Pešina, J.:Mistr Vyšebrodského cyklu, Praha 1987.
 210. Pešina, J.:Pozdně gotické deskové malířství v Čechách, Praha 1940.
 211. Podlaha, A.: Dějiny arcidiecéze pražské od konce století XVII. do počátku století XIX., díl I., Doba arcibiskupa Jana Josefa hraběte Breunera /1694 - 1710/, Praha 1917.
 212. Podnikový archiv Jihočeských papíren, fondy: Spirova papírna Větřní (SV), Hydrocentrála Vyšší Brod (HO)
 213. Podzimek, J. a kol.: Povodí Vltavy, část I. - Historie, Pragopress, ČTK, Praha 1970.
 214. Poche, E. a kol.: Umělecké památky Čech, I-IV, Praha 1977 - 1982.
 215. Poche, E.: Umělecké památky Čech, díl I., Praha 1977.
 216. Polák, B.: Staropražské sluneční hodiny, Praha 1986.
 217. Polák, V. a kol.: Chráněná krajinná oblast Novohradské hory - návrhová studie. KSSPPOP, České Budějovice 1983.
 218. Polívka (TF JU): ústní sdělení o církvích a sektách v současném Českém Krumlově, 1998.
 219. Prokopová, Z.: „Thaumaturga Cajoviensis" (Život barokního poutního místa v letech 1660 - 1720), in: Historie 1996. Sborník z vědecké studentské konfernce v Hradci Králové (ed. P. Grulich), Hradec Králové 1997.
 220. Proschko, F. I.: Das Cistercienser-Stift Hohenfurth in Böhmen, Linz b. d..
 221. Pubal, V.: Kroniky a kronikáři, Ústřední muzeologický kabinet Národního muzea v Praze, Muzejní práce, sv. 21, 1984.

  R

 222. Rakušan, Ctirad ing.: Tvrdošíjný heraldický omyl, Obnovené tradice 1992.
 223. Rausch, A.: Příběhy ze staré Šumavy, Erika Praha, 1995.
 224. Rauvolf, J.: Legendy a pověsti staré Šumavy, Dauphin Liberec - Praha, Praha 1996.
 225. Rebstöck, R. Dr.: Zapomenuté železnice, Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, Sušice 1994.
 226. Riedl, M.: Katalog prvotisků z jihočeských knihoven, Praha 1974.
 227. Rost, R.: Vltavíny a tektity, Academia, Praha 1972.
 228. Royt, J.: Barokní pouť a poutní místa, Dějiny a současnost 13, 1991, č. 3.
 229. Royt, J.: Křesťanská pouť po barokních Čechách, Český lid 79, 1992.
 230. Ryantová M.: Církevní patronát Eggenberků a Schwarzenberků na přelomu 17. a 18. století /1694 - 1730/, Opera historica 5, České Budějovice 1996.
 231. Ryba, B.: Rukopisy kláštera ve Vyšším Brodě, Dodatek, České Budějovice 1980.
 232. Rybička, A.: Josef Kamarýt, Praha 1867.
 233. Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku, Praha 1994.

  S

 234. Sedláček, A.: Historické pověsti lidu českého, Praha 1972.
 235. Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl III., 1932.
 236. Sedláček, J.: Bilder aus Krummau´s Vergangenheit, Krummau, b. d..
 237. Schel, J.: Rožmberští alchymisté, Pracovní návrh libreta jednotlivých částí výstavy 1994.
 238. Schmidt, V. - Picha, A.: Ein gojauer Pfarrinvenatar, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 44, 1906;
 239. Schmidt, V.: Braubetrieb und Braustätten in Südböhmen, Prag 1900.
 240. Schmidt, V.: Das Krummauer Heilthumsfest, Prag 1902.
 241. Schusser, F. : Jak se žilo na vesnici v 15. století, Českokrumlovské listy.
 242. Schusser, F. : Klášterní knihovna skrývá velké bohatství (Práce písařů zhotovujících knihy byla velmi náročná - bývala však také po zásluze oceňována), Českokrumlovsko, b. v.
 243. Schusser, F. : O pivu a pivovarech na Vyšebrodsku, 1996, 8. 11. 1996.
 244. Schusser, F. : Papírny Vltavský mlýn Loučovice 1884 - 1984, Praha 1984.
 245. Schusser, F. : Pivo na Vyšebrodsku v letech 1551 až 1712, Českokrumlovské listy, 1996, 13. 12. 1996.
 246. Schusser, F. : Vyšebrodský hamr a jeho hamerníci, Českokrumlovské listy, 1996, 11. 4. 1996.
 247. SOkA Český Krumlov, AM Český Krumlov, F- 1, Liber memorabilium.
 248. SOkA Český Krumlov, AM Český Krumlov, K - 1, C IV 3a, Abschrift des, der Obrigkeitlichen bekanntnis Tabelle de Anno 1713, k. 432;
 249. SOkA Český Krumlov, AM Český Krumlov, K - 1, C IV 3a, karton 440a a 441.
 250. Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, 9, Budweiser Kreis, Prag 1841.
 251. Soukup, E.: Osudy našich svatostánků (Kostel sv. Martina) - novinový článek, b. m., b. d.
 252. Spunar, P. - Weber (Kadlec), J. - Tříška, J.: Soupis rukopisů v Třeboni a v Českém Krumlově, Praha 1958.
 253. Spunar, P.: Kultura českého středověku, Praha 1985.
 254. Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov. Zemědělskolesní archiv Český Krumlov, karton č. 156 : Plán Českého Krumlova z roku 1827.
 255. Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov. Sbírka rukopisů, č. 589 (Nikolaus Urban von Urbanstadt, Geschite und Beschreibung der befreiten Berg-und Schutzstadt Böhmisch Krumau in Budweiser Kreise, 1841, str. 356 - strojopisný přepis z r. 1903).
 256. Státní okresní archiv Český Krumlov, fondy archivů měst a městeček, soupis městských znaků.
 257. Státní okresní archiv v Českém Krumlově, fond: Okresní úřad Kaplice.
 258. Státní okresní archiv v Českém Krumlově, sbírka fotografií, album č. 2.
 259. Stejskal, A.: Hospody posledních Rožmberků, Dějiny a současnost, 4, 1996.
 260. Stejskal, A.: Instituce hospod v sociální teorii a praxi rožmberského dominia (1551 - 1611), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného středověku (16. - 18. století), SEPARATUM, Sborník z konference, Prostějov 1997.
 261. Stifter, A.: Vítek, Praha 1953.
 262. Studie rekonstrukce Schwarzenberského plavebního kanálu (Historický význam a vývoj rekonstrukce Schwarzenberského plavebního kanálu), studie, Progres s.r.o., České Budějovice 1994.
 263. Svobodová, A.: Petr Vok z Rožmberka, Praha 1985.
 264. Šálek, J.: Pravěká památka na Českokrumlovsku, Kulturní kalendář okresu Český Krumlov, 1958.
 265. Šamánková, E. a kol.: Český Krumlov, Praha 1961.
 266. Špinar, J.: Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně, České Budějovice 1997.

  T

 267. Tichý, L.: Ložisko grafitu Český Krumlov, Městský vrch v českokrumlovské pestré sérii moldanubika, MS Geofond, Praha 1978;
 268. Tichý, L.: South-Bohemian Graphites, VEGA-L s s.r.o., b. v..
 269. Trajer, J.: Historisch-statistische Beschreibung der Diöcese Budweis, Budweis 1862.
 270. Trolda, E.: Hudební památky v Českém Krumlově, Cyril 61, 1935.
 271. Tříska, J.: Středověký literární Krumlov, Listy filologické 84, 1961.
 272. Tuček, K.: Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965, 1970.

  U

 273. U vodotrysku se tančilo ještě v roce 1950, b. m., b. d..
 274. Urban M. v. Urbanstadt, Gerschichte und Beschreibung der befreiten Berg - und Schutzstadt Krummau, Český Krumlov 1841.

  V

 275. Vácha, L.: Tisky 16. - 18. století z knihovny kaplanů v Českém Krumlově, Soupis rukopisů a starých tisků 4, České Budějovice 1990.
 276. Veselý, J.: Města a městečka na Českokrumlovsku v 15. století, in: Českokrumlovsko 1400 - 1460, Český Krumlov 1997.
 277. Veselý, J.: Úvodní slovo k výstavě Městské znaky na Českokrumlovsku, 1994, soupis, archiv OVM Český Krumlov.
 278. Věstník Královské české společnosti nauk 1903.
 279. Vlček, P. a kol.: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997.
 280. Vlček, V. a kol.: Vodní toky a nádrže, Zeměpisný lexikon ČSR, Academia, Praha 1984.
 281. Vlk, J.: Českomoravský vakariát, Sdružený inventář, Český Krumlov 1969.
 282. Vlk, M.: Českokrumlovský vikariát. Sdružený inventář, Český Krumlov 1969.
 283. Vojtíšek, V.: O pečetech a erbech, b.d..
 284. Volf, J.: Založení tzv. Kaplanské knihovny v Českém Krumlově r. 1380, Marginalie 9, 1935.
 285. Vondruška, M. ing.: Jihočeská technická práce, České Budějovice 1938.
 286. Vorel, P.: Perštejnové v českých dějinách, Sborník příspěvků z konference konané 8. - 9. 9. 1993 v Pardubicích, Východočeské muzeum a Historický klub, Pardubice 1995.

  W

 287. Wischin, F.: Die krummauer Madonna, Morsak Verlag Grafenau 1988.
 288. Wilder, O.: Der katolische Ausbau Südböhmens, Prag 1937.

  Z

 289. Za panování rodu Rožmberků žilo v Čechách kolem miliónu lidí, Českokrumlovské listy, 1997, 29. 11. 1997.
 290. Zahradník, P.: Klášter Zlatá Koruna. Stavebně historický průzkum (Dějiny objektu), Praha 1987.
 291. Základní kniha lékárnická Pharmacopoela seu dispensatorium, z roku 1640, zámecká knihovna, sign. 20 H 4167.
 292. Záloha, J.: Českokrumlovský soupis hudebnin z počátku 18. století, Hudební věda 6,1969, č. 3
 293. Záloha, J.: Eggenberská zámecká kapela v Českém Krumlově, Hudební věda 6, 1969, č. 2.
 294. Záloha, J.: Lex Schwarzenberg, 1994.
 295. Záloha, J.: Městské divadlo v 17. až 19. Století, Jihočeský sborník historický, 56, 1987.
 296. Záloha, J.: Německá krásná literatura na Šumavě, České Budějovice 1975.
 297. Záloha, J.: Počátky a rozvoj dělnického hnutí na Českokrumlovsku do I. světové války, Jihočeský sborník historický, 46, 1977.
 298. Záloha, J.: Počátky textilního průmyslu v Českém Krumlově, Jihočeský sborník historický, 24, 1955.
 299. Záloha, J.: Premiéra opery Giuseppe Scarlattiho v Českém Krumlově roku 1768, Hudební věda 9, 1972, č. 2.
 300. Záloha, J.: Průvodce městem Český Krumlov, České Budějovice 1991.
 301. Záloha, J.: Přádelna lnu a konopí v Českém Krumlově, Jihočeský sborník historický, 27, 1958.
 302. Záloha, J.: Rozvoj průmyslu na Českokrumlovsku a Kaplicku, I. kapitola, Český Krumlov 1988.
 303. Záloha, J.: Skladatelé Ondřej a Eduard Antonové a schwarzenberská lovecká hudba, Hudební věda 8, 1971.
 304. Záloha, J.: Sklárna v Josefově Dole, Jihočeský sborník historický, 58, 1959.
 305. Záloha, J.: Státní hrad a zámek Český Krumlov - průvodcovský text, 1980.
 306. Záloha, J.: Státní zámek Český Krumlov, České Budějovice 1991.
 307. Záloha, J.: Staré českokrumlovské vodovody, SOVAK, Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 6, 1997, č. 9.
 308. Záloha, J.: Stručné dějiny Českokrumlovska, Český Krumlov 1983.
 309. Záloha, J.: Šumava od A do Z, Růže, České Budějovice 1972.
 310. Záloha, J.: Zaniklý průmysl ve Zlaté Koruně, Časopis společnosti přátel starožitností, 61, 1953.
 311. Záloha, J.:Hudební život na dvoře knížat ze Schwarzenberku v 18. století, Hudební věda 24, 1987, č. 1.
 312. Záloha, J.: Stručné dějiny roku knížat ze Schwarzenbergu, Historický spolek Schwarzenberg, Hluboká nad Vltavou.
 313. Zámecké divadlo v Českém Krumlově, České Budějovice 1980.
 314. Zavřel P. PhDr.: Pravěk Jižních Čech, Průvodce expozicemi jihočeských muzeí, W-SERVIS, Praha 1996.
 315. Zavřel, P. PhDr: Pravěk jižních Čech, Průvodce expozicemi jihočeských muzeí, Nadace kulturního dědictví a W-Servis Praha.
 316. Z dějin Křemežska, Křemže 1994.
 317. Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. Století /1695 - 1771/, díl I., Praha 1987.
 318. Zwiefelhofer, A.: Českokrumlovská scéna 1945-1995, Český Krumlov.
 319. Zwiefelhofer, A.: Nejstarší divadla v jižních Čechách, Českokrumlovské listy, 1997, 4. 3. 1997.

 

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Besucherzahl dieser Seite seit 13. November 1998 : TOPlist 0

Česká verzeEnglish version